San Lucas 19

1Jesusqami Jerico' pwibluman ch'arqa, ch'aypinta pasayaranna. 2Chaypiqami taq uk kusala imayjun runa Zaqueo shutiq. Paymi Romapaq impwistuta kubrakuqkunapaqa mantaqnin karan. 3Kay Zaqueuqami kusalata Jesusta riqsiyta munayaran. Piru payqami kusa takshala kar, chaynulla kusala achka runakuna kashanrayku mana rikaytaqa puytiyaranchu. 4Chaymi, rikananpaqqa Jesu's riyashanlawman kusata kallpar rir, unaq qiruman iqaran. 5Chaymanta Jesu's qirupa ch'akinta pasayarqa, unaqman chapakur Zaqueuta rikarqa, niran: --Zaqueo, utqar ishkimuy. Chaqa kananmi wasikipi samayani nir. 6Chaynu nitinqa, Zaqueuqa chay kutilla ishkimur, kusa aligrila Jesustaqa wasinman aparan. 7Chayta rikarmi, Jesuspaqqa kusata runakunaqa rimapakuq qallariranllapa: "Uchasapa runapa wasinman risha samaq" nir. 8Chaynu niyatinllapaqa, Zaqueuqa sharir Jesustaqa niran: --¡Taytituy!, mana imayjunkunataqa tukuy imay kaqmanta lamtarta qushaq. Chaynulla mayqanta ingañar imanta suwasha karpis, kwatru kuti masta qushaq nir. 9Jesusqa niran: --Kay runapismi Abrahampa ayllunmanta kashanrayku, kay wasipi kaqkuna washakananpaq uraqa ch'amushana. 10Chaqa Dyusmanta Shamuq Runaqami shamusha uchanllaparayku chinqasha kaqkunata maskar washananpaqna. 11Chaynu Jesu's nitin runakuna uyaparmi yarpuranllapa, Dyus mantakunanpaqqami manana maychu nir. Chaymi Jerusalenman shipchayarnaqa payqa uk kumparasyunta parlaran, 12kaynu nir: "Uk kusa riqsikasha ayllumantami karan uk runa. Chaymi payqa uk kutiqa kusa karu may nasyunman riran numratinllapa tikrakamurqa pwiblunpina mantakunanpaq. 13Piru manaraq riyarqami, dyis sirbikuqninkunata qayamur, tukuyninta achka qillayta qur, niran: 'Nuqa tikrakamunaykamanqa kay qillayniykunawanqa nigusyuta ruraskinkillapa' nir. 14"Nataq chay pwiblunmanta runakunaqami paytaqa ch'iqniqllapa. Chaymi ikintaqa kach'akuranllapa ninanllapapaq: 'Kay runataqa mana munayanillapachu mantaqniyllapa kananpaqqa' nir. 15"Piru chaynu kach'akutinllapamapis, paytaqa numraranllapana mantakuq kananpaq. Chaymanta pwibluman tikrakamurnaqa, kach'akuran chay sirbikuqninkunata qayamunanllapapaq. Chayna tapunanpaq, chay qillayninta qushushayllapataqa, kada runa michkatataq ganachishaykillapa nir. 16"Chayna punta chayta taputinqa, niran: 'Taytituy, qillaynikiqami dyis kuti masta ganasha' nir. 17Chaynu nitinqa, chay mantakuqninqa niran: 'Allinpi. Qamqami kusa allin sirbikuq kanki. Chaynu chay pitila kaqpi kusa allin karanta rurashaykiraykumi ashwan dyis pwiblukunata mantanaykipaqna numrashayki' nir. 18"Chaymantaqa uk sirbikuqpis qimikarqa kaynu niran: 'Taytituy, qillaynikiqami ganasha sinku kuti masta' nir. 19Chaymi mantaqninqa paytapis niran: 'Qamtapis sinku pwiblukunata mantanaykipaqna numrashayki' nir. 20"Piru uk qimikar-shuypaqa kaynu niran: 'Taytituy, kaypimi qillaynikiqa. Ch'uraraymi uk pañulapi watar. 21Chaqa manchakuraymi, kusala marraju kashaykirayku mana tarpukushaykimanta kusichakunki, chaynulla mana shikwakushaykikunamanta tantakunki nir, yach'ashayrayku'. 22Chaynu nitinqa, mantaqninqa niran: 'Mana allin sirbikuq, qam rimashaykillawan rikashur yach'ani, imanumi kanki nirmapis. Chaqa chaynu nuqa marraju kani nir, chaynulla mana tarpukushaymanta kusichakuni, mana shikwakushaymanta tantakuni nir yach'arqa, 23¿Imapaqtaq bankuman mana aparayki qillayniyqa ganaskinanpaq? Chaynuqami ashwan tikrakamurqa ganashanwanna aypanayta'. 24"Chaynu nirqa, wakin runakuna chaypi kaqkunataqa niran: 'Chay runataqa qillayniyta kitar quyllapa, chay dyis kuti masta ganachisha chayta' nir. 25Chaymi paykunaqa niranllapa: '¡Piru Taytituy, payqa dyis kuti mas qillayniyjunna!' 26"Chaynu nitinllapami mantakuqqa niran: 'Nishaykillapa: Chay mayqanch'i allinta rurashanrayku, imayjun kaqtaqami masta qushaq. Piru chay mana allinta rurashanrayku mana imayjun kaqtaqami, pitila kaqninmatapis limpula kitashaq. 27Chaynulla mana mantakunayta munar ch'iqnimaqkunata-shuypaqa, kayman apamur naypaypi wanuchiyllapa' nir". 28Kaykunata nirqami, Jesusqa riranna Jerusalenmanqa. 29Chaymanta, chay Olivos sirkapa yatan Betfagiman, chaynulla Betania pwibluman yaqqa ch'ashana karqa, kach'akuran ishkay yach'akuqninkunata, 30kaynu nir: --Riyllapa, wak naypanchikpi pwiblitu kan chayman. Chayman ch'arqami, tarinkillapa uk burru wataraqta. Chay burrupiqami manaraq mayqanpis tasharaqchu. Chayta kach'ar apamuyllapa. 31Nataq, mayqan '¿Imapaqtaq burruta kach'ayankillapa?' nishutinllapaqa, niyllapa 'Taytanchikmi ministiyan' nir. 32Chaynu nitinqa, yach'akuqninkunaqa riranllapa. Chaynu rirllapaqa, imanuch'i Jesu's nisha karan chaynulla burrutaqa wataraqta tariranllapa. 33Burruta kach'ayatinllapanaqa amunkunaqa rikarimur kaynu nir tapuranllapa: --¿Imapaqtaq burruta kach'ayankillapa? nir. 34Chaynu nitinqa paykunaqa niranllapa: --Taytitunchikmi ministiyan nir. 35Chaynu nirnaqami, rach'pankunata burrupa ananman ch'urar aparanllapa Jesusman. Ch'achirnaqa, chay burritupa ananpina tachiranllapa. 36Chaymi chaynu Jesu's burrupa anan ritinqa, runakunaqa naypanta riranllapa rach'pankunata ch'ukir ima. Chaylatami burruqa riran. 37Chaynu riyar chay Olivos sirkapa urayninman shipchayatinllapanaqa, tukuyla kriyiqkunaqa kusalata aligriyaranllapa. Chaymi kusa jwirtita rimaq qallariranllapa tukuy milagrukunata rurashanpaq yarpur ima. 38Kaynumiri niyaqllapa: "¡Biba biba! ¡Kusa alabakashami kanqa gubyirnunchik, Taytanchik Dyuspa shutinpi shamuqqa! ¡Unaq syilupipis aligriyanqallapa! ¡Kusa shumaqtami alabanqallapa Dyusninchiktaqa!" nir. 39Chaymi wakin fariseo runakuna chaypi uyakuqkunaqa, kaynu niranllapa Jesustaqa: --Yach'achikuq Taytituy, yach'akuqnikikunata anyar uyarachiy nir. 40Chaynu nitinqa, Jesusqa niran: --Qamkunata willashaykillapa, kay runakuna upallatinllapaqami ashwan rumikunamapis qaych'akunqallapa nir. 41Chaymanta Jerusale'n yatanmanna ch'ar chay pwibluta rikarnaqa, Jesusqa chay pwiblurayku waqaq qallariran 42kaynu nir: "¡Jerusalenmanta runakuna! Kusa allinch'i kanman qamkuna kay diyapi kwintata qukanaykipaq, nuqami shamusha kani yanapashuq, shumaqta kawsanaykillapapaq nir. Piru chaypaqqami mana kwintata qukankillapachu. 43Ay, qamkunapaqqami kanqa allipla saqra diyakuna. Chaymi kuntraykikunaqa shamur, wakmanta kaymanta arkar kurralashurllapa ima, limpu wanuchir tukchishunqallapa. 44Tukuyla Jerusale'n pwiblupi kaqkunaqa, tukukanqallapa. Chaypiqami, mana uk rumi, uk rumipa ananlapimapis llutakashaqa kidanqachu. Chaqa qamkunaqa, Dyus washashuqllapa shamutinpis, mana kasushaykillapachu". 45Chaymanta Jesusqa, Dyusta adurananllapa wasiman yaykur, chay ruripi rantikuqkunata, [rantiqkunata] itakuq ch'urakaran, 46kaynu nir: "Dyus nitin iskribikashakunapiqami nin: 'Wasiyqami nuqaman mañakunanllapalapaq wasi kanqa' nir. Piru qamkunaqami suwakuqkunapa mach'ayninpaqna tikrashaykillapa" nir. 47Jesusqami waran waran, Dyusta adurananllapa wasipi yach'achikuq. Piru chay kurakunapa mantaqninkuna, Moise's mantakushanta yach'ar yach'achikuqkuna, chaynulla wakin karguyjun runakunapis, yarpuranllapa imanullapis Jesustaqa wanuchinanllapapaq. 48Piru manami imanupis wanuchiyta puytiranllapachu. Chaqa tukuyla runakunami Jesu's yach'achikutinqa kusa qasillala uyakuyaranllapa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\