San Juan 13

1Mananami maychu karan Pascua fyistapaqqa. Jesusqa yach'ashana karan, wanur kawsamur syiluman rir Taytanwan qashan tarinakunanpaq uraqami ch'amushana nir. Piru Jesusqami tukuyla paypi kriyiqkunataqa kusalata munaran. Chaymi wanunanpaqna karmapis ashwan masta paykunataqa munaran. 2Chaymanta Pascua mikunata mikunanllapapaqna katinllapaqami, Simonpa wamran Judas Iscariotita dyabluqa yarpuchishana karan, Jesusta kuntrankunaman qukunanpaqqa. 3Piru Jesuspismi yach'aranllana, Taytan Dyusmanta shamushanrayku qashan payllaman tikrayan nir. Chaynullami yach'aranpis Taytanqami tukuy imata pay mantananpaqna nisha nir. 4Chaynu mikuyatinllapami das sharir, qatakunan rach'panta lluqshichir uk twayata sinturanpi watakuran. 5Chaymantami yakuta batyaman itar, yach'akuqninkunapa ch'akinkunata paqar, chay sinturanpi watakushan twayawan chakichiran. 6Nataq Simo'n Pedrupa ch'akinta paqananpaqna katinqa, Pedruqa niran: --Taytituy, ¿qamchu nuqapa ch'akiyta paqanayanki? 7Jesusqa niran: --Kanan kayta ruratiyqami mana intrakankiraqchu. Piru chaymantaqami intrakankina nir. 8Pedruqa niran: --¡Taytituy, michkapis manami ch'akiytaqa paqachishaykichu! nir. Jesusqa niran: --Mana ch'akikita paqatiyqami, mana nuqapa kaqniychu kayanki kanqa, nir. 9Chaynu nitinmi Simo'n Pedruqa niran: --¡Chaynu katinqa, Taytituy ama ch'akiylatachu paqay! ¡Ashwanmi makiywan umaytapis paqapamay! nir. 10Piru Jesusqami niran: --Chayraq intiru kwirpunta paqakushataqami ch'akinlatana paqanchik. Chaqa kwirpunqami kusala shumaqnari. Chaynumi qamkunapis shumaqna kankillapa. Piru chaynu shumaqqami mana tukuynikillapachu kankillapa. 11Chaynu, "Manami tukuynikillapachu shumaq kankillapa" nirqami niyaran, mayqanmi kuntrankunaman qukuyanqa nir yach'ashanrayku. 12Yach'akuqninkunapa ch'akinkunata paqarnaqa qatakunan rach'panta qatakurna qashan misaman tar, kaynu niran: "¿Intrakankillapachu, chaynu ch'akikillapata paqashaypaqqa? 13Qamkunaqami nimankillapa: Mantamaqniy, Yach'achikuq Taytituy nir. Chaynu nirqami chiqapta niyankillapa. Chaqa chaynumiri kani. 14- 15Nuqa mantashuqnikillapa, yach'achishuqnikillapa karmapismi ch'akikillapata paqasha kani. Chaymi, nuqa rurashaynulla, qamkunapis uknikillapa uknikillapa ch'akikillapata paqar sirbinakunkimanllapa. 16"Chiqaptami nishaykillapa: Uk sirbikuqqami mana maschu patrunninmantaqa. Chaynulla chay kach'amutin shamuqpis manami maschu chay kach'amuqmantaqa nir. 17Tukuy kay nishushayllapata intrakasha kar, kasur kawsarllapaqami, kusa shumaqna kayankillapa kanqa. 18"Chaynu nirqami, mana tukuynikillapapaqchu rimayani. Chaqa nuqaqami allita yach'ayani mayqankunalatami akrasha kani nirmapis. Piru Dyus nitin iskribikashanqami kumplikayta ministiyan. Chaqa niqmi: 'Nuqawan pulla mikuqmi, kuntrayna tikrakasha' nir. 19Kaytami willashunillapa yach'askinaykillapapaqna, maydiya chaynu pasatinqa, kriyinaykillapapaq mayqanmi nuqaqa kani nirmapis. 20Chiqaptami nishaykillapapis: Nuqa kach'ashayta shumaqta samachiqqami, nuqata samachimayanqa. Chaynulla, nuqata samachimaq-shuypaqa, chay kach'amasha chayta samachiyanqa" nir. 21Chaynu nir tukchirnaqa, Jesusqa kusalata llakir kaynu niran: --Chiqaptami nishaykillapa: Qamkunamanta uknikillapami kuntraykunaman qukumayanqa nir. 22Chaynu nitinmi yach'akuqninkunaqa uknin uknin kusalata chapanakuyaranllapa, mayqanpaqmi rimayan nirmapis mana yach'archu. 23Tukuy yach'akuqninkunamantaqami Jesusqa ukta kusalata munaq. Chaymi mikuyatinllapaqa Jesuspa qichqanlapi tayaran. 24Chayraykumi chaytaqa, Simo'n Pedruqa siñalawan willaran Jesusta tapunanpaq, pipaqshi rimayan nir. 25Chaymi chay yach'akuqninqa Jesusman mas qimikar kaynu nir tapuran: --Taytituy, ¿pitaq chayqa? nir. 26Jesusqa niran: --Mayqantach'i, tantata pitir nuyuchir aypachiyani chay paymi nir. Chaynu nirnaqami tantata pitir nuyuchir, Simonpa wamran Judas Iscariotita aypachiran. 27Chaynu tantata Judas aypatinla, yarpuyninman Satanaspa yarpuyninqa yaykuran. Chaymi Jesusqa niran: --Imatach'i ruranaykipaq yarpushayki chaytaqami, utqar rurayna, nir. 28Piru chaynu Jesu's nitinmapismi, chay misapi mikuqkunaqa mana intrakaranllapachu, imapaqmi chaynu nisha nirmapis. 29Ashwanmi wakinqa Judas qillayta tantananpaq talqitata purichiq katin kaynuta yarpuranllapa: Pascua fyistapaq imallataqa rantinanpaq, manaqapis mana imayjunkunata imallataqa qunanpaq kanqa nir. 30Chaymanta Judas tantata mikurnaqa, waqtaman lluqshiranna. Chaqa chay urasqami, tutana karan. 31Judas waqtaman lluqshishana katinqa, Jesusqa niran: --Kananmi ch'amushana uraqa Dyusmanta Shamuq Runa wanur kawsamutin, tukuyla rikar alabananllapapaq. Chaynu pasatinmi Taytay Dyuspis alliplata riqsikar alabakanqa. 32Chaymi, payrayku Tayta Dyus allipta alabakarqa, dasna paypis riqsichikur alabachinqa, paymanta Shamuq Runaqa chiqap paynu nir. 33Kusala munashay wamrituykuna, pullaykillapaqa mananami unaylatanachu kashaq. Chaymi qamkunaqa maskamankillapa. Piru imanuch'i Israelmanta karguyjunkunata willaray, chaynulla qamkunatapis kananqa willashaykillapa: Nuqa rishaymanqami manaraq riyta puytinkillapachu. 34Chaymi ashwan kay mushuq mantakuyta willashaykillapa ruranaykillapapaq: Uknikillapa uknikillapami llakipanakunkillapa, imanuch'i qamkunata llakipashunillapa chaynulla. 35Chaynu uknikillapa uknikillapa llakipanakutkillapaqami, tukuy kwintata qukanqallapa, chiqaptami yach'akuqniykuna kankillapa, nir. 36Chaymantami Simo'n Pedruqa Jesustaqa kaynu nir tapuran: --Taytituy, ¿maymantaq riyanki? Jesusqa niran: --Imanuch'i nishurayllapa chaynullami kananllaqa manaraq nuqa rishaymanqa riyta puytinkichu. Piru chaymantanami rinki nuqa kayashaymanqa nir. 37Chaymi Pedruqa niran: --Taytituy, ¿imapaqtaq mana kananlla qamwan riyta puytini? ¡Chaqa nuqaqami qamrayku wanuchimanatinllapamapis wanunaypaqqa listuna kani! nir. 38Chaynu Pedro nitinmi, Jesusqa niran: --¿Nuqaraykuchu wanunaykipaqmapis listuna kanki? Piru chiqaptami nishayki: Manaraq gallu kantayatinmi, qamqa kimsa kuti ninki: 'Manami paytaqa riqsinichu' nir.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\