San Juan 11

1Karanmi uk qishaq runa La'zaro shutiq. Payqami Mariapa, Martapa pwiblun Betaniamanta karan. Piru kay ishkay warmikunaqami Lazarupaqa ukninkuna karan. 2Kay Lazarupa uknin Mariami Jesuspa ch'akinman mishki mutkiypaqla yakituta ich'ar, aqchanwan chakichisha karan. 3Kay ishkay warmikunami, uknin La'zaro qishaq katin, kach'akuranllapa Jesusta kaynu nir willananllapapaq: --Taytituy, kusala munashayki amiguykimi qishaq nir. 4Chaynu nitinllapa uyaparmi, Jesusqa niran: --Manami chay nanaywanqa wanunqachu. Ashwanmi chayqa chaynuqa pasayan imanumi Taytay Dyus, chaynulla Wamranpis kusala pudirniyjun nir yach'ar alabananllapapaq. 5Piru Jesusqa, Martawan Mariata chaynulla Lazaruta michka kusata munaq karmapismi, mana chay diyaqa riranchu. 6Chaymi ashwan La'zaro qishaq nitinllapamapis, ishkay diya mastaraq kidaran chay maypich'i karan chay lugarpiqa. 7Chaymantami Jesusqa yach'akuqninkunata kaynu niran: --Rishunllapa qashan Judea lugarman nir. 8Chaynu nitinmi, yach'akuqninkunaqa niranllapa: --Yach'achikuq Taytituy, manami maychu chay Israelmanta karguyjunkuna rumikunawan sitar wanuchishuyta kamashanllapaqa. Chaynumapischu, ¿qashan chay lugarman rinayanki? 9Piru Jesusqa niran: --¿Manachu dusi urayjun uk diyaqa? Chaynu katinqa, mayqanpis unaq purirqa mana trumpisanchu, kay pachapi tukuypa achkirachikuqninchikllapa kashanrayku. 10Nataq mayqanpis tuta puriqkunaqa trumpisan, achkirachikuqnin mana kashanrayku. 11Chaynullami niranpis: --Amigunchik Lazarumi punusha. Chaymi rishaq rikch'achiq nir. 12Chaynu nitinmi, yach'akuqninkunaqa niranllapa: --Taytituy, punusha karqami intrachimanchik alliyayanqana nir. 13Piru Jesusqami, Lazaruqa punusha niyaran, wanushanrayku. Nataq yach'akuqninkunaqami yarpuranllapa La'zaro punusha katin waknuqa niyan nir. 14Chaynu yarpuyatinllapami, Jesusqa allitana willar niran: --Lazaruqami wanusha. 15Piru nuqa mana chaypi katiy wanushanraykumi kusalata aligriyani. Chaqa chaypiraq imata ruratiypis rikar allitana nuqapi kriyinkillapa. Chaymi ashwan rishunllapa rikaq. 16Chaymantami, Tomasta milli niqllapa chayqa, wakin yach'akuq masinkunataqa niran: --Rishunllapa nuqanchikkunapis, paywan pulla wanunallapapaq, nir. 17Chaymanta Jesu's ch'arqa yach'aran La'zaro pampakashanqa kwatru diyana nir. 18Betania pwibluqami Jerusalenmanta yaqqa kimsa kilumitrupi yupay kashanrayku shipchanlapi karan. 19Chaymi Israelmanta kusa achka runakunaqa risha karanllapa Martawan Mariata, watukur kunsulananllapapaq uknin wanushanrayku. 20Chaymantami Martaqa yach'aran, Jesu's shamuyan nir. Chaymi lluqshir riran tariq. Nataq Mari'a-shuypaqa wasinlapi kidaran. 21Marta, Jesusta tarirnaqa niran: --Taytituy, qam kaypi kasha katkiqa, ukniyqa mana wanunantachu. 22Piru yach'ayani, kananmapis imata mañakutkiqa Dyusqa yanapashunqa nir. 23Jesusqa niran: --Uknikiqami kawsamunqa nir. 24Martaqa niran: --Ari', maydiya jwisyu diya ch'amutinqami, wanushakunawan pulla kawsamuyanqa nir yach'ayani. 25Chaymi Jesusqa niran: --Nuqami tukuypa kawsachiqnin kani. Chaymi mayqanpis nuqapi kriyiqqa michka wanusha karmapis kawsamunqa. 26Nataq mayqanpis kawsayarlla nuqapi kriyiqkuna-shuypaqa, manana tukuy tyimpupaqnaqa wanunqallapanachu. ¿Kriyinkichu chaynu nishutiyqa? nir. 27Martaqa niran: --Ari' Taytituy. Nuqaqami kriyini qamqa Dyuspa Akrashan Cristun kanki, Dyuspa Wamran kay pachaman shamunanpaq karan chay, nir. 28Chaynu nirnaqami, Martaqa riran uknin Mariata qayamuq. Chaymi uknintaqa uyarala kaynu nir willaran: --Yach'achimaqninchikmi chaypi qayashuyan nir. 29Chaynu nitinmi, Mariaqa chay kutilla sharir riran Jesustaqa rikaq. 30Piru Jesusqami, manaraq chay pwiblumanqa yaykusharaqchu karan. Ashwanmi chay maypich'i Martawan tarinakusha karan, chayllapiraq karan. 31Chaynu Mari'a sharir utqaylla ritinqa, Israelmanta wakin runakuna kunsulaq ch'asha karan chaykunaqa ikinta riranllapa uknin pampakashanman riyanqa chaypi waqaq nir yarpur. 32Chaymanta Mari'a, Jesu's kayashanman ch'arqa, naypanpi qunqurikur kaynu niran: --Taytituy, qam kaypi kasha katkiqa, ukniyqa mana wanunantachu nir. 33Chaymantami Jesusqa Mariata, chaynulla Israelmanta runakuna Mariata kunsulaq rishakunapis waqaqta rikarqa kusala ukmanta llakiran. 34Chaymi kaynu nir tapuran: --¿Maypitaq pamparaykillapa? Paykunaqa, --Shamur rikay Taytituy-- nitinllapa, 35Jesusqa waqaran. 36Chaymi Israelmanta runakunaqa niranllapa: --¡Rikayllapa alliplatari munayasha! 37Piru paykunamanta wakinqa, niyaranllapa: --Kay runa, chay syiguta allichashaqachu ¿mana imallataqa rurayta puytisha kanman, La'zaro ama wanunanpaqqa? nir. 38Chaymantami Jesusqa qashan kusa llakishala, La'zaro pampakashanman qimikaran. Chay La'zaro pampakashanqami uk atun mach'ay karan. Nataq chay yaykuna punkunqami kirparayaran uk paltalla rumiwan. 39Chaymi Jesusqa niran: --Ashuchiyllapa kay rumitaqa, nir. Chaymi wanushapa uknin Martaqa, niran: --Taytituy, kusatanami asyayanqa. Chaqa kwatru diyanari wanushanqa nir. 40Piru Jesusqa niran: --¿Manachu nishuray, nuqapi kriyitkiqami Tayta Dyuspa pudirnin mana ruraypaqkunata ruratin rikanki? nir. 41Chaynu nitinmi, rumita ashuchiranllapa. Chaymi Jesusqa unaq syiluman chapakur, kaynu niran: "Taytay, payji nishuni. Chaqa qamqami uyapamashayki. 42Piru nuqaqami allita yach'ani, qamta mañakushutiyqa imuraspis uyapamanki nir. Chaynuqami nishuni: Kay runakuna uyakuqkunaqa allitana yach'ananllapapaq, qammi kay pachamanqa kach'amashayki nir". 43Chaynu nirqami, kusala jwirtita qayakuran: --¡La'zaro, lluqshimuy! nir. 44Chaynu nitinmi wanusha karan chayqa lluqshimuran, ch'akin, makinmapis rach'pawan watakasha. Chaynulla qaqllanpis rach'pawan pampakasha ima. Chaymi Jesusqa niran: --Kach'ar dijayllapa rinqa, nir. 45Tukuy Israelmanta runakuna Mariata yapar rishakuna, Jesu's Lazaruta kawsachimutin rikarqa, achka kriyiranllapa. 46Piru wakinkuna-shuypaqami riranllapa fariseo runakunata willaq, Jesu's tukuy imata rurashantaqa. 47Chaynu willatinllapami chay fariseukuna, kurakunapa mantaqninkunaqa tantakaranllapa chay kusa karguyjunkunaman. Chaymi kaynu niranllapa: --¿Imatataq rurashunllapa? Chay runaqami ashwan mas milagrukunata rurarna puriyan. 48Chaqa dijashallapaqami tukuylana paypi kriyinqallapa. Chaymi ashwan chay Roma pwiblumanta karguyjunkunaqa shamur Dyusta adurananchikllapa wasita, chaynulla tukuyta limpu tukchimachuwanllapa nir. 49Piru paykunamanta uk runa Caifa's shutiqmi, chay añukunapiqa kurakunapa punta mantaqnin karan. Chaymi kaynu niran: --Qamkunaqa mana imatapis yach'ankillapachu. 50Chaynulla manami kwintata qukankillapachu. Chaqa chay pwiblunchikllapa tukukananmanta chaynulla tukuyla runakuna wanunanmantaqami uk runa wanunanpaqqa kusala allin nir. 51Nataq Caifasqami mana pay munashanllamantachu chaynuqa rimaran. Chaqa chay añukunapi kurakunapa mantaqnin katin, Dyus rimachitin, rimaran Jesusqashi wanuyanqa tukuy Israel runakunata washananpaq nir. 52Piru manami Israel runakunalapaqchu wanunanpaq karan. Ashwanmi payqa Dyuspa tukuy wakin wamrankuna kaqkunapaqpis wanunanpaq karan. Chaynuqami maymanta karmapis uklana kananllapapaq. 53Chaymi chay diyamanta-pacha, Israelmanta karguyjunkunaqa Jesusta wanuchinanllapapaqna yarpuranllapa. 54Chayraykumi Israelmanta karguyjunkunapa shutinpiqa, Jesusqa manana puriqchu. Chaynami chay Judeapa pwiblunkunamantaqa lluqshir riran uk chunllaq lugarpa shipchanpi uk pwiblu Efrai'n shutiqmanna. Chaymi chaypina kidaranllapa yach'akuqninkunawanqa. 55Manami maychu karan Israelmanta runakunapa Pascua fyistanqa. Chaymi chay diyakunapiqa tukuyla Israel pwiblukunamanta kusala achka runakuna riyaqllapa Jerusalenman chay shumaqchakananllapa kustumrinta ruraqllapa manaraq fyista qallariyatin. 56Chaynu Jerusalenpina karqami, kusalata Jesusta maskayaranllapa. Chaymi Dyusta adurananllapa wasipiqa ukninllapa ukninllapa kaynu nir tapunakuyaqllapa: "¿Imatataq yarpunkillapa? ¿Shamuyanqachu fyistamanqa, manaqachu mana?" nir. 57Nataq, chay fariseukuna, kurakunapa mantaqninkuna-shuypaqa mantakusha karanllapa, mayqanpis Jesuspaq maypi nir yach'arqa, paykunata willatinllapa aypananllapapaq nir.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\