Hebreos 8

1Chiqaptaqami chay parlayashanchikllapa chaypaqqa, yach'anchik chiqapta kan uk kusa allita Dyuspaq willamaqninchik kura nir. Payqami, Dyus syilupi mantakuyashan allilaw qichqanpi tasha. 2Chaymi chay maypich'i Dyus kashanpi, payqa kusa allin rimaqnin kurakunapa mantaqnin kar sirbikun. Chaqa chay chiqap tanan lugartaqari paylla Amitunchikqa rurasha, mana runakunachu. 3Dyuspaq tukuy kurakunapa mantaqnintaqami, numranllapa ufrindakunata ch'urar animalkunata wanuchinanllapalapaq. Chayraykumi Jesucristo kurakunapa mantaqninna karmapis, ufrindapaq imalataqa wanuchiq yupay, Tayta Dyusta qunanpaq karan wanurqa. 4Pay kay pachapi karqami, mana Levipa ayllunmanta kaq kurachu kanman. Chaqa kay pachapiqari imanutaq Moisespa mantakuynin niran chaynulla, kurakunaqa kan ufrindakunata ch'urananllapalapaq. 5Nataq Jesucristuqami, unaq syilupi Dyusta adurananllapa wasipi tasha sirbikuyan. Chaynu katinqami, kay pachapi kurakuna sirbikur adurananllapa wasiqa, intrachimanalapaq imanumi unaq syilupipis Dyusta adurananllapa wasipiqa sirbikun, nir. Chaqa Dyusqami, Moisestaqa willaran payta adurananllapa tuldu wasitaqa rurananpaq kaynu nir: "Allitami intrakanki: Imanutaq chay sirkamanta willar rikachishuray, chaynullatami chay tuldu wasitaqa ruranki" nir. 6Nataq Dyuspaq kusa allin kuranchik Jesucristuqami, chay kurakuna rurananmantaqa kusa mas shumaqta imatapis ruran. Chaqa kusala shumaq tratuta rurarmi, Dyuswan runakunataqa pullachasha. Chaynulla kusala shumaq imakunatari arnikushamapis. 7Piru Israel runakunawan tratuta rurashanllapakuna, kusa allin tratu kasha katinqa, manami allinchu kananta qashan uk tratuta rurananllapapaqqa. 8Piru chay runakuna mana allinkunata ruraqta rikarqa, Tayta Dyusqa kaynu niran: "Uk diyami kanqa, Israel runakunawan, Juda' runakunawanpis uk mushuq tratuta ruranaypaq. 9Kay mushuq tratuta rurayani chayqami, mana chayllachu kanqa, chay unay rukunkunawan tratuta rurashaywanqa. Piru nuqa michka makinmanta aysakuq yupay chay Egipto pachamanta lluqshichimusha katiymapis, chay tratu rurashaykunata mana kasutinmi paykunalata dijaray. 10Piru Israel runakunawan kay mushuq tratuta rurayani chaymanta unaykaqmantaqa, kaynumi kanqa nini: Nuqami mantakuyniykunata yarpuyninpi ch'urashaq, chaynulla iskribishaq shunqunkunapi, nuqata kasumar kawsananllapapaq. Chayna nuqami Dyusnin kashaq. Chaynulla paykunaqami wamraykunana kanqa. 11Chaymi manana mayqanpis ayllunllapakunata, runa masinllapakunamatapis ninqallapanachu: 'Amitunchikta riqsiyllapa' nirqa. Chaqa tukuymiri riqsimanqallapa mana kwintachaypaqla kaqkuna, chaynulla chay kusa runa nishakunamapis. 12Nuqami chay mana allinta rurar uchakushanmantaqa pirdunashaq. Chaynami, manana masqa yarpushaqnachu uchanllapakunapaqqa". Chaynumi niran Dyusqa. 13Nishaykillapa: Dyus chay mushuq tratupaq rimarqa, chay punta tratu chaytaqa ikipina dijasha. Chaynulla chay ikipi kasha chaytaqa, manana ruraypaqnachu. Chaqa chayqami manana maychu chinqananpaqqa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\