San Lucas 12

1Chaykamanqami, allipla achka runakuna Jesu's kashanmanqa, kumsanakuypa, saruch'anakuypa ima tantakaranllapa. Chaymi, Jesusqa yach'akuqninkunalata, kaynu niran: "Kuytakayllapa chay fariseo runakunapa libaduranllapamanta. Chaqa paykunaqami Dyuspaq yanqa illaqta yach'achikuq yupay tukunllapala. 2Piru tukuy imapis pakaplla kaqkunaqa manami pakapllaqa kidayta puytinchu. Chaymi tukuy pakaplla kaqtaqa allita yach'akanqa. 3Chayraykumi tukuy imata qamkuna pakakuqnula rimatkillapamapis, tukuyla uyapanqallapa. Chaynulla punkuykillapata kirpakur upallala rimashaykillapamatapismi, uk wasipa ananman iqar rimasha kankimanllapa yupayna, tukuyla yach'anqallapa. 4"Amiguykuna nishaykillapapis: Chay mayqan wanuchishunaqkunataqa ama manchankillapachu. Chaqa kwirpuykillapata wanuchirqami manana mas imata rurashuyllapatapis puytinqanachu. 5Chaymi willashaykillapa: Mayqanch'i wanuchishushallapana karqa, kusala pudirniyjun kashanrayku tukuy tyimpupaq infyirnupi qischakanaykillapapaq itakushuyllapata puytiqta manchayllapa nir. Chay nishushayllapataqa, chiqapta manchayllapa. 6"Ma willamayllapa: ¿Manachu sinku pariq kuritukunata ishkay qillaysitulapaqmapis rantikunllapa? Chaynu paykuna yanqa mana sirbiq katinmapismi Taytaykillapa Dyusqa kusalata kuytan. 7Piru qamkuna chay achka kuritukunamanta mas sirbiq kashaykillaparaykuqa, ¿imanunari mana kuytashunqallapa? Chaqa payqami aqchaykillapamatapis uklapi uklapi allita yupasha purichiyan. Chaynu katinmi ama imalapaqpis manchakunkillapachu. 8"Nishaykillapa: Mayqanpis runakunapa naypanpi nuqapaq mana pinqakur faburniy rimatinqa, nuqa Dyusmanta Shamuq Runapis, paykunapaqqa faburnin rimashaq, Dyuspa angelninkunapa naypanpiqa. 9Nataq mayqanpis tukuypa naypanpi, nuqata mana kwintachamatinqa, nuqapis paykunataqa mana kwintachashaqchu Dyuspa angelninkunapa naypanpiqa. 10"Piru Dyusmanta Shamuq Runapaq tukuy kuntran rimatinllapamapis, Dyusqami pirdunanqa. Piru Dyuspa Santu Ispiritunpaq kuntran rimatinllapa-shuypaqa mana pirdunanqachu. 11"Imanupi qamkunata chay tantakananllapa wasikunaman, manaqa jwiskunaman, wakin karguyjunkunaman apashutinllapaqa amami yarpupakunkillapachu, imata nirmi washakashaq, manaqa imatana nishaq nirqa. 12Chaqa tapushutinllapa rimanaykillapapaqqami Dyuspa Santu Ispiritun yach'achishunqallapa imata rimanaykillapapaqmapis". 13Chaymantaqa, chay tantakasha runakunamanta, uk runami Jesustaqa niran: --Yach'achikuq Taytituy, ukniyta willapamay qumananpaq nuqapa partiy irinsyayta nir. 14Chaynu nitinqa, Jesusqa niran: --Amiguy, ¿pitaq nuqataqa nimasha qamkunapaq jwisnikillapa kar irinsyaykillapata partishunayllapapaqqa? nir. 15Jesusqa niranpis: --Kuytakar, ama kusa imayjunla kaytaqa munayllapachu. Chaqa manami kusa imayjun karlachu, kawsaytaqa puytinchik. 16Chaynu nirqa, uk kumparasyunta kaynu nir paykunataqa parlaran: "Karanmi uk kusa imayjun runa. Paymi uk kutiqa ch'akran tarpukashakuna allipta winatin kusalata kusichakuran. 17Chaymantami, chay kusa imayjun runaqa kaynuta yarpuran: ¿Imatana rurashaq? Chaqa manami kanchu maypi mikunayta ch'urakunaypaqqa. 18Chaynu yarpuyarqa, niran: 'Yach'aninami, ch'urakunay wasiyta ratachir mushuqmanta qashan kusa atunta shachishaq, chaypina ch'urakunaypaq kusichakushayta, chaynulla tukuy imaykunata ima' nir. 19Chaynu nirnaqa, niranpis: 'Chaymantaqa nuqalla nikashaq: Taytituy, kusala achka mikunayjun achka añupaq kanki. Samar mikuy, upyay, kusa aligrilla kawsay nir'. Chaynu nir ima, chay runaqa kusata yarpuyaran. 20"Piru Dyusqami chay runataqa niran: '¡Runa yaru! Kanan tutallami wanunki. Wanutkiqa, ¿pipaqtaq kidanqa chay imaykikunaqa?' nir. 21"Chaynumi pasanqa chay runakuna kusalata imanllapakunata payllapaq tantakuqkunataqa. Chaqa kaypi kusa imayjun kaqqami, Dyuspaqqa mana imayjunlamapischu kanqa". 22Chaymantami Jesusqa yach'akuqninkunata niran: "Kayta nishaykillapa: Amami imatana mikushaq kawsanaypaq nirqa yarpupakunkillapachu. Chaynulla amami ima rach'pawanna kwirpuyta mudachishaq nirqa yarpupakunkillapachu. 23Chaqa kawsananchikmi masta sirbin mikuymantaqa. Chaynulla kwirpunchikpis masta sirbin rach'pamantaqa. 24"Rikayllapa pariq kurukunata. Paykunaqa manami tarpukur urqukunllapamapischu. Chaynulla manami maypi ch'urakunanllapalapaqmapis kanchu. Piru, imanutaq ashwan Dyusqa paykunataqa qaran ima. ¡Allita yarpuyllapa, qamkunaqami chay kurukunamantaqa ashwan kusa masta sirbinkillapa! 25"Chayraykumi tapushaykillapa: ¿Chaynu kusalata yarpupakurqachu, imanu kashaykillapamantaqa midyu mitrullataqa winayta puytinkimanllapa? ¡Manami! 26Chaynu yarpupakur mana mas winayta ima puytirqa, ¿imapaqtaq 'Imanuraq kawsashaq' nirqa yarpupakunkillapa? 27"Allita kwintata qukayllapa imanutaq liryukunamaqa winar, mana trabajanchu chaynulla mana puchkakunlamapischu. Piru paykunaqami kusala shumaqta tuktukustunmapis. Chaymi nishaykillapa: Gubyirnu Salomonmapis kusala ch'aniyjun rach'panwan mudakurmapis manami chay tuktitukuna yupayqa lusiranchu. 28Chaqa Dyus kanankuna chay tuktitukunata winachir kusa shumaqta lusichitinmapis, allaqkunaqa rupar imana tukukanqallapa. Chaynu karmi qamkunataqa ashwan kusala mas shumaqta ima mudachishunqallapa. Piru chaynu yach'arqa, ¿imapaqtaq Dyusninchikpi manaraq allita kriyinkillapa? 29"Chayraykumi ama llakir yarpupakuyllapachu ¿imatana mikushun? ¿imatana upyashun? nir imaqa. 30Chaqa tukuy chaykunapaqqami Dyuspi mana kriyiqkuna chaynuqa yarpupakur kawsanllapa. Piru qamkunapaqqami Taytaykillapa yach'ayanna, imatami ministinkillapa nirmapis. 31"Chaymi qamkunaqa Taytaykillapa Dyus mantakuyashanlapina yarpur kawsayllapa. Chaynuqami payqa ima ministishaykillapapipis yanapashunqallapa. 32"Qamkunaqami nuqapa uyshitaykuna kashaykillaparayku ama manchakuyllapachu. Chaqa qamkuna aykala katkillapamapismi Taytaykillapaqa kusalata llakipashurllapa, paypa mantakuyninpina kanaykillapapaq nisha. 33Chaymi nishaykillapa: Tukuy imaykillapakunata rantikur, ministiqkunata yanapayllapa. Chaynu yanapakurqami syilupi mana tukukaq imaykillapatana tantakuyankillapa. Chaqa syilumanqami suwakuqkunaqa mana yaykunchu, chaynulla manami imakunapis pumpinlamapischu. 34Chaymi unaq syilumanta mana tukukaq imaykillapapaq chapakur yarpuyatkillapaqa syilumanta kaq imaykillapalapina kanqa yarpuynikillapaqa. 35"Listuna kayllapa alli rach'paykillapata yakakusha, lamparitaykillapata kachkar charikusha. 36Listuna kayllapa, imanuch'i sirbikuqkuna patrunnin kidamyintuman rir, wasinman ch'amutin punkuta kich'ananpaq alamirala tanllapa, chaykuna yupay. 37Chaymi chaynu alamirala kaqkunaqa kusa shumaqna kanqallapa. Nishaykillapami: Chaynu sirbikuqkunataqa patrunnin ch'amurqa, payna ashwan misaman samachir mikuymatapis sirbiyanqa. 38Chaynulla kusa shumaqmi kanqallapa, chaynu patrunnin ch'aypi tuta, manaqa achkiyaypi ch'atinmapis, rikch'akur alamirala kaqkunaqa. 39Chaqa allita yarpuyllapa: Uk wasipa amun imurasmi uk suwakuq ch'amuyan suwamaq nir yach'arqa, imuraspis rikch'akushala kar, mana dijanmanchu mayqanpis wasinman yaykur suwananllapataqa. 40Chaynullami qamkunapis, imuraspis alamirala kayllapa. Chaqa manapis yarpuyatkillapami, Dyusmanta Shamuq Runaqa shamunqa". 41Chaymantami Pedruqa Jesusta tapuran: --Taytituy, ¿kay kumparasyuntaqachu nuqakunalapaq rurashayki, manaqachu tukuypaq? 42Chaymi Jesusqa niran: "Uk runami sirbikuqninta, wasinpi kaq wakin sirbikuqninkunata uranlapi qarananpaq nir inkarganman. Chaymi chay sirbikuqqa patrunnin nishannula rurar, kusa alamirala kaqta tarinman. 43Chaynuta chay sirbikuqta patrunnin taritinqami, chay sirbikuqqa kusala allinpaqna riqsikasha kanqa. 44Chiqaptami nishaykillapa: Chay patrun chay sirbikuqta pay nishanlata ruraqta tarirqami, ashwan tukuy iman kaqtapis pay rikananpaqna quyanqa nir. 45Piru imanupi chay sirbikuq mana allin yarpuyniyjun kar, chay patrunnin mana das ch'amuyanqachu nir yarpur, chay ullqu kaq, warmi sirbikuq masinkunata qischar, mikur upyar mach'ar ima tar, 46mana imuras ima diya ch'amuyanqa nir yach'ayatinchu, patrunnin ch'amur chaynu ruraqta tarirqami, kusala saqra manchakuypaqta kastigayanqa Dyusta mana kasuq runakunata yupaylla. 47"Chayraykumi uk sirbikuq imatami rurananta munayan patrunnin nir yach'ar, mana listu kashanrayku mana rurarqami kusala llakiypaqtana kastigakanqa. 48Piru imanupi, uk sirbikuq mana imatapis yach'ar mana allinkunata ruraqta-shuypaqa tantyarkaqta kastigakanqa. Chaymi nini chay mayqantach'i masta quyanchik chaytaqa, masta mañanchikpis. Chaynulla chay mayqantach'i masta kunfyanchik, chaytapis masta rurachishun. 49"Nuqaqami kay pachamanqa shamusha kani ninata kachkaq. ¡Chaymi nuqaqa, nina kachkakashana kanman nir yarpuni! 50Piru manaraq kaykuna katinqami, naypaqtaqa allipta qischamanqallapa. ¡Rikamashaykillapanu yarpuyniypimi allipta qischakayani, chay saqra qischakanay diya ch'amunankaman! 51Amami qamkunaqa yarpunkillapachu: Jesucristo shamushanraykumi manana qischakashunllapanachu nirqa. Chaqa nuqa shamushayraykumi manana pulla ima shumaqnachu kawsankillapa. 52Chaqa kananmantami uk runa sinku aylluyjunmanta nuqarayku limpu chiqanchanakunqallapa. Chaymi chay kimsa kaqkunaqa chay ishkaykuna nuqapi kriyiqkunata kuntrayanqa. Manaqa chay ishkaykuna chay kimsa kaqkuna nuqapi kriyishakunata kuntrayanqa. 53Chaynullami nuqapi kriyishanrayku, uk runapis wamranpa kuntran tikrakanqa. Nataq ullqu wamraqa taytanpa kuntran tikrakanqa. Chaynulla uk warmipis warmi wamranpa kuntran tikrakanqa. Nataq warmi wamranpis mamanpa kuntranna tikrakanqa. Chaynulla uk swigrapis llunchuyninpa kuntranna tikrakanqa. Nataq uk llunchu-shuypaqa swigranpa kuntranna tikrakanqa". 54Jesusqa niranpis runakunataqa: "Qamkuna rupay chinqananlawmanta puktay shamuqta rikarqa, yach'ankillapana tamya ishkinqa, nir. Chayqamiri chiqapta chaynu. 55Chaynulla surlawmanta wayra shamutinqa, qamkunaqa yach'ankillapana kaluryanqa, nir. Chay nishaykillapanumi kaluryan chiqapta. 56¡Dyusta yanqa kasuq tukuq runakuna! Chaynu syiluta, pachata ima chapar allita yach'arqa, syilumanta shamuq kay tyimpukunapi imata ruratin rikarmapis, ¿imapaqtaq mana intrakankillapa? 57"¿Imapaqtaq mana yach'ankillapa, imataq allin imataq mana allin nirqa? Allita rikayllapa chay allinkunata. 58Chayna karguyjunkunaman mayqan qayachishutin rirqa, ashwan chay qayachishusha chay runawanqa shumaq parlayllapa. Chaynu parlatkillapaqami manana karguyjunkunapiqa purichishunqanachu. Chaqa jwisman apashutinqa, jwisqa qukushunqa gwardyakunaman. Chaymi paykunaqa ashwan karsilman itashunqallapa. 59Chaymantaqa tukuy dibikushaykita pagrakur lluqshimunki. Manaqa mana lluqshimunkichu".


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\