San Juan 12

1Saysi diya, Pascua fyistapaq faltayatinmi, Jesusqa chay kawsachimushan La'zaro tayashan Betaniaman riran. 2Chaypiqami Jesusrayku mikuyta kamkachir, kunachikuranllapa mikunanllapapaq. Chaymi, Martaqa mikuyta misaman aypachikamuyaq. Nataq La'zaro-shuypaqa misapina Jesuswan pulla mikuyaqllapa. 3Chaykamanqami, midya butilla kusa karu ch'aniyjun mishki mutkiypaqla nardo shutiq yakituta, Lazarupa uknin Mariaqa apamuran. Chaymi chaywanna Jesuspa ch'akinta paqastur, aqchanwan chakichiran. Chaymi, chay wasi kayashanllapamapis kusala shumaq mishkita asyayarna kidaran. 4Chaymantami, yach'akuqninkunapa uknin [Simonpa wamran] Judas Iscariote, Jesusta kuntrankunaman qukunanpaq karan chayqa, kaynu niran: 5--Waknu yanqalla ich'ananmantaqa qumashallapa trisyintus dinaryu qillaypaq rantikur, mana imayjun kaqkunata yanapanallapata nir. 6Piru Judasqami chaynuqa niran, mana chiqapta mana imayjunkunapaq llakishanraykuchu. Ashwanmi chaynuqa niran suwakuq kashanrayku. Chaqa pay chay ufrindata tantananllapa talqitata purichiq karmi, ch'uratinllapaqa munashanta aypakuq. 7Chaymi Jesusqa niran: --Dijay, payqami kusa shumaqtana kwirpuyta kamkachisha wanur pampakanaypaq. 8Chaqa mana imayjun kaqkunawanqami maydiyapis pulla kankillapa, munashaykillapa ura yanapanaykillapapaqqa. Piru nuqa-shuypaqami manana pullaykillapanachu kashaq nir. 9Israelmanta achka runakunami yach'aranllapa, Jesusqa Betaniapi nir. Chaymi riranllapa wakmanqa, Jesusta chaynulla pay kawsachimushan Lazaruta rikaq ima. 10- 11Chaymantami chay kurakunapa mantaqninkunaqa Lazarutapis wanuchinanpaq yarpuranllapa. Chaqa La'zaro kawsamushanta rikarmi Israelmanta kusala achka runakuna Jesuspina kriyiqllapa. 12Kusala achka runakunami risha karanllapa Jerusalenman, Pascua fyistapaqqa. Chaymantami allaqnin diyaqa yach'aranllapa Jesusqami fyistaman ch'amuyan nir. 13Chaymi paykunaqa palmira qirukunata kuchumur, kusa aligrila kaynu nir laqyar riranllapa Jesustaqa tariq: "¡Biba biba! ¡Kusa alabakashami kanqa Taytanchik Dyuspa shutinpi shamuqqa! Chaynulla ¡kusa alabakashami kanqa Israel pwiblupa gubyirnunqa!" nir. 14Chaymantaqami Jesusqa uk burruta tarir anan taran, imanuch'i Dyus nitin iskribikashannulla. Chaqa niqmi: 15"Amami manchakuychu, Sio'n pwiblu. Chaqa rikay, mantakuqnikimi shamuyan uk burritupa anan tasha" nir. 16Piru kaykunapaqqa yach'akuqninkunaqa mana intrakaranllaparaqchu. Chaymanta Jesu's wanur kawsamutinraqmi, yach'akuqninkunaqa intrakaranllapa, pay imanu kananpaqqami, unaylla iskribikasha kasha nir. 17Nataq runakuna, Jesu's Lazaruta pampakashanmata kawsachimushanta rikashakunaqa, tukuylata parlaranllapa. 18Chayraykumi runakunaqa riranllapa Jesustaqa tariq. Chaqa yach'aranllapari milagrukunata rurashanpaq. 19Piru chay fariseo runakuna-shuypaqa paykunapura kaynu ninakuyaranllapa: "Rikashaykillapanu kananqami manana imatapis rurayta puytinchikllapanachu. Chaqa tukuymi paylapi kriyirna, rinllapa paywanna" nir. 20Jerusale'n fyistaman adurakuq rishakunapa rurinpiqami, Greciamanta runakuna karanllapa. 21Chaymi paykunaqa, Galileapa uk pwiblun Betsaida shutiqmanta kaq, Felipiman qimikar kaynu nir rugaranllapa: --Taytituy, Jesustami rikanayanillapa nir. 22Chaynu nitinllapami, Felipiqa rir Andresta willar, ishkantinllapa riran Jesusta parlaqqa. 23Chaymi Jesusqa niran: --Ch'amushanami uraqa, Dyusmanta Shamuq Runa wanutin, Taytay Dyus kawsachimutin, tukuy runakuna rikar yach'ananllapapaqqa. 24Chiqaptami nishaykillapa: Trigupa uk murisitun pachaman ratar mana pampakarqami mana puqunqachu. Ashwanmi maydiyapis chay uk murisitula kayanqa. Nataq pampakar-shuypaqa, ashwan winar kusala achkatana puquyanqa. 25Chaymi nini, mayqanpis bidanpaq llakir washayta kamaqkunaqa limpu chinqanqallapa. Piru chay mayqanpis kay bidapi nuqapi kriyishanrayku wanuq-shuypaqami, tukuy tyimpupaqna kawsanqa. 26Chayraykumi mayqanpis sirbimanaqqa, maypi katiypis pullay kar sirbimanqa. Chaynu mayqanpis sirbimatinqami, Taytayqa kusa allinpaqna riqsinqa. 27Chaymantaqami Jesusqa niran: "¡Kananllami kusalata llakini! ¿Imatanari nishaq? ¿Taytay kay qischakanay uramanta washamay, nir? ¡Manami! Chaqa chaypaq-ari shamusha kani. 28Taytay, runakunata rikachiy, imatapis rurayta puytinki nir alabashunanllapapaq". Chaynu Jesu's nitinqami, unaq syilumanta uk rimay kaynu niyaran: "Qamwanmi rikachishana kani. Piru qashanmi rikachikushaq, chiqapta imatapis rurayta puytini nir alabamananllapapaq". 29Chaymi runakuna chaypi uyakuqkunaqa, niyaranllapa: "Kunya karan" nir. Nataq wakin-shuypaqa niyaranllapa: "Uk angelmi payta willasha" nir. 30Chaynu niyatinllapami, Jesusqa niran: --Manami nuqaraykuchu chay rimaytaqa uyapashaykillapa. Ashwanmi chaytaqa uyapashaykillapa qamkuna allita intrakanaykillapapaq, nuqatami Taytayqa willamayaran nir. 31Chaymi kananqa ch'amushana uraqa, tukuy kay pachapi kaqkunata allita rikar yach'anaypaqqa. Chaymantami Taytay Dyusqa, kay pachapi mantakuqtaqa itakunqa amana mantakunanpaqchu. 32Piru, nuqata kruspi unaqman alsamatinllapanaqa, kay pachapi kaqkunaqa nuqapi tukuyla kriyir, tukuy tyimpupaqna kawsanqallapa. 33Chaynu nirqami Jesusqa intrachikuyaran imanumi wanuyanqa nir. 34Chaynu nitinmi, chay runakunaqa niranllapa: --Dyus nitin iskribikashankunata liyirmi yach'asha kanillapa, Dyuspa Akrashan Cristunqashi tukuy tyimpupaq kawsayanqa nir. Piru ¿imapaqta ninki, Dyusmanta Shamuq Runataqa kruspi unaqman alsakayanqallapa nirqa? Chaynu katinqa, ¿pitaq Dyusmanta Shamuq Runaqa? nir. 35Chaymi Jesusqa paykunata niran: --Pullaykillaparaqmi kanqa chay achkirachikuqqa. Piru mananami unaytanachu pullaykillapaqa kanqa. Chayraykumi kay achkirachikuq kaypi kayashanlla, ama tutaparaqpiqa puriyllapachu. Chaqa mayqanpis tutaparaqpi puriqqami, mana yach'anchu maytami riyan nirmapis. 36Chaymi chay achkirachikuq kaypi kashanlla kriyiyllapa paypi. Chaynuqami qamkunapis chay achkirachikuqpaqna kankillapa. Chaynu nirqami, Jesusqa chay kayashanmantaqa rir pakakuranna paykunamantaqa. 37Jesu's, Israel runakunapa naypanpi michka mana ruraypaq shumaq imakunata, chaynulla milagrukunata rurasha katinmapis, paykunaqa mana kriyiranllapachu. 38Piru chaynuqami pasaran, Dyuspa rimaqnin Isai'as iskribishannulla kumplinanpaq. Chaqa kaynu nirmi iskribisha kayaq: "Taytituy, ¿pitaq shumaq rimashanchikpiqa kriyisha? ¿Pitaq intrakasha tukuy imata rurayta puytinki nirqa?" 39Chaynumi, mana imanupis kriyiyta puytiqllapachu. Chaqa Isaiaspismi kaynu nir iskribisha karan: 40"Dyusmi kay runakunapa nawintaqa limpu kirpasha. Chaynulla mana intrakaqpaq tikrasha. Chaynuqami rurasha chapakurpis amana rikakunanpaq. Chaynulla manana intrakananllapapaq. Chaynu nuqapaq mana intrakar mana kriyitinllapaqami, nuqapis mana allichashaqchu" nir. 41Chaynu nirqami Isaiasqa iskribiran, Jesucristo imanu kusa pudirninwan mantakuqta rikashanrayku. 42Chaymi Israelmanta kusa achka runakuna, chaynulla wakin karguyjunkunamapis Jesuspiqa kriyiranllapa. Piru chaynu kriyirllapamapis, manami tukuypa naypanpiqa Jesuspaqqa rimaqllapachu, chay fariseo runakunata tantakananllapa wasimanta itakumanmanllapa nir manchakushanllaparayku. 43Chaynuqami paykunaqa tukuyaranllapa runakuna alabananllapalata munar. Nataq Dyus kusa allinpaq riqsinanta-shuypaqami mana yaqqa kwintachaqllapachu. 44Chaymantami Jesusqa kusa jwirtita rimar kaynu niran: "Mayqanpis nuqapi kriyiqqa, manami nuqalapichu kriyiyan. Ashwanmi Taytay kach'amasha chay paypipis kriyiyanllapa. 45Chaynulla mayqan rikamaqkunapismi, chay kach'amasha chaytapis rikanqallapa. 46Nuqami achkirachikuq chay kani. Chaymi kay pachamanqa shamusha kani, nuqapi kriyiqkunaqa ama tutaparaqpi kidananllapapaqnachu. 47"Piru mayqanpis nuqa rimashayta uyakur, mana kasukuqkunataqa, manami nuqachu kastigashaq. Chaqa manami kay pachamanqa runakunata kastiganaypaqchu shamusha kani. Ashwanmi shamusha kani, tukuyta washanaypaq. 48Chaymi disprisyamar, rimashaykunata mana kasuqkunataqami, jwisyu diya ch'amutinqa Taytay Dyusqa rimashaykunawan rikar kastiganqa. 49Chaqa manami nuqa munashayllamantachu rimani. Taytaymi kach'amasha, imata rimanaypaq, yach'achikunaypaq nirmapis. 50Chaymi nuqaqa yach'ayani, Taytay mantakushankunata kasur imaqa tukuy tyimpupaqna kawsanqallapa nir. Chaynumi nuqaqa, tukuy imata Taytay Dyus nimashanlata rimar yach'achikuni".


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\