Hebreos 10

1Chaqa Moisespa mantakuyninkunaqami, intrachimanalapaq karan chay mushuq tratu kananpaq karan chaypaq. Manami chiqap chay kusa shumaq imachu karan. Chaymi Moise's mantakushanqa, mana mayqantapis chiqapta shumaqchayta puytiranchu, michka kada añu Dyusman qimikatinllapamapis. 2Piru chay mantakuykuna chiqapta uchanllapamanta shumaqchakuq kasha katinqa, manami mayqanpis uchanpaq yarpur, ufrindapaq ch'urar animalkunata wanuchinanllapatanachu. 3Piru ashwan kaykunataqa kada añu ruraranllapa, kusa uchayjun kani nir yarpunanllapalapaq. 4Chaqa turukunapa, chibukunapa yawarninqa, manami uchakunamanta shumaqchakuyta puytiranchu. 5Chayraykumi Jesucristuqa, kay pachaman shamur Dyustaqa kaynu niran: "Manami imata wanuchinayta, ima ufrindamatapis munankichu. Ashwanmi uk kwirputa qumashayki. 6Manami imata rupachir, ima ufrindamatapis munankichu uchanllapamanta pirdunanaykipaqqa. 7Chaymi niray: 'Kaypimi kani, imanutaq iskribikashakunapi nin nuqapaq chaynulla. Qam munashaykita ruranaypaq Dyusniy' ". 8Puntataqami nin: "Manami imata rupachir, ima ufrindamatapis munankichu uchanllapamanta pirdunanaykipaqqa" nir. Piru chaykunata rurayarqami, chay mantakuykuna nishannullaraq rurayankillapa. 9Chaymantaqami ninpis: "Kaypimi kani munashaykita ruranaypaq" nir. Chaynu nirqami niyan, chay unay rurayashanllapa chaykunataqa ashuchinanpaq. Chaynu ashuchirnaqami, uk mushuqta chaypa lugarninqa ch'urananpaq. 10Dyusmi uchanchikmanta shumaqchamashanchik, Jesucristo, Dyus munashannullata rurasha katin. Chaqa Dyus munashannuri Jesucristuqa uk kutila paylla wanuran tukuy tyimpupaq. 11Tukuymi Israelmanta kaq kurakunaqa, waran waran, chaynulla ayka kuti ima chayllata ruran, chay unay rurayashanllapanulla animalkunata wanuchir ima, Dyus uchanllapakunamanta washananllapapaq nir. Piru tukuy chaykunaqami mana uchakunamanta pirdunakuyta puytinchu. 12Piru Jesucristuqami paylla uk kutila wanuran, tukuy tyimpupaq uchanchikllapamanta pirdunamanallapapaq. Chaymantami Dyuspa allilaw qichqanpi taran. 13Chaypimi payqa yarakuyan, Dyusninchik ch'iqniqninkunata ch'akinpa ch'akinman ch'uratin binsinankaman. 14Chaqa uk kutila wanurmi, tukuy tyimpupaq shumaqcharan chay mayqanch'i Dyuspaq shumaqchakananpaq karan chaykunataqa. 15Chaykunapaqmi Santu Ispirituqa kaynu nirqa nimanchik: 16"Chay tratuta paykunawan rurayashaq chaymanta unaykaqmantaqa, kaynumi kanqa nin Amituykillapaqa: Mantakuyniykunatami shunqunpi ch'urashaq. Chaynulla yarpuyninpi iskribishaq, nuqata kasumar kawsananllapapaq. 17Chaynami, manana yarpushaqchu uchankunapaq, chay mana allinta rurashankunapaqpis" nir. 18Chaynumi Jesucristo uchanchikkunamanta pirdunamanallapapaq uk kutila wanushana katinqa, mananami allinchu qashan uchanchikkunamanta pirdunamanapaq ufrindata ch'uranallapapaqqa. 19Chayraykumi kriyiq masiykuna, kananqa nuqanchikkunaqa kusa allin Dyus tayashan Kusala Santu Lugarmanqa yaykuyta puytinchikllapa, mana imamantapis manchakurchu. Chaqa Jesucristumi nuqanchikkunarayku yawarninmatapis ich'asha. 20Chayna chay mushuq nan bidanchikta qumanchik chaytaqami, Amitunchik kich'asha chay warkuraq rakta rach'pata llikir. Chaynu nirqami Amitunchikpa kwirpunllapaq niyanchik. 21Jesucristumi Dyuswan pullachamaqninchik kar, Dyuspi tukuy kriyiqkunapaqa mas mantaqnin kurana payqa. 22Chayraykumi tukuy shunqunchikwan allita yarpukur Dyusmanqa qimikashunllapa, allita paylapi kriyir ima. Chayna shunqunchikpimapis allinkunata yarpur, amana ima mana allinkunata yarpur imachu, kwirpunchikta kusa chuyala yakituwan paqasha yupayna kar qimikashunllapa. 23Maydiyapismi Dyuslapi allita kunfyakar, kriyishanchikmantaqa ama chiqanchakashunchu. Chaqa Dyusmi maydiyapis pullanchik kar arnimashanchiktaqa kumplimashun. 24Imanupismi ukninchikllapa ukninchikllapa animachinakur yanapanakuyta kamashunllapa. Chaynulla ama ima mana allintapis rurarchu llakipanakur ima kawsashunllapa. 25Amami Amitunchikman tantakar mañakunllapa chaykunamanqa faltashunllapachu, imanutaq wakinkuna chaynu ruranllapa chaykuna yupayqa. Ashwanmi ukninchikllapa ukninchikllapa animachinakushunllapa. Chaqa Amitunchik shamunanpaq diyaqami ch'amuyanna. 26Jesucristo uchanchikkunamanta washamanapaq wanusha nir yach'ayar, munashanchiklatana rurar uchakushaqa, ¿mayqanna uchanchikkunamantaqa shumaqchamashun? Chaqa Jesucristuqa manana qashanqa wanuyanqachu washamanapaqqa. 27Ashwanmi chayta rurashaqa, maydiya imanu kanchik nir yach'amarninchikqa Dyusqa allipla manchaypaqtana kastigar, kusala ratakuq ninamanna itakumashunllapa. Chaqa chaynumi Dyusqa payta ch'iqniqkunataqa tukchinqa. 28Mayqanpis Moisespa mantakuyninmanta chiqanchakasha katin, ishkay manaqa kimsa tistigukuna paypa kuntran rimatinqa, chay runataqa mana llakiparnachu wanuchiqllapa. 29Chaynu katinqa, ¿manachu qamkunaqa kriyinkillapa, chay mayqanpis Dyuspa Wamranta mana kasuqkunataqa mana kastigayanqachu Dyusqa nir? ¿Chaynulla manachu yarpunkillapa Dyuspa Wamranpa yawarnin ich'akashata mana kasuqkunata, Dyuspa llakipakuq Ispiritunta musyar mana munaqkunataqa masta kastigayanqa nir? Chaqa chay yawarwanmi mushuq tratuta rurasha. Chaynulla chay yawarwanmi Dyusqa paypaqna kanapaq tikramashanchik ima. 30Chaqa Amitunchikqami kaynu niran: "Nuqami chay mana allinta rurar uchakuqkunataqa allita rikar yach'ar kastigashaq". Chaynullami niranpis: "Amitunchikmi paypa kaqninkunatapis allita rikar yach'anqa" nir. 31¡Kusa manchaypaq-ari kanqa kawsaq Dyuspa naypanpi ima mana allinkunata rurashanchikpaq rikar yach'amashaqa! 32Piru qamkuna yarpuyllapa, imanumi unay puntata Amitunchikpi chayraq kriyirqa qischakar ima shachinakuq ima kankillapa. 33Qamkunamanta wakintami musyashuqllapa. Wakinkunataqami tukuypa naypanpi kusata qischashuqllapa. Nataq wakin-shuypaqa chaynu qischakaqkunapa pullanmi qischakaraykillapa. 34Qamkunami chay karsilkunapi kaqkunapaq llakiraykillapa. Chaynulla imaykillapata kitashutinllapamapis, aligriyaraykillapa. Chaynuqami karaykillapa syilupi ima kaqkunata aypayankillapa nir yach'ar. Chaqa tukuy chaykunaqami mana tukukanayjunchu. 35Chayrayku chay kunfyakayashaykillapataqa amami chinqachinkillapachu. Chaqa maydiyaqami ima rurashaykillapapaqqa, imatapis karanta aypankillapa. 36Qamkunami ama imapaq yarpupakur imachu shachinakur, Dyus munashankunalata rurankillapa. Chayna pay arnishushanllapataqa aypanaykillapapaq. 37Chaqa iskribikashakunapimi kaynu nin: "Kusa shipcha shipchanami chay shamunanpaq kaq shamunanpaqqa. Manami tardanqanachu. 38Mayqanpis allita kriyishanraykulami, kusa allinpaq riqsikar kawsanqa. Piru chay unay kashannulla tikrakatinqa, manami paywanqa aligrichu kashaq" nir. 39Nuqanchikkunaqami, mana chay wakinkuna yupay unay kashanman tikrakar, paykunalla kastigakaran chaykuna yupaychu kanchikllapa. Piru nuqanchikkuna kriyirla paypi kunfyakaqkunaqa, washakashunllapa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\