San Lucas 1

1Amitunchik Jesucristo tukuy imata rurashantami kusala achka runakuna manyaq iskribiyta kamaranllapa. 2Chaqa paykunaqami imanuch'i Amitunchik Jesucristuwan puntamanta-pacha pullan kar, tukuy imata rurashankunata rikasha kar willamaranchikllapa chaynulla iskribiranllapa. 3Chaynullami nuqapis kusala munashay Tayta Teo'filo tukuy chaykunapaq manyaq tapukur allita intrakashayrayku manyaq iskribishuyta yarpusha kani. 4Chaynuqami kusala allitana intrakanki chay yach'achishutinllapa kriyishaykipaqqa. 5Herodes Judea pwiblupi mantakuyashan tyimpupimi, chaypi taran uk kura Zacari'as shutiq. Payqami, Abi'as kurakunapa ayllunmanta karan. Nataq, warmin Elisabet-shuypaqa punta kura Aaronpa ayllunmanta karan. 6Paykunaqami ishkantinllapa kusa allin karanllapa Dyuspaqqa. Chaynu karmi, Dyus nishanta, mantakushanta ima kasushanrayku mana mayqanpis uchachayta puytiqllapachu. 7Piru manami wamrayjun kayta puytiqllapachu, Elisabet mana wamrakuq katin. Chaynulla ishkantin rukullana karanllapapis. 8Uk diyapimi, Zacariasqa wakin kura masinkunawan Dyusta adurananllapa wasipi rurananllapata ruraranllapa. 9Paykunapa chaynu kustumrin katinmi, Zacariasta akraranllapa Dyusta adurananllapa wasipa Santu Kwartunman yaykur, insinsyuta quntachikunanpaq. 10Chaymi, Santu Kwartupi insinsyuta quntachikunankamanqa, tukuy chay waqtapi kaqkunaqa Dyusman mañakuyaranllapa. 11Chaykamanmi Zacariasmanqa, Tayta Dyuspa uk angelnin rikarir, chay insinsyuta rupachiyashan altarpa allilaw qichqanpi sharan. 12Chayta rikarmi Zacariasqa kusalata dispantakar manchakuran. 13Piru chay angelqa niran: --Zacari'as, ama manchakuychu. Chaqa Dyusqami uyapasha mañakutkiqa. Chaymi, warmiki Elisabetqa wamrakustunqa. Chay wamritutaqami shutichinki Juan. 14Qamqami allipta aligriyanki, chay wamrituyki nasitinqa. Chaynulla kusa achka runakunapis aligriyanqallapa. 15Chaqa wamraykiqami, kusa yach'aq puytiq kanqa Dyuspaqqa. Manami upyanqachu ubapa yakunta kar, wakin mach'aypaq ima kaqkunamatapis. Ashwan manaraq nasiyashanmanta-pacha, Dyuspa Santu Ispiritunwanmi kanqa. 16Payqami shumaqta yach'achikutin, Israelmanta kusa achka runakuna Dyusta kasunqallapa, uchankunata dijar imana. 17Juanqami, Dyuspa rimaqnin Eli'as yupaylla, kusa shumaq yarpuyniyjun, pudirniyjun ima kanqa. Chaymi, Amitunchikmantaqa naypaqta shamur yach'achikunqa, tukuy runakuna wamrankunawan shumaqchakananpaq, chaynulla chay mana intrakanaqkunapis intrakananllapapaq ima. Kaykunatami, tukuy runakunata yach'achiyanqa shumaq allinlana kasunanpaq, Amitunchik maydiya shamutinqa. 18Chaymanta Zacariasqa, angeltaqa kaynu nir tapuran: --¿Imanutaq kriyishuyta puytiyman kay nimashaykipaqqa? Chaqa nuqaqami kusa rukunari kani, chaynulla warmiypis nuqa yupay kusa rukuna. 19Chaynu nitinqa, angelqa niran: --Nuqaqami Gabriel kani. Dyuspa naypanpimi kani pay nimashanta ruranaypaq. Paymi nuqata kach'amaran qamta parlashunaypaq kay shumaq willashushayta. 20Piru kananqa, nuqa willashutiy mana kriyishaykirayku, mudupaqna tikrakanki. Chaymi manana rimayta puytinkichu, kay tukuy nishushaykunaqa allip chay nishaynulla kanankaman. 21Chaykamanqami, Santu Kwartuman mana yaykusha karan chaykunaqa, yarayaranllapa Zacariastaqa. Chaymi paykunalla tapunakuranllapa: "¿Imakurtaq chay rurimantaqa mana das lluqshimun?" nir. 22Chaynu niyatinllapapismi, lluqshimuran. Lluqshimurqa, mana imatapis wakinninkunataqa willayta puytiranchu. Chaymi chay waqtapi kaqkunaqa yarpuranllapa, imata rikapakusha kanqa chay ruripiqa nir. Chaqa makinkunalawan rikachikurla parlakuyaran. Chaymi, chaynuna puriran mana rimakurnachu. 23Chaynumapis, Dyusta adurananllapa wasipi rurananpaq karan chaykunataqa rurar tukchirna, riran wasinmanqa. 24Chaymantaqa, warmin Elisabetqa ruriyjun rikariran. Chayraykumi, manana lluqshiranchu wasinmantaqa sinku misista, kaynuta yarpur: 25"Amituymi munasha wamrayjun kanaypaq, amana runakunaqa, mana wamrakuq warmichu nir ima pinqamananllapapaqnachu". 26Saysi misismantaqa, Tayta Dyusqa kach'aran angelnin Gabrielta, Galileapa uk pwiblun Nazaret shutiqman, 27rir watukunanpaq, uk warmi Mari'a shutiqta. Chay warmisitami manaraq mayqan runawanpis punushachu karan. Piru payqami, parlashana karan kasarananpaq, gubyirnu Davidpa uk ayllun Jose' shutiqwan. 28Chayna, chay angelqa Mari'a kayashan wasiman yaykurqa, kaynu niran: --Saludashunimi, Dyuspa munashan warmisita, pay Taytituykiqami pullayki kar kuytashun. 29Chaynu nitinmi, Mari'a rikarqa kusata manchakur kaynuta yarpuyaq: ¿Ima nishaq nirtaq waknuqa willamayanqa? nir. 30Chaymanta angelqa niran: --Mari'a, ama manchakuychu. Chaqa qamqami Tayta Dyuspaqqa kusa munashan kanki. 31Chaymi, ruriyjun rikarinki. Chayna wamrakusturqa, chay wamritutaqa shutichinki Jesu's. 32Payqami kusa runa nisha kanqa. Chaymi runakunamapis Unaqmanta Dyuspa Wamran ninqallapa. Chaqa Dyusqami, paytaqa ruranqa unay rukunllapa gubyirnu David yupaylla kusa mantakuq kananpaq. 33Chayna pay mantakunqa tukuy tyimpupaq Israel shutiq pwiblupiqa. Chaynulla chay mantakunanqa, mana tukukanqachu. 34Chaynu nitinmi, Mariaqa kaynu nir tapuran angeltaqa: --¿Imanutaq kayanqa chay willamashaykiqa? Chaqa, nuqaqa manaraq runayjunlamapischu kani. 35Chaynu nir Mari'a taputinmi, angelqa niran: --Dyuspa Santu Ispiritunmi, qamman Dyuspa pudirninwan uk puktaysitu yupayla shamur, rurikipi samanqa. Chayraykumi, chay wamran nasiqqa kusa allinla kar, shutinqa Dyuspa Wamran. 36Chaynulla, chay aylluyki Elisabetpismi, wamrakustunqa rukulana kayarmapis. Paytami manana wamrakunqachu nisha katinllapamapis, payqa saysi misispaqna ruriyjun. 37Dyuspaqqami mana imapis, mana ruraypaqqa kanchu. 38Chaynu nitinmiri, Mariaqa kaynu niran: --Nuqaqari Dyuspa sirbiqnin kani. Chaymi, Tayta Dyusniyqa chay nimashaykinullata ruranqa nuqawanqa. Mari'a chaynu nitinqami, angelqa riranna. 39Chay diyakunapimi, Mariaqa utqaylla riran, Judeapa uk pwiblun sirkalla lugarninman, Elisabetta watukuq. 40Ch'arqami, Zacariaspa wasinman yaykur Elisabetta saludaran. 41Mari'a saludaqta uyapatinqa, Elisabetpa wamritunqa kuyukuran rurinpiqa. Chaymi, Elisabetqa kusa shumaq Dyuspa Santu Ispiritunwanna kidaran. 42Chayrayku, jwirtita rimar, kaynu niran: --Dyusmi masta shumaqchashusha tukuy warmikunamanta. Chaynulla, wamraykitapis shumaqchasha. 43¿Pitaq nuqaqa kani, Amituypa maman shamur watukumananpaqqa? 44Chaqa, saludamaqta uyapashutiyla, chay kutilla wamrituyqa aligriyar kuyuran ruriypiqa. 45Kusa shumaqnami qamqa kanki, Dyus imatami rurayanqa nir willashutin kriyishaykirayku. 46Chaymi, Mariaqa niran: "Tukuy shunquywanmi alabani kusa puytiq Tayta Dyustaqa. 47Yarpuyniypimapis aligriyani Washamaqniy Dyuspaqqa. 48Llakipaypaqla warmisita katiymapismi, Tayta Dyusqa kusa shumaq allinpaq rikaman. Chaymi, kananmantaqa kusa shumaq warmi nishapaqna riqsimanqallapa. 49Chaqa, kusa puytiq karmi, nuqapiqa chay mana ruraypaqta kusa shumaqta rurasha. Payqa kusala shumaq allinla. 50Dyusqami payta kasuqkunataqa, tukuy tyimpupaq llakipan. 51Dyusmi, tukuy pudirninwan imatapis ruraran. Chaymi kusa kani niqkunapa yarpuyashanllapamatapis limpu chinqachiran. 52Ashuchiranpismi kargunkunamanta, chay kusa puytiq karguyjunkunata. Ashwan, chay mana runa nishakunatami, kusa runa nishapaqna tikraran. 53Chay mana imayjun kaqkunatami, tukuy imakunata quran. Nataq chay kusala imayjunkunata-shuypaqa, shinalata kach'aran. 54Yanaparanmi Israel pwiblunmanta payta sirbiqkunata. Chaymi mana qunqarchu, shumaqta llakipar munaran. 55Chaynu kananpaqmi nisha karan unay rukunchikkunata, Abrahamta tukuy aylluntinta". 56Tukuy kaykunata nir imami, Mariaqa Elisabetwanqa kimsa misista yupay pulla kidaran. Chaymantanami tikrakaran wasinmanqa. 57Chaymanta, Elisabetpa wamrakustunan tyimpu ch'amutinqa, wamrakusturanna ullqituta. 58Chaymi, chay yatanlapi riqsinan taqkuna, chaynulla wakin ayllunkunapis, riranllapa watukuq, Tayta Dyusqa paywan kusala bwinu kasha nir yach'arllapa. 59Chaymi uchu diyayjunna wamritu katin, chay watukuq risha karan chaykunaqa, aparanllapa siñal kustumrita rurananllapapaq. Chaynu rurarnaqa, wamritutaqa taytanpa shutinllawan Zacari'as, shutichinaranllapa. 60Piru mamanqa niran: --¡Mana! Wamrayqami shutinqa Juan. 61Chaymantaqa, chaypi kaqkunaqa niran: --Manami mayqanpis aylluykipiqa, chaynu shutiyjunqa kanchu. 62Chaymantaqa, wamrapa taytanta siñalawan tapuranllapa, imanushi shutichinayan nir. 63Chaymi, taytanqa siñalawan mañaran uk tablitata, chaypi iskribinanpaq wamrapa shutintaqa. Chaymi kaynuta iskribiran: "Shutinqami, Juan" nir. Chayta rikarmi tukuy dispantakar kidaranllapa. 64Chaymantaqami, chay kutilla qashan Zacariasqa rimaq qallarir Dyustaqa kusata alabaran. 65Tukuy chay wasin yatanlapi taqkunami, dispantakashalla karanllapa. Chaynulla, Judeapa chay sirkalla lugarninkunamanta runakunapis, parlaqllapa tukuy chay pasashankunapaqqa. 66Chaynulla, tukuy chay uyapaqkunapis paykunalla yarpupakuqllapa: "¿Imanuraq kay wamraqa maydiyaqa kanqa?" nir. Chaqa alliptari Tayta Dyusqa tukuy pudirninwan yanapaq chay wamritutaqa. 67Chay, wamrapa taytan Zacariasqa, Dyuspa kusa shumaq Santu Ispiritunwan kar, Dyuspaq rimarmi kaynu niran: 68"Kusa shumaqmi Israelmanta runakunapa Dyusnin, Amitunchikqa. Chaqa, shamushamiri pwiblunta washaq. 69Paymi, sirbikuqnin Davidpa ayllunllamanta, uk kusala puytiq runata nuqanchikkunamanqa kach'amusha washamanallapapaq. 70Kaypaqmi unaykuna pay nishannullata, chay kusa allin rimaqninkuna kaynu nisha karan: 71Payqashi washamashunllapa, kuntramaqninchikkunamanta, chaynulla tukuy ch'iqnimaqninchikkunamanmatapis. 72Unay rukunchikkunatapis, llakipayanqa. Chaynulla, manashi qunqayanqachu chay tratuta rurar arnikushanmatapis. 73Nataq, kaynumi jurar arnisha karan, agwilunchik Abrahamta-shuypaqa. 74Washamayashunllapashi, chay kuntranchikkunamanta, payta sirbinallapapaq ama imatapis mancharchu. 75Chayna paypa naypanpiqa, pay munashannullata rurarqa, kusala allin runana kanallapapaq, maydiyapis kawsayarllaqa. 76Nataq qam-shuypaqa, wamrituy, shutinkimi unaq Dyuspa shumaq rimaqnin. Chaqa, qamqami Amituykimantaqa naypaqta rinki, nanninta kamkachiq yupay pay shamunankaman allita rimar yach'achikur ima. 77Yach'achinkipismi, paypa pwiblunmanta runakunata Dyusmi uchankunamanta pirdunar washanqa nir. 78Chaqa Taytanchik Dyusqami, llakipamanchik kuytamanchik ima. Chaymi unaq syilumanta-pacha washamaqninchikqa shamunqa, uk achkirachikuq yupay. Paymi nuqanchikkunapaqqa, imanutaq uk mushuq diyamaqa kusa llipyalla, chaynu kanqa. 79Chaynu shamurmi, yanapanqa chay achkirachikuyninwanqa tutaparaqpi yupay mana allinta rurar kawsaqkunata, shumaq nanninpi puriq yupay tanallapapaq" nir. 80Chay wamrituqamiri winayaq, kusala yarpuyniyjun ima. Chaynulla, Israelmanta runakunata yach'achiq qallarinankaman, chunllaq lugarkunapi taran.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\