San Juan 2

1Natanaelwan parlashanmanta allaqnin uk diyaqa, Galilea lugarpa pwiblun Cana' shutiqpi, karan uk kidamyintu. Jesuspa mamanpis chay kidamyintupi karan. 2Chaynulla Jesuspis yach'akuqninkunawan kunachikasha kar, chaypi karanllapa. 3Chay kidamyintupina kayatinllapaqa, ubapa yakun binu tukukaran. Chaymi Jesustaqa, mamanqa niran: --Manana ubapa yakun binu kannachu nir. 4Jesusqa niran: --Mamitay, ¿imapaqtaq kayta willamanki? ¡Yarayraq! Milagrukunata ruranaypaq uraqami, manaraq ch'amushachu nir. 5Chaynu Jesu's nitinmi, mamanqa chay kidamyintupi ikimanta aypachikuqkunataqa niran: --Tukuy imata pay nishutinllapaqa, rurayllapa nir. 6Chaypiqami karan, rumimanta saysi atunlla butijakuna. Chaykunapimi Israelmanta runakunaqa yakuta ch'uraqllapa, paqakuna kustumrinta rurananllapapaq. Kada butijakunami kwatru lata yakuta aypaq. 7Chaymanta Jesusqa ikimanta aypachikuq chaykunataqa niran: --Kay atun butijakunaman yakuta untachiyllapa, nir. Chaynu nitinqa, chay ikimanta aypachikuqkunaqa, untachiranllapa. 8Chaymantaqa, Jesusqa niran: --Kananqa pitilata ch'aqar, apar quyllapa chay naypaqpi aypachikuqqa kamananpaq nir. Chaynu nitinqa, chay ikimanta aypachikuqkunaqa, chaynu ruraranllapa. 9Chay naypaqpi aypachikuq chayqa yaku, binupaq tikrakashata kamar mana yach'aranchu maymanta, imanumi chay binuqa rikarisha nirmapis. Nataq, ikimanta aypachikuqkunaqa, yach'ayaranllapa yakumanta nir. Chaqa paykunallari yakuta ch'aqar untachisha karanllapa chay butijakunamanqa. 10Chaymantaqa naypaqpi aypachikuq chayqa, chay kidaq runata qayamur, niran: --Tukuy kidaqkunami puntataqa shumaq binutaraq upyachikunllapa. Chaymanta tukuy kusata upyashana katinqa, mana shumaq binutanachu upyachikunllapa. Piru qam-shuypaqa ashwan mas shumaq binutaraq ch'urashayki kasha upyachikunaykipaqqa nir. 11Chayta chay kidamyintupi rurashanmi, Jesuspa punta milagrunqa karan. Chay milagrutaqami ruraran Galileapa pwiblun Cana' shutiqpi. Chaywanmi intrachikuran payqa Dyus kar, puytin chaykunata rurayta nir. Chaymi yach'akuqninkunaqa paypi kriyiranllapa. 12Chaymantaqa riranllapana uran Capernau'm pwibluman mamanwan, ukninkunawan, yach'akuqninkunawan ima. Chaypimi ayka diyata karanllapa. 13Israel runakunapa Pascua fyistan shipchana katinmi, Jesuspis riran Jerusalenman. 14Jerusalenman ch'arqa, Dyusta adurananllapa wasipiqa, rantikuqkunata tariran. Chaypiqami ufrindapaq nir rantikuyaranllapa turukunata, uyshakunata, palumakunata ima. Chaynulla uklawmanta kaq qillayta kambyaq runakuna ima karanllapa. 15Chaykunata tarirmi, Jesusqa waskakunata aypar uk latiguta rurar, tukuy chaypi kaqkunataqa waqtaman itakuran, uyshantinta, turuntinta ima. Nataq chay qillaykunata kambyaqkunapata-shuypaqa, qillayninmatapis pachaman chaqchukuran. Chaynulla misanllapamatapis ratachiran ima. 16Palumakunata rantikuqkunata-shuypaqa niran: --¡Qamkunapis, kaykunataqa urquyllapa! ¡Chaqa Taytay Dyuspa wasinqami mana imakunata rantikunanllapapaqchu! 17Chaynu nitinmi, yach'akuqninkunaqa kwintata qukaranllapa uk iskribikashakunapi nishanpaq. Chaqa niqmi: "Wasikipi mana allinkunata ruratinllapami, kusata piñakushaq" nir. 18Chaymantaqa, Israelmanta karguyjunkunaqa, kaynu nir tapuran: --¿Ima milagruwantaq intrachimankillapa, Dyusmanta shamusha kar chayta rurayanki nir, nuqakuna kriyishunayllapapaqqa? 19Jesusqa niran: --Kay wasita ratachiyllapa. Chaymanta kimsa diyalapaq qashan shachishaq nir. 20Chaynu Jesu's nitinmi, chay Israelmanta karguyjunkunaqa niran: --¡Aja jay! ¡Kwarintay-saysi (46) añupaqmi, shachirayllapa Dyusta adurananllapa wasitaqa! ¡Piru qamqa ninki, kimsa diyalapaq shachishaq! nir. 21Piru Jesu's "Kay wasita shachishaq" nirqami, kwirpunllapaq niran. 22Chaymi Jesu's wanur kawsamutinqa, yach'akuqninkunaqa yarpuranllapa, wanur qashan kimsa diyamanta kawsamushaq nishanta. Chaynami kriyiranllapa, iskribikashakuna nishanpi, chaynulla Jesu's tukuy nishanpi imamapis. 23Jesusqa Jerusalenllapi kayar Pascua fyistapiqa achka milagrukunata ruraran. Chaymi kusala achka runakuna kriyiranllapa paypiqa. 24Piru Jesusqa mana paykunapiqa kunfyakaranchu, chaynu kriyitinllapamapis. Chaqa tukuytari riqsiq imanumi nirmapis. 25Chaynu karmi, runa uk runa masinpaq payta willanantaqa mana ministiqchu. Chaqa paylla tukuyta riqsiq, yarpuyninllapapiqa imanumi nirmapis.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\