San Juan 5

1Chaymantaqami Jesusqa qashan riran Jerusale'n pwibluman. Chaqa chay diyakunapimi Israelmanta kaq runakunaqa fyistata rurayaranllapa Jerusalenpiqa. 2Jerusalenpi, Uyshapa Punkun niqllapa chaypa yatanlapimi kan uk quch'a sinku kurridurniyjun. Hebreo rimaypiqa niqllapa Betesda. 3Chay kurridurpimi, achka qishaqkuna pachalapi usurasha llantukuyaqllapa, kujukuna, syigukuna, mana kuyuyta puytiq kwirpuyjunkuna ima. [Paykunaqa yarakuyaranllapa yaku kuyutin, yaykunanllapapaq. 4Chaqa mayqanpis mana yach'atinmi unaymanta unaymanta, Dyuspa angelnin shamur yakuta kuyuchiq. Chaynu a'ngel ruratinmi, mayqan qishaqpis naypaqta yaykuqqa alliyaqna, ima qishayninmanmatapis.] 5Piru chay qishaqkunapa rurinpimi, karan uk runa trintay-uchu añupaqna qishaq. 6Chaypi chaynu usuraqta rikar, unaymanta-pacha qishaq nir yach'armi, Jesusqa tapuran: --¿Alliyakuytachu munayanki? nir. 7Chaymi chay qishaqqa niran: --Taytituy, manami mayqanlapis kanchu chay yaku kuyuq qallaritin itamananpaq. Chaqa yaku kuyutin, yaykuyta kamanaykamanmi ashwan ukna das naypaqta yaykun. 8Chaynu nitinmi, Jesusqa niran: --Sharir, paraykita apar riyna nir. 9Chaynu nitinlami, chay runaqa alliyarna das sharir, paranta apar riran. Piru samana diya katinmi, 10Israelmanta karguyjunkunaqa, chay alliyasha runataqa kaynu niranllapa: --Kananqami samana diya. Mantakushanllapanu, manami allinchu paraykita apanaykipaqqa. 11Chaynu nitinllapaqa, chay alliyasha runaqa niran: --Chay allichamasha runami nimaran: 'Sharir, paraykita apar riyna' nir. 12Chaynu nitinqa, chay karguyjunkunaqa niranllapa: --¿Mayqantaq chay runa 'Sharir paraykita apar riyna' nishuran chayqa? 13Chaynu nitinllapaqa, chay runaqa mana yach'aranchu, mayqanmi allichasha nirmapis. Chaqa Jesusqami, kusala achka runakunapa rurinta rishana karan. 14Chaymantami Jesusqa chay runataqa, Dyusta adurananllapa wasipi tarir, niran: --Kananqami allinna kanki. Amanami qashanqa uchakunkinachu. Kuytawkish uchakurmana chay qischakayashaykimantaqa tukuy tyimpupaqmana qischakatki nir. 15Piru chay runaqami rir willaran Israelmanta karguyjunkunataqa, "Jesusmi kasha chay allichamaqqa" nir. 16Chaynu nitin yach'armi chay Israelmanta karguyjunkunaqa, samana diyapi chaykunata rurarqa mana allintachu tukuyan nir, Jesusta aypananllapapaqna ikinpi puriranllapa. 17Chaymi Jesusqa, paykunataqa niran: --Taytaymi chay diyakunapimapis yanapakun. Chaymi nuqapis chayllata rurani. 18Chaynu nitinmi, ashwan llallin tukur Jesustaqa wanuchinayaranllapa Israelmanta karguyjunkunaqa. Chaqa Jesusqa paykunapaqqa samana diyata mana rispitaq yupayshi tukuyaran. Chaynulla Dyus yupayshi tukuyaran, "Dyusqa nuqapa Taytay" nirqa. 19Chaynu karguyjunkuna wanuchinayan nir yach'armi, Jesusqa niranpis: "Chiqaptami nishaykillapa: Dyuspa Wamranqami mana pay munashannullatachu ruran. Ashwanmi Taytan imatach'i rurayashanta rikarqa, chayllata ruran. Chayraykumi Taytan tukuy imata ruratinqa Wamranpis chayllata ruran. 20Chaqa Taytan Wamranta kusata munashanraykumi, tukuy imata rurashantapis rikachin. Chaymi ashwan mas imakunata Wamranwan ruratin rikarmi, qamkunaqa kusalata dispantakankillapa. 21Chaynulla imanuch'i Taytanqa, wanushakunata kawsachimur bidanta qun, chaynullami Wamranpis wanushakunata kawsachimur bidanta qun mayqantapis munashantaqa. 22Chaqa manami Taytanqa runakunata payllaqa rikar yach'arqa kastiganchu. Ashwanmi Wamrantana pudirta qusha tukuyta allita rikar yach'ar kastigananpaqqa. 23Chaynuqami rurasha Taytanta yupayllana Wamrantapis rispitar kasunanllapapaq. Chaqa mayqanpis Dyuspa Wamranta mana kasurqami, Taytan kach'amusha chaytapis mana kasuyanllapachu. 24"Chiqaptami nishaykillapapis: Mayqanpis nuqa nishayta kasur, chay mayqanch'i kach'amasha chaypi kriyiqqa, tukuy tyimpupaqna kawsanqa. Chaynuqami manana tukuy tyimpupaq kastigakanqanachu. Chaqa tukuy tyimpupaq kastigakar wanunanmantaqami, nuqata kasumashanrayku, tukuy tyimpupaq kawsananpaq nikasha. 25Chiqapta nishaykillapapis: Ch'amunqanami uk ura, Dyuspa Wamranta tukuyla kasunanllapapaq. Piru chay uraqami ch'amushana. Chayraykumi mayqanpis kananlla Dyuspa Wamran nishanta uyakur, kriyiqkunaqa wanushanmanta kawsamuq yupayna tukuy tyimpupaq kawsanqallapa. 26Chaqa imanuch'i Taytanmaqa paylla kawsan chaynullami Wamrantapis nisha paylla kawsananpaq. 27Chaynulla Dyusmanta Shamuq Runa kashanraykumi, paylla nisha tukuy runakunata rikar yach'ananpaqmapis. 28"Piru chaynu nishutiyllapaqa amami kusalata yarpupakunkillapachu. Chaqa chay ura ch'amutinqami, chiqapta wanushakunapis tukuy nishanta uyapar, 29pampakashanmanta kawsamunqallapa. Chaymi allinkunalata rurasha karqa, kawsamunqallapa tukuy tyimpupaq kawsananpaqna. Nataq mana allinkunata rurasha kar-shuypaqa tukuy tyimpupaq Dyusmanta kastiguta aypananllapapaqna kawsamunqallapa". 30Jesusqami niranpis: "Nuqa munashayllamantaqami mana imatapis ruranichu. Ashwanmi Taytay Dyus nimasha katin, mayqan imanu katinpis karanlata rikar yach'ani. Manami munashaynullata ruraytachu munani, ashwanmi Taytay Dyus kach'amasha chay pay munashannulata rurani imatapis. 31Chaqa nuqa munashaylamanta imatapis rimatiyqa, rimashayqa mana sirbiyanmanchu. 32Piru kanmi uk, nuqa imanu kani nir chiqapta rimaqqa. Chaymi allita yach'ani, payqa chiqapta riman nuqapaq, qamkuna allita intrakanaykillapapaq nirqa. 33"Qamkunami uk kutiqa kach'akuraykillapa Juanta, nuqapaq tapunanllapapaq. Piru Juanta taputinllapa tukuy nishanqami chiqap karan. 34Nishaykillapapis: Nuqaqami Dyusmanta kani pay chaynu munasha katin, mana runakuna munashanraykuchu. Piru chaynuqami nishunillapa: Juan rimashankunaqami kriyir washakanaykillapapaq karan nir yach'anaykillapapaq. 35Chaqa Juan yach'achikushanqami uk lampara ratakuq yupay karan. Chaymi, qamkunaqa chaynu shumaqta yach'achikutinqa, uk ratulapaq aligriyar uyakuraykillapa. 36"Piru qamkuna chiqapta nuqapaq intrakanaykillapapaqqami, Juan nishanmanmatapis kan uk. Chayqami Taytay imakunatach'i ruranaypaq nimashankuna. Chaymi ashwan Taytay munashannulla rurashaykuna ima allita intrachikun, nuqaqa chiqapta Dyusmanta shamusha kani nirqa. 37Chaynulla Taytay kach'amasha chayqa nuqapaq rimaran ima. Piru qamkunaqami rimatinmapis mana uyapashaykillapa chaynulla nuqa yupayqa mana rikashaykillapalamapischu. 38Chaynulla qamkunaqami Dyus nishankunamatapis mana intrakankillapachu, chay mayqanch'i kach'amusha kaqpa Wamranpi mana kriyishaykillaparayku. 39"Qamkunaqami, kutir kutir Tayta Dyus nitin iskribikashankunata liyinkillapa, chaynuqa tukuy tyimpupaqna kawsashaqllapa nir yarpur. Piru chaynu iskribikashakuna nuqapaq rimatin liyirmapis, 40nuqapiqa mana kriyinayankillapachu, tukuy tyimpuna kawsanaykillapapaqqa. 41"Piru, manami runakunaraq nuqata alabamanantachu ministini. 42Chaqa, qamkunapaqqami allita yach'ani, Dyusta mana munankillapachu nirmapis. 43Nuqata Taytay Dyus kach'amatin shamutiyqa, mana kasumar mana kriyimanankillapachu. Nataq ashwan uk runa paypa yarpuyninllamanta shamusha katin-shuypaqa alabar kasuyankimanllapana. 44Qamkunaqa, ¿imanunari kriyimankillapa? Chaqa qamkunaqami uknikillapa alabashunanllapalata munankillapa. Chaynu karmi Taytay Dyus qamkunata alabashunanllapataqa mana munankillapachu. 45"Qamkunaqa amami yarpunkillapachu Taytaypa naypanpiqa nuqa uchachashuyashaqllapa nirqa. Ashwanmi Moisespi, kusalata kunfyakayankillapa chay paymi uchachashuyanqallapa. 46Piru chiqapta Moisespi kriyirqa, nuqapipis kriyinkimanllapa. Chaqa Moisesqami iskribirqa nuqapaq intrachikuran. 47Chaynu Moise's iskribishankunapi mana kriyirqa, ¿imanunari kriyinkillapa nuqa willashutiyllapamaqa?" nir.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\