Colosenses 1

1- 2Nuqa Pablumi, Tayta Dyus munashannulla Jesucristupa apustulnin kani. Chaymi tukuyla Colosas pwiblupi, Dyus akrashan chiqap kriyiq kaqkunaman, kriyiq masiy Timoteuwan pulla kar iskribimuni. Chaymi Taytanchik Dyusta, chaynulla Amitunchik Jesucristutapis kusalata mañakuni llakipar tukuy imapi yanapashunanllapapaq, chaynulla kusala shumaqta kawsachishunanllapapaq ima nir. 3- 4Willamasha katinllapami, yach'anillapa qamkunaqashi Jesucristupi allita kriyirllapa, kriyiq masinchikkunata llakipar yanapankillapa nir. Chayraykumi Amitunchik Jesucristupa Taytan Dyustaqa, waran waran qamkunapaq mañakur, kusata payji ninillapa. 5Chaqa Jesucristupi kriyir yanapanakur imaqa, maydiyaqa Taytanchik Dyuswan luryanpi pullana kayankillapa kanqa nir yach'ar, chaytaqa rurayankillapa. Chaynulla Amitunchikpa chiqap nishankunata yach'achishushallapa katinmi, yach'ankillapa imanu washakanaykillapapaqqa. 6Qamkunatami Taytanchik Dyus llakipamashanchikllapa nir Epafras yach'achishutinllapa kusata kriyir, masta achkayaraykillapa. Chaynullami ukkunapis yach'achikutinllapa, mastana achkayashallapa Dyuspi kriyiqkunaqa. 7Nishushayllapanu, chay kusa munashanchikllapa Epafrasmi, Jesucristuta sirbiq kar tukuy chaykunata yach'achishushallapa katin, qamkunaqa allita yach'ankillapa. Chaqa payqami Jesucristupi kriyishanrayku, nuqakuna yupaylla kar, mana chaypi katiyllapamapis yach'achishuranllapa. 8Chaymi willamashapis qamkunapaq, Dyuspa Ispiritunwanna kar, shumaqta munanakunkillapa nir ima. 9Chayraykumi, nuqakunaqa yach'ashayllapamanta-pacha mana qunqarchu, kanankaman Taytanchik Dyusmanqa qamkunapaq mañakunillapa. Mañakunillapami, tukuy pay munashankunata allita intrachishutinllapa, tukuy imatapis allita intrakaqna kanaykillapapaq. 10Chaynu karqami, qamkunaqa Dyuspa kaqninkunana kar imatapis karanlatana rurankillapa. Chaynullami rurankillapapis imanutaq payta kusa allinta yarpuchishannullata. Tukuy chaynu pay munashannulla kawsarqami, Dyuspaqqa mastana intrakar, manana wakaqllapinachu kankillapa kanqa. 11Mañakunillapapismi Taytanchik Dyusqa kusala shumaq pudirninwan yanapashutinllapa, ima pasashutinllapapis shachinakur, amana ima mana allinkunapiqa yarpurchu, paylapina allita yarpunaykillapapaq. 12Chayna ashwan kusa aligrila, Tayta Dyustaqa payji ninkillapa. Chaqa payqami, shumaqchashushallapa tukuy wakin kriyiqkunawanmapis pullalla, chay kusala shumaq achkila mantakuyninpi kanaykillapapaq. 13Dyusmi washamashanchikllapa chay tutaparaqpi mana allinta rurachikuq dyablupa makinmanta. Chaynu washamarninchikqami Wamran Jesucristo kusala shumaqta mantakuyashanpina ch'uramashanchik. 14Chaqa Jesucristumi uchakushanchikllaparayku pagrakuq yupay, kruspi [yawarninta ich'ar] wanuran uchanchikkunamanta pirdunamanallapapaq. 15Jesucristumi paylla Dyus kar, rikachimanchik Tayta Dyus imanu nirpis, Dyusta michka mana rikasha kashamapis. Chaqa payqami tukuy imata rurashankunamantaqa naypaqllata karanllana. 16Chaymi payrayku, tukuy imapis rurakaran, unaq syilupi, kay pachapi rikaypaq mana rikaypaqkunamapis, chaynulla mana rikaypaq mantakuqkunamapis. Chaymi tukuyla chay rurakashakunaqa payllapaq kanqa. 17Jesucristumi, tukuy chay rurakashakunamantaqa naypaqllata karanllana. Chaymi, tukuy chaykunapa amun katin, payrayku imapis kayanllapa. 18Chaynulla, payllami tukuy kriyiqkunapa yach'achikuqnin, mantakuqnin ima, imanutaq uk runamataqa, uman kawsachin chaynulla. Chayraykumi, wanurpis tukuy wanushakunamanta qashan kawsamuran, tukuy imapimapis naypaqllapi kananpaq. 19Chaqa, Dyusqa Jesucristuwanqa chaylla imapipis kananpaq niran, tukuy yach'ayninpi, yarpuyninpi, pudirninpi imamapis. 20Chaymi runakuna mana allinkunata rurashanllaparayku kruspi yawarninta ich'ar wanuran, tukuy kay pachapi, unaq syilupi, allin mana allin kaqkunamapis, Tayta Dyuswan shumaqchakashana kananpaq. 21Unayqami qamkunaqa mana allinkunata yarpur rurar ima, Dyuspa kuntran kar paymantaqa karupllapi yupay karaykillapa. 22Nataq kanan-shuypaqa, Akrashan Jesucristo uchanchikllapapaq wanushanrayku, Dyusqa qamkunawan shunqukashana. Chaytaqami Dyusninchik ruraran, tukuy nuqanchikkunaqa mana uchayjun kar kusa allinlana, kusa shumaqchakashana kasha, payqa pullakumanapaq. 23Piru chaynu paywan pulla kanaykillapapaqqami, imanu washakanaykillapapaq yach'achishushanllapata ama dijarchu, chayllapi allita kriyiyllapa. Chaqa chay yach'achishushanllapallatami tukuy pacha maylawpipis yach'achikushallapa. Chaynulla nuqa Pablupis chayllatami yach'achikuni. 24Kriyiq masiykuna, kananqami qamkunaqa Jesucristupa kwirpunna kankillapa. Chaqa qamkunaraykumi kusalata Jesucristuqa qischakaran. Chaymi nuqapis kriyir washakananllapapaq yach'achikur qischakarmapis kusalata aligriyani. 25Chaqa chaynu kriyiqkunata sirbinaypaqmi Tayta Dyusqa akramasha. Chaynullami nimaran, paypa shumaq rimayninta tantar yach'achikutiy kriyir washakananllapapaq nir. 26Piru kay imanu washakananllapapaq nir, Tayta Dyus kusa unaymanta-pacha payla yarpushantaqami, mana mayqantapis intrachiranchu. Nataq kanan-shuypaqami paypa tukuy allin kaqninkunataqa intrachimashanchikllapana. 27Chaymi chay kusala shumaqta payla yarpushanta intrachimarninchikllapaqa, tukuy mana Israelmanta kaqkunatapis washayanqa nir intrachimaranchikllapa. Chayraykumi Wamran Jesucristuta kach'amuran, paypi tukuy kriyisha nuqanchikkunawanna katin, Dyusninchik mantakuyashan luryanpina kawsanallapapaq. 28Nuqakunami Jesucristupaq kusalata willar ima tukuyta yach'achinillapa imanu washakananllapapaq nir. Chaynulla kusata intrakar ima yach'achikunillapa Jesucristupa naypanmanqa kusa allinlana qimikananllapapaq. 29Chayraykumi Jesucristo kusa yach'ayninwan, pudirninwan yanapamatin, mana shaykurchu yach'achikur trabajani.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\