Hechos 4

1Pedruwan Juanqa runakunata yach'achiyatinllaraq, kurakuna ch'aran, Dyusta adurananllapa wasipa kuytakuqninkunawan, saduceo runakunawan ima. 2Paykunami piñakusha karanllapa, Pedruwan Juan, kaynu runakunata yach'achishanpaq: "Tayta Dyus, Jesusta wanushanmanta kawsachimushanraykumi runakunapis wanurqa qashan kawsamuyanqa" nir. 3Chaypaqmi aypar, apar karsilaranllapa allaqninkaman, chay diyaqa tardina katin. 4Chaynumapis, Pedruwan Juan yach'achikushanpiqa achka runakuna uyakurqa kriyishallapana karan. Chaymi chay kriyiqkunaqa ullqukunala yaqqa sinku milna (5,000) kasha kanqa. 5Allaqnin diyaqa Jerusalenpi tantakaranllapa, Israel runakunapa mantaqninkuna, Moise's mantakushanta yach'ar yach'achikuqkuna ima. 6Chaypiqami karanpis, kurakunapa mantaqnin Anas shutiq runa. Chaynulla pullanqa karanpis Caifa's, Juan, Alejandro ima. Tukuylla chay kurakunapa ayllun kaqkunapismi, chaypi karanllapa. 7Paykunami kach'akuranllapa, Pedruwan Juantaqa paykunaman apananllapapaq. Chaymi ch'aypinllapapi shachir tapuranllapa, kaynu nir: --¿Mayqan mantashutinllapataq, pipa shutinwantaq, kaykunata rurayankillapa qamkunaqa? nir. 8Pedruqa Santu Ispirituwan karmi, niran: --Pwiblukunapa rukunkuna, mantaqninkuna ima. 9Qamkuna tapumankillapa uk qishaq runata allichashayllapalapaq, yach'anaykillapapaq imanumi rurasha kanillapa, nir. 10Chaynu katinqa, qamkunata willashaykillapa, tukuy Israel pwiblupi yach'ananllapapaq. Kay runa alliyasha naypaykillapapi shaqqami, alliyasha Nazaretmanta Jesucristupi kriyishanrayku, chay mayqantach'i qamkuna kruspi klabaraykillapa, payrayku. Chaynu klabatkillapamapis Dyusmi paytaqa kawsachimuran. 11Jesucristutami qam llutakuqkuna, kay rumiqami mana sirbinchu nir itakutkillapamapis, ashwan kusa shumaq rumipaqna tikrakasha. 12Manami ukkunapiqa washakayta puytinchikchu. Chaqa Tayta Dyusqa kay pachapi, maypipis mana qumashanchikchu uk runata payrayku washakanallapapaqqa nir. 13Chaynu nir, Pedruwan Juan mana istudyasha karmapis, mana manchakur imachu kusata rimaqta uyaparllapami karguyjunkunaqa kusata dispantakaranllapa. Chaynullami kwintata qukaranllapa, kay runakunaqami Jesuspa yach'akuqninkuna kasha nir. 14Chay alliyasha runapis chaypi paykunawan katin, mana mayqanpis imatapis willayta puytiranllapachu. 15Chaymi paykunaqa, Pedruwan Juanta waqtaman lluqshichir, ukninllapa ukninllapa tapunakur parlaqllapa. 16Chaymi kaynu ninakuqllapa: "¿Imatataq rurashunllapa kay runakunawanqa? Tukuy kay Jerusale'n pwiblupi taqkunami yach'ayanllapa kay shumaq milagruta rurashanllapapaqqa, manami mana niytaqa puytinchikllapachu. 17Chayraykumi, Jesuspaq rimar yach'achikutinllapa kriyir, ama achkayananllapapaqqa, alli abisar kach'ashunllapa amana mayqantapis Jesuspaqqa parlar purinanllapapaqnachu". 18Chaymi Pedruwan Juantaqa, qayamur willaranllapa, ama mayqantapis Jesuspa shutinpi rimarqa yach'achinanllapapaqnachu. 19Chaynu nitinllapamapis, Pedruwan Juanqa niranllapa: --Qamkunalla yarpuyllapa. ¿Allinchu kanqa Dyusta manana kasur qamkunatana kasushunayllapapaq? ¿Manaqachu Tayta Dyustaraq naypaqtaqa kasunayllapapaq allin kanqa? 20Manami nuqakunaqa uyarayta puytinillapachu rikashayllapamanta, uyapashayllapamantaqa. 21Piru chay karguyjunkunaqami amana chayta rurananllapapaq alli abisar, dijatinllapana riran. Manami imanupis kastigayta puytiranllapachu. Chaqa tukuy runakuna alabaranllapa Dyusta, 22chay kuju runa kwarinta añuyjun karmapis alliyashanrayku. 23Pedruwan Juanqa, prisu kashanmanta lluqshishana karllapaqa, rir tantanakuranllapana tukuy kriyiq masinkunawan. Chaymi chay kurapa mantaqninkuna, tukuy ruku mantakuqkuna, imanu willashanllapatapis, parlaranllapa wakinninkunataqa. 24Chaymanta uyakurllapaqa, tukuyninllapa tantala mañakuranllapa Dyusman, kaynu nir: "Taytayllapa qammi rurarayki syiluta, pachata, mar yakuta, tukuy chaykunapi kaqkunata ima. 25- 26Chaynu karmi Santu Ispirituykiwan rimachirayki unay rimaqniki Davidta, kaynu ninanpaq: '¿Imapaqtaq rimapakunllapa pwiblukuna? ¿Imapaqtaq parlanllapa mana imata yach'ar, mana allin ruraykunapaqqa? Kay pachapiqa mantakuqkuna piñakunllapa, chaymanta-shuypaqa pulla ch'iqninllapa Tayta Dyusta. Chaynulla Dyus Akrashan Cristuntapis ch'iqninllapa'. 27"Tayta Dyus, chiqaptami David nishannulla kasha. Gubyirnu Herodes, mantakuq Poncio Pilato kay pwiblupi tantakaranllapa, uklawmanta runakunawan, chaynulla kay Israel pwiblumanta runakunawan ima, chay akrashayki kusa allinla Wamrayki Jesusta ch'iqnir. 28Chaynu katinmi, ruraranllapa qam imanuch'i yach'aynikiwan pasananpaq nisha karayki chaynulla. 29Kananqa Taytituy rikay-ari imanu abisar dijashallapa nirmapis. Chaynu katinmapis kay sirbishuqnikikunata yanapamayllapa shachinakur qampa rimanaykita yach'achikunayllapapaq. 30Qampa pudirnikiwan yanapamatkillapa, mana ruraypaqkunata, kusa shumaq milagruta ruranayllapapaq. Chaynulla qishaqkunata allichanayllapapaq ima, kusa allinla Wamrayki Jesuspa shutinwan" nir. 31Chaynu nir mañakur tukchitinllapaqa, chay tantakashanllapa wasiqa kuyuq qallariran. Chaymi chay kutilla, tukuyninta Santu Ispiritu balurta qur yanaparan. Chaymi chaymanta-pacha ashwan mana manchakur imanachu mas animakur ima rimaq qallariranllapa Dyus nishanlatana. 32Tukuy kriyiqkunami achka karllapamapis, chayllata yarpuqllapa. Manami mayqanpis niqchu, chay imankunaqa paylapaqna kanqa nirqa. Tukuyninllapami niq tukuy imanllapaqashi tukuypaq kanqa nir. 33Chaynu katinmapis, Dyus pudirninwan yanapatin apustulkunaqa rimayaranllaparaq, Amitunchik Jesucristo imanumi wanushanmanta kawsamuran nir. Chaymi Tayta Dyusqa tukuyninta yanapatin shumaqta kawsaranllapa. 34Manami paykunamantaqa, mayqanlapis imakunata ministiqkunaqa karanllapachu. Chaqa achka pachayjun, mas wasiyjun ima kaqkunaqa, chay imankunata rantikur, qillayninllapataqa, 35apustulkunata quqllapa, paykunana ministiqkunataqa qutinllapa ima ministishanllapamatapis rantinanllapapaq. 36Karanmi Chipre shutiq pwiblumanta uk Levita, Jose' shutiq runa. Paytami apustulkunaqa niqllapapis Bernabe' (rimayninchikpi munan niyta "Kunsulakuq") nir. 37Paymi pachayjun kar, chay pachanta rantikur apustulkunata quran qillaytaqa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\