San Lucas 17

1Jesusqa yach'akuqninkunata niran: "Maydiyapismi chay uchakuchikuqqa kayanqalla. Piru ¡imananqaraq, runa masinta uchakuchiqqa! 2Chaynu tukuq runataqami kusala allin kanqa kunkanpi marayta watar mar yakuman itakunanllapapaq, chay nuqapi chayraq kriyiqkunata uchakuchinanmantaqa. 3Chayrayku qamkunamaqa kuytakayllapa. Imanupi ukniki uchakutinqa, anyay. Chaynu willatki, shamur pirdunamay nishutinqa, pirdunay. 4Chaymi ukniki qamta mana allinta rurashur uk diyalapi michka syiti kuti uchakur, chaymanta syiti kuti shamur qammantami uchakusha kani nishutinqa, pirdunay". 5Jesuspa yach'akuqninkunaqami, kaynu nir mañakuranllapa: --Taytituy, yanapamayllapa masta qampi kriyinayllapapaq. 6Chaynu nitinllapami, Jesusqa niran paykunataqa: --Imanutaq chay mustasa qirupa simillitanmaqa kusa llampitu, chaynu pitilamatapis allita Dyuspi kriyir, kaypi qiru shayan chayta 'Rir mar yakupi shay' nitkillapaqa, rinman. 7"Qamkunapa kanman uk sirbikuqnikillapa. Chaymanta chay sirbikuqqa rinman michikuq manaqa yapukuq. Chaymanta ch'amutinnaqa ¿mayqannikillapataq ninkimanllapa: 'Yaykamur taytituy mikuy' nirqa? 8¡Manami! Ashwan niyankillapa kanqa: 'Yaykamur mikunayta rurar qaramay, upyachimay nuqataraq. Chaymantana qamqa mikunki upyankimapis' nir. 9Chaynu imata ruratinpis, sirbikuqnikillapataqa mana 'Payji' niyankillapalamapischu kanqa imapaqpis. 10"Chaynu chay sirbikuq yupay qamkunapis, Dyus nishushanllapata rurar tukchishana karmapis, ashwan niyllapa Dyustaqa: 'Nuqakunaqami, mana sirbiq sirbikuqnikichu kanillapa. Chaqa mastaqachu imatapis rurashama katiyllapa, chay ruranayllapapaq karan chaymantaqa' nir". 11Jerusalenman riqnuqa Jesusqa pasaran Samariapa, Galileapa lugarninkunata. 12Chaynu riyarqa uk pwiblituman ch'aran. Chaypimi, dyis ismuyaq runakuna Jesustaqa tariq shamuranllapa. Piru wakaqllapi kidaranllapa Jesusmantaqa. 13Chaymi kaynu nir qaych'akuranllapa: --¡Yach'achikuq Tayta Jesu's, llakipamastuyllapari! nir. 14Chaynu nitinllapa, Jesu's paykunata rikarqa, niran: --Rir kurakunaman ch'ayllapa, paykuna yach'ananpaq alliyashaykillapana nir. Chaynu Jesu's nitinqa, nanta riqnula alliyaranllapana. 15Chaynu alliyatinllapanaqa, chay paykunamanta uk runaqa, chay riyashanlamanta ashwan tikrakamuran kusa jwirtita rimar Dyusta alabaqnuna. 16Jesusman ch'arqa, naypanlapi qunqurikur pachaman pukch'irar payji niran. Kay runaqami Samariamanta karan. 17Chaymi Jesusqa niran: --¿Manachu chay dyis qishaqkunaqa tukuynikillapa alliyaraykillapa? ¿Chaqa maypitaq chay wakin nwibi runakunaqa? 18¿Kay furastiru runalachu, Dyusta payji ninanpaqqa, intrakasha? 19Chaynu nirnaqa, chay alliyasha runataqa niran: --Sharir riyna. Kriyishaykiraykumi alliyashaykina, nir. 20Chay fariseo runakunaqami Jesustaqa tapuran, maydiyashi Dyuspa mantakuyninqa ch'amuyanqa, nir. Chaymi taputinllapaqa, payqa niran: --Dyuspa mantakuyninqami mana kwintata qukayatkillapa ch'amunqa. 21Chaymi mana mayqanpis ninqachu: 'Kaypina mantakuqqa', manaqa 'Wakpina' nirqa. Chaqa mana kwintata qukayankillapachu. Ashwanmi, Dyuspa mantakuyninqa qamkunawanna. 22Chaynu nirqa, yach'akuqninkunataqa, niran: "Qamkunapaqqami ch'amunqa uk diya. Chaymi qamkunaqa chay diyakunapiqa Dyusmanta Shamuq Runata alliplata rikanankillapa uk kutilamapis. Piru manami rikankillapachu. 23Chaymi wakin runakunaqa ninqallapa: 'Kaypimi Dyusmanta Shamuq Runaqa' nir. Ukkuna-shuypaqa ninqallapa: 'Wakpimi' nir. Piru qamkunaqa chaynu nishutinllapamapis, ama kriyinkillapachu. 24Chaqa Dyusmanta Shamuq Runa tikrakamurqami, kusa shutilla rikarimunqa, imanuch'i rilampamaqa uklawmanta uklawkaman intirula llipyalla achkirachikun, chay yupaymi kanqa. 25Piru naypaqtaqami alliplata qischanqallaparaq. Chaynulla kusa ch'iqnikasha ima kanqa. 26"Chaynu rurayatinllapamapis chaymantaqa, imanuch'i Noepa tyimpunpi pasaran, chaynumi pasanqa Dyusmanta Shamuq Runa tikrakamutinqa. 27Chay Noepa tyimpunpiqami runakunaqa mikuqllapa, upyaqllapa, kasaraqllapa chaynulla kasarachikuqllapa ima. Piru chaymanta Noe' wampuq wasiman yaykutin, allipla saqra tamya shamur untaran tukuy pachapi. Chaymi yaku untatinqa, tukuyla runakuna wanur tukukaranllapa. 28Chaynulla Lotpa tyimpunpipis pasaran. Runakunaqa mikuqllapa, upyaqllapa, rantiqllapa, rantikuqllapa, tarpukuqllapa, wasikunatapis rurar taqllapa ima. 29Piru chaymanta Lot chay Sodoma pwiblumanta lluqshitinqa, unaq syilumanta ninawan asufri ishkimutin, tukuy wakin runakunaqa wanur tukukaranllapa. 30Chaynumi Dyusmanta Shamuq Runa tikrakamutinpis pasanqa. 31"Chaymi nishaykillapa: Mayqanpis uk wasipa ananpi karmapis amami ishkimunqachu, imanta lluqshichinanpaq nirqa. Chaynulla, mayqanpis ch'akranpi karqa amami wasinman rinqachu. 32Chaqa yarpuyllapari, Lotpa warminpaq. 33Chaymi nini, imanupis bidanta washanaqqa, ashwan wanunqa tukuy tyimpupaqna. Nataq kay bidapi Dyusrayku wanuqkuna-shuypaqa, ashwan tukuy tyimpu kawsananpaqna kayanqa. 34"Nishaykillapapis: Uk tuta ishkay uqllanakusha punuyatinllapamapis, ukninta apar, ukninta-shuypaqa dijanqa. 35Chaynullami ishkay warmikuna kutakuyatinpis, ukninta apar, ukninta-shuypaqa dijanqa. 36[Ishkay runakuna ch'akrapi katinpis, ukta apar, uktaqa dijayanqa]". 37Chaynu nitinqa, paykunaqa tapuranllapa Jesustaqa: --¿Maypitaq Taytituy chaynuqa kanqa? nir. Jesusqa paykunataqa, niran: --Maypich'i wanusha katin, chaypimi tantakanqa shinkukuna. Chaymi yach'ankillapa maypimi chayqa kanqa nirmapis.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\