San Lucas 10

1Chaymantami Amitunchik Jesusqa akraran sitinta runakunata. Chaynu akrarmi, ishkay ishkay kach'aran paypa naypantaqa, chay tukuy pwiblukunaman, lugarkunaman rinanpaq karan chaykunaman. 2Chaymi Jesusqa yach'akuqninkunataqa niran: "Chiqaptami kusichaqa kusala achka. Piru aykalami trabajaqkunaqa. Chayraykumi chay kusichapa amunta mañayllapa, pay kach'ananpaq trabajaqkunata, paykunana tantananllapapaq nir. 3Riyllapana. Piru allita kwintata qukarmi rinkillapa. Chaqa qamkunata kach'ashurllapaqa uk uyshitakunata surrukunapa rurinta kach'aq yupaymi kach'ashuyanillapa. 4"Amami apankillapachu qillayta purichina talqitata, alburjata, chaynulla uk llanqikunamatapis. Chaynulla nankunapi mayqanta saludarqa, amami maykaman parlar shankillapachu. 5Uk wasiman yaykurqa, naypaqtaqa saludakunkillapa kaynu nir: 'Dyus yanapashutinllapami kusa shumaq kankillapa kay wasipiqa'. 6Chaynu nitkillapa, chaypi kaqkuna kusa shumaqta uyakur intrakatinllapaqa, Taytanchik Dyusmi shumaqta yanapanqa. Piru mana kasushutinllapa-shuypaqami mana imapis kanqachu. 7Chaynu chay wasipi kusa shumaqta uyakur intrakatinllapaqa, chayllapi kidankillapa. Chaymi chaypi mikunkillapa, upyankillapa imalatapis qushutinllapaqa. Chaqa uk trabajaqqami pagrakayta puytin. 8"Chaynulla uk pwibluman ch'atkillapa shumaqta intrakar samachishutinllapaqa, mikuyllapa imalatapis qarashutinllapaqa. 9Chaypi qishaqkuna katinqa, allichar, kaynu ninkillapa: 'Dyuspa mantakuyninmi, shipchana qamkunapaqqa' nir. 10Piru uk pwibluman ch'atkillapa mana kasushutinllapaqa, waqta kallikunaman yarqunkillapa, kaynu nir: 11'¡Kay pwibluykillapapa allpankuna kay ch'akiyllapapi aypakushanmatapis qamkunapa naypaykillapapi ch'aspichikushaqllapa mana kasumashaykillaparayku! Piru Dyuspa mantakuyninqami shipchana qamkunapaqqa' nir. 12Nishaykillapa: Chay jwisyu diya ch'amutinqami chay pwiblupaq kastiguqa kusala mas manchaypaq kanqa, Sodomamanta runakunamanmatapis nir. 13"¡Ay Corazi'n pwiblu! ¡Ay Betsaida pwiblu! Kay milagrukunata qamkuna rikanaykillapapaq rurasha kani, chay milagrukunata Tiro shutiq pwiblupi, Sido'n pwiblupi rurasha katiymaqa, paykunaqa aykapina Dyuspi kriyir uchankunata dijar, saqalla rach'pankunata yakakur, uch'papa anan tasha kanmanllapa. 14"Piru jwisyu diya ch'amutinqa, qamkunapaq kastiguqa mas kanqa, chay Tiro pwiblumanta, Sido'n pwiblumanmatapis. 15Qamkuna Capernau'm pwiblupi taqkuna, ¿yarpunkillapachu washakar syiluman riyankillapa kanqa? nir. Ashwanmi qamkunaqa tukuy tyimpupaq kastigakanaykillapapaqna itakukankillapa. 16"Chaqa mayqanpis qamkunata uyakushuqkunaqa, nuqatapis uyakumayan. Chaynulla qamkunata disprisyashurllapaqa, nuqatapis disprisyamayan. Nataq nuqata disprisyamar-shuypaqa chay kach'amasha chayta disprisyayanllapa". 17Chay sitinta runakuna rishakunaqa, tikrakamuranllapa kusa aligrila, kaynu nir: --¡Taytituy, tukuy dyablukunapa yarpuyninkunata qampa shutikipi anyatiyllapaqami kasumanllapa! nir. 18Jesusqa niran: --Chiqaptami chaynu. Chaqa nuqami rikaray Dyus unaq syilumanta Satanasta itakamutin, uk rilampa yupay ratamuqta. 19Chaynu dyablupa pudirnin kasushunanllapapaqmi pudirta qushurayllapa. Chaymi kulibrakunapa, alakrankunapa rurinpi puritkillapamapis mana imanachishunqallapachu. 20Piru amami chay dyablupa yarpuyninta anyatkillapa kasushushanllaparaykulaqa aligriyayllapachu. Ashwanmi masta aligriyayllapa unaq syilupi shutikillapa iskribikashanrayku. 21Chay kutillami, Jesusqa Santu Ispiriturayku kusalata aligriyar niran: "¡Taytay! Qammi kay pachapa, unaq syilupa amun kanki. Chayraykumi alabashuni. Chaqa qamqami kananqa chay mana kwintachaypaqla kaq runakunata intrachishayki unay chay kusa yach'aq, kusa intrakaq runakunata pakar mana intrachishaykitaqa. Chaynumiri Taytituy. Chaqa qammi chaynu kananpaqqa munashayki kasha" nir. 22Chaynullami Jesusqa niranpis: "Taytaymi tukuy imata qumasha rikanaypaq. Piru manami mayqanpis riqsimanchu Dyuspa Wamran kani nirqa. Ashwan Taytaylami riqsiman. Chaynulla manami mayqanpis Taytaytaqa riqsinllapachu. Ashwan nuqa Wamranlami riqsini. Chaynu Wamran kashayraykumi mayqantapis riqsichinashaytaqa riqsichiyta puytini". 23Chaynu nirqa, yach'akuqninkunaman tikrakar paykunalata niran: "Kusa shumaqmi kanqallapa, qamkuna kay rikayashaykillapata rikaqkunaqa. 24Chaqa nishaykillapapis: Dyuspa achka rimaqninkuna, mantakuq runakuna ima, kanan rikayankillapa chayta, chaynulla uyapayankillapa ima chaytaqa, rikayta uyapayta ima munaqllapa. Piru paykunaqami michka chaynu munarmapis mana rikaranllapachu chaynulla mana uyaparanllapalamapischu" nir. 25Chaymanta Moise's mantakushanta uk kusata yach'ar yach'achikuqmi, ima ninqashi nir, kaynu Jesusta tapuran: --Yach'achikuq Taytituy, ¿imatana rurayman tukuy tyimpupaqna kawsanaypaqqa? nir. 26Jesusqa niran: --¿Imatataq nin Dyus nitin Moise's mantakushanpiqa? ¿Imatataq liyiyanki? 27Chaynu nitinmi chay yach'ar yach'achikuqqa niran: --Taytayki Dyusta munay tukuy shunquykiwan, bidaykiwan, jwirsaykiwan, yarpuynikiwan ima. Chaynulla llakiy runa masikikunapaq, imanutaq qampa kwirpuykillapaq llakinki chaynulla nir. 28Chaynu nitinmi Jesusqa niran: --Allintami nishayki. Chayta rurarqami, tukuy tyimpupaqna kawsanki nir. 29Piru chay yach'ar yach'achikuqqa, chay tapukushanpaq kwintata qukar mana pinqaypi kidanar kaynu niran Jesustaqa: --¿Pitaq runa masiyqa? 30Chaynu taputinmi, Jesusqa Israelmanta uk runata ima pasashanta kaynu nir parlaran: "Israelmanta uk runami nanta riyaran Jerusalenmanta Jericuman. Chaymantami suwakuqkuna rikarimur payta arkar limpu rach'panlamatapis kitaranllapa. Chaynu rurarmi kusata qischar, wanushata yupay dijar riranllapa. 31"Piru imanupich'i uk kura chay nanta pasayaran. Chayna chay qischakasha runa usuraqta rikarqa, uklawllaman chapakur mana rikaq tukur, pasar riran. 32Chaynullami levipa ayllunmanta Dyusta adurananllapa wasipi sirbikuqpis, chayta pasayaran. Piru paypis chay qischakasha usuraq runata rikarqa, uklawllaman chapakur mana rikaq tukur, pasar riran. 33"Piru Israel runakunapaq uk mana kwintachaypaqla Samariamanta runami, chay nanllata pasayarqa chay runa qischakasha usuraqta rikarqa, chay pay-shuypaqa kusata llakiparan. 34Chaymi, chay runaman qimikar, lisyakashankunata rimidyaran asaytiwan, ubapa yakun binuwan ima. Chaymanta rach'pakunawan wataran. Chaynu rimidyarmi, burritunpa anan tachir samananllapa uk wasiman apar kuytaran. 35"Chayna allaqninqa, chay Samariamanta runaqa ishkay qillaysituta urqur chay wasipa amunta qur, kaynu niran: 'Kay runitutami kuytapamay. Imanupi masta gastatkiqa tikrakamur pagrashayki' nir". Chaymanta Jesusqa niranpis: 36--Chaynu kay kimsakuna qischakasha runata rikashanpaq parlashushaymantaqa, ¿mayqannintaq paypa kwirpunllata yupay runa masinta kuytaran? 37Chaynu Jesu's nitinmi, chay yach'ar yach'achikuqqa niran: --Chay kusalata llakipar yanaparan chaymi, nir. Jesusqa niran: --Chaynu katinqa qampis rir chayllata ruray nir. 38Chaymantami Jesusqa chay maymanch'i riyaran chayman riyarqa, ch'aran uk pwiblituman. Chaypimi, uk warmi Marta shutiq, wasinpi samachiran. 39Kay Martami uk irmanayjun kaq. Paymi shutiq Mari'a. Chay Mariami Jesuspa ch'akilanpi taran uyakunanpaq Jesu's nishanta. 40Piru Martaqa, imankuna rurananpaq kusa achka katin Jesusman qimikar kaynu niran: --Taytituy, ¿manachu qamqa yarpunki irmanay pullayki katin nuqala imatapis rurani nirqa? Willay yanapamanqa nir. 41Piru Jesusqa, niran: --Marta, Marta, kusatami yarpunki, chaynulla llakinki tukuy imaykikunalapaq. 42Piru uklami allinqa; Mariaqami shumaq kaqninta akrasha paypaqqa. Chaymi mayqanpis akrashan chaytaqa mana kitanqachu nir.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\