San Juan 16

1"Tukuy kaykunatami willashunillapa, nuqapi kriyishaykillapamanta ama chiqanchakanaykillapapaq. 2Chaqa chay tantakananllapa wasikunamantami itakushunqallapa. Chaynullami uk tyimpu ch'amunqa. Chaymi chay tyimpupiqa wanuchishurllapa, yarpunqallapa Dyuspaqqami kusa allinta rurayanchikllapa nir. 3Chaynuqami tukunqallapa Taytayta chaynulla nuqatapis mana riqsimashanllaparayku. 4Tukuy kaykunataqami chaynuqa nishunillapa, chaynu pasananpaq ura ch'amutinqa, tukuy chay willashushayllapata yarpunaykillapapaq. "Piru tukuy kaykunataqami qamkunallawan kashayrayku mana naypaqllataqa willashurayllapachu. 5"Nataq kananqami riyanina mayqanch'i kach'amasha karan paywan pullana kanaypaq. Piru chaynu nishutiyllapaqa manami mayqannikillapapis tapumankillapachu ¿maymantaq riyanki? nirmapis. 6Ashwanmi, chay willashushayllapapaq yarpur, kusa llakishalana tikrakashaykillapa. 7Piru chiqaptami nishaykillapa: Chaynu rinaypaqna katiymapis aligriyayllapa. Chaqa nuqa ritiymi Yanapakuq Ispirituqa shamunqa manaqa mana. Nataq nuqa rirqami kach'amushaq. 8Chaynu Yanapakuq Ispiritu shamurmi, tukuy mana kriyiqkunata allita rikachinqa uchayjunmi kankillapa nir. Chaynulla intrachikunqa Dyusqami mana ima uchayjunlamapischu nir. Chaynu karmi tukuyta allita rikar yach'ashunqallapa nir ima intrachikunqa. 9Chaymi yach'ankillapa, tukuy nuqapi mana kriyiqkunaqami kusala uchayjun nir. 10Chaynulla yach'ankillapapis nuqaqami mana ima uchayjunlamapischu kani nir. Chaymi ashwan riyanina Taytayman, chaynulla mananami rikamankillapanachu. 11Chaynullami yach'ankillapapis, kay pachapi mantakuq dyablutaqa, Tayta Dyus kastigakananpaq nishantaqami, allita rikar yach'ar tukuy tyimpupaqna kastigayanqa nir ima. 12"Chaynu nir ima willashunayllapapaqmi kusa achka kan. Piru kananlla willashutiyllapaqami mana intrakankillapachu. 13Chaymi Chiqapta intrachikuq Ispiritu shamur tukuy imatapis karanlata intrachishunqallapa. Chaqa payqa manami munashanllamantachu willashunqallapa. Ashwanmi tukuy imata Dyusmanta uyapashanta ima willar intrachishunqallapa. Chaynullami willashunqallapapis, imakunami maydiyaqa pasanqa nir ima. 14Payqami nuqamanta uyashantana allita intrachishutinllapa, alabamanqallapa. 15Chaqa Taytay Dyus yach'ashantami nuqapis yach'ani. Chayraykumi nishurayllapa: Ispirituqami nuqamanta uyashanta allita qamkunataqa intrachishunqallapa nirqa". 16Jesusqami niranpis: "Mananami maychu manana rikamanaykillapapaqqa. [Chaqa Taytaymanmi riyanina.] Piru unaykaqmantaqami rikamankillapana" nir. 17Chaynu nitinmi, wakin yach'akuqninkunaqa paykunapura kaynu tapunakuqllapa: "¿Ima nishaq nirtaq, chaynuqa nimanchikllapa? Chaqa nimanchikllapami, mananashi maychu Taytanman ritin manana rikanallapapaqqa. Chaymanta unaykaqmantashi rikayashunllapana nir. 18Chaynulla, ¿ima nishaq nirtaq nin, 'Mananami maychu' nirqa? Manami intrakanchikllapachu imata rimayan nirmapis". 19Piru Jesusqami kwintata qukaran, tapunayanllapa nir. Chaymi niran: --Qamkunatami nishaykillapa: Manana maychu qamkuna manana rikamanaykillapapaqqa. Piru unaykaqmantami rikamankillapana nir. ¿Chaynu nishaypaqchu tapunakuyankillapa? 20Piru chiqapta nishaykillapa: Qamkunaqami llakir waqankillapa ima nuqa dijashutiyllapaqa. Nataq nuqapi mana kriyiqkuna-shuypaqami kusalata aligriyanqallapa. Piru qamkuna chaynu llakishaykillapamantaqa ashwan mastana aligriyankillapa. 21Imanutaq uk warmimaqa, kusata nanachikun wamrakustunanpaq nanaynin aypatinqa. Piru wamritun nasikutinnaqami nanachikushanmatapis qunqanna. Chaymi ashwan kusata aligriyan, wamrakushanrayku. 22Chaynumi qamkunapis kananqa kusata llakinkillapa. Piru nuqa tikrakamur rikashutiyllapami, shunquykillapapi kusa shumaqta yarpurna aligriyankillapa. Chaymi chay aligriyashaykillapamantaqa manana mayqanpis llakichishunqallapanachu. 23"Chaqa chay diyakunapiqami manana imatapis tapumankillapanachu. Piru chiqaptami nishaykillapa: Ima ministishaykillapatapis shutiypi, Taytayta mañakutkillapa payqa qushunqallapa. 24Kanankamanmi manaraq imatapis shutiypiqa Taytaymanqa mañakushaykillapachu. Mañakuyllapa, pay yanapashutinllapa tukuy shunquykillapawan aligriyanaykillapapaq. 25"Tukuy kaykunatami, kumparasyunkunawan willashushallapa kani. Piru ch'amunqanami uraqa manana kumparasyunkunawannachu willashunayllapapaq. Ashwanmi Taytaypaqqa imatapis kusa intrakaypaqtana willashaykillapa. 26Chaymi chay diyapiqa, imakunatapis shutiypina Taytaytaqa mañakunkillapa. Chaypiqami mana nuqanachu qamkunapaqqa Taytaymanqa mañakushaq. 27Chaqa Taytaymi kusalata munashunllapa, qamkuna nuqata munamashaykillaparayku, chaynulla paymanta nuqaqa shamusha kani nir kriyishaykillaparayku ima. 28Taytaypa naypanmantami shamuray kay pachaman. Nataq kanan-shuypaqa kay pachata dijanina, Taytay kayashanman tikrakanaypaq". 29Chaynu Jesu's nitinqa, yach'akuqninkunaqa niran: --Kanan-shuypaqami kusa intrakaypaqtana rimayanki, mana kumparasyunkunawannachu. 30Chaymi kananqa yach'anillapana tukuy imatapis yach'anki nir. Chayraykumi manana tapushunayllapamatapis ministinkinachu. Chaynu katkimi, kriyinillapana chiqaptami Dyusmanta shamushayki nir. 31Jesusqa niran: --¿Chayqachu kananqa kriyimankillapana? 32Chaqa ura ch'amunanpaq karan chayqami ch'amushana. Chaymi qamkunaqa wakta kayta shikwakar rir, nuqalatana dijamankillapa. Piru manami nuqalachu kashaq, Taytay pullay kashanrayku. 33Tukuy kaykunatami willashunillapa, nuqapi maydiyapis kriyirlla kusa shumaqtana kawsanaykillapapaq. Chaqa, kay pachapiqami kusalata qischashunqallapa. Piru kusata animakurmi shachinakunkillapa. Chaqa nuqami tukuy mana allin kaqkunataqa binsishana kani.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\