San Juan 18

1Chaymanta chaynu nirnaqa, Jesusqa riran yach'akuqninkunawan Cedro'n raqrapa chimpanman. Chaypi wirta katinmi, chayman Jesusqa yaykuran yach'akuqninkunawanqa. 2Chaynullami chay Judas, Jesusta kuntrankunaman qukunanpaq karan chaypis, riqsiq chay wirtataqa. Chaqa Jesusqami achka kuti chaymanqa yach'akuqninkunawan risha kayaq. 3Chaynu chay lugarta riqsiq karmi, Judasqa achka suldadukunawan, Dyusta adurananllapa wasita wakin kuytaqkunawan ima, ch'aranllapa. Paykunataqami kurakunapa mantaqninkuna, fariseukuna ima kach'amutin, ch'amuranllapa lamparakunawan, anturchakunawan, chaynulla ispadakunawan ima alli kamakasha. 4Piru Jesusqami tukuy ima pasayan nir yach'ashanrayku, lluqshir rir kaynu nir tapuran: --¿Mayqantataq maskayankillapa? nir. 5- 6Paykunaqa niran: --Nazaretmanta Jesusta nir. Jesusqa niran: --Nuqami kani. Chaynu Jesu's "Nuqami kani" nitinqa, ikiman tukushaq nir tukuynin pachaman rataranllapa. Judaspismi chaypi pullanllapa karan. 7Chaymantaqa qashan Jesusqa tapuran kaynu nir: --¿Mayqantataq maskayankillapa? nir. Paykunaqa qashan niran: --Nazaretmanta Jesusta nir. 8Chaynu nitinllapaqa, qashan Jesusqa niran: --Nuqami kani nir willashushallapana kani. Nuqata maskamayarllapaqa, yach'akuqniykunataqa dijayllapa rinqa. 9Chaynuqami Jesusqa niran "Taytay chay qumashaykikunaqami, mana uklamapis nuqamantaqa chiqanchakashachu" nishan kumplikananpaq. 10Chaymantaqa Jesuspa yach'akuqnin Simo'n Pedruqa, uk ispadata lluqshichimur, kurakunapa mantaqninta sirbiq runapa allilaw rinrinta |i¡saq!|r pitiran. Chay sirbikuqqami Malco shutiq. 11Chayta Pedro ruratin rikarmi, Jesusqa niran: --Ispadaykita ch'uray tananman. Chaqa ¿manachu chay ayaq yaku yupay qischakanaypaq Taytay nishantaqa puytiyashaq rurayta? nir. 12Chaymantaqa chay suldadukuna, mantaqninwan, chaynulla Dyusta adurananllapa wasita kuytaqkuna ima Jesustaqa aypar wataranllapana. 13Chaymi puntataqa aparanllapa Caifaspa swigrun Anaspa wasinman. Chay añupiqami Caifasqa kurakunapa punta mantaqnin karan. 14Kay Caifasmi Israelmanta runakunataqa kaynu nisha kayaq: "Uk runalami wanunanpaq allin kanqa tukuypaq" nir. 15Simo'n Pedrumi, uk yach'akuq masinwan Jesuspa ikinta riyaranllapa. Pedrupa yach'akuq masinqami, kurakunapa mantakuqninpaqa riqsinan karan. Chaymi Jesuswan pulla yaykuran chay wasipa pampankaman. 16Nataq Pedro-shuypaqa waqta punkulapi kidaran. Chaymi Jesuspa yach'akuqnin kurakunapa mantaqninpa riqsinan kaqqa, punkupi warmi kuytakuqtaqa willar Pedrutapis ruriman yaykuchiran. 17Chaymantaqa chay punkupi kuytakuq warmiqa, Pedrutaqa kaynu nir tapuran: --¿Manachu qampis wak runapa uk yach'akuqnin kanki? nir. Pedruqa niran: --Manami nir. 18Piru kusata qasayatinmi, chay sirbikuqkuna, Dyusta adurananllapa wasita kuytakuqkunaqa ninata kachkasha quñukur shayaranllapa. Pedrupismi paykunawan pulla chaypi quñukur shayaran. 19Kurakunapa mantaqninqa qallariranna Jesusta tapuq yach'akuqninkunapaq, imakunata yach'achikushanpaq ima. 20Taputinqa, Jesusqa niran: --Nuqaqa tukuypa naypanpi rimasha kani. Maydiyapismi tantakananllapa wasikunapi, chaynulla Dyusta adurananllapa wasipi, chay maypich'i Israelmanta tukuy runakuna tantakanllapa chaykunapi yach'achikusha kani. Chaynuqami mana imatapis pakapllaqa yach'achikushachu kani. 21Chaynu katinqa, ¿imapaqtaq tapumayanki? Tapuy uyakumasha chaykunata. Paykunami yach'anllapa nuqa rimashaykunataqa nir. 22Chaynu Jesu's nitinmi, Dyusta adurananllapa wasita kuytaqkunamanta ukqa qaqllanpi maqaran Jesustaqa, kaynu nir: --¿Kurakunapa mantaqnintachu waknu willanki? nir. 23Chaymi Jesusqa niran: --Mana allinta rimasha katiyqa willamay-ari imatami mana allinta rimasha kani nirmapis. Piru allinta rimasha katiyqa ¿imapaqtaq maqamanki? nir. 24Chaymantami Anasqa Jesustaqa watakashallata kach'aran, kurakunapa punta mantaqnin Caifasmanna. 25Chaykamanqa, Pedruqa ninapa yatalanpi shasha quñukuyaran. Chaymi tapuranllapa: --¿Manachu chiqapta wak runapa uk yach'akuqnin kanki? nir. Pedruqa niran: --Manami nir. 26Chaypimi karan kurakunapa mantaqninpa uk sirbikuqninpis. Payqami, Pedro uk sirbikuqpa rinrinta pitisha karan chaypaqa ayllun karan. Chaymi paypis tapuran Pedrutaqa kaynu nir: --¿Manachu paywan rikashuray wak wirtapi? 27Chaynu nir taputinmapis, Pedruqa qashan, "Manami riqsinichu" nitinlami galluqa kantaranna. 28Piru limpu achkiyayatinnaqami, Jesustaqa Caifaspa wasinmantaqa, aparanllapa Romamanta mantakuq Pilatupa mantakuna wasinman. Piru Israelmanta karguyjunkunaqa mana yaykuranllapachu chay wasimanqa. Chaqa paykunaqami yarpuqllapa: Chayman yaykurqashi mantakuykuna nishannulla manana Dyuspaqqa shumaqnachu kayanqallapa nir. Chaynulla mananashi Pascua mikunamatapis mikuyta puytiyanqallapanachu nir. 29Chaynu Jesusta ch'achitinllapanaqa, Pilatuqa waqtaman lluqshimur niran: --¿Imamantataq kay runataqa uchachayankillapa? nir. 30Paykunaqa niranllapa: --Kay runa allin katinqa, qammanqa mana apamunayllapatachu nir. 31Pilatuqa niran: --Chaynu katinqa, apar liynikillapa nishannulla kay runataqa rikar yach'ayllapa nir. Chaynu nitinmi, Israelmanta karguyjunkunaqa niran: --Nuqakunaqami mana dirichuyjunchu kanillapa mayqantapis wanuchinayllapapaqqa nir. 32Chaynumiri kumplikaran, Jesu's imanumi wanushaq nir payllapaq rimashanqa. 33Chaymantami Pilatuqa qashan mantakunan wasinman yaykur, Jesustaqa qayar kaynu nir tapuran: --¿Qamchu Israel runakunapa mantaqnin kanki? nir. 34Jesusqa niran: --¿Qampa yarpuynikillamantachu tapumanki, manaqachu ukkuna willashusha katin? nir. 35Jesu's chaynu nitinqa, Pilatuqa niran: --¿Nuqachu Israelmanta runa kani? Chaqa qampa nasyunnikimanta runakuna, chaynulla kurakunapa mantaqninkunami qamtaqa nuqamanqa apamushushallapa. Ma willamay, ¿imatataq rurashayki? nir. 36Jesusqa niran: --Nuqapa mantakunayqami mana kay pachamantachu. Chaqa chaynu katinqami, nuqapa kaqniykuna maqanakunmanllapa ama Israelmanta karguyjunkunaman qukumananllapapaq. Piru mantakuyniyqami mana kaymantachu nir. 37Chaymantaqa Pilatuqa tapuran: --Chaynu karqa, ¿chiqaptachu qamqa uk mantakuq kanki? nir. Jesusqa niran: --Qamllami nimanki, mantakuq kani nirqa. Nuqami kay pachaman shamur nasiray tukuy runakunata willanaypaq chay chiqap kaqpaq. Chaymi chiqap kaqpaq rimatiy intrakaqkunaqa, uyamanllapa nir. 38Chaynu nitinqa, Pilatuqa niran: --¿Imataq chay chiqap kaqqa? nir. Chaynu Jesusta tapurnaqa, Pilatuqa qashan lluqshimuran, chay Israelmanta karguyjunkunata kaynu nir willaq: --Nuqapaqqami kay runaqa mana ima uchayjunlamapischu. 39Piru qamkunapa kustumrikillapami kan, kada Pascua fyistapi qamkuna nishaykillapanulla uk prisuta kach'anaypaq. Chaynu katinmi, ¿munankillapachu kay Israel runakunapa mantaqninta kach'anaypaq? nir. 40Chaynu Pilato nitinqa, tukuyninllapa qashan kaynu niranllapa: --¡Ama chaytaqa kach'archu, ashwan Barrabasta kach'ay! nir. Kay Barrabasqami kusala suwakuq runa karan.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\