San Lucas 18

1Jesusmi kay kumparasyuntapis parlar intrachikuran, paykuna maydiyapis ama disanimakurchu Dyusman mañakunanllapapaq. 2Niranmi: "Uk pwiblupimi karan uk jwis. Paymi Dyusta mana manchar, runakunamatapis mana rispitaqchu. 3Chaynullami chay pwiblupiqa kaqpis uk byuda warmi. Paymi uk prublimayjun kaq. Chaymi jwisman rir mañakuran, chay kuntraqninwan arriglachinanpaq. 4Piru chay jwisqami waran waran ritinmapis mana kasuqchu chay warmitaqa. Chaymantaqami yarpur niran: Nuqa, Dyusta mana kasunichu. Chaynulla runakunatapis mana rispitanichu. 5Piru chaynu katiymapis kay warmisita qillakachimayan. Chayraykumi paytaqa yanapashaq amana mas shamur qillakachimananpaqnachu nir". 6Chaynullami Amitunchikqa niranpis: "Mana allin jwis chaynuta ruratinqa, 7ashwan ¿Dyusninchikmaqachu mana kasuyanqa chay paypa kaqninkunata unaqpis, tutapis paypaq llakir mañakutinqa? ¿Yarakuchiyanqaraqchu? 8Nishaykillapapis: Manami yarakuchirchu yanapar washayanqa. ¿Piru Dyusmanta Shamuq Runa shamurqachu, mayqanllataqa tariyanqaraq kriyiqta? nir". 9Chaymantami Jesusqa uk kumparasyunta rurar tukuy chaypi kaqkunataqa intrachiran. Chaqa chaypi kaqkunamanta wakinqami, mana uchayjun yupay tukur ukkunataqa mana kwintachaqchu. 10Chaymi niran: "Ishkay runami riranllapa Dyusta adurananllapa wasiman mañakuq. Ukqami karan fariseo; nataq ukqa Romapaq impwistuta kubrakuq. 11Chay fariseuqami shasha kaynu niyaran paylla alabakar: 'Tayta Dyus, nuqaqami payji nishuni mana chay wakinkuna yupay kashayrayku. Chaqa wakinkunami suwakuqkuna, malukuna, ukwan ukwan punuqkuna ima. Chaynulla nuqaqa manami kay impwistuta kubrakuq runa yupaychu kanipis. 12Nuqami ayunani simanapaq ishkay kuti. Chaynulla dyis parti ganashaymanta ukta qushuni' nir ima. 13"Piru chay impwistuta kubrakuq-shuypaqa karukaqlapi sharan. Chaymi mana syilumanmapis chapakunayaqchu. Ashwanmi malay nir yarpur qasqunta takar niyaran: '¡Tayta Dyus llakipamay-ari! ¡Nuqami chiqap uchayjun kani!' nir. 14"Chaymi nuqaqa nishaykillapa: Kay impwistuta kubrakuqqami, wasinmanqa tikrakaran, Dyus uchankunamanta pirdunar llakipashana katin. Nataq fariseo-shuypaqa mana. Chaqa mayqan kusa kani niqtaqa, mana kusapaqchu Dyusqa riqsin. Ashwan mana kusa kani niqtaqa, maydiyaqa kusa nishapaqna riqsinqa". 15Chaymantami Jesusmanqa wamritukunata aparanllapa bindisinanpaq. Piru chay yach'akuqninkuna chaynu wamritukunata apaqta rikarqa, chay apaqkunataqa anyaq ch'urakaranllapa. 16Chaymi Jesusqa paykunata qayar, kaynu niran: --¡Ama arkarchu, dijay nuqaman shamunqa wamritukunaqa! Chaqa Dyus mantakuyashanqami kay wamritukuna yupay mana kwintachaypaq kaqkunalapaq. 17Chiqaptami nishaykillapa: Dyus mantakuyashanman yaykunaqkunaqami kay wamritukuna yupay kanqallapa. Chaqa mana chaynu karqami Dyus mantakuyashanmanqa mana yaykunqallapachu nir. 18Uk mantakuqmi Jesusta tapuran kaynu nir: --Kusa allinla Yach'achikuq Taytituy, ¿imatataq rurayman, tukuy tyimpupaqna kawsanaypaqqa? nir. 19Chaymi Jesusqa niran: --¿Imapaqtaq kusa allin nimanki? Allinla kaqqami kan ukla. Payqami Taytay Dyus. 20Chaqa qamqami yach'ankina, Dyus tukuy mantakushankunataqa. Chaypiqami nin: 'Ama uk uk warmiwan punuychu; ama wanuchikuychu; ama suwakuychu; ama uknikipaq llullakur rimaychu chaynulla taytaykita, mamaykita kasuy' nir. 21Chaynu nitinmi, chay runaqa niran: --Tukuy chaykunataqami takshaymanta-pacha rurashana kani nir. 22Chaynu nitin uyarmi, Jesusqa niran: --Uksitumi faltashuyanraq ruranaykipaqqa: Rir, tukuy imayki kaqta rantikur qillaynikitaqa mana imayjun kaqkunata quy. Chaynuqami unaq syilupiqa mana tukukaq imaykitana tarikunki. Piru chay nishushayta rurarnaqami, shamutki nuqawanna rishun nir. 23Piru chaynu Jesu's nitin uyaparqami, kusalata llakiran. Chaqa kusala imayjun-ari karan. 24Chaynuta rikarmi, Jesusqa niran: --¡Kusa trabajusuraq kanqa chay kusala imayjun kaqkuna, Dyus mantakuyashanman yaykunanpaqqa! 25Ashwanmi chay kusala imayjunkuna, Dyus mantakuyashanman dasla yaykunanmantaqa, uk kamillu dasla pasayta puytinman uk awjapa uch'kitunta nir. 26Chaymi uyakuqkunaqa, tapuran Jesustaqa: --Chaynu katinqa ¿pitaq washakayta puytiyanqa? nir. 27Chaynu nitinmi Jesusqa niran: --Runakunapaq mana ruraypaq kaqkunamapismi, Dyuspaqqa imapis ruraypaq nir. 28Chaynu nitinmi Pedruqa niran: --Taytituy, nuqakunamaqami tantar imayllapakunata dijashana, qamwanna purinillapa. 29Chaynu nitinmi, payqa niran: --Chiqaptami nishaykillapa: Mayqanpis Dyuspa mantakuyninrayku, wasinta, warminta, ukninkunata, taytankunata, wamrankunata dijaqkunaqami, 30kay pachapiqa kusala achkatana aypanqallapa chay dijashanllapamantaqa. Nataq maydiya-shuypaqa tukuy tyimpupaq kawsaytana aypanqallapa. 31Jesusqami dusi yach'akuqninkunata wakaqlaman qayar kaynu niran: "Kananqami rishunllapana Jerusalenman. Chaynuqami Dyuspa unay rimaqninkuna, Dyusmanta Shamuq Runapaq iskribishanllapakunaqa, kumplikanqa. 32Chaqa paytaqami mana Israelmanta runakunamanna qukunqallapa. Chaymi paykunaqa kusalata burlakanqallapa, jurapanqallapa, tuqapanqallapa ima. 33Chaymanta-shuypaqa wipyasha imana karqa wanuchinqallapa. Piru kimsa diyamantaqami qashan kawsamunqa". 34Chaynu Jesu's nitinmapis, yach'akuqninkunaqa mana intrakaranllapachu. Chaynulla manami yach'aranllapapischu imapaqmi willayan nirmapis. Chaqa paykunapaqqami mana intrakaypaqchu karan. 35Jerico' pwiblupa shipchanpina Jesu's katinqa, uk syigu runa limusnata mañakur nanpa yatalanpi tayaran. 36Chaymanta kusa achka runa pasaqta syintirqa, tapukuran imataq pasayan nir. 37Chaymi willaranllapa Nazaretmanta Jesu's chayta pasayan nir. 38Chayraykumi chay syigu runaqa jwirtita kaynu niran: --¡Davidpa ayllun Jesu's, llakipamastuy-ari! nir. 39Chaynu nitinmi naypaqta riqkunaqa anyaranllapa uyarananpaq. Piru payqami, ashwan mas jwirtita qaych'akuran kaynu nir: --¡Davidpa ayllun, llakipamastuy-ari! nir. 40Chaymi Jesusqa, das shar kach'akuran payman apananllapapaq. Ch'atinnaqa, Jesusqa tapuran: 41--¿Imatataq qampaq ruranayta munayanki? nir. Chay syigu runaqa niran: --Taytituy, rikakuytami munayani nir. 42Jesusqa niran: --¡Rikakuynari! Chaqa kriyishaykiraykumi alliyashaykina nir. 43Chaynu nitinmi, chay kutilla rikakuranna. Chaymi Jesuspa pullanna riran Dyusta alabaqnu. Chayta rikarmi Dyustaqa tukuyla alabaranllapa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\