San Juan 20

1Chaymantami simanapa punta diyanpiqa Mari'a Magdalenaqa amsaq amsaqla riran Jesu's pampakashanmanqa. Chaynu rir ch'armi, chay uch'kuta kirpaq atun rumiqa uklawpina kaqta rikaran. 2Chaymi kallpar riran, Simo'n Pedruta, chaynulla Jesuspa chay kusa munashan yach'akuqninta willaq. Ch'arqa, kaynu niran: --¡Amitunchikllapataqa pampakashanmanta urqur apashallapa! ¡Manami yach'ayanillapachu maymanmi apar ch'urashallapa nirmapis! 3Chaynu nitinmi, Pedruqa chay uk yach'akuq masinwanqa riranllapa Jesu's pampakashanmanqa. 4Ishkantinmi kusata kallparanllapa. Piru chay uk yach'akuqqami kusata kallpar Pedrumantaqa naypaqta ch'aran. 5Ch'arqami piratar chapakurqa Jesu's pillukashan rach'palatana rikaran. Piru manami yaykuranchu rurimanqa. 6Chaymanta Simo'n Pedro ch'arqa, yaykuran pampakashan uch'kumanqa. Piru paypis, Jesu's pillukashan rach'palatana usuraqta rikaran. 7Chaynullami umanta pillushanllapa rach'paqa, kwirpunta pillushanllapa rach'pawanqa mana pullachu karan. Ashwanmi umanta pillushanllapa chay rach'paqa, chiqanla pillukasha usurayaran. 8Chaymantaqa, Jesuspa chay uk yach'akuqnin naypaqta ch'asha karan chaypis, yaykuran. Yaykur tukuy chay pasashanta rikarqa, chaypiraq kriyiran Jesu's kawsamushana nirqa. 9Chaqa paykunaqa manaraq intrakashachu karanllapa, Dyus nitin iskribikashakunapi Jesusqa wanur kawsamuyanqa nishanpaqqa. 10Chaymantami Jesuspa yach'akuqninkunaqa tikrakaranllapa wasinllapaman. 11Nataq Mari'a-shuypaqa Jesu's pampakashan punkulapi waqar kidaran. Chaynu waqayarqa, piratar chapakuran uch'ku rurimanqa. 12Chaymi ishkay angelkuna kusa yuraq intiru rach'payjunta rikaran. Paykunaqami Jesu's pampakashanpi, uknin ch'akinlaw kashanpi, ukninqa uman kashanpi tayaranllapa. 13Chaymantaqa chay angelkunaqa tapuranllapa Mariataqa kaynu nir: --Mamitay, ¿imapaqtaq waqayanki? nir. Chaynu taputinllapaqa, payqa niran: --Amituyta apasha katinllapami waqayani. Manami yach'ayanichu mayman aparmi ch'urasha kanqallapa nirmapis. 14Chaynu nir uklawman chapakuq tikrakayarlami, Jesusta naypanpi shaqta rikaran Mariaqa. Piru payqa mana yach'ayaranchu Jesu's kanqa nirmapis. 15Chaymantami Jesusqa payta tapuran kaynu nir: --Mamitay, ¿imapaqtaq waqayanki? ¿Pitataq maskayanki? Chaynu taputinqa, Mari'a Magdalenaqa, wirtata kuytaq kanqa nir yarpur, niran: --Taytituy qam apasha karqa willamay, ¿maypitaq ch'urashayki rir apanaypaq? nir. 16Chaynu nitinqa, Jesusqa niran: --¡Mari'a! nir Mariaqa tikrakamur niran hebreo rimaypi: --|i¡Raboni!|r nir. (Rimananchikpiqa niyan "Yach'achikuq Taytituy"). 17Chaynu nitinmi chaymantaqa, Jesusqa niran: --Ama aypamaychu mamitay. Chaqa manaraqmi rishachu kani Taytaywan pulla kanaypaqqa. Piru rir, tukuy ukniykunata willapamay, riyaninami Taytaywan, Taytaykillapawan, Dyusniywan, Dyusnikillapawan tarinakuq nir. 18Chaymi Mariaqa rir, willaran Jesuspa tukuy yach'akuqninkunataqa: "Amitunchikllapatami rikasha kani" nir ima. Chaynullami Jesu's willashantaqa tukuyta parlakuran manyaqmanta. 19Chay simanapa punta diyanllapi, limpu amsayatinnaqa Jesuspa yach'akuqninkunaqa uk wasilapi tantakar alli kirpakusha ima tayaranllapa, Israelmanta karguyjunkunata manchashanllaparayku. Chaynu kayatinllapami, Jesusqa illaqmanta yaykur, paykunapa ch'aypinllapapi shar, kaynu nir saludaran: --¡Kusa shumaqmi kankillapa! nir. 20Chaynu nirnaqa, Jesusqa yach'akuqninkunata rikachiran makinkunata, kustillanta ima. Chaymi paykunaqa Jesusta rikar riqsirqa, allipta aligriyaranllapa. 21Chaymantaqa qashan Jesusqa paykunataqa niran: --¡Kusa shumaqmi kankillapa! Chaqa imanuch'i Taytay kach'amaran chaynullami qamkunatapis kach'ashunillapa, nuqapaq yach'achikutkillapa kriyirna washakananllapapaq nir. 22Chaynu nirqa, Jesusqa paykunaman pukakur, niran: --Santu Ispiritu qamkunawan kanqa. 23Chaymi mayqantapis uchanmanta pirdunatkillapaqa pirdunakashana kanqallapa. Chaynulla mayqantapis uchanmanta mana pirdunatkillapaqa, mana pirdunakanqachu nir. 24Jesu's kawsamur yach'akuqninkunaman rikaritinqa, dusi yach'akuqninkunamanta Toma's, chay Milli niqllapa chayqa, mana chaypichu karan. 25Chaymi chaymantaraq Tomastaqa willaranllapa: --Amitunchikllapatami rikasha kanillapa, nir. Piru Tomasqa niran: --Makinkunata klabu chuqrishanta mana rikar, chaynulla chay chuqrikashanman mana diduyta itar, mana makiywan kustillanta kamar imaqa, mana kriyishaqchu nir. 26Chaymanta uchu diya pasatinnaqa, Jesuspa yach'akuqninkunaqa qashan tantakaranllapa chay wasillaman. Tomaspismi chaypina karan. Paykunaqami punkuta kirpakusha tayaranllapa. Piru Jesusqami illaqmanta yaykur paykunapa ch'aypinllapapi shar kaynu nir saludaran: --¡Kusa shumaqmi kankillapa! nir. 27Chaynu nirqa, Tomastaqa niran: --Diduykita kayman itay, makiykunata rikay, makikita apamur kustillayman itay. Ama mana kriyiq runachu kar, ¡kriyiy! nir. 28Chaynu nitinmi, Tomasqa kusata aligriyar kaynu niran: --¡Amituymi kanki; Dyusniymi kanki! nir. 29Chaymi Jesusqa niran: --¿Kanan rikamarqachu kriyimankina? ¡Kusa shumaqmi kanqa manaraq rikamayar, kriyimaqkunaqa! nir. 30Jesusqami yach'akuqninkunapa naypanpiqa mas achka milagrukunata ruraran. Piru wakin milagrukunaqami kay librupiqa mana iskribikashachu. 31Nataq chay iskribikashakuna-shuypaqami, Jesusqa Taytanchik Dyuspa Wamran chaynulla Akrashan Cristun nir, qamkuna kriyinaykillapapaq iskribikasha. Chaynu kriyirnaqami tukuy tyimpupaqna kawsankillapa payrayku.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\