San Lucas 13

1Chay tyimpukunallapimi, wakinkuna riranllapa Jesusta rikaq. Chaymi parlaranllapa imanumi Pilato mantakutin Galileamanta ayka runakunata wanuchishanpaq. Chaynulla imanumi chay wanushakunapa yawarninta, chay ufrindapaq animalkunata wanuchishanllapakunapa yawarninwan pich'usha nir ima. 2Chaynu nitinllapami, Jesusqa niran paykunataqa: "¿Qamkunaqachu yarpunkillapa chay wanusha runakunaqa Galileamanta wakin runa masinkunamantaqa mas uchayjun kashanrayku wanusha nir? 3Nishaykillapa: Manami chayqa chaynuchu. Qamkunapismi Dyusman mana tikrakarqa, chaynu kastigakar wanunkillapa. 4¿Manaqachu chay dyisi-uchu runakunata Siloe' lugarpi atun turri ratar wanuchiran chaykunapaqpis yarpunkillapa, chay wakin Jerusalenpi taq runakunamantaqa mas uchayjun kar wanusha kanqallapa, nir? 5Nishushayllapanu manami chaynuchu. Qamkunapismi Dyusman mana tikrakarqa, chaynu kastigakar wanunkillapa". 6Jesusmi kay kumparasyunta parlakuran: "Uk runami, ch'akranpi igus qirukunata tarpusha karan. Chaymantaqa chay runaqa riran rikaq puquyanqachu nir. Piru manami ima puquyninlamatapis tariranchu. 7Chaymi chay ch'akrapi kuytakuq runataqa niran: 'Rikay, kimsa añutanami shamusha kani rikaq puqushana kanqa nir. Piru manami maydiyapis tarishachu kani puquyniyjuntaqa. Chayrayku kuchuy. ¿Chaqa imapaqna yanqallaqa ch'akrapiqa kanqa?' 8Chaynu nitinmi, chay ch'akrapi kuytakuq chayqa niran: 'Taytituy, dijayraq kay añulaqa. Ch'upankaqmanta allpata allar ushyachir, wanuta itashaq. 9Chaynuqa imanupiqa puqunman. Piru chaynu ruratiy mana puqutinnaqa, kuchuypaqna' ". 10Uk kutimi samana diyapi Jesusqa uk tantakananllapa wasipi qallariran yach'achikuq. 11Chaypimi uk warmi karan. Chay warmimi dyisi-uchu (18) añupaqna qishaq karan, dyablupa yarpuynin limpu kurpala dijashanrayku. Chaymi mana imanupis dirichakaylamatapis puytiyaranchu. 12Chaymanta Jesu's rikarqa, qayamur niran: --Mamitay, qishaynikimantami alliyashaykina nir. 13Chaynu nirmi, chay warmisitapa ananman makinta ch'uraran. Chaymi chay kutilla dirichakar, Dyusta alabaq qallariran. 14Piru chay tantakananllapa wasipi kuytakuqkunapa mantaqninqa kusata piñakuran. Chaqa Jesusqa samana diyapi allicharan. Chaymi runakunataqa niran: --Saysi diyami kan trabajanapaq. Chaymi chay diyakunapi shamuyllapa alliyanaykillapapaqqa. Ama samana diyapiqa shamuyllapachu. 15Chaynu nitinmi Amitunchik Jesusqa niran: --Dyusta yanqa kasuq tukuq, kuchi runakuna, ¿manachu mayqannikillapapis turuta manaqa burruta samana diyapimapis, apar yakuta upyachinkillapa? 16Kay warmisita Abrahampa ayllunmanta katinmapis, Satana's kay qishaywan watasha yupay qischasha dyisi-uchu añupaqna. Chaynu katin, ¿samana diyachu mana alliyachikunapaq kasha? 17Chaynu Jesu's nitinqa, chay ch'iqniqkunaqa pinqaypi kidaranllapa. Piru wakin runakunami kusata aligriyaranllapa mana rikashanllapakunata Jesu's ruratinqa. 18Jesusqa niranpismi: "¿Ima yupaytaq Dyuspa mantakuyninqa? ¿Imawantaq kumparayman? 19Dyuspa mantakuyninqami, uk qiru mustasa shutiqpa llampula simillitan yupayla. Chay mustasa simillatami uk runa ch'akranpi tarpun. Chaymantami kusala atunta winan. Chaymi ashwan pariq kurukunamapis rikrankunapina qushakun". 20Jesusqa niranpismi: "¿Imawantaq Dyuspa mantakuynintaqa kumparayman? 21Dyuspa mantakuyninqami imanutaq uk warmi tantata ruraqmaqa achkalla arinaman pitila libadurata itar dijatin saksachin chaynu". 22Jerusalenman riqnuqami, Jesusqa yach'achikuq pwiblukunapi, chaynulla taksha pwiblitukunapi chaykunata pasaqnuqa. 23Chaymi ukqa tapuran kaynu nir: --Taytituy, ¿aykakaqlachu washakanllapa? nir. Chaynu nitinmi, payqa niran: 24"Yaykuyta kamayllapa kich'kila punkituta. Chaqa achkami yaykuyta kamanqallapa. Piru chiqaptaqami mana yaykunqallapachu. 25Chaymanta wasipa amun sharimur punkuta kirpatinqa, qamkuna waqtapi kaqkunaqa, qayakur ninkillapa: 'Taytituy Taytituy punkuykita kich'ay-ari' nir. Piru payqami nishunqallapa: 'Manami yach'anichu maymantami qamkunaqa kankillapa nirmapis'. 26Chaymantami qamkunaqa qallarinkillapa rimaq kaynu nir: 'Qamwanmi mikushanchikllapa, upyashanchikllapa. Chaynulla qammi kalliyllapakunapi yach'achikushayki' nir ima. 27Piru payqami nishunqallapa: 'Manami yach'anichu maymantami kankillapa nirmapis. ¡Wakaq tukuyllapa nuqamantaqa mana allinta ruraqkuna!' nir. 28"Chaypiraqmi qamkunata waqtaman itakushushanllaparayku kusala mana agwantaypaqta qischakar, qaych'akur kiruykillapamatapis richyachinkillapa, Abrahamta, Isaacta, Jacobuta chaynulla Dyuspa tukuy rimaqninkunata paypa mantakuyninpi kaqta rikar. 29Chaqa nortilawmanta runakuna shamunqa, chaynulla surlawmanta, rupay iqamunanlawmanta, rupay chinqananlawmanta ima, Dyuspa mantakuyninpi tar mikunanllapapaqqa. 30Piru kanan tyimpukunapi achka runakuna kusana kaqkunaqami, chay tyimpuqa mana imapaqpis sirbinqachu. Chaynulla achka kanan tyimpukuna mana kwintachaypaq kaqkunami, ashwan chay tyimpuqa kusa nishapaqna riqsikanqallapa". 31Chaymantami wakin fariseukunapis ch'ar Jesustaqa niran: --Kaymanta lluqshir, riy uklawman. Chaqa gubyirnu Herodesmi wanuchishunayan nir. 32Chaynu nitinllapami, payqa niran: --Rir kaynu nir chay surrutaqa willayllapa: 'Rikay. Kananpis, allaqpis dyablupa yarpuyninkunata runakunamanta itakuyani. Chaynulla qishaqkunata allichashaq chaymanta allaq uk diyaqa chaykunata rurar tukchishaqna' niyan nir. 33Chaynulla ninkillapapis: 'Jerusalenman nanta riqnumapis chay rurashaytaqa ruraqnu rishaq kanan, allaq, allaq uk diyakaman. Chaqa manari allinchu Dyuspa uk rimaqninqa Jerusalenmanta uklawpi wanunanpaqqa' niyan nir. 34"¡Akaw Jerusale'n, Jerusalenmanta runakuna! Dyuspa rimaqninkunatami wanuchinkillapa. Chaynulla Dyus kach'amushan yach'achishuqkunatapis rumillawan sitar wanuchinkillapa. Kwichkaraq tantashuyllapata munaray, imanutaq uk pishqumaqa wawitunta tantala uqllakun chaynu. Piru manami munashaykillapachu. 35Chaqa rikayllapari, qamkunalanami kidankillapa. Chaymi nishaykillapa: Mananami rikamankillapanachu qamkuna kaynu nimanaykillapa tyimpu ch'amunankaman: '¡Alabashunllapa Taytanchik Dyuspa shutinpi shamuqtaqa!' nir".


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\