San Lucas 20

1Uk diyapimi, Jesusqa Dyusta adurananllapa wasipi Dyuspa shumaq rimayninta imanu washakananllapapaq nir runakunataqa yach'achiyaran. Chaymantami, ch'aranllapa kurakunapa mantaqninkuna, Moise's mantakushanta yach'ar yach'achikuqkuna, ruku mantakuqkuna ima. 2Chaymi kaynu nir tapuranllapa: --¡Willamayllapa! ¿Mayqan mantashutintaq tukuy chaykunata rurankiqa? 3Chaymi Jesusqa niran: --¡Ma nuqapis tapushutiyllapa, willamayllapa! 4¿Mayqantaq Shutichikuq Juantaqa kach'amuran shutichikunanpaqqa? ¿Dyus, manaqachu runakunala? 5Chaynu nitinmi, paynin paynin willanakur kaynu ninakuyaqllapa: " 'Dyusmi kach'amuran' niytaqa manami puytinchikllapachu. Chaqa, chaynu nishallapaqa '¿Imapaqtaq mana kriyiraykillapa?' nimashunllapa. 6Chaynulla manami 'Runakunala' niytapis puytinchikllapachu. Chaynu nishallapaqami, runakuna rumillawan sitar wanuchimachuwanllapa. Chaqa chiqaptari yarpunllapa: Juanqa Dyuspa rimaqnin karan nir". 7Chaymi paykunaqa niranllapa: --Manami yach'anillapachu mayqan kach'amuran nirmapis. 8Jesuspis paykunataqa niran: --Chayqa nuqapis manami willashaykillapachu, mayqan mantamatinmi tukuy kaykunata rurani nirmapis. 9Chaymantaqa tukuy runakunata kay kumparasyunta parlaq qallariran: "Uk runami ch'akranpi ubata tarpuran. Chaymantaqa ayka runakunata trabajananpaq arrintar riran largu mayta, mana das tikrakamuqchu. 10Chaymanta kusicha tyimpu ch'amutinqa, chay ch'akrapa amunqa kach'amuran uk sirbikuqninta, chay kusichakushanmanta paypaq kaq partinta qunanllapapaq. Piru ashwan chay ch'akrapi trabajaqkunaqami chay sirbikuqtaqa aypar kusalata maqar ima mana imatapis qurchu qatich'aranllapa. 11"Chaymantaqa qashan kach'amuran uk sirbikuqninta. Piru chaytapis, chay ch'akrapi trabajaqkunaqa maqar, jurapar ima mana imatapis qurchu qatich'aranllapa. 12Qashan uk sirbikuqninta kach'amuran. Piru chaytapis chaynullata rurar lisyar ima ch'akramantaqa itakuranllapa. 13"Chaynu chay sirbikuqninkunata rurar mana kasutinqa, chay ch'akrapa amunqa niran: '¿Imanashaqna kananqa? Kusala munashay wamraytana kach'ashaq dijur. Ichapis rispitar kasunmanllapa' nir. 14"Chayna wamranta kach'atin, chay ch'akrapi trabajaqkuna rikarqa, ninakuranllapa: 'Wakmi kay pachataqa irinsyanpaq aypayanqa. ¡Ashwan wanuchishunllapa nuqanchikkunana kay ch'akrawanqa kidanallapapaq!' nir. 15Chaynu nirllapa ch'akramantaqa urqur, wanuchiranllapa". Chaynu kumparasyunta rurarqa Jesusqa kaynu niran: --Chay ch'akrapa amun shamurqa, chay ch'akrapi kaqkunawanqa, ¿imatataq rurayanqa nir yarpunkillapa qamkunaqa? 16Chaqa chay ch'akrapi kaqkunataqa rir limpu wanuchir ukkunatana quyanqa chay pachantaqa. Chaynu Jesu's nitinmi niranllapa: --¡Manami chaynuqa kanqachu! nir. 17Chaynu nitinllapaqa, kusata paykunataqa chapar Jesusqa niran: --Mana chaynu katinqa, ¿ima nishaq nirtaq, Dyus nitin iskribikashakunapiqa nin?: 'Chay llutakuqkuna kay rumiqa mana sirbinchu nir itakushanllapami, ashwan kusala shumaq rumipaq tikrakasha' nirqa. 18Chaymi, chay rumipa ananman mayqanpis rataqqa, limpu limpu llampunqa. Nataq, rumi runapa ananman ratar-shuypaqa, limpu limpu pulbupaq tikranqa nir. 19Chaynu nitinmi, kurapa mantaqninkuna, Moise's mantakushanta yach'ar yach'achikuqkuna uyaparllapaqa, kwintata qukaranllapa paykunapaq rimayan nir. Chaymi chay kutilla, Jesusta aypar prisunaranllapa. Piru mana puytiranllapachu runakunata manchashanllaparayku. 20Chaymantami ashwan, wakin runakunata kach'aranllapa mananula Dyuspi kriyiq tukur, Jesusta uyakunanllapapaq. Chayna imanullapis mana allinkunata rimachir, chaylapaqna aypar apananllapapaq Romapa gubirnadurninman. 21Chaynuta yarpurllapami, kaynu nir Jesustaqa tapuranllapa: --Yach'achikuq Taytituy, yach'anillapami qam yach'achikuyashayki, rimayashaykiqa chiqap nir. Chaynu karmi, mana runakunata riparayta yarpunkichu imanu katinmapis. Ashwan qamqami yach'achikunki Dyus munashannulata. 22Chaymi nishunillapa: ¿Allinchu kanqa Romapa punta gubyirnun Cesarta impwistuta pagranayllapapaqqa? 23Jesusqa chay mana allinta yarpuyashanllapapaq kwintata qukarmi, niran: --[¿Imapaqtaq mana allinta rimachir uchachamanayankillapa?] 24Ma, rikachimayllapa uk qillayta. ¿Mayqanpa ritratuntaq kay qillaypiqa? ¿Mayqanpa shutintaq iskribikasha? nir. Chaynu taputinqa, paykunaqa niranllapa: --Gubyirnu Cesarpami nir. 25Chaymantami Jesusqa niran: --Chaynu katinqa, gubyirnu Cesarpa kaqnintaqa payta quyllapa. Nataq Dyuspa kaqnintaqa Dyusta quyllapa. 26Chaynu Jesu's tukuy runakunapa naypanpi rimatinqami, mana imanupis uchachayta puytiranllapachu. Ashwan dispantakar uyaralana kidaranllapa. 27Chaymantaqa ayka Saduceo runakuna riranllapa Jesustaqa rikaq. Paykunaqami ninllapa: "Wanuqkunaqashi manana kawsamunnachu" nir. Chaymi tapuranllapa Jesustaqa: 28--Yach'achikuq Taytituy, Moisesmi kaynu nir iskribisha karan: 'Mayqan warmiyjun kayar, manaraq wamrayjun kar wanutinqa, chay wanushapa ukninnashi kasarayanqa chay byuda warmiwanqa. Chayna chay wanusha ukninpaqqa wamrayjun kananpaq' nir. 29Chaqa, uk kutimi syiti irmanukuna karanllapa. Kulakanllapaqa, warmikur manaraq wamrayjunchu kayar wanuran. 30Chaymi chay ishkay kaq uknin, 31chaynulla kimsa kaq ukninpis chay warmillawan kasararan. Chaynumi syitinllapa chay warmillawan kasarar, manaraq wamrayjun kayar tukuynin wanuranllapa. 32Chaymantami chay warmipis wanuranna. 33Nataq chay wanushakuna maydiya kawsamutinqa ¿mayqanninpa warmintaq kanqa chay warmiqa? Chaqa tukuynin-ari kasarasha karan chay warmillawan. 34Chaynu nitinllapami, Jesusqa niran: --Kananmi kay bidapiqa kasaranllapa, chaynulla kasarachikunllapa ima. 35Piru, Dyus munashannullata shumaqta rurar taqkunaqami, wanushanmanta kawsamur uk bidapiqa, manana kasaranqallapanachu. Chaynulla mananami kasarachikunqallapa imamapischu. 36Chaqa paykunaqa manana wanurchu angelkuna yupayna kanqallapa. Chaynulla, wanushanmanta kawsamushanllaparayku, Dyuspa Wamranna kanqallapa. 37Chaynumi, ashwan Dyus nitin Moise's chay sarsa rupayashanpaq iskribishanllapi, intrachimanchik, wanushakunaqashi kawsamuyanqa nir. Chaqa ninmi: Dyusqashi, Abrahampa, Isaacpa, Jacobupa, Dyusnin nir. 38Chaymi, Tayta Dyusqa mana wanushakunapa Dyusninchu, ashwan payqami tukuy kawsaqkunapa Dyusninla. Chaynu katinmi, ¡paypaqqa tukuy mayqanpis kawsayan! nir. 39Chaymantaqa wakin yach'ar yach'achikuqkunaqa niranllapa: --Allintami nishayki Yach'achikuq Taytituy. 40Chaymi chaymanta-pacha, manana mayqanninlapis tapuyta yarpuranllapalamanapischu. 41Chaymantami Jesusqa paykunataqa tapuran kaynu nir: --¿Imapaqtaq Dyuspa Akrashan Cristuntaqa Davidpa ayllunmanta ninllapa? 42Chaqa Davidqami paylla Salmos librunpiqa nin: 'Tayta Dyusmi Amituytaqa kaynu niran: Tay allilaw qichqayman, 43maydiya chay ch'iqnishuqkunata ch'akikipa ch'akinman ch'uramunaykaman nir'. 44Chaynu Davidpa ayllunmanta Dyuspa Akrashan Cristun katinqa, ¿imapaqtaq Davidqa 'Amituy' niran? 45Tukuyla runakuna uyakutinmi yach'akuqninkunata Jesusqa kaynu niran: 46"Allita kwintata qukarmi, kuytakankillapa Moise's mantakushanta yach'ar yach'achikuqkunamanta. Chaqa paykunaqami munanllapa atun rach'panllapata yakakuyta, chaynulla plasakunapimapis kusala shumaqta saludananllapata ima. Chaymi chay tantakananllapa wasikunapi manaqa mikunanpaq apatinllapamapis, kusa runapaq riqsir chay kusala shumaq samanakunapi samachinanllapata munan. 47Chaynullami chay wakcha warmikunata kitanllapa wasinkunata ima. Piru allin runa ninanllapapaqqami kusala unayta Dyusman mañakuq yupay tukunllapa. Chaymi kusala manchaypaqtana kastigakanqallapa" nir.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\