San Juan 8

1Nataq Jesusqami Olivos sirkaman riran. 2Allaqmanta achkiyatinnaqa qashan riran Dyusta adurananllapa wasiman. Chaypimi runakuna payman qimikatin, chaylapi tar yach'achikuq qallariran. 3Chaymi chaymanqa, Moise's mantakushanta yach'ar yach'achikuqkuna, fariseo runakunaqa uk warmi ukwan ukwan punuqta tarishanllapata aparanllapa. Chaymantami chay warmitaqa tukuypa ch'aypinpi shachir, 4Jesustaqa niranllapa: --Yach'achikuq Taytituy, kay warmimi runan kaqta ingañar, uk runawan punuqta tarisha kanillapa. 5Chaqa Dyus nitin Moise's iskribishanpimi nin: Waknu tukuq warmitaqashi rumillawan sitar wanuchiypaq. ¿Qam-shuypaqa ima ninkitaq? nir. 6Paykunaqami chaynuqa tapuranllapa Jesu's ima mana allinta rimatinqa, chaylapaqna uchachananllapapaq. Piru Jesusqa piratar didunwan pachapi iskribiq ch'urakaran. 7Chaymanta mas tapuyatinllapami, Jesusqa das sharir niran: --Qamkunamanta mayqannikillapa mana uchayjun kaqmi naypaqtaqa sitanqa nir. 8Chaynu nirqami, qashan piratar iskribiq ch'urakaran pachapiqa. 9Chaynu nitin uyaparmi, kusa uchayjun kashanllaparayku pinqakur ukninpis ukninpis chay runakunaqa riq qallariranllapa. Ashwanmi chay puntata riqkunaqa mas rukukaqkuna karan. Chaynumi tukuyla ritinnaqa chay warmiqa paylana kidasha karan. Chaymi Jesusqa, 10piratayashanmanta alsakamur tapuran: --Mamitay, ¿maypitaq chay runakuna uchachashuqkunaqa? ¿Manachu mayqanninpis sitashuran? nir. 11Warmisitaqa niran: --Manami Taytituy. Chaymi Jesusqa niran: --Nuqapismi mana sitashaykichu. Ashwanmi kananqa rikuyna. Piru amanami uchakunkinachu nir. 12Chaymantami Jesusqa qashanpis runakunata willaq qallariran kaynu nir: --Nuqami tukuypa achkirachikuqnin kani. Chaymi mayqanpis nuqata kasumaqqa, achkiraqlapina kawsanqa. Chaynuqami manana maydiyapis tutaparaqpinachu kawsanqallapa. 13Chaynu Jesu's nitinmi, fariseo runakunaqa niran: --Qamqami chaynuqa qamllapaq rimayanki. Chaymi chay rimashaykiqa mana imapaqpis sirbinchu nir. 14Chaynu nitinllapami, Jesusqa niran: --Nuqa rimashayqami chiqap, michka nuqallapaq rimatiymapis. Chaqa, nuqami yach'ani maymanta shamusha kani, maymanmi riyani nirmapis. Nataq qamkuna-shuypaqa mana yach'ankillapachu nuqapaqqa, maymantami kani, maymanmi riyani nirmapis. 15Qamkunami runakuna munashannulla rikar uchachamankillapa. Nataq nuqa-shuypaqami mana mayqantapis uchachanichu yanqa illaqmantaqa. 16Piru mayqanta allita rikar yach'arqami, Dyus munashannulla chiqapta rikar yach'ashaq. Chaqa manari nuqalachu chaytaqa rurashaq. Ashwanmi Taytay Dyus nuqata kach'amaqwan pulla runakunataqa allita rikar yach'ashaqllapa. 17Chaqa Moise's qamkunapaq mantakushanpimi kaynu nin: 'Imapaqpis ishkay tistigukuna chayllata rimatinshi ima nishanllapapis sirbin' nir. 18Chaynu katinmi, nuqapis nuqallapaq rimarqa, uk tistigu kani. Chaynulla Taytay kach'amasha chay paypis, nuqapaq rimarqa paypis uk tistigu. Chaymi chay rimashaykunapaqqa, ishkay tistigukunana kanillapa Taytaywanqa nir. 19Chaynu nitinmi tapuranllapa: --¿Maypitaq Taytaykiqa? nir. Jesusqa niran: --Qamkunaqami mana riqsimankillapachu. Chaynulla Taytaytapis mana riqsinkillapachu. Chaqa nuqata riqsimayarllapaqa, Taytaytapis riqsiyankimanllapa nir. 20Tukuy kaykunataqami Jesusqa Dyusta adurananllapa wasipi yach'achikuran, chay ufrindata ch'urananllapa kajunkuna tanan kwartupi. Piru, manami mayqanpis paytaqa ayparanllapachu. Chaqa manaraqmi chaynu kananpaq uraqa ch'amusharaqchu karan. 21Chaymantami Jesusqa qashan paykunataqa niran: --Nuqaqami riyanina. Chaynu ritiymi qamkunaqa maskamankillapa. Piru manami tarimankillapanachu. Chaymi chay uchaykillapallawanna tukuy tyimpupaq wanunkillapa. Chaqa nuqa rishaymanqami qamkunaqa mana riyta puytinkillapachu nir. 22Chaymi Israelmanta karguyjunkunaqa niranllapa: --¿Wakqa paylla wanuyta munarchu imataq nimayanchikllapa pay riyashanmanqa mana riyta puytishunllapachu, nirqa? nir. 23Chaymi Jesusqa niranpis: --Qamkunaqami kaymanta kankillapa. Nataq nuqaqami unaq syilumanta kani. Chaynulla qamkunaqami kay pachapi, Dyusta mana riqsiqkunamanta kankillapa. Nataq nuqaqa mana kay pachamantachu kani. 24Chayraykumi nishurayllapa uchaykillaparayku wanunkillapa nirqa. Chaqa nuqata 'Pimi kani' nir, mana kriyimarllapaqa, uchaykillaparayku wanunkillapa tukuy tyimpupaqna nir. 25Chaynu nitinmi, tapuranllapa: --¿Pitaq qamqa kanki? nir. Jesusqa niran: --Nuqaqami puntamanta-pacha willashushallapana kani. 26Nuqapami kan achka qamkunapaq rimanaypaq, imanumi kankillapa nir rikar yach'ashushallapana kar. Nuqa willashushayllapaqami chiqap. Chaqa nuqata kach'amasha chayqami, chiqapta riman. Chaymi nuqa willashushayllapaqa, chaylla chay kach'amasha nishanwanqa nir. 27Piru paykunaqami, mana intrakaranllapachu Taytan Dyuspaq chaynu parlatinllapamapis. 28Chayraykumi Jesusqa niran: --Qamkunaqa, Dyusmanta Shamuq Runata unaqman alsaraq, riqsinkillapa Dyusmanta shamusha kasha nirqa. Chaynullami yach'ankillapa manami imatapis nuqallaqa ruranichu nir. Ashwanmi rimani Taytay Dyus yach'achimashanlata. 29Chaqa nuqata kach'amaq Taytayqami, nuqawan. Chaymi, mana nuqalataqa dijamashachu. Chaqa nuqaqami pay munashannulata rurani nir. 30Chaynu Jesu's nitinmi, kusa achka runakuna kriyiranllapa paypiqa. 31Jesusmi chay Israelmanta runakuna paypi kriyishakunataqa kaynu niran: --Qamkuna, nuqa nishaykunapi kriyishaykillapanulla kawsarqami, chiqap yach'akuqniykunana kankillapa. 32Chaynulla chay chiqap kaqtana riqsinkillapa. Chaymi ashwan chay chiqap kaqqa tukuy imamanta washashunqallapa. 33Chaynu Jesu's nitinmi, paykunaqa niranllapa: --Nuqakunaqami unay rukuyllapa Abrahampa ayllunmanta kanillapa. Chaynu karmi mana mayqanpa sirbiqninlamapischu kasha kanillapa. Piru, ¿imapaqtaq qamqa ninki tukuy imamanta washakankillapa nirqa? 34Jesusqa niran: --Chiqaptami nishaykillapa: Tukuy uchakuqkunaqami chay uchapaqa sirbikuqninna. 35Chaqa uk sirbikuqmaqa uk wasipiqa mana tukuy tyimpupaqqa kidayta puytinchu. Piru chay wasimanta kaqpa wamran-shuypaqami, tukuy tyimpupaqna wasinpiqa kidan. 36Chaynullami Dyuspa Wamran tukuy imamanta washashutinllapaqa, chiqaptana washakasha kankillapa. 37Nuqaqami yach'ani qamkunaqa Abrahampa ayllunmanta kankillapa nirmapis. Piru, qamkunami nuqa nishushayllapata mana kasunashaykillaparayku wanuchimanayankillapa. 38Chaqa nuqami, Taytay willamashanta, rikachimashanta qamkunataqa willashunillapa. Piru qamkuna-shuypaqami chay uk taytaykillapa nishanta uyar, munashanlata rurankillapa nir. 39Chaymi, paykunaqa niranllapa: --¡Taytayllapaqami rukuyllapa Abraham karan! Chaynu nitinllapami Jesusqa niran: --Qamkuna chiqapta Abrahampa wamrankuna karqa, pay rurashankunallata rurayankimanllapa. 40Piru qamkunaqami manana imanutaq Abraham allinlata ruraq chaynunachu kawsankillapa. Chaymi ashwan nuqa, Dyus willamashanta karanta willashutiyllapamapis qamkunaqa wanuchimanayankillapa. 41Chaynuqami qamkunaqa chay uk taytaykillapa munashannullata rurayankillapa nir. Chaynu Jesu's nitinmi, paykunaqa niranllapa: --Manami mayqanpa jwira wamranchu kanillapa. Nuqakunaqami uk Taytayjunla kanillapa. ¡Payqami Taytayllapa Dyus! nir. 42Chaynu nitinllapaqa, Jesusqa niran: --Chiqapta Taytay Dyus, taytaykillapa katinqa, nuqata munamayankimanllapa. Chaqa nuqaqami kaypi kani Dyusmanta shamushayrayku. Manami munashayllamantachu shamusha kani. Ashwanmi Taytay Dyus kach'amasha kay pachaman shamunaypaqqa. 43¿Imapaqtaq qamkunaqa mana intrakayta puytinkillapa nuqa willashutiyllapaqa? Piru qamkunaqami rimashayta mana uyakunashaykillaparayku, mana intrakankillapachu. 44Qamkunapa taytaykillapaqami dyablu. Chaymi, paypa kaqninkuna kar munashanlata rurankillapa. Chaqa dyabluqami qallarishanmanta-pacha wanuchikuq karan. Chaynulla chay chiqap kaqpi kayta mana puytishanrayku, mana imalatapis karantaqa rimanchu. Chaymi imata rimarpis tukuyta llullakurla riman. Chaynu kashanraykumi tukuy llulla rimaqpaqa taytan. 45"Piru nuqa karanta rimatiymapis, qamkunaqa mana kriyimankillapachu. 46Mabir ¿mayqannikillapataq nuqata qamqa uchayjun kanki nimayta puytinkillapa? Nuqa karanlata rimatiyqa, ¿imapaqtaq mana kriyimankillapa? 47Chaqa Dyusmanta kaqkunaqami, Dyus rimashankunata uyakur kasunllapa. Piru qamkunaqami mana Dyusmanta kashaykillaparayku, mana uyakunankillapalamapischu". 48Chaymantaqa chay Israelmanta karguyjunkunaqa niranllapa: --Qamqami chay Samariamanta runa, chaynulla dyablupa yarpuyninwan kanki nirqa, manami pantarchu karanta willashuyanillapa. 49Jesusqa niran: --Manami ima dyablupa yarpuyninwanmapischu kani. Ashwanmi tukuy imatapis rurani Taytayta rispitar kasushayrayku. Nataq qamkuna-shuypaqami mana kasumankillapachu. 50Piru nuqaqa manami alabamanaykillapataqa ministinichu. Ashwan Taytaymi chaynu kanantaqa munan. Chaqa Paymi tukuyta allita rikar yach'anqa. 51Chiqaptami nishaykillapa: Mayqanpis nuqa rimashayta chiqapta kasur kawsaqkunaqami mana wanurchu tukuy tyimpupaqna kawsanqallapa nir. 52Chaynu nitinmi, Israelmanta karguyjunkunaqa niranllapa: --Kanan-shuypaqami chiqaptana yach'anillapa qamqa chiqapta dyablupa yarpuyninwan kanki nirqa. Chaqa Abraham, chaynulla Dyuspa wakin rimaqninkunapismi wanuranllapa. Nataq qam-shuypaqa ninki: 'Nuqa rimashayta kasuqkunaqami mana wanurchu tukuy tyimpupaqna kawsanqallapa' nir. 53¿Manaqachu qamqa taytayllapa Abrahammanta mas kanki? Paymi wanuran. Chaynulla Dyuspa rimaqninkunapismi wanuranllapa. ¿Imanu runa kaytataq qamqa munanki? nir. 54Jesusqa niran: --Nuqalla alabakanaypaq rimayatiyqami, chay rimashayqa mana imapaqpis sirbinmanchu. Nataq chay alabamaq chayqami Taytay, chay mayqantach'i qamkuna Dyusniy niyashaykillapalla. 55Piru qamkunaqami mana paytaqa riqsinkillapachu. Nataq nuqa-shuypaqa allita riqsini. Piru imanupi paytaqa mana riqsinichu niyar-shuypaqami, nuqapis kusala llulla kayman qamkuna yupaylla. Chaqa chaynu chiqapta riqsiq karmi, pay rimashankunata intrakar kasur ima kawsani. 56Nataq unay rukuykillapa Abrahamqami nuqa imanu shamunaypaq nir rikananpaq kar, rikashanrayku kusalata aligriyaran nir. 57Chaynu nitinmi, Israelmanta karguyjunkunaqa, Jesustaqa kaynu niranllapa: --Manami sinkwinta añuyjunlamapischu kanki. ¿Piru ninki Abrahamta rikasha kani nir? 58Chaynu nitinllapami, Jesusqa niran: --Chiqaptami nishaykillapa: Nuqaqami Abraham manaraq kayatin, karayllana nir. 59Chaynu nitinqa, Israelmanta karguyjunkunaqa rumikunata ayparanllapa Jesusta sitananllapapaq. Piru payqami runakunapa rurinta pakakuqnulla Dyusta adurananllapa wasimantaqa lluqshiran.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\