Ga'latas 2

1Chaymantami katursi añu pasatinraq qashan riray Jerusale'n pwiblumanqa, kriyiqkunapa rikaqninkunata watukuq. Chaypiqami Bernabiwan riray, Tituta apar. 2Chaynuqami riray, Tayta Dyus chaynu rinaypaq nimasha katin. Chaymi Jerusale'n pwiblupi karnaqa chaypi kriyiqkunapa rikaqninkunalawan tantanakurayllapa. Paykunataqami kaynu intrachiray: "Nuqaqami mana Israel runakunata yach'achiyani Jesucristupi kriyir washakananllapapaq" nir. Chaqa manami munaraychu nuqapaq ukmanta yarputinllapa chay yach'achikuyashayqa yanqalla yupay kanantaqa. 3Piru chaypiqami kriyiq masiykunawanqa kusala shumaqta yarpuchinakurayllapa. Chaynu karmi pullay risha kaq kriyiq masinchik Titutapis michka Grecia pwiblumanta kar, mana Israel runa katinmapis manami niranllapachu: "Qamqa chay siñal kustumrita ruray" nirllapamapis. 4Nataq chaynu tantakasha katiyllapaqami, chaymanqa mananula ch'asha karanllapapis Jesucristupi kriyiq tukuqkuna. Paykunaqami Moise's mantakushankunallawanraq kar, kay mantakuykunata kasurmi washakanchikllapa nir uk sirbikuqta yupay amalas rurachimanaranllapa, michka nuqakunaqa Jesucristupi kriyirlami washakanchikllapa nir yach'atiyllapamapis. 5Piru chaynu yach'achikutinllapapismi, nuqakunaqa mana paykunataqa kasurayllapachu. Chaqa nuqakunaqami munarayllapa, chiqap Jesucristupaq yach'akushaykillapapi allita kriyirla pay munashanlata rurar kawsanaykillapapaq. 6Nataq chay kriyiqkunapa rikaqnin kriyiq masinchikkunaqa, manami chay yach'achikuyashaykimantaqa kaynu ukmanta yach'achikuy nirlamapis willamaranllapachu. Piru nuqaqa chay kriyiq masinchikkuna imanu yach'achikunaypaq nimasha katinmapis, manami chaylawanqa Tayta Dyuspaqqa allinna kani niytaqa puytinaytachu. Chaqa Tayta Dyusqa manami runa masinchik allintami rurayanki nimashanchikraykuchu, allinpaqqa rikamanchikllapa. 7Chaymi chay kriyiqkunata rikaqkunaqa kaynu kaynu yach'achikuy nimananmantaqami, ashwan allita kwintata qukaranllapa: Waktaqami Tayta Dyus akrasha apustulnin kananpaq. Chayna rir, Jesucristupaq yach'achinanpaq mana Israel runakunata, imanutaq Pedrumataqa Tayta Dyusqa akrasha kay Israel runakunata yach'achinanpaq nir. 8Chaqa allita yarpuyllapa: Pedrutami Dyusninchikqa pay paylla akrar kach'aran rir Israel runakunata yach'achinanpaq. Piru nuqata-shuypaqami Tayta Dyusqa akrar kach'amasha rir mana Israel runakunatana yach'achinaypaq. 9Chaynu Tayta Dyus paypaq yach'achikunaypaq akramasha nir chay kriyiqkunapi kusala rispitakasha kaq kriyiq masinchikkuna Santiago, Pedro, Juan ima yach'aranllapa. Chaymi ashwan paykunaqa nuqata chaynulla Bernabita ima makinllapata qur ima paykuna yupay apustulkunallapaqna riqsimaranllapa. Chaynami paykunaqa nimaranllapa: "Qamkunaqa riyllapa tukuyla mana Israelmanta kaq runakunata yach'achiq. Nataq nuqakuna-shuypaqa yach'achishaqllapa kay Israelmanta kaq masinchikkunata" nir. 10Chaynu nir imami ashwan kusalata yarpuchimaranllapa chay mana imayjun kaqkunata yanapanayllapapaq. Chaymi ashwan kusa aligrila ima, nuqaqa chay mana imayjun kaqkunataqa imanullapis yanapayanina. 11- 12Ukninchikllapa Pedruqami Antioqui'a pwiblupi kar, mana Israel runakunawan pulla mikur imaqa kusala allinta rurayaran. Chaymantami Jerusale'n pwiblumanta wakin kriyiq masinchikkuna ch'amuranllapa Santiago kach'amushanrayku. Chay paykunaqami kusalata yarpuqllapa chay siñal kustumripaq. Chaymi Pedruqa, mana siñal kustumriyjun runakunawan mikuyan nimanmanllapa nir manchakur, manana mana Israel runakunawan mikur kusala mana allinta tukuyatinmi, pay payllata anyaray. 13Chaymi chaynu Pedro, mana Israelmanta kaq runakunawan pulla mana mikunatinqa, wakin Israel kriyiq masinchikkuna, chaynulla ukninchikllapa Bernabimapis chaynulla mana allinta tukuran Pedruwan pulla. 14Chaymi chaynu tukurqa manana chiqap Jesucristupaq yach'akushannunachu rurayatinllapa rikarqa, Pedrutaqa tukuypa naypanpi anyaray kaynu nir: "Qamqami Israel runa karmapis, mana Israel runakunawan pulla kawsarqa kusala allinta rurarayki. Piru kananqa, ¿imapaqnataq paykunamanta chiqanchakarqa, imanutaq nuqanchikkuna Israel runakuna rurar kawsanchikllapa chaynuta amalas rurachinayankiqa?" nir. 15Chaymi kriyiq masiykuna nishaykillapa: Pedruwan nuqaqami Israel runakuna kanillapa chay pwiblupi nasishayllaparayku. Chaynu karmi Israel pwiblu masiykunapaqqa mana uchayjunchu kanillapa, mana Israel runakuna yupayqa. 16Piru nuqakuna, Israel pwiblumanta karmapismi, allitana intrakasha kanillapa: Maylawmanta karmapis, Jesucristupi kriyishallapalami, Tayta Dyus uchakushanchikkunamantaqa pirdunar mana uchayjunpaqnachu riqsimanchikllapa nir. Manami Moise's mantakushankunata kasushallapachu, Tayta Dyusqa pirdunamanchikllapa. Chayraykumi nuqakunapis Jesucristulapi kriyisha kanillapa, Tayta Dyus uchayllapakunamanta pirdunamananllapapaq. Chaqa manami mayqanpis washakanqachu Moise's mantakushankunata kasushanraykuqa. 17Nataq nuqakuna, Jesucristupi kriyishallapalami Tayta Dyusqa mana uchayjunpaqnachu riqsimanchikllapa nir kriyishayllaparaykumi, wakinkunaqa nuqakunapaq kaynu ninllapa: "Paykunaqami Moisespa mantakuyninkunata manana kasunllapanachu. Chaymi kusa uchayjunna" nir. Ma, tapushaykillapa: ¿Chaynu Jesucristupi kriyishayllaparaykuchu, pay uchakuchimayanqallapa? ¡Manami! 18Chaqa allita yarpuyllapa: Nuqapismi unayqa, Moise's mantakushankunata kasur washakanchikllapa nir yach'achikuq kani. Piru kananqa allita intrakasha kani, manami chaynuchu kasha nir. Ashwan Jesucristupi kriyirlami washakayta puytinchikllapa. Chaymi chaynu yach'achikuyar, qashan Moise's mantakushankunata kasur washakanchik nir yach'achikurqami, ashwan kusala uchayjunna kayman Dyuspa naypanpiqa. 19Chaqa nuqamaqami Moise's mantakushanta kasunaymantaqa wanusha yupayna kani. Ashwanmi Tayta Dyus munashanlata ruranaypaqna kani. 20Chaymi ashwan Jesucristulapina kriyirqa paywan kruspi pulla wanur kawsamusha yupayna kani. Chaynami kanan kay kawsayashaypiqa manana nuqalanachu kawsani. Ashwanmi Jesucristo nuqapi kawsar, payna yanapaman, allinkunalata rurar kawsanaypaq. Chayraykumi kananqa Dyuspa Wamranpi kriyirlana kawsakuni. Chaqa payqami kusata llakipamashanrayku uchaymanta washamananpaqmapis paylla wanuran. 21Chaymi Tayta Dyusqa kusata llakipamar Wamranmatapis kach'amur washamashanrayku paypaqqa mana ukmanta yarpuyta puytinichu. Piru wakinkunaqami ninllapa, Moise's mantakushankunata kasurshi washakanchik nir. Chaqa chiqapta chaynu katinqa, Jesucristuqa yanqalla washamanapaq nirqa wanusha kanman.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\