San Juan 3

1Jerusalenpimi taq uk fariseo runa Nicodemo shutiq. Payqami Israelmanta karguyjun runakunapa masin karan. 2Kay runami uk tuta, Jesusta watukuq rir, kaynu niran: --Yach'achikuq Taytituy, yach'anillapami Tayta Dyus kach'amushusha yach'achimanaykillapapaq nir. Chaqa, qamlami chay milagrukunata rurashaykitaqa rurayta puytinki. Dyus mana qamwan katinqa, mana rurayankimanchu chay milagrukunataqa nir. 3Chaynu Nicodemo nitinmi, Jesusqa niran: --Piru chiqaptami nishayki: Mayqanpis mana mushuqmanta nasiqqa, Dyus mantakushanpi mana kayta puytinqachu nir. 4Chaynu Jesu's nitinmi, Nicodemuqa, kaynu nir tapuran: --Chayqa, ¿imanutaq uk runa rukuna karqa qashan nasiyanqaqa? ¿Ima mamanpa shunqunman yaykurchu, qashan mushuqmanta nasimuyanqa? 5Chaynu taputinmi, Jesusqa niran: --Chiqaptami nishayki: Uk runa yakumanta chaynulla Dyuspa Santu Ispiritunmanta manaraq nasiyarqa, Dyus mantakuyashanmanqa mana yaykuyta puytinqachu nir. 6Chaqa mayqanpis taytanllapakunalamanta nasiqqami paykuna munashanlata rurar kawsanllapa. Nataq Tayta Dyuspa Santu Ispiritunmanta nasiqkuna-shuypaqami Tayta Dyus munashanlata rurar kawsanllapa. 7Piru 'Tukuymi mushuqmantaraq nasiyta ministin' nishutiyqa, amami kusalata chaypaqqa yarpupakunkichu. 8Chaqa imanutaq wayramaqa pay munashannulla maymantapis shamun. Chaynu shamutin waqaqta uyaparmapis manami yach'ankichu maymanta shamun chaynulla mayman rin nirmapis. Chaynumi pasan Dyuspa Santu Ispiritunwan yarpuyninpi nasiqkunawanpis. 9Chaynu nitinqa, qashan Nicodemuqa tapuran: --¿Imanutaq kayqa kanqa? nir. 10Jesusqa niran: --¿Qam Israel runakunapa yach'achiqnin karmapis, manachu kaytaqa yach'anki? 11Chiqaptami nishayki: Nuqakunaqami allita yach'aq kar chaynulla rikashayllapata ima willashunillapa. Piru qamkunaqa mana kriyinkillapachu. 12Chaynu kay pachapi rikaypaqkunapaq willashutiyllapa mana kriyirqa, ¿imanuna kriyinkillapa unaq syilupi mana rikaypaqkunapaq willashutiyllapamaqa? 13"Chaqa manami mayqanpis unaq syilumanqa iqashachu. Ashwanmi tukuy chaykunapaqqa yach'an Dyusmanta Shamuq Runala. 14"Unaymi chunllaq lugarpi runakunata largu kuru kanisha katin, Dyuspa rimaqnin Moise's, jyirrumanta largu kuruta rurar unaqman qirupi alsatin, kanikasha kaqkunaqa rikarla, alliyaranllapa. Chaynullami Dyusmanta Shamuq Runatapis qirupi klabar alsanqallapa unaqman. 15Chaynami tukuyla paypi kriyiqkunaqa washakar tukuy tyimpupaqna kawsanqallapa. 16"Tayta Dyusqami tukuy runakunata kusalata munashanrayku uklayla Wamranmatapis kach'amuran. Chayna tukuyla paypi kriyiqkunaqa amana wanurchu tukuy tyimpupaqna washakar kawsananllapapaq. 17Chaqa Tayta Dyusqa Wamrantaqa manami mayqanta uchachar kastigananpaqchu kach'amuran, ashwanmi tukuyta washananpaqna. 18"Chaymi mayqanpis, Tayta Dyuspa uklayla Wamranpi kriyiqqa, mana imapaqpis uchachakar kastigakanqanachu. Piru chay mana kriyiq-shuypaqa may tyimpu uchachakashana. Chaymi tukuy tyimpupaqna kastigakanqa. 19Chay mana kriyiqkunaqami uchachakashana. Chaqa mana allinkunata rurar tutaparaqlapi kayta munar, Dyuspa Wamran achkirachikuq shamutinqa, mana yach'ayta munaranllapachu paywanqa. 20Tukuy mana allinta ruraqkunaqa, chay achkirachikuqtaqa ch'iqnin. Chaymi paypa naypanmanqa mana qimikayta munanllapachu, tukuy saqra rurayninllapakunaqa shutiman mana rikarinanta munar. 21Piru chay allinta ruraqkuna-shuypaqa chay achkirachikuqpa naypanman mas qimikanllapa. Chayna tukuyta intrachinanpaq Tayta Dyus munashannulla rurar kawsanllapa nir". 22Chaymantami Jesusqa yach'akuqninkunawan riran Judea lugarman. Chaypimi paykunawan ayka diyallataqa karanllapa shutichikur ima. 23Chaynullami Juanpis, Salim shutiq pwiblupa shipchanlapi Eno'n shutiq pwiblu karan, chaypi shutichikuyaran. Chaqa chaypiri achka yaku karan. Chaymi chayman tukuy riqkunaqa shutikuqllapana. 24Tukuy kaykunaqami pasaran Shutichikuq Juanta manaraq karsilman itayatinllapa. 25Piru, Juanpa wakin yach'akuqninkunaqa, Israelmanta uk runawan, chay yakuwan shutikur Dyuswanqa shumaqchakanchik niyashanllapapaq kusalata willanakuranllapa. 26Chaymi Juanpa yach'akuqninkunaqa riranllapa payta kaynu nir willaq: --Yach'achimaqniyllapa, qammi parlamaraykillapa riyu Jordanpa chimpanpi pullayki karan, chay runapaq. Paymi kananqa shutichikutin, tukuy kriyir paymanna riyanllapa. 27Chaynu nitinllapami, Juanqa niran: --Manami mayqanpis pudirniyjunchu kanman, Dyus mana pudirta qutinqa. 28Piru uk kuti qamkunata 'Manami Dyuspa Akrashan Cristunchu kar, uk paypa naypanta shamuqla kani' nir willashutiyllapa uyakurmapischu ¿mana intrakaraykillapa? 29Chaqa allita intrakayllapa: Uk kidamyintupimaqami kidaq chay, nubyawan pulla kaytaqa puytin, mana amigunkunachu. Ashwanmi chay kidaqpa amigunkunaqa chaynu kidaqta uyaparqa kusalata aligriyan. Chaynumi nuqapis chay kidaqpa amigun kashayrayku kusalata aligriyani. Chaqa payqami nuqanchikkunaman ch'amushana. 30Chaymi ashwan paylatana kusata kasur kawsanqallapa. Nataq nuqata-shuypaqa waran waranqa mana kwintachamanqallapanachu. 31"Chaqa syilumanta shamuqqami, tukuyla imapaqpis yach'an. Nataq kay pachamanta kaq-shuypaqami pachapi kaqkunalapaq yach'ar riman. Piru unaq syilumanta shamuq-shuypaqami, tukuyta yach'aq kashanrayku, 32tukuy imata rikashanta, uyapashantaqa karanlata riman. Piru chaynu rimatinmapis, manami mayqanpis kriyinllapachu. 33Nataq mayqanpis chay nishanta kriyiq-shuypaqami Dyusqa chiqapta riman nir parlakun. 34Chaqa Dyusmanta shamusha chayqami Taytan, Santu Ispiritunta qushanrayku imatapis karanlata riman. 35Taytanmi, Wamranta kusalata munashanrayku pudirta qusha tukuy imatapis payna mantananpaq. 36Chayraykumi mayqanpis chay Wamranpi kriyiqkunaqa, tukuy tyimpupaqna washakar kawsanqallapa. Nataq chay mana kriyinaqkuna-shuypaqami mana washakarnachu, tukuy tyimpupaq kastigutana Dyusmanta aypanqallapa".


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\