San Lucas 22

1Shipchamuyarannami Pascua fyistapi mana libadurayjun tantata mikuqllapa chay diyaqa. 2Nataq chay kurakunapa mantakuqninkuna, Moise's mantakushanta yach'ar yach'achikuqkunaqa, yarpuranllapa imanullapis Jesustaqa wanuchinanllapapaq. Piru runakunata manchashanllaparaykumi mana aypayta puytiranllapachu. 3Chaynu katinmiri, Jesuspa dusi yach'akuqninkunapa uknin Judas Iscariotimanqa Satana's yaykuran. 4Paymi riran kurakunapa mantakuqninkunata, Dyusta adurananllapa wasipi kuytakuqkunapa mantakuqninkunawan parlaq, "Imanumi Jesustaqa qushaykillapa" nir. 5Chaynu nitinmi, kusata aligriyar qillayta arniranllapa. 6Chaymi Judasqa "Ari'" nir, imanulapis allita rikar maykaqlapipis runakuna mana yaqqa kaq yupay katin, "Rikachishutiyllapa aypankillapa" niran. 7Pascua fyistapi mana libadurayjun tantata mikuqllapa chay diyapinami karanllapa. Chaynulla chay diyapimi uyshitakunata ufrindapaq nir wanuchiqllapapis. 8Chaymi Pedruwan Juantaqa, Jesusqa kach'aran kaynu nir: --Rir kamakachiyllapa Pascua fyistapi mikunanchikllapata. 9Chaynu nitinqa paykunaqa tapuranllapa: --¿Maypitaq kamakachinayllapata munayanki? nir. 10Jesusqa niran: --Jerusale'n pwibluman ch'arnaqami, uk runa kantarunpi yakuta apaqta tarinkillapa. Chaymi paypa ikinta rinkillapa wasinman yaykunankaman. 11Chaymantami chay wasipa amuntaqa ninkillapa: 'Yach'achimaqniyllapami nin: ¿Maylaw kwartuykipitaq yach'akuqniykunawan Pascua mikunata mikushaq? niyan' nir. 12Chaynu nitkillapami payqa rikachishunqallapa wasinpa unaqninpi uk atun kwartu kusala kamakashatana. Chaymi chaypi kamkachinkillapa mikunallapapaqqa. 13Chaynu nitinmi paykunaqa rir, Jesu's nishannulla tariranllapa. Chaymi chaypina kamakachiranllapa Pascua mikunataqa. 14Chaymanta mikunanllapa uras ch'amutinqa, Jesusqa apustulninkunawan samaranna misamanqa. 15Chaymi Jesusqa paykunataqa niran: "Kanan manaraq qischakar wanuyashayllami, ¡alliplata munasha kani qamkunawan pulla tantanakur mikunallapapaq! 16Chaqa kanan mikushallapaqami manana qashanqa pullaqa mikushunllapanachu, Dyus qashan mushuqmanta mantakutin, chaypi mikunallapakaman". 17Chaynu nirqa uk kupata aypar, Dyusta payji nishana kar niran: "Kayta aypar, aypachinakur upyayllapa. 18Allitami willashaykillapa, mananami qashanqa kay ubapa yakuntaqa upyashaqnachu, Dyus qashan mushuqmanta mantakuq qallarinankaman". 19Chaynu nirmi, Jesusqa uk tantata aypar Taytanta payji nir, pakir quran yach'akuqninkunata kaynu nir: "Kaymi nuqapa kwirpuy. Qamkunata washashunayllapapaq wanuyani chay. Kaytami ama qunqarchu rurankillapa yarpumanaykillapapaq" nir. 20Chaynu mikutinllapanaqami, kupata aypar kaynu niran: "Kay yawarniyta ich'ashaywanmi Taytay Dyuswan uk mushuq tratuta rurani, qamkunata kusata llakipashushayllaparayku. 21Piru, mayqanch'i kanan kuntraykunaman qukumayan chayqa, kay misapi nuqawan pulla. 22Chaymi Dyusmanta Shamuq Runataqa, imanutaq kananpaq karan chaynuta ruranqallapa kuntrankunaqa. ¡Piru imananqaraq, chay kuntrankunaman qukuqqa!" 23Chaynu Jesu's nitinmi yach'akuqninkunaqa, paynin paynin niqllapa: "¿Mayqanninchikllapataq kuntrankunaman qukuyanchikllapaqa?" nir. 24Jesuspa yach'akuqninkunaqa paykunapura anyanakuranllapa, mabir mayqanninllapashi Dyuspaqqa kusa mas allin nir. 25Chaymanta Jesusqa paykunataqa niran: "Uk nasyunkunata mantaqkunami munashannulata runa masinkunatapis mantakur purichinllapa. Chaynu karmapis, 'Ukkunatami kusalata yanapanillapa' nir alabakanllapa. 26Piru qamkunaqami ama chaynuchu kankimanllapa. Ashwan mayqannikillapa kusa mas yach'aq karqa, mana kwintachaypaqla kayllapa. Chaynulla chay mantakuqpis uk sirbikuq yupay kanqa. 27Mabir willamayllapa: ¿Mayqantaq kusa mas allinqa? ¿Chay misaman mikuq tan chay runa, manaqachu chay mikuyta aypachikamun chay? Misapi samayan chay runami kusa mas allinqa. Nataq nuqaqa chay sirbikuq yupay kani qamkunapaqqa. 28"Chaymi imanu ch'iqnimaqkuna ruramatinllapamapis, qamkunaqa pullay kashaykillapa. 29Chayraykumi nuqaqa mantakunaykillapapaq nishaykillapa imanuch'i Taytay Dyus nuqatapis mantakunaypaq nimaran, chaynulla. 30Chaynu karqami, maydiyaqa qamkunaqa mantakunaypiqa mikunkillapa, upyankillapa nuqa tashay misapi pullay. Chaynulla, mantakunaykillapa samanapi tar, Israel pwiblumanta dusi ayllukunata rikar yach'ankillapa, allin mana allin nirmapis". 31Chaynullami niranpis Amitunchik Jesusqa: --Simo'n, Simo'n, imanutaq wayramaqa triguta ch'aspir qutun, chay yupaymi Satana's, nuqamanta chiqanchashunayanllapa. 32Piru Simo'n, nuqaqami qampaq mañakusha kani, maydiyapis nuqallapi kriyinaykipaq. Chaymi qashan nuqallawan karqa, yanapay uknikikunata nuqalapi allita kriyinanllapapaq. 33Chaynu Jesu's nitinqa, Simonqa niran: --Taytituy, nuqaqami karsilman qamwan pulla rinaypaqmapis yarpushana kani. Chaynulla wanutkimapis pullayki wanushaq. 34Piru Jesusqa niran: --Pedro, nishaykimi: Kananllami manaraq gallumapis kantayatinchu, kimsa kuti nuqapaqqa ninki 'Manami riqsinichu' nir. 35Chaynulla Jesusqa tapuranpis yach'akuqninkunataqa: --Nuqami mana alfurjayjunta, mana qillayta purichinaykillapapaq talqitayjunta, mas llanqiyjunta imachu kach'ashurayllapa. Chaynu kach'ashutiyllapaqa, ¿imaykillapallaqachu faltashuranllapa? Chaynu nitinqa paykunaqa niranllapa: --¡Manami! 36Chaymanta Jesusqa niran: --Kanan-shuypaqa alfurjayjun kaqqa apayllapa. Chaynulla qillayta purichinaykillapa talqitatapis apayllapa. Nataq mayqannikillapa mana ispadayjun karqa, punchuykillapamatapis rantikur rantiyllapa. 37Imapaqmi chaynutaqa nishuyanillapa. Chaqa nuqawanmi Dyus nitin iskribikashankunaqa kumplikanqa. Chaqa niqmi: 'Mana allin runakunawan pullata, mana allinpaq riqsimanqallapa' nir. Chaynumiri Dyus nitin nuqapaq tukuy iskribikashakunaqa, kumplikayanqa chay nishannulla. 38Chaynu Jesu's nitinqa, paykunaqa niranllapa: --Taytituy, kaypimi ishkay ispadakunaqa nir. Chaymi Amitunchik Jesusqa niran: --Chaykaqllana nir. 39Chaymantaqa Jesusqa lluqshir riran Olivos sirkaman, chaynu kustumrin kashanrayku. Chaymi yach'akuqninkunapis ikinta riran. 40Chay lugarman ch'arnaqa, yach'akuqninkunataqa niran: --Dyusman mañakuyllapa ama uchapi ratanaykillapapaq. 41Chaynu nirqa paykunamantaqa karukaqllaman rir, chaypi qunqurikur Taytanman mañakuran, kaynu nir: 42"Taytay, puytiypaq katinqa yanapamay-ari kay kusa ayaq yaku yupay qischakaymantaqa. Piru amami nuqa munashaynuchu rurakanqa. Ashwanmi qam munashayki kanqa" nir. 43Chaynu niyatinqami, unaq syilumanta uk a'ngel chaypi rikarir yanaparan. 44Jesusqa chay kusalata qischakananpaq karan, chaypaq yarpur kusalata mañakuyaran Dyusmanqa. Chaynu mañakutinqami, ch'ich'apninmapis pachaman shutuyaran yawar yupay. 45Chaynu nir, Dyusman mañakurnaqa sharir riran chay yach'akuqninkuna kayashanman. Ch'arnaqa alliplata llakir shaykusha punuqta tariran paykunataqa. 46Chaymi kaynu niran: --¿Imapaqtaq punuyankillapa? Sharir Dyusman mañakuyllapa, ama uchapi ratanaykillapapaq nir. 47Chaynu nir Jesu's rimayatinllami, chay dusi yach'akuqninkunamanta uknin Judasqa, achka runakunapa naypanta ch'aran. Chaymi qimikaran Jesustaqa muchar saludananpaq. 48Piru Jesusqa niran: --Judas, ¿mucharlachu Dyusmanta Shamuq Runataqa kuntrankunaman qukunki? nir. 49Chaymi chaypi Jesuswan kaqkunaqa, imami pasayan nir kwintata qukar, niranllapa: --Taytituy, ¿ispadakunawanchu washakashunllapa? nir. 50Chaynu nitinqa, chaypi kaqkunamanta ukninqa, kurakunapa mantaqninta sirbiq runapa allilaw rinrinta |i¡saq!|r pitiran. 51Jesusqa niran: --¡Amana mas imatapis rurayllapachu! nir. Chaynu nirmi chay sirbikuqpa rinrintaqa kamarla, allicharan. 52Chaynu rurarnaqa chay kurakunapa mantakuqninkunata, Dyusta adurananllapa wasipi kuytakuqkunapa mantakuqninkunata, chaynulla tukuy ruku mantakuqkunawan payta apaq shamushakunataqa, niran: --¿Imapaqtaq ispadakunawan, qirukunawan ima, uk suwakuqman yupay shamushaykillapa nuqamanqa? 53Nuqaqami imuraspis Dyusta adurananllapa wasipiqa qamkunawan pulla katiyqa, mana imatapis ruramaraykillapachu. Piru qamkuna tutaparaqmanta kar, kanan tutapashana katinqa, imatapis rurayashaq nir yarpunkillapana. Chaqa uraykillapa ch'amushanari nir. 54Chaymanta Jesustaqa aypar aparanllapana kurakunapa punta mantaqninpa wasinman. Piru Pedruqami largukaqllamanta chapar, ikinllapata riyaran. 55Chaymi chay wasipa pampanpa ch'aypinpi ninata ratachir chaypa ridurninlapi tukuy taranllapa. Pedrupis chaypi paykunawan pulla tayaran. 56Chaynu tayatinllapaqa, uk sirbikuq warmi Pedrutaqa rikar, kusalata chapayaran. Chaymi kaynu niran: --Kay runapismi paywanqa pulla karan nir. 57Piru Pedruqa niran: --Mamitay, manami riqsinichu chay runataqa nir. 58Chaymanta qashan uk ratukaqlamanta ukpis Pedrutaqa rikar, kaynu niran: --Qampis paypa uknin kanki nir. Pedruqa niran: --¡Manami! Mana nishuyanillapa wakmaqari. 59Chaymanta uk ura pasashana yupay katinqa, qashan ukpis niran: --Alliptamiri kay paypis Jesuswanqa pulla karan. Chaynulla payqa Galileamanta wakmaqari. 60Qashanmi Pedruqa niran: --¡Taytituy, manami yach'ayanichu mayqanpaqmi rimayanki nirmapis! Chaynu Pedro niyatinlami chay kutilla, gallu kantaran. 61Chaymantaqa Amitunchik Jesusqa das tikrakar Pedruta chaparan. Chaynu chapatinqa, Pedruqa yarpuran, Amitunchik kaynu nishanta: "Kananllami manaraq gallu kantayatin kimsa kuti nuqapaqqa ninki: 'Manami riqsinichu' nir" nishanta. 62Chaymi Pedruqa chaymanta lluqshirqa kusalata llakir, piñakur ima waqaran. 63Chay runakuna Jesusta chaypi kuytar shaqkunaqa kusata asipar ima maqaranllapa. 64Nawinkunata bindar ima kaynu tapuqllapa: --Mabir tantyay ¿pitaq maqashusha? nir ima. 65Chaynulla, allip ukmankunata tapur allipla saqra pinqaypaqta willaqllapamapis. 66Unaqna katinqa tantakaranllapa, chay Israel runakunapa ruku mantakuqninkuna, kurakunapa mantaqninkuna, chaynulla Moise's mantakushanta yach'ar yach'achikuqkuna ima. Tantakarqa Jesustaqa aparan kusa mas karguyjunkunapa naypanman. Chaypiqami, kaynu nir tapuranllapa: 67--Willamayllapa: ¿Qamchu Dyuspa Akrashan Cristun kanki? nir. Chaynu taputinllapaqa, payqa niran: --Nuqa, kananlla 'Dyuspa Akrashan Cristun kani' nishutiyllapaqa, mana kriyimankillapachu. 68Chaynulla, nuqa tapushutiyllapapis mana imatapis willamayankillapachu [chaynulla mana kach'amayankillapalamapischu] kanqa. 69Piru kananmanta-pachami, Dyusmanta Shamuq Runaqa kusa puytiq Dyuspa allilaw qichqanpi tayanqa. 70Chaynu nitinqa tukuy tapuranllapa: --Chaynu katinqa, ¿qamchu Dyuspa Wamran kanki? nir. Jesusqa niran: --Qamkunallami ninkillapa. 71Chaymantaqa paykunaqa niranllapa: --¿Ima tistigutataq masqa munanchikllapa? Chaqa nuqanchikkunalla uyapashanchikllapa paylla rimatin nir.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\