San Juan 4

1Wakinkuna rimatinllapami fariseo runakunapis yach'aranllapa, Jesusqashi Juanmantaqa achka runakunata shutichitin, paywanna riyanllapa nir. 2Piru chiqaptaqami mana Jesuschu shutichikuyaran. Ashwanmi tukuy paypi kriyiqkunataqa yach'akuqninkuna shutichiyaranllapa. 3Chaymantami Jesusqa yach'aran fariseo runakunaqa imatami paypaq yarpuyan nir. Chaymi Jesusqa Judeamanta lluqshir Galileamanna riran. 4Piru Galileaman rinanpaqqami, Samaria lugarllata pasayta ministiran. 5Chaynu riyarqami, Samariapa uk pwiblun Sicar shutiqman ch'aran. Chay pwibluqa Jacobo, wamran Josita irinsyanpaq nir pachata qusha kayaq chaypa yatalanpi karan. 6Chay pachapi Jacobupa yaku upyanan quch'apis karan. Chay quch'apa yatanlapimi, Jesusqa kusata shaykushanrayku samaran, alas dusi yupayna. 7- 8Chaykamanqa, yach'akuqninkunaqa pwibluman risha karanllapa mikuyta rantimuq. Chaypi Jesu's payla katinmi, Samariamanta uk warmi chay quch'aman ch'aran yakukuq. Chaymi Jesusqa niran: --Mamitay, yakituta upyachimay nir. 9Israelmanta kaqkuna, Samariamanta kaqkunawan mana pich'unakuq kashanllaparaykumi, warmiqa niran: --¿Imanutaq qam Israelmanta runa karqa, nuqa Samariamanta warmitaqa yakuta mañakumayankiqa? nir. 10Jesusqa niran: --Qamqa manami yach'ayankichu imanumi Tayta Dyus yanapakun chaynulla mayqanmi yakuta mañashuyan nirmapis. Chaqa allita yach'ar yakuta mañamatkimaqa tukuy tyimpu nasimuq yakutana upyachishuyman nir. 11Chaynu Jesu's nitinqa, warmiqa niran: --Taytituy, yakuqami kusala ruri maypi. ¿Manami imaykipis kanchu yakuta lluqshichimunaykipaqqa? ¿Maymantana tukuy tyimpu nasimuq yakutaqa upyachimanki? 12¿Qamqachu rukunchikllapa Jacobumantaqa mas runa nisha kanki? Chaqa kay quch'ataqami unay rukunchikllapa Jacobo qumaranllapa, pay chaynulla wamrankuna, animalninkuna ima upyanan yakuta nir. 13Jesusqa niran: --Tukuy kay quch'amanta yakuta upyaqkunaqami, qashan yakunanqallapa. 14Piru nuqa qutiy yakuta upyaqkuna-shuypaqa, mananami maydiyapis yakunanqanachu. Chaqa nuqa mayqantapis yakuta upyachiyani chayqami, yaku nasimuq yupay tukuy tyimpupaqna kawsanqa. 15Warmiqa niran: --Taytituy, chay yakituta upyachimay. Chaynuqa manana qashan yakunar imaqa, kay quch'aman shamur yakukunaypaqnachu nir. 16Chaymi Jesusqa niran: --Rir, runaykita qayamur, shamuyllapa kayman nir. 17Chaynu nitin, warmiqa niran: --Manami runayjunchu kani nir. Jesusqa niran: --Chiqaptami ninki mana runayjunchu kani nirqa. 18Runaykimi, sinku kaytaqa kasha, piru kanan chay ukwan kanki chaypaqa shipashninla kanki, mana chiqap kasarashan warminchu. Chiqaptami nimashayki nir. 19Chaynu nitinmi, warmiqa niran: --Taytituy, willamatkilami yach'anina, qamqa chiqapta Dyuspa uk rimaqnin kanki nir. 20Chaqa Samariamanta unay rukuyllapakunapismi kay sirkapi Dyustaqa aduraqllapa. Piru qamkuna Israelmanta kaqkunaqami ninkillapa: Jerusalenlapimi Dyusta aduranapaqqa allin nir. 21Chaymi Jesuspis niran: --Kriyimay mamitay, ch'amunqanami tyimpuqa Tayta Dyusta maylapipis aduranaykillapapaqqa. Chaynuqami Tayta Dyusta aduranaykillapapaqqa mana ministinkillapanachu kay sirkaman shamuyta, chaynulla Jerusalenman riymatapis. 22Chaqa qamkunaqami mana yach'ayankillapachu mayqanta adurayankillapa nirmapis. Piru nuqakuna-shuypaqami allita yach'anillapa mayqantami adurayanillapa nirmapis. Chaqa tukuyta Washakuqqami Israel runakunallamanta shamusha. 23Piru uk tyimpu ch'amunanpaq karan chayqami ch'amushana. Chaymi kananqa chay chiqapta aduraqkunaqa Tayta Dyuspa Santu Ispiritun munashannullana chiqapta tukuy shunqunllapawan aduranqallapana. Chaqa Tayta Dyusqami chaynu adurananllapata ministin. 24Tayta Dyusqami wayra yupayla. Chaynu karmi payqa Ispiritu. Chayraykumi payta aduraqkunaqa Santu Ispiritu munashannullana tukuy shunqunllapawan chiqapta aduranqallapa. 25Chaynu Jesu's nitinmi, chay warmiqa niran: --Nuqaqami chiqapta yach'ani, Dyus Akrashan Cristo ninllapa chayqa, shamuyan nir. Pay shamurmi, manyaq tukuyta intrachimashunllapa nir. 26Chaynu nitinmi, Jesusqa niran: --Chay mayqanpaqch'i rimayanki chayqami, nuqa kani. Payllawanmi parlayanki nir. 27Chaynu chaypi warmiwan parlayatinllapami, Jesuspa yach'akuqninkunaqa ch'aranllapa. Ch'arqami kusalata dispantakaranllapa Jesu's uk warmiwan parlayashanrayku. Piru manami mayqanninlapis tapuyta puytiranchu imatami chay warmiqa ministiyan, imatami parlayanllapa nirmapis. 28Chaymantaqa chay warmiqa kantarunta chaylapi dijar, kallpaylla riran pwibluman tukuy runakunata willaq. Ch'arqa, niran: 29--Shamur rikayllapa uk runa tukuy imata nuqa rurashaykunata willamashanta. ¿Manachu payqa Dyuspa Akrashan Cristun kanqa? nir. 30Chaynu nitinmi, tukuy runakuna chay kutilla riranllapa Jesu's kayashanmanqa. 31Chaykamanqami, Jesustaqa yach'akuqninkunaqa kaynu nir rugayaranllapa: --Yach'achikuq Taytituy, imalataqa mikuy nir. 32Piru payqa, niran: --Nuqapa mikunayqami kan. Chaypaqqami mana yach'ankillapachu nir. 33Chaynu nitinmi yach'akuqninkunaqa ukninllapa, ukninllapa kaynu nir tapunakuranllapa: "¿Mayqantaq mikunanta apamusha katin waknuqa nimayanchikllapa?" nir. 34Chaynu nitinllapami, Jesusqa niran: --Taytay Dyus imata ruranaypaqch'i nimasha chaymi, mikunay yupayqa. Chaymi rurar tukchishaqna nir. 35"Tarpukurnaqami qamkunaqa ninkillapa: 'Kwatru misisraqmi faltan kusichakunapaqqa' nir. Piru nuqaqami nishaykillapa: Rikayllapa, ch'akraqami qarwashana sigakur kusichakunaykillapapaqqa. 36Chaqa allita yach'ashanchikllapanu uk kusichakuqqami partinta aypan. Chaymi mayqanpis uk kusichakuq yupay runakunata willatin kriyirqa tukuy tyimpupaqna kawsanqa. Chaymi chay tarpukuqwan, kusichakuqqa pullana kusalata aligriyanqallapa. 37Chaynuqami unay nishanllapakunaqa chiqap. Chaqa kaynumi niqllapa: 'Ukmi tarpukun, chaymantami ukna kusichakun' nir. 38Nuqami qamkunataqa kusichaq yupay runakunata willar tantanaykillapalapaqna kach'ashurayllapa. Chaqa paykunataqami mana qamkunachu puntata Dyuspaq intrachishaykillapa karan. Nataq kanan qamkuna paykunata Dyuspaq masta intrachirqami uk tarpukushanta kusichakuq yupayna kankillapa". 39"Tukuy nuqa rurashayta karanta willamasha" nir, chay warmisita tukuyla Samaria pwiblupi parlakushanraykumi kusala achka runakuna kriyiranllapa Jesuspiqa. 40Chaymanta chay Samariamanta runakuna Jesu's kayashanman ch'arqa, kusalata rugaran paykunawan kidananpaq. Chaymi Jesusqa, ishkay diyata paykunawanqa kidaran. 41Chaymanta Jesu's paylla yach'achikutin uyaparqami masna kriyir achkayaranllapa. 42Chaymi chay warmisitataqa niranllapa: --Kanan-shuypaqami mana qam willamashaykillaparaykulanachu kriyinillapa. Ashwanmi nuqakunalla uyapar imana mas kriyinillapa. Chaymi ashwan yach'anillapana, payqami tukuypa chiqap Washakuqnin nir. 43Chaymanta, ishkay diya pasashana katinqa, Jesusqa Samariamanta lluqshir riran Galileaman. 44Chaqa payllami kaynu niran: "Dyuspa uk rimaqnintaqami paypa pwiblunllapiqa mana kasunllapachu" nir. 45Chaymanta Galileaman rir ch'atinnaqa, kusa shumaqta samachiranllapa. Chaqa chay runakunaqami Jerusale'n pwiblupi Pascua fyista katin, rir rikasha karanllapa, tukuy imata Jesu's ruratinmapis. 46Chaymantami qashan Galilea lugarpa uk pwiblun Cana' shutiqpi yakuta binupaq tikrasha karan chayllaman tikrakaran. Chaypimi karan uk mantakuqpa ikillan kaq mantakuq. Chay paypa wamranmi, Capernaumpi qishaq karan. 47Chaymantami chay runaqa, Jesu's Judeamanta Galileaman ch'amusha nir yach'arqa, riran rikaq. Ch'arnaqa rugaran wasinman rir wamran wanuypaqna karan chayta allichananpaq. 48Chaymi Jesusqa niran: --Qamkunaqami kusa dispantakaypaq milagrukunata mana ruratiyqa mana kriyinkillapachu. 49Chaynu nitinmi, chay mantakuqpa ikillan kaqqa, niran: --Taytituy, utqar ripamashun, wamraykish wanutinmana nir. 50Chaynu nitinmi, Jesusqa niran: --Riyna wasikiman. Wamraykiqami alliyashana nir. Chaynu nitinmi, Jesu's nishanpi kriyir chay runaqa riranna wasinman. 51Wasinman ch'ayatinnaqa, sirbikuqninkunaqa nanllapi tarir niranllapa: --¡Wamraykiqami alliyashana! nir. 52Chaynu nitinllapami, payqa tapuran sirbikuqninkunataqa: --¿Ima urastaq wamrayqa kwirpun kach'akaqta kamaran? nir. Paykunaqa niranllapa: --Quya, a la una di la tardimi rupamantaqa qasakaran nir. 53Chaymi taytanqa yarpuran, Jesu's chay uras "Wamraykiqa alliyashana" nisha karan chayta. Chaymi pay, tukuy ayllunkunamapis kriyiranllapa Jesuspiqa. 54Judeamanta Galileaman tikrakamur chay wamrata allichashanwanqami, Jesusqa ishkay milagrutana ruraran.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\