Hechos 8

1- 2Chayta rikarmi, Sauluqa yarpuran: Estebanta wanuchirqami allinta tukuyanllapa nir. Nataq chay kusala allin llakipakuq runakunalami Estebantaqa pamparanllapa kusata paypaq waqar ima. Chaymanta chay diyallami Jerusalenpiqa, Jesucristupi kriyiqkunapa ikinpi puriq qallariranllapa qischananllapapaq. Chaymi tukuy kriyiqkunaqa shikwakar, riranllapa Judeapa, Samariapa pwiblunkunaman. Piru apustulkuna-shuypaqa mana lluqshiranllapachu Jerusalenmantaqa. 3Chaykamanqami Sauluqa kusalata qischaq Jesucristupi kriyiqkunataqa. Chaymi wasin wasin yaykur, ullqutaraq warmitaraq aysach'akur lluqshichimuqllapa karsilman apananllapapaq. 4Nataq Jerusalenmanta wakta kayta shikwakaqkunaqa, may rishankunapipis Dyuspa shumaq rimayninta yach'achikuranllapa kriyirna washakananllapapaq. 5Paykunamanta uknin Felipimi, Samaria pwibluman rir ch'arqa, Dyuspa Akrashan Cristunpaq yach'achikuq qallariran. 6Chaynu yach'achikutinmi tukuyla tantakashakunaqa kusalata uyakuqllapa, Felipe imata nitinpis. Chaynullami rikaqllapapis Felipe, Dyuspa pudirninwan milagrukunata ruratin ima. 7Kusa achka runakuna dyablupa yarpuyninwan kaqkuna alliyaqllapa. Felipita uyar, dyablukunapa yarpuynin runakunata qaych'achir, lluqshiqllapa. Chaynullami achka mana kuyuyta puytiq kwirpuyjunkuna, chaynulla kujukunamapis alliyaranllapa. 8Chaynu katinmi, chay pwiblupiqa tukuyla kusata aligriyaqllapa. 9Piru chaypiqami karan uk runa, Simo'n shutiq. Paymi unaymanta-pacha Samaria pwiblumanta runakunata wasqakur, kriyichisha karan: Payqashi kusa puytiq runa nir. 10Chaymi tukuy wamrantin, rukuntin paytaqa kusata uyakuqllapa. Paykunami niqllapa: "Kay runa, Dyuspa pudirninwan. Chayrayku tukuy riqchaq milagrukunata rurayta puytin" nir. 11Chaynu nir imami, paytaqa kusata kasuqllapa unaymanta-pacha wasqakur kriyichisha kashanrayku. 12Piru Felipe, Dyuspa shumaq rimayninta Jesucristupa shutinpi kriyirmi, Dyuspa mantakuyninpi kawsananllapapaq nir yach'achikutinmi, warmipis ullqupis kriyirna tukuyla shutikuranllapa. 13Chaynulla chay wasqakuq Simonpismi, Felipe nishanta kriyir, shutikuran. Chayna Felipipa pullan puriqna qallariran. Achka milagrukunata Felipe ruratin rikar, Simonqa kusalata dispantakaran. 14Chaymanta Jerusalenpi apustulkunaqa "Samaria pwiblupi runakunaqashi Dyuspa rimayninpi kriyishallapana" nir yach'arqa, Pedruwan Juanta kach'aranllapa. 15Paykunaqa Samaria pwibluman ch'arqa, Dyusman mañakuranllapa Santu Ispiritunwanna mushuq kriyiqkunaqa kananllapapaq. 16Chaqa, manaraqmi kriyiqkunamanqa shamushachu karan, Dyuspa Santu Ispiritunqa. Piru paykunaqami shutikushallapana karan Amitunchik Jesucristupa shutinwanqa. 17Chaymi Pedruwan Juanqa, kriyiqkunapa ananman makinkunata ch'uratin, Dyuspa Santu Ispiritunwanna paykunaqa kidaranllapa. 18- 19Chaynu apustulkuna kriyiq runakunapa ananman makinkunata ch'uratinllapa, Dyuspa Ispiritun paykunawan kidatin rikaran, chay Simonqa. Chaymi apustulkunata qillayta arnir, kaynu niran: --Chay pudirta qumayllapa, nuqapis makiykunata mayqanpa ananman ch'uratiyqa, Dyuspa Santu Ispiritunwanna paykunaqa kananpaq nir. 20Chaynu nitinmi, Pedruqa niran: --Tayta Dyus pudirninta qumanchik chayta rantinashaykirayku, qillaynikiwan pulla chinqankillapa. 21Qamqa mana ima dirichuyjunchu kanki nuqakuna rurashayllapata ruranaykipaqqa. Chaqa qampa shunquykiqami Dyuspaqqa mana allinchu. 22Chaymi ashwan uchaykita dijar, Tayta Dyusman tikrakar mañakuy ichapis pirdunashunman chay mana allinta yarpushaykimantaqa. 23Chaqa yach'ayanimi shunquykipiqa kusata inbidyakayanki nir. Chaymi uchaykiqa prisu yupayna purichishuyan nir. 24Chaynu Pedro nitinmi, Simonqa niran: --Amitunchikman mañakupamayllapari. Chaqa manami munanichu chay nimashaykillapanulla imapis pasamanantaqa nir. 25Chaymanta Pedruwan Juan, Dyuspa rimayninta yach'achikurllapanaqa, tikrakaranllapana Jerusalenman, Samariapa pwiblunkunapipis Dyuspa shumaq rimayninta yach'achikuqnu ima. 26Chaymantaqami Dyuspa uk angelnin Felipiman rikarir niran: --Sharir riy surlawman, Jerusalenman nanta rishaykinu Gaza pwiblukaman. Chay nanqami chunllaq lugarta pasan. 27Chaymi Felipiqa sharir, riran. Riyarmi, nanpiqa rikaran Etiopi'a pwiblumanta uk runata. Payqami uk kusa karguyjun eunuco karan. Chay payllami gubyirna Candace shutiqpa imankunata rikaq. Chay runami risha karan Jerusalenman Tayta Dyusta aduraq. 28Chaymanta qashan pwiblunman tikrakar, uk karritapi tasha riyaran, Dyuspa rimaqnin Isai'as iskribishan libruta liyiqnu. 29Chaymi Dyuspa Ispiritun Felipitaqa niran: --Rir qimikay wak karritaman nir. 30Chaymanta Felipe chay karritaman qimikar chay runa, Isaiaspa librunta liyiqta uyaparqa, kaynu nir tapuran: --¿Intrakankichu kay liyiyashaykitaqa? nir. 31Chaynu taputinqa chay runaqa niran: --¿Imanunari intrakashaq, mana mayqanpis intrachimatinqa? nir. Chaymi Felipitaqa rugaran kaynu nir: --Karritayman iqamur qichqaypi tay nir. 32Nataq chay librupi liyiyashanqami kaynu niyaran: "Imanutaq Uyshata wanuchitin, millwanta rututinllapamapis uyarala, chay yupaymi paypis mana imatapis rimaranchu. 33Pinqaypaqta ruraranllapa. Chaynulla mana llakiparchu, allin runa katinmapis uchacharanllapa. Piru mayqanpis mana yarpuranchu ¿imanumi payqa maydiyaqa kanqa? nirqa. Chaqa wanuchirna kay pachamanta ashuchiranllapa" nir. 34Chaymi chay karguyjun runaqa tapuran Felipitaqa kaynu nir: --Willamay-ari, ¿pipaqtaq rimayan kay Dyuspa rimaqninqa? ¿Payllapaqchu, manaqachu ukpaq? 35Chaymanta Felipiqa chay runa liyiyashanpaq willar, intrachiran Jesuspaq: "Imanumi washamanchikllapa" nir. 36Chayna parlar riyarllapaqa, uk lugar yakuyjun kaqta pasayarqa, chay karguyjun runaqa niran: --Kaypi kan yaku. ¿Manachu nuqapis shutikuyman? nir. [ 37Felipiqa niran: --Tukuy shunquykiwan kriyitkiqami, puytini shutichishuyta. Chaymi chay runaqa niran: --Kriyinimi, Jesucristuqa Dyuspa Wamran nir.] 38Chaymi karritanta yarachir, ishkantin ishkir, yaykuranllapa yakuman. Chaymi chaypina Felipiqa shutichiran eunucutaqa. 39Chaymanta yakumanta lluqshitinllapaqa, Amitunchikpa Ispiritun Felipitaqa illaqmanta apatin, chay runaqa mana rikarannachu. Piru chaynumapis ashwan kusa aligrina riran. 40Nataq Felipiqa Azoto pwiblupi rikariran. Chaymi pwiblun pwiblun riran, Dyuspa shumaq rimayninta yach'achikuqnu, Cesarea pwibluman ch'anankaman.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\