Ga'latas 4

1- 2Allita intrakayllapa kay kumparasyunta parlashutiyllapa. Uk wamra taytanmanta maydiya irinsyanta aypananpaq karmapismi, taksharaq karqa manaraq puytinchu irinsyanta aypaytaqa. Chaymi ashwan uk sirbikuq yupayraq, chay wasinpi rikaqninkunata kasur ima kawsan, maydiya taytan irinsyanta qunanpaq yarpushan tyimpu ch'amunankaman. 3Chaynullami nuqanchikkunapis unayqa Jesucristupi manaraq kriyirqa, chay wamritu yupay karanchikllapa. Chaymi runakunapa kustumrinkunata, mantakushankunata kasur, uk sirbikuq yupayla kawsaq kanchikllapa. 4Piru chaymantaqami Dyusninchik munashan tyimpu ch'amutinqa, Wamran Jesucristuta kach'amuran. Chaymi payqa uk Israel warmisitamanta nasir, Moise's mantakushankunataqa tukuyta kasur kawsaran. 5Chaynuqami shamuran Moise's mantakushankuna watasha yupay purichimayashanchikmanta washamashallapa, Tayta Dyusqa wamrankunapaqna riqsimanallapapaq. 6Chaymi chiqapta Dyuspa wamrankuna kanchikllapa nir yach'anallapapaqqa, Wamran Jesucristupa Santu Ispiritunta kach'amuran, shunqunchikllapaman. Chaymi Santu Ispirituqa yanapamanchik Dyusninchikta ninapaq "|iAbba|r Taytaymi kanki" nir. 7Chayraykumi kananqa manana runakunapa kustumrinkunata, mantakushankunata kasur, uk sirbikuq yupay kasunapaqnachu kanchikllapa. Ashwanmi Dyuspa chiqap wamrankunana kanchikllapa. Chaynu kashanchikllaparaykumi, Dyus tukuyta arnimashanchikllapata aypanallapapaqna kanchikllapa. 8Alliptami nishaykillapa: Qamkunaqami unayqa, Tayta Dyuspi manaraq kriyirllapaqa, runakuna rurashan yanqa dyus nishanllapakunata adurar, uk sirbikuq yupayna kawsaq kankillapa. 9Piru kananqami chiqaptana Dyusninchikta riqsinkillapa. Chaynulla paypismi qamkunata wamrankunapaqna riqsishushallapa. Piru chaynu Tayta Dyus riqsishutinllapaqa, ¿imapaqnataq runakuna yarpuyashan mana sirbiq imakunata kasunaykillapapaq tikrakanayankillapaqa? Chaynuqami ashwan uk sirbikuq yupayna kayankillapa. 10Chaqa kananqami qamkunaqa Israel runakuna llullachishutinllapa, paykuna yupay "Fyistakunata kumplir, Tayta Dyusta aligriyachiyta puytinchik" nir, gwardayankillapa wakin diyakunata, misiskunata, añukunata, ima. 11Chaynu rurayashaykillaparaykumi kusata llakini, chay kusata qischakar ima yach'achikusha kani Jesucristupaq chayqach'i yanqallamana katin nir yarpur. 12Kriyiq masiykuna, kusalatami rugashunillapa, nuqa yupay Jesucristulapi kriyir washakanaykillapapaq. Chaqa nuqamaqa michka Israel runa karmapismi, qamkuna yupay tukusha kani, imanullapis Jesucristupaq yach'achishutiyllapa kriyir washakanayllapapaq. Chaynu yach'achishutiyllapa imamapismi, qamkunaqa mana ima mana allintapis ruramashaykillapachu. 13- 14Ashwanmi qishaq katiypis, shumaqta samachimaraykillapa, Dyusmanta uk angelta yupay, chaynulla Jesucristuta yupaylla ima, mana mayqanpis disprisyamar imamapischu. Allitami yach'ankillapa: Chay puntata watukushuqllapa rirqami, kusala qishaq karmapis, yach'achishurayllapa Jesucristupa shumaq rimayninta, paypi kriyir washakanaykillapapaq, nir. 15Chaymi chaynu qishaq katiymapis kusata munamar, aligriyachir, tukuy imapi yanapamaq kankillapa. Chaynu karmi ashwan nawikillapata urqur qumay nishutiyllapamapis, qumayashaykillapa kanqa. Piru kananqa, ¿imataq pasasha? ¿Imapaqnataq nuqawan mana aligriyankillapa? 16¿Manaqachu qamkuna mana allinta tukuyashaykillaparayku, chiqap kaqpaq willashurllapaqa kuntraykillapa tikrakasha kani? ¡Manami! 17Chaymi kriyiq masiykuna nishaykillapa: Chay llullakur mana allinta yach'achikuqkunaqami, paykunalawan kanaykillapata kusata munan. Piru chaynuqami, mana allinchu. Chaqa nuqakunamanta chiqanchakar, paykunalatana kasunaykillapata munan. 18Allita yarpushaqami, kusala allin ukninchikkunapaq llakir ima kawsanallapapaqqa. Piru allin kaqkunalata yach'achinapaq. Chaymi chaynu llakir, imata yach'achinar imamapis tukuy tyimpu chaynullata ruranmanllapa, nuqakuna mana qamkunawan katiyllapalachu. Chaynuqami mana allinchu. 19Kusala munashay kriyiq masiykuna, qashanmi kusalata qischakaq qallarini, Jesucristupaq yach'achishunayllapapaq. Chaqa qamkunaqami Jesucristo mana munashannuchu kawsayankillapa. Chaymi qamkunapaq kusalata yarpurqa, imanutaq uk warmisitamataqa wamrakustunanpaq nanaynin aypatin qischakan, chaynu yupay nuqapis qischakani qamkunarayku. Chaqa chaynuch'i qischakayashaq Jesucristupi allita kriyinaykillapakaman. 20Chaqa kusala allinch'i kanman kanan kananlla chaypi qamkunawan pulla kanaypaq. Chaynu pullaykillapa karqach'i, ukmanta ima willar Jesucristupaqqa allita intrachishuymanllapa. Piru manami yach'anichu, ¿imanu kartaq chaynuqa tukuyankillapa kanqa? nirqa. 21Kriyiq masiykuna, qamkuna Moise's mantakushankunata qashan kasunaq qallarinaqkuna allita intrakayllapa, chayta rurayashaykillapaqami mana allinchu nir. ¿Manachu qamkunaqa, Dyus nitin Moise's iskribishan niyashantaqa uyapashaykillapa? 22Chaqa Moise's iskribishanpiqami nin: Abrahampami karan ishkay wamrankuna. Uk wamranqami sirbikuqnin Agar, shipashninmanta karan. Nataq ukqami karan chiqap warmin Saramanta. Kay Saraqami Abrahampa punta warmin kar, mana sirbikuqnin imalamapischu karan. 23Chaqa allita yarpuyllapa: Chay sirbikuq warmi Agarpa wamranqami nasiran, imanutaq wakinkunapis nasishanchikllapa chaynulla. Nataq Sarapa wamranqami nasiran, imanutaq Tayta Dyus unaylla arnisha karan, rukulana kayatkillapa uk wamrituykillapa kanqa nir. Chaymi chay kumplikananpaqqa Sarapa wamranqa nasiran. 24Piru Dyusqami kay ishkay warmikunawan intrachimanchikllapa ishkay tratukunapaq. Uk tratutaqami Tayta Dyus, Israel runakunawan chay Sinai' sirkapi rurar, Moisesta mantakuykunata qushan. Chay tratuta rurashanllapatami ninchikllapa: "Dyuspa mantakuyninkuna" nir. Piru tukuy chay mantakuykunataqa, manami mayqanpis washakananpaqqa kumpliyta puytishachu. Chaymi Sinai' sirkapi rurashan tratuqa intrachimanchikllapa chay sirbikuq Agarpaq. Chaymi allita intrakayllapa. Chaqa Moise's mantakushankunawan mana washakayta puytirqami, nuqanchikkunapis uk sirbikuq yupaylla kanchikllapa, imanutaq Agarmaqa karan chaynu. 25Chaymi Agarpaq intrakarqa yach'anchikllapa chay nasyun Arabiapi kaq Sinai' sirkapaq. Chaynulla Sinai' sirkapaq intrakarqami yach'anchikllapa kay pachapi Jerusale'n pwiblupaq. Chaqa Jerusale'n pwiblupi kawsaqkunaqami Moise's mantakushankunata kumpliyta munarmapis, mana puytishallapachu. Chaymi chaynu mana tukuyla kumpliyta puytishanllaparayku maydiyapis uk sirbikuq yupaylla kawsanllapa. 26Piru nuqanchikkuna Jesucristupi kriyirllapaqami, manana chay mantakuykunapa sirbikuqninnachu kanchikllapa. Ashwanmi unaq syilupi uk mushuq Jerusale'n pwiblu kan chayman rir, Tayta Dyuswan pulla kawsanallapapaqna kanchikllapa. 27Chaymi Dyus nitin iskribikashankunapiqa, chay mushuq Jerusale'n pwiblupaq nin: "Qam mana wamrakuq kar, chay wamrakunaykipaq nanayta mana riqsiq warmisita, kusalata aligriyay. Chaqa chay warmisita mana wamrakunanpaq kaqqami, kusala achka wamrayjun kanqa, chay wamrakuq warmisitamantaqa" nir. 28Kriyiq masiykuna allita intrakayllapa, imanutaq Abrahammataqa Tayta Dyuspi kriyitinla, pay arniran kusa achka aylluyjun kananpaq. Chaymi chay wamran Isaac nasiranna. Chaynumi Tayta Dyusqa tukuy paypi kriyiqkunata arnisha washamanallapapaq. Chaymi nuqanchikkunaqa paypi kriyirqa, qashan mushuqmanta nasisha yupayna kanchikllapa. 29Chaqa Dyuspa Santu Ispiritun yanapatinmi, Saraqa wamran Isaacta wamrakuran. Chaymantaqami Agarpa wamran Ismaelqa Sarapa wamran Isaacta qischaran. Chaynullami kanankunapis Moise's mantakushankunata kasuyta munaqkunaqa Jesucristupi kriyiqkunataqa ch'iqnir qischamanchikllapa. 30Chaqa Dyus nitin iskribikashankunapimi Agarpaqqa kaynu niran: "Itakuy chay sirbikuqnikita wamrantinta. Chaqa chay imayki kaqqami chay wamrayki Isaaclapaq. Chaymi chay sirbikuqnikipa wamranqa mana partinakuytaqa puytinchu chay wamrayki Isaacwanqa" nir. 31Kriyiq masiykuna, chaynu Tayta Dyus nishanraykumi yach'anchikllapa Jesucristulapi kriyirmi, Sarapa wamran yupay kanchikllapa nir. Chaynuqami manana chay sirbikuq Agarpa wamran yupaynachu kanchikllapa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\