Hechos 9

1- 2Chaykamanqa Saulo-shuypaqa mana shaykuq, rimapakur puriran, Amitunchikpi kriyiqkunata wanuchiyta yarpur. Chaymi kurakunapa mantaqninkunaman rir mañakuran uk urdinta. Chaywanna Damasco pwibluman rir, tantakananllapa wasikunaman yaykur Jesuspi kriyiqkunataqa tarir ullquta, warmita ima prisur Jerusale'n pwibluman apamunanpaq. 3- 4Chaymanta, Damasco pwibluman rir ch'ayatinllapanaqa, nanpi illaqmanta kusala llipya intiru, syilumanta achkirachikamuran Saulo kayashanmanqa. Chaynu achkirachikamutinqa, pachaman ratar, uk rimayta uyaparan kaynu niqta: "¡Saulo, Saulo! ¿Imapaqtaq ikiypi puriyanki qischamanaykipaq?" nir. 5Chaymi Sauluqa niran: "¿Mayqantaq kanki, Taytituy?" Chay rimaqqami niran: "Nuqami Jesu's kani, mayqanpa ikinpich'i qischanaykipaq puriyanki chay. [Chaynu purirqami qamlla mana allintachu rurakayanki, imanuch'i turumaqa yapukuyar, ikiman matqakur, rijapi ch'achikarqa paylla nanachikun chay yupay". 6Chaymi Sauluqa manchaysalla chukchukyayar, kaynu nir tapuran: "Taytituy, ¿imatataq ruranaypaq allin kanqa?" nir Amitunchikqa niran:] "Sharir, riy Damasco pwibluman. Wakpimi willashunqallapa imatami ruranki nirmapis". 7Chaynulla Sauluwan riqkunapis uyaparan chay rimaytaqa. Piru manami mayqantapis rikaranllapachu. Chaymi kusalata dispantakaranllapa. 8Chaymanta, Sauluqa ratashanmanta sharir, manana rikakuyta puytiranchu. Chaymi pullan kaqkunaqa, makinmanta aysakurna, aparanllapa Damasco pwiblumanqa. 9Chaypiqami kimsa diyatana karan mana chapakur; mana mikur, mana imatapis upyar imalamapischu. 10Damasco pwiblupiqami taq Amitunchikpi kriyiq uk runa Anani'as. Chaymi Amitunchikqa, rikapakuyninpi payman rikarir, kaynu niran: "¡Anani'as!" Payqa niran: "Kaypimi kani, Taytituy" nir. 11Chaymi, Amitunchikqa niran: "Sharir, riy chay kalli Dirichu shutiqman. Chaypimi Judaspa wasinpi tapukuy uk runa Saulo shutiqpaq. Payqami Tarso pwiblumanta. Paymi Dyusman kusata mañakuyan. 12Chaymi, rikapakuyninpi rikashusha wasiman ch'ar yaykur, makikikunata ananpi ch'uratki qashan rikakuyan" nir. 13Chaynu Amitunchik nitinmi, Ananiasqa niran: "Taytituy, kusa achka runakunami parlamashallapa paypaqqa, tukuy mana allinkunata Jerusalenpi qampi kriyiqkunata rurashanpaq. 14Kananqami chay runaqa kay Damasco pwiblumanna shamusha, kurakunapa mantaqninkuna kach'amutin, qampi kriyiqkunata apar prisunanpaq" nir. 15Chaynu nitinmapis, Amitunchikqa kaynu nir kach'aran: "Riy. Chaqa paytami akrasha kani nuqapaq rimar yach'achinanpaq chay Israel runakunata, chaynulla mana Israel runakunata, gubyirnunkunata ima. 16Nuqami paytaqa intrachishaq, nuqapaq rimar yach'achikurqa kusata qischakayanqa" nir. 17Chaynu Amitunchik nitinqa, Ananiasqa riran, chay maypich'i Saulo kayashanman. Chayman ch'arqa, wasiman yaykur Saulupa ananpi makinkunata ch'urar, niran: --Kriyiq masiy Saulo, nanta shamuyatki Amitunchik Jesu's qamman rikariran chay paymi kach'amasha nawiki rikakutinna, Santu Ispiritu qamwanna kananpaq nir. 18Chayta nitinmi chay kutilla, Saulupa nawinmantaqa pispa yupaylla wiqtikuna rataran. Chaymi qashan rikakurna sharir shutikuran. 19Chaymantaqa mikur kusa jwirsayjunna tikrakaran. Chayna Jesucristupi kriyiqkunawanqa pullana taran Damasco pwiblupiqa, ayka diyallataqa. 20Chaymantami Sauluqa, Damasco pwiblupiqa Israel runakunapa tantakananllapa wasikunapi yach'achikuran, "Jesucristuqa, Tayta Dyuspa Wamranmi" nir. 21Chaynu yach'achikutinmi, tukuy chay uyakuqkunaqa dispantakashalla ninakuqllapa: "¿Manachu kay runa Jerusalenpiqa, Jesuspi kriyiqkunapa ikinpi puriq prisur ima qischananpaq? ¿Manachu chaynu kar, kaymanpis shamuran Jesuspi kriyiqkunata prisur, kurakunapa mantaqninman qukunanpaq?" nir. Chaynu nir imami, paykunapura parlaqllapa. 22Piru chaynu ninakutinllapamapis, Sauluqa mana mayqantapis mancharchu, kusata animakur yach'achikuran: "Jesusmi, Dyus Akrashan Cristun chiqap washamaqninchikllapaqa" nir. Chaynu nir yach'achikutinmi, Damasco pwiblupi taq Israel runakunaqa alliplata yarpupakuranllapa. 23Chaymanta, ayka diyakuna pasatinnaqa, chay runakunaqa tantakar parlaranllapa Saulutaqa wanuchinanllapapaq. 24Piru Sauluqami yach'aran, tukuy unaq, tukuy tutashi chay ch'iqniqninkunaqa yarakuyan, chay pwiblumanta lluqshina punkupi, pay yarquqta wanuchinanllapapaq nir. 25Chaymi Jesucristupi kriyiqkunaqa Saulutaqa uk kanastaman itar, chay pwiblupa ridurninpi rumiwan llutakasha pata kaq chaypa ananman iqachir, chaylata tuta waqtalawman ishkichiranllapa. 26Chaymanta Saulo, Jerusale'n pwibluman ch'arqa, Jesucristupi kriyiqkunaman pullachakayta munaran. Piru payta kusata manchashanllaparayku mana kriyiranllapachu, "Jesucristupi kriyiyanqa" nirqa. 27Nataq Bernabimi Saulutaqa aparan apustulkunaman. Chaymi apustulkunataqa parlaran, imanumi Sauluqa nanpi Amitunchikta rikatin, payqa parlaran, chaynulla imanumi yach'achikuran Amitunchik Jesuspaq Damasco pwiblupi, mana mayqantapis manchar imachu nir. 28Chaynami Sauluqa Jerusalenpi kidar, paykunawanna puriran. 29Chaynullami mana manchakur imachu Amitunchikpaq yach'achikuq, chay griego rimaq Israel runakunawan parlar, willanakur ima. Piru chay runakunaqami Saulutaqa wanuchiyta yarpuranllapa. 30Chaymanta kriyiq masinkuna chayta yach'armi, Saulutaqa Cesarea pwibluman apar, paypa pwiblun Tarsumanna kach'aranllapa. 31Chaynami Judeapa, Galileapa, Samariapa pwiblunkunapi Jesucristupi kriyiqkunaqa kusa shumaqtana kawsaqllapa, mana qischakarnachu. Chaymi ashwan Amitunchik munashannulana kawsaqllapapis. Chaynulla Dyuspa Santu Ispiritun yanapatinmi, masna achkayaranllapapis. 32Chay tyimpukunapimi Pedruqa, Jesucristupi kriyiqkunata watukur puriq. Chaymi Lida shutiq pwiblupi taqkunatapis riran watukuq. 33Chayman ch'arqami, tarinakuran uk runa Eneas shutiqwan. Paymi mana kuyuyta puytiq kwirpuyjun kar, uchu añupaqna mantanlapi karan. 34Paytami Pedruqa niran: --Eneas, kananqami Jesucristo alliyachishunna. Chaymi sharir, mantaykita tantay nir. Chaynu nitinmi, Eneasqa chay kutilla allinna shariran. 35Chaymi, chay Lida pwiblupi, Saro'n pwiblupi taqkunaqa, rikaran imanumi Eneas sharitinmapis. Chayta rikarmi, uchanllapakunata dijar, Jesucristupina kriyiranllapa. 36Lida pwiblupa shipchanpimi kaq uk pwiblu Jope shutiq. Chaypimi karan uk warmi, Amitunchikpi kusata kriyiq. Paymi shutiq Tabita. Nataq, griego rimaypi-shuypaqa "Dorcas" nir. Chay warmisitaqami kusa allinkunata rurar, mana imayjunkunata yanapar ima kawsaq. 37Chaymantami chay diyakunapiqa qishar wanuran. Chaymi kwirpuntaqa paqachir ima aparanllapa wasipa altun unakaqnin kwartuman chutarachiq. 38Chaymi chay Lida pwiblupi Pedro katin, Dorcaspa kriyiq masinkunaqa ishkay runata kach'aranllapa, Pedruta kaynu willananllapapaq: "Dorcas wanusha katin, kananllashi rinki Jopiman, ama tardarchu" nir. 39Chaymi Pedruqa paykunawan riran. Chaymanta ch'atinqa, aparanllapa Dorcas chutarayashanman. Chaypimi achka byuda warmikuna, Dorcaspa ridurninman tantakasha, kusata waqayaranllapa. Chaynu waqarllapami, Pedrutaqa uknin uknin rikachiranllapa, manaraq wanuyar rach'panta rurashankunata ima. 40Chayna Pedruqa, chay ruripi kaqkunataqa tukuyta waqtaman urqur, payqa qunqurikur Dyusman mañakuran. Chaymantaqa chay wanushata chapar, niran: --Tabita, shariy, nir. Chaynu nitinmi, chay warmisitaqa chay kutilla, nawinkunata chapakuchiran. Chayna Pedruta rikarqa, das taran. 41Chaymanta, Pedruqa makinmanta chutar sharichir, kriyiq masinkunata, byuda warmikunata qayar, Dorcastaqa kawsaqtana paykunapa naypanman apamuran. 42Chaymi chayta Jope pwiblupi yach'arllapaqa, kusala achka kriyiranllapa Amitunchikpiqa. 43Pedrupismi, achka diyakunata Jope pwiblupiqa kidaran, uk runa Simo'n shutiqpa wasinpi. Simonqami qarata blanduchar trabajaq.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\