San Juan 21

1Chaymantami, Jesusqa qashan rikariran wakin yach'akuqninkunaman, Tiberias shutiq quch'apa manyanpi. Kaykunami karan tarinakutinllapaqa: 2Simo'n Pedruqa chay Milli niqllapa Tomaswan, chay Cana' Galilea pwiblumanta kaq Natanaelwan, Zebedeupa ishkay wamrankunawan, chaynulla ishkay mas yach'akuq masinkunawan pulla karanllapa. 3Chaypi pulla kayatinllapaqa, Simo'n Pedruqa niran: --Riyani piskadukuq, nir. Chaymi chay wakinkunapis niranllapa: --Chaynu katinqa nuqakunapis pullayki rishaqllapa nir. Chaynu ninakur chaymantaqa riranllapanari uk yaku karruman iqar. Piru chay tutaqa mana uklamatapis piskadutaqa ayparanllapachu. 4Limpu achkiyayatinnami, Jesusqa chay atun quch'apa manyanpi rikariran. Piru yach'akuqninkunaqa mana yach'ayaranllapachu, Jesu's kanqa nirqa. 5Chaynu yarpupakuyatinllapaqa, ashwan Jesusqa niran paykunataqa: --Wamrituykuna, ¿manachu piskaduta aypashaykillapa mikunallapapaq? nir. Paykunaqa niranllapa: --Manami nir. 6Chaynu nitinllapaqa, Jesusqa qashan niran paykunataqa: --Yaku karruykillapapa allilaw qichqanman atun shikraykillapataqa itakuyllapa. Chaypiqami aypankillapa nir. Chaynu nitinmi, paykunaqa chaynu ruraranllapa. Piru chaymantaqa manana chay atun shikrataqa lluqshichimuyta puytiranllapachu, kusala unta piskadu kashanrayku. 7Chaymantami Jesuspa chay kusa munashan yach'akuqninqa, Pedrutaqa niran: --¡Wakqami Amitunchikllapa! nir. Chaynu niqta uyaparlami Simo'n Pedruqa rach'panta yakakuran. Chaqa lirila karan. Rach'panta yakakur yakuman yaykuran. 8Nataq chay wakinkuna-shuypaqa, syin mitrulana yupay manyaman ch'ananpaq faltayatin, yaku karrunpiqa ch'aranllapana, atun shikrapi piskaduta untalla aysach'akusha. 9Chaymanta ishkir rirqa yaku manyaman ch'arqa nina ratakuqta tariranllapa. Chay nina ratakuqpa ananpiqa piskaduwan, tantita kasha karan. 10Chaymi Jesusqa paykunataqa niran: --Apamuyllapa chayraqla lluqshichimushaykillapa wakin piskadukunata nir. 11Chaynu Jesu's nitinqa, Simo'n Pedruqa iqar chay atun shikrataqa waqta pachakaman chutamuran. 153 piskadu kusa atunlla karan, chay atun shikrapiqa. Piru chaynumapis mana llikikaranchu chay shikraqa. 12Chaymantami Jesusqa, paykunataqa niran: --Shamur mikuyllapa nir. Chaynu nitinqa chay yach'akuqninkunaqa ukninlamapis mana tapuyaqllapachu, mayqantaq kanki nirlamapis. Chaqa yach'ayaranllapanari Amitunchikllapa nir. 13Chaymantami Jesusqa paylla yach'akuqninkunaman qimikar tantitakunata, piskadukunata ima aypachiran. 14Chay rikarishanwanqami kawsashanmantaqa Jesusqa kimsa kutipaqna rikarisha karan yach'akuqninkunamanqa. 15Mikur tukchitinllapanaqa, Jesusqa niran Simo'n Pedrutaqa: --Jonaspa wamran Simo'n. ¿Qamqachu chiqapta kaykunamantaqa masta munamanki? Pedruqa niran: --Ari' Taytituy. Qamqami yach'ayanki nuqaqami munashuni nir. Chaymi Jesusqa niran: --Uyshitaykunatami qaranki nir. 16Chaynu nirqa, qashan tapuran: --Jonaspa wamran Simo'n, ¿chiqaptachu munamanki? nir. Pedruqa niran: --Ari' Taytituy. Qamqami yach'ayanki nuqaqami munashuni nir. Chaymi qashanpis Jesusqa niran: --Uyshitaykunatami michinki nir. 17Chaynu nirqa qashan kimsa kutipaqna kaynu nir tapuran: --Jonaspa wamran Simo'n ¿munamankichu? nir. Chaynu Jesu's kimsa kuti tapushanrayku, Pedruqa kusa llakishala niran: --Taytituy, qamqami yach'ayanki tukuyta. Qamqami yach'ayanki nuqaqa munashuni nir. Jesusqa qashan niran: --Uyshitaykunatami qaranki nir. 18Chiqaptami nishayki: Musu karqami maytapis rinashaykita riq kanki, qamlla mudakur ima. Piru kanan-shuypaqa nishayki: Rukuna katkiqami, ukna mudachishunqa, qamqa rikraykikunata chutarachitki. Chaynu rach'paykita yakachishurqa, maytapis apashunqa mana qam rinashaykimanmapis. 19Jesu's chaynu nirqa, Pedrutaqa intrachinayaran imanumi wanuyanqa nir. Chaynulla intrachinayaranpis chay wanushanrayku, runakunaqa Dyuspi mastana kriyir alabanqallapa nir. Chaynu nirnaqa chaymantaqa niran: --¡Shamuy nuqawan rishun! nir. 20Chaynu ninakurqa riranllapana. Riyarllapa Pedruqa das ikinman chapakurqa, rikaran Jesuspa kusa munayashan yach'akuqnin ikinllapata riqta. Kay kusa munayashan yach'akuqninmi Jesu's wanunanpaqna paykunawan mikuyatinqa, tapusha karan "¿Mayqanninllapashi kuntrankunamanqa qukuyanqa?" nir. Paymi ikinllapataqa riyaran. 21Ikinllapata riqta rikarqa, Pedruqa Jesustaqa tapuran: --Taytituy, kayta-shuypaqa, ¿imataq pasayanqaqa? nir. 22Jesusqa Pedrutaqa niran: --Nuqa munar, qashan shamunaykaman kawsachitiymapis, ¿ima kwintaykitaq qampaqqa? Qamqa shamuy nuqawan rishun nir. 23Chaynu Jesu's nisha katinmi, tukuy paypi kriyiqkunaqa kusata ninakuqllapa: "Chay kusa munashan yach'akuqninqa manana wanuyanqanachu" nir. Piru Jesusqa manami, mana chiqapta wanunanpaqchu niran. Chaqa payqa, niran: "Nuqa munarqa, qashan shamunaykaman kawsachitiymapis, ¿ima kwintaykitaq qampaqa?" nirla. 24Jesusqami nuqapaq rimaran chaynuqa. Chaynu karmi nuqalla rimani tukuy chaykunapaqqa. Chaynullami tukuy kaypi iskribikashakunatapis nuqalla iskribisha kanimapis. Chaymi nishayqa chiqap. 25Jesusqami achka milagrukunata ruraran. Tukuy chay rurashankunata manyaqmanta iskribishaqami kay pachamapis tukuy librukunataqa mana aypayanmanchu. Chaynumi kanqa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\