San Juan 9

1Chaymanta uk lugarta pasayarnaqa, Jesusqa rikaran uk runa nasishanmanta-pacha syigu kaqta. 2Chaymi yach'akuqninkunaqa Jesustaqa kaynu nir tapuranllapa: --Yach'achikuq Taytituy, ¿imaraykutaq kay runaqa syigu nasisha kasha kanqa, taytankunapa uchanraykuchu, manaqachu paypa uchanrayku? 3Chaynu taputinllapami, Jesusqa niran: --Manami paypa uchanrayku, chaynulla taytankunapa uchanraykuchu chaynuqa nasisha. Ashwanmi chaynuqa nasisha karan pay alliyatin rikar, Tayta Dyuspaq allita yach'ananllapapaq. 4Chayraykumi achkilla katinraq chay kach'amasha kaqpa trabajuntaqa rurashunllapa. Chaqa tutapananpaq urami ch'amunqana. Chaynu tutapatinqami manana mayqanpis trabajanqanachu. 5Chaqa nuqa kay pachapi karllaraqmi, tukuypa achkirachikuqnin kani nir. 6Chaynu nirnaqami Jesusqa pachaman tuqakur, tuqayninwan lluchkitata rurar, chay syigupa nawinta 7salar kaynu niran: --Rir paqakuy Siloe' shutiq quch'api. (Siloimi, rimayninchikpiqa munan niyta 'Kach'amusha' nir). Chaymi chay syiguqa rir paqakurqa, rikakurna tikrakamuran. 8Piru paytaqami chay yatanpi taqkuna, chaynulla wakinkunapis unaylla rikasha karanllapa limusnata mañakur taqta. Chaymi chay runakunaqa kaynu ninakuqllapa: "¿Manachu kay runaqa limusnata mañakur taq chay?" nir. 9Ukkunaqa niyaqllapa: "Chiqaptami pay" nir. Ukkuna-shuypaqa niyaqllapa: "Manami paychu. Michka kusa paynu karmapis" nir. Piru chay alliyasha runaqami niyaq: "Ari', nuqami kani" nir. 10Chaymi tapuranllapa: --¿Imanutaq kananqa rikakuyta puytinki? nir. 11Chay alliyasha chayqa, niran: --Chay runa Jesu's shutiqmi pachalapi tuqayninwan lluchkitata rurar, nawiyta salar nimaran: 'Rir chay quch'a Siloe' shutiqpi paqakuy' nir. Chaynu nimatin paqakurmi, rikakuyta puytirayna. 12Chaymi qashan tapuranllapa kaynu nir: --¿Maypitaq chay runaqa? Payqami niran: --Manami yach'anichu nir. 13- 14Jesusqami samana diyapi lluchkitata rurar, chay syigu runata allichashanqa karan. Chaymi, unay syigu kasha runataqa aparanllapa fariseukunaman. 15Chaymantami, paykunaqa tapuranllapa: --¿Imanutaq kananqa rikakuyta puytinkina? nir. Payqami niran: --Nawiyta lluchkitawan salatin, rir paqakushaymanta-pachami kananqa rikakunina. 16Wakin fariseo runakunaqami niranllapa: --Chayta rurashaqami mana Dyusmanta Shamuq Runachu kanqa. Chaqa manari samana diyamatapis kwintachayanchu nir. Piru ukkunaqami niyaqllapa: --¿Uk runa uchayjunqami chay mana ruraypaq milagrukunataqa mana rurayta puytinmanchu? Chaynu ukmanta ukmanta rimarmi, mana chayllatanachu yarpuyaqllapa. 17Chaymi qashan kaynu nir tapuranllapa chay unay syigu karan chay runataqa: --Kanan rikakunaykipaq allichashushanraykuqa, ¿imaninkitaq paypaqqa? Payqa niran: --Nuqami nini, Dyuspa uk rimaqnin kanqa nir. 18Piru Israelmanta karguyjunkunaqami mana kriyinaranllapachu chiqap syigu kasha kanqa nirqa. Chaymi, taytankunata qayachimuranllapa. 19Chaymi kaynu nir tapuranllapa: --¿Kayqachu wamraykillapa? ¿Manachu qamkunaqa niraykillapa syigu nasiran nir? ¿Imanutaq kananqa rikakuyta puytin? nir. 20Chaynu taputinllapami, taytankunaqa niranllapa: --Yach'anillapami payqa wamrayllapa syigu nasisha karan chay nir. 21Piru manami yach'anillapachu imanumi kananqa rikakuyta puytinna, chaynulla mayqanmi allichasha nirmapis. Dijur payta tapuyllapa willashunqallapa. Chaqa paypismi byiju runana nir. 22Chaynuqami taytankunaqa rimaranllapa manchakushanllaparayku. Chaqa Israelmanta karguyjunkunaqami parlasha karanllapa, mayqanpis Jesusta Dyuspa Akrashan Cristun nir kriyiqtaqa chay tantakananllapa wasimanta itakunanllapapaq nir. 23Chayraykumi, taytankunaqa kaynu niranllapa: "Dijur payta tapuyllapa. Chaqa payqami byiju runana" nirqa. 24Chaymantami chay Israelmanta karguyjunkunaqa, qashan chay syigu alliyashataqa, qayamur tapuranllapa: --Chiqapta Dyuspa naypanpi jurar willamayllapa. Chaqa nuqakunaqami yach'anillapa chay allichashusha runaqami kusala uchayjun nir. 25Chaynu taputinllapami, payqa niran: --Nuqaqami mana yach'anichu uchayjun mana uchayjun nirmapis. Nataq nuqaqami yach'ani syigu karay, piru kananqami rikakunina nir. 26Chaynu nitinmi, qashan tapuranllapa: --¿Imanutaq rurashuran? ¿Imatataq ruraran rikakunaykipaqqa? nir. 27Payqa niran: --Willashurayllapanami, ¿manachu intrakankillapa? ¿Imapaqtaq qashan willashunayta munankillapa? ¿Manaqachu qamkunapis paypa yach'akuqninna kanayankillapa? nir. 28Chaynu nitinmi, kusata musyar niranllapa: --Qamqami chay runapa yach'akuqninna kanki. Nataq nuqakuna-shuypaqa Moisespa yach'akuqnin kanillapa. 29Chaqa allitami yach'anillapa, Dyusmi Moisestaqa willaran nir. Piru chay runapaq-shuypaqami mana yach'anillapachu maymantami rikarimusha nirmapis. 30Chaynu nitinllapami, chay runaqa niran: --¡Imanutaq kayqa kanqa! Qamkunaqa mana yach'ankillapachu maymantami chay runaqa nirmapis. Piru nuqata-shuypaqami syigu kashaymanta allichamashana. 31Allita yach'ashanchikllapanu, uk uchasapataqami Dyusqa michka mañakutinmapis mana uyapanchu. Ashwanmi paylata sirbir, munashanta ruraqkunalatami uyapan. 32Manami maydiyapis uyashanchikllapachu, uk runa nasishanmanta-pacha syigu kaqta uk runa allichasha nirqa. 33Chaqa chay runa, Dyusmanta mana shamusha karqa, manami imatapis rurayta puytiyanmanchu nir. 34Chaynu nitinmi, niranllapa: --Qam kusala uchayjun nasisha karmapischu, ¿nuqakunata yach'achimanayankillapa? nir. Chaynu nirmi, chay tantakananllapa wasimantaqa itakuranllapana. 35Chaymantami Jesusqa yach'aran chay tantakananllapa wasimanta itakushallapa chay syigu kayar alliyasha runataqa nir. Chaymi, payta tarirqa Jesusqa kaynu nir tapuran: --¿Qamqachu kriyinki Dyusmanta Shamuq Runapiqa? nir. 36Chaymi chay runituqa niran: --Taytituy, mayqantaq payqa willamay, nuqa kriyinaypaq nir. 37Jesusqa niran: --Rikashaykinami. Nuqami kani. Nuqallawanmi parlayanki nir. 38Chaymantami chay runaqa, Jesuspa naypanpi qunqurikur kaynu niran: --Kriyinimi qampi Taytituy nir. 39Chaymantami Jesusqa niran: --Nuqami kay pachaman shamusha kani tukuyta allita rikar yach'anaypaq. Chaynulla syigukunaqa rikakunanpaq. Nataq chay rikakuqkuna-shuypaqa amana rikakunanpaqnachu nir. 40Chaynu Jesu's nitinmi, wakin fariseo runakuna chaypi kar, uyakuqkunaqa niranllapa: --¿Nuqakunapischu syigukuna kanillapa? nir. 41Jesusqa niran: --Qamkuna syigukuna karllapaqa, manami uchayjunchu kankimanllapa. Piru rikakuni nishaykillaparayku, ashwan uchayjun kankillapa nir.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\