Hechos 7

1Chay kurakunapa mantaqninmi Estebantaqa kaynu nir tapuran: --Qampaq chaynu rimayashanllapaqa, ¿chiqapchu, manaqachu mana? nir. 2Chaymi Estebanqa niran: "Ukniykuna, taytituykuna allita uyapamayllapa: Kusa puytiq Taytanchik Dyusmi, unay rukunchik Abraham Mesopotamia pwiblullapi kar, manaraq Hara'n pwibluman taq riyatin, payman rikariran. 3Abrahamtaqa niran: 'Pachaykita, aylluykikunata dijar, riy chay pachata nuqa rikachishuyani chayman' nir. 4Chaynu nitinmi, Abrahamqa chay tayashan Caldea pwiblumantaqa lluqshir rir, Hara'n pwibluman ch'ar, chaypina taran. Chaymanta taytan wanutinqa, Abrahamtaqa Tayta Dyus apamuran, kay tayashanchikllapa Israel pachamanqa. 5Piru kaypiqami Abrahamtaqa mana irinsyantaqa quranchu, uk ch'akisitunta sarukuchinanlapaqmapis. Piru mana kaypi qurmapis, arniranmi pay wanutinqa wamrankunana kay pachapiqa tananllapapaq. Chaynumiri arniran manaraq wamranmapis kayatinraqchu. 6"Chaynullami Dyusqa niranpis: 'Aylluykikunaqami kay tayashanllapamantaqa lluqshir rir uklaw pachakunapi kwatru-syintus (400) añuta tanqallapa furastirukuna yupay, kusata sirbikur, qischakar ima. 7Piru chay nasyun aylluykikunata sirbikuchir qischaqkunataqami nuqa kastigashaq. Chaymantami paykunaqa lluqshir shamur, kay lugarpina sirbimanqallapa' nir. 8"Chaynu nirmi Dyusqa Abrahamwan uk tratuta ruraran, tukuy Israelmanta kaqkunaqa siñal kustumrita rurananllapapaq nir. Chaymi Abrahamqa wamran Isaac nasishanmanta uchu diyayjunna katinqa siñal kustumrita ruraran. Chaynullami Isaacpis wamran Jacobo nasitinqa ruraran. Chaymi Jacobupis wamrankunawan chay Israel runakunapa dusi pwiblunkunapa rukunkunawanqa ruraran. 9"Chay dusi rukunchikllapamantami uknin shutiq Jose'. Paytami ukninkuna ch'iqnir Egiptuman rantikuran. 10Piru Tayta Dyusmi, Josiwan kar, qischakatinmapis kusata llakipar kusa yach'aqpaq imana tikraran Egiptupa mantaqnin Faraonpa naypanpiqa. Chaymi ashwan Faraonqa, Josita numraran pay mantakuna wasinpi, chaynulla chay pwiblupa mantakuqninna kananpaq. 11"Piru chaymantami chay Egipto pachapi chaynulla Canaa'n pachapiqa kusala mallaq tyimpu katin, kusalata qischakaranllapa. Chaqa manari imapis karanchu rukunchikllapakuna mikunanllapapaqqa. 12Chaymantami, Jacobuqa Egiptupishi trigu kan nir yach'arqa, kach'aran wamrankunata, chay rukunchikkuna karan chaykunata. Chaymi paykunaqa riranllapa puntataqa. 13Qashan ishkay kutipaqna ritinllapaqa, Josiqa ukninkunata niran, payqashi ukninllapa nir. Chaynu Jose' ukninkunata nitinmi, Faraonqa yach'aran mayqan ayllumantami Josiqa nirmapis. 14"Chaymi Josiqa kach'akuran taytan Jacobuta, tukuy aylluntinta apananllapapaq. Tukuy ayllunkunaqami sitintay sinku (75) kasha kanqallapa. 15Chaynu rirmi Jacobuqa Egiptupi tayar, chaypina wanuranmapis. Chaynullami unay rukunchikllapakunamapis chaypi wanuran. 16Chaymantaqa Jacobupa kwirpunta aparanllapa Abrahampa unay tashan pwiblu Siquempi pantyunninman pampaq. Chaqa chaytaqami Abraham rantisha karan, uk runa Hamor shutiqpa wamrankunamanta. 17"Taytanchik Dyusmi, Abrahamta tukuy ima pasayanqa nir arnishan tyimpu shipchamuyatinnaqa, Israel runakunaqa kusala achkana karan Egiptupiqa. 18Chay tyimpumi Egiptupiqa mantakuran uk gubyirnuna. Payqami Jositaqa mana riqsishachu karan. 19Chaymi chay gubyirnuqa ingañar ima kusalata qischaranllapa unay rukunchikkunataqa. Chaynullami mantakuranpis ullqu wamritukuna chayraq nasitinqa, dijatinllapa wanur amana achkayananllapapaq. 20"Piru chay tyimpupimi Moise's nasiran. Paymi kusala shumaq wamritu karan Dyuspaqqa. Chaymi Dyus yanapatin taytankunaqa wasinpi pakaqnula kimsa misista purichiranllapa. 21Chaymanta wasinpi manana pakayta puytir waqtalapi dijasha katin, Faraonpa warmi wamran tarir apar, kusa shumaqta kriyakuran wamranta yupay. 22Chaynumi Moisesqa winaran Egipto runakunapa yach'ayninkunata kusata yach'akur. Chaymi Moisesqa kusa puytiq karan rimananpaq, chaynulla imata rurananpaqmapis. 23"Kwarinta añuyjunna karqa, Moisesqa watukuran Israel masin runakunata, paypa chiqap ayllunkuna katin. 24Chaymi Egiptumanta runa, paypa ayllu masinta maqaqta rikarqa, washananrayku chay Egiptumanta chaytaqa wanuchiran. 25Chaqa payqari yarpuran, Israel aylluykunach'i allita kwintata qukar ninqallapa: 'Dyusmi, Moisesrayku Egipto runakunamanta washamashunllapa' nir. Piru paykunaqa mana kwintata qukaranllapachu. 26Chaymanta, allaqnin ishkay Israel runakunata maqanakuqta tariran. Chaymi payqa washanachiyta yarpur niran: 'Qamkunaqami chay ayllulla kankillapa, ¿imapaqtaq uknikillapa uknikillapaqa maqanakur ima qischanakunkillapa?' nir. 27"Piru ukninta masta qischaq chayqa, Moisesta kumsar niran: '¿Pitaq qamtaqa uk mantakuq jwista yupayqa ch'uramushusha nuqakunamanqa? 28¿Manaqachu qamqa, quya imanuch'i uk Egiptumanta runata wanuchirayki, chaynulla nuqatapis wanuchimanayanki?' nir. 29Chaynu nitinmi, Moisesqa alsakar riran Madia'n shutiq pachaman. Chaypimi furastiru yupay tayatin, ishkay wamrankuna nasiran. 30"Kwarinta añuna pasasha katin Moise's chunllaq lugar Sinai' sirkapi kayatinmi, sarsapi nina ratakuq rurimanta uk a'ngel payman rikariran. 31Chaymi Moise's chayta rikarqa kusalata dispantakaran. Chaymanta mas qimikar rikashaq niyarqa, uyaparan Amitunchik kaynu niqta: 32'Nuqami unay rukuykikuna Abrahampa, Isaacpa, Jacobupa Dyusnin kani' nir. Piru Moisesqa kusalata manchakur chukchukyashanrayku, mana chapanaranlamapischu. 33Chaymi Amitunchikqa kaynu niran: 'Llanqikita urquy. Chaqa kay lugar kayashaykiqami, kusa santu lugar. 34Nuqami allita rikasha kani pwibluymanta runakuna imanu Egiptupi qischakatinmapis. Paykunatami uyapasha kani kusata llakir qaych'akutinmapis. Chayraykumi ishkimusha kani paykunata washanaypaq. Chaymi shamuyna. Chaqa Egiptumanmi kach'ashuyani' nir. 35"Unaymi paykuna, Moisesta disprisyar '¿Pitaq kach'ashusha mantakuq jwis yupay kanaykipaq?' niranllapa. Piru Dyusmi kach'aran mantakuq kar washakunanpaq, imanutaq angelnin chay sarsa rurinpi rikar intrachishannulla. 36Chaymi Moisesqa, milagrukunata, chaynulla mana ruraypaq shumaq imakunata rurar ima Egiptumantaqa lluqshichir unay rukunchikkunataqa apar pasachiran chay chupika mar yakupa rurinta. Chaynumi milagrukunata rurar ima, chay chunllaq lugarkunapi kwarinta añuta puriran. 37Chaqa Moisesllami Israel runakunatapis niran: 'Dyus Amitunchikmi qamkunamanta ukta akranqa nuqa yupay rimaqnin kananpaq. Chayna qamkunaqa kasunaykillapapaq' nir. 38"Israel runakuna chunllaq lugarpi tantakasha katinmi, Moisesta, angelqa Sinai' sirkapi shumaq imakunata willaran. Payna rukunchikkunata imanu kawsananllapapaq nir intrachitin, nuqanchikkunatapis intrachimashallapa kasurna kawsanallapapaq. 39"Piru rukunchikkunaqami mana uyakunar disprisyashanllaparayku ashwan Egiptuman tikrakanaranllapa. 40Chaymi Aaronta niranllapa: 'Moise's Egiptumanta urqumaranllapa chayqa, mana rikarinnachu. Chayraykumi dyuskunata ruratki, yanapar Egiptuman apamananllapata munanillapa' nir. 41Chaynu nitinllapami, Aaronqa ruraran uk dyus bisirrunuta. Chaynami animalkunata wanuchir, rupachir imana fyistata rurar aduraranllapa chay paykunalla rurashan dyustaqa. 42Chayraykumi Dyusqa paykunamanta ashur, dijaran syilupi tukuy ima kaqkunata adurananllapapaq. Chaqa chaypaqmi Dyus nitin, rimaqninkunaqa kaynu nir iskribisha kayaq: 'Israel runakuna, ¿qamkunachu chay kwarinta añukunata chunllaq lugarpi karqa, animalkunata wanuchir, ufrinditata ch'urar ima aduramaraykillapa? 43Ashwanmi qamkunaqa chay yanqa dyus Molocta andasninpi purichiraykillapa. Chaynullami Refa'n qullarpa ritratunta ima rurar dyus nir aduraraykillapa. Chaykunata adurashaykillaparaykumi, nuqaqa pwibluykimanta urqur, Babilonia pwiblumanmatapis mas wakaqman itakushaykillapa' nir. 44"Unay rukunchikkunami chay chunllaq lugarkunapiqa ruraran Dyusta adurananllapa tuldu wasita, imanutaq Dyus, Moisesta rikachir willaran chaynulla. Chaytaqami purichiqllapapis Dyuswan tratuta rurashanpaq yarpunanllapapaq. 45Chay tuldu wasitaqami ayka añukunata purichiyarqa, Josuewan apar rir uk pwiblumanta kaqkunata binsir taran, Tayta Dyus arnishan pachapi. Chay tuldu wasiqami chaypiqa karan Davidpa tyimpunkaman. 46"Davidtaqami Tayta Dyusqa shumaqta rikar, kusata yanaparan. Chaymi Davidqa mañakuran Dyusta adurananllapa wasita ruratin, chaypina Jacobupa Dyusnin tananpaq. 47Chaynu mañakusha katinmapismi, wamran Salomo'n ruraran Dyusta adurananllapa wasitaqa. 48Piru allita yach'ashanchikllapanu syilumanta Taytanchikllapa Dyusqami, mana runakuna rurashan wasikunapichu tan. Chaypaqmi Dyuspa rimaqninqa kaynu nisha kayaq: 49'Unaq syilumi, tar mantakunay. Nataq pacha-shuypaqa ch'akiy shanan. ¿Imanu wasitataq rurayanqallapa nuqapaqqa? ¿Mayqantaq tanay wasiqa kanqaqa? 50Nuqami tukuy imata rurasha kani' nir". 51Chaynu Dyuspa rimaqnin nishanta willarmi, Estebanqa niranpis: "Qamkunaqami unaymanta kusala mana intrakaq, anku shunqukuna kankillapa. Chaynullami chay mana kriyiqkuna yupay mana kasukuq, mana shumaqta yarpuqkuna ima kankillapa. Chaynu karmi maydiyapis Dyuspa Santu Ispiritunpa kuntranla kankillapa. Chaynuqami unay rukuykillapa yupaylla kankillapa. 52Chaymi nimayllapa, ¿Dyuspa mayqan rimaqnintataq mana qischaranchu chay unay rukuykillapaqa? Paykunami, wanuchiranllapa Dyuspa Akrashan Cristunmi shamuyanqa nir yach'achikuqkunata. Piru chaynumapis Dyuspa Akrashan Cristun shamutinqa, kuntrankunaman qukur ima wanuchiraykillapa. 53Chaynullami Dyus mantakushanta angelkuna, Moisesta willatin, intrachishutinllapapis mana kasukuraykillapachu" nir. 54Chaynu Esteban nitinmi, payta kuntrashanllaparayku chay karguyjunkunaqa kusata piñakur kirunllapamatapis richyachiranllapa ima. 55Piru Estebanqami, Dyuspa Santu Ispiritunwan kar, unaq syiluman chapakur, Dyusninchikta kusa llipyaraqta rikaran. Chaynulla rikaranpis Jesu's, Dyuspa allilaw qichqanpi shaqta. 56Chaymi Estebanqa niran: --¡Rikayllapa! ¡Syilutami rikani kich'akashata! Rikanipismi Dyusmanta Shamuq Runata paypa allilaw qichqanpi shaqta nir. 57Piru chaynu nitinqa, chay runakunaqa mana uyapanar rinrinllapata kirpar, qaych'akur ima, tukuynin kallparanllapa Estebantaqa aypaq. 58Chaymanta ayparqa, chay pwiblumanta lluqshichir, rumikunawan sitaranllapa. Chaymi chay llullakuq tistigukunaqa rach'panllapata urqur inkargaranllapa uk musu runa Saulo shutiqta. 59Chaynu sitayatinllaparaqmi, Estebanqa mañakuran kaynu nir: "Amituy Jesucristo, ispirituyta rikapamanki". 60Chaynu nirqa, qunqurikur kusala jwirtita rimar niran: "Taytituy, amami kay uchakushanllapataqa kwintachankichu" nir. Chaynu nirqami, wanuranna.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\