San Lucas 23

1Tukuy chaypi kaqkunaqa, sharir aparanllapa Jesustaqa gubyirnu Pilatupa naypanman. 2Chay Pilatupa naypanpiqa, yanqa illaqmanta llullakur Jesuspaqqa willakuq qallariranllapa kaynu nir: --Kay runataqami tarisha kanillapa pwibluyllapamanta runakunata kusa ukman saqrakunata yach'achiqta. Chaqa, paymi nin manashi impwistuta gubyirnu Cesartaqa pagrashaqllapachu. Chaynulla ninpis payshi Dyuspa Akrashan Cristun tukuyta mantakuqqa nir. 3Chaymi Pilatuqa Jesustaqa kaynu nir tapuran: --¿Qamchu chay Israel runakunapa mantaqnin kanki? nir. Jesusqa niran: --Qamllami ninki. 4Chaynu Jesu's nitinqa, Pilatuqa chay kurakunapa mantaqninta, tukuy runakunatapis niran: --Nuqapaqqami kay runaqa mana ima uchayjunchu nir. 5Chaynu nitinqa, chay runakunaqa llallin kusalata lanyar niranllapa: --Chay kusa ukmanta yach'achikuyashanwanmi, chay pwibluyllapamanta runakunataqa limpu pantachiyan. Chaynu mana allinta yach'achikuqqami qallariran Galileapi. Kanan-shuypaqa kay Judeapina puriyan nir. 6Chaynu nitinllapa uyaparqa, Pilatuqa tapukuran ¿kay runaqachu Galileamanta? nir. 7Chaymanta runakuna, Galileamantami nitinllapaqa, kach'aran gubyirnu Herodesman. Chaqa, paypis chay diyakunapiqa Jerusalenpi karan. 8Jesu's chayman ch'atin, Herodes rikarqa kusala aligrita yarpuran. Chaqa kusa unaynami paypaqqa rimaqllapata uyapasha kar, Herodesqa riqsiyta munaran. Chaynullami milagrukunata ruratin ima rikanaran. 9Chaymi kusata tapuran. Piru, Jesusqa mana imalatapis willaranchu. 10Chaypiqa karanllapapis kurakunapa mantaqninkuna, Moise's mantakushanta yach'ar yach'achikuqkuna ima. Chay paykunaqami chaypiqa alliplata uchachayaranllapa. 11Chayna, Jesu's mana imatapis rimatinqa, Herodesqa wakin suldadukunawan kusalata kushiparanllapa. Chaymi Jesusta asipananllaparaykuqa, gubyirnupa kusala ch'aniyjun rach'panta yakachiranllapa. Chaynu rurayar imaqa, Herodespis Jesustaqa qashan kach'aran Pilatuman. 12Chay diyaqamiri Pilatuwan Herodesqa kusala amiguna tikrakaranllapa, unaykuna kusata ch'iqninakuq kasha karmapis. 13Chaymantami Pilatuqa kurakunapa mantaqninkunata, wakin karguyjunkunata, chaynulla tukuyla runakunata ima tantamuran. 14Chaymi kaynu niran: --Qamkunaqa kay runata nuqaman apamuraykillapa, 'Pwibluymanta runakunata limpu pantachiyan' nir. Nuqami qamkunapa naypaykillapapi tapusha kani. Piru paypa uchantaqami mana tarishachu kani qamkuna niyashaykillapanuqa. 15Chaynulla Herodespis mana paypiqa ima uchatapis tarishachu. Chayraykumi qashan nuqaman kach'amusha. Chayrayku yach'ayankillapana, manami ima mana allintapis kay runaqa rurashachu nir. Chaymi wanuchinapaqqa mana allinchu. 16Chaymiri nuqaqa wipyachikurla kach'ashaq. 17[Chaynuqami Pilatuqa niran, kada Pascua fyistapi uk prisuta lluqshichiq kar]. 18Chaynu Pilato nitinqami, allipta chay runakunaqa tukuynin pullalla lanyaranllapa kaynu nir: --¡Wanuchiy chaytaqa! ¡Ashwan Barrabasta karsilmanta lluqshichir kach'ay! nir. 19Chaqa, kay Barrabastaqami karsilmanqa itasha karanllapa, Romapa gubyirnunpa kuntran kar uk runata wanuchishanpaq. 20Piru Pilatuqa, Jesusta mana wanuchiyta munarqa, qashanpis chayllata chay runakunataqa niran. 21Ashwan paykunaqa kusala jwirtita lanyaranllapa kaynu nir: --¡Kruspi klabay! ¡Kruspi klabay! nir. 22Chaynu niyatinllapamapis, qashan kimsa kutipaqna Pilatuqa niran: --Chaqa ¿ima mana allintataq kayqa rurasha? Nuqapaqqami kay runaqa mana ima uchayjunpischu wanuchichikunaypaqqa. Chaymi nuqaqa kastigachikurla kach'ashaq. 23Piru chay runakunaqami qashan kusala jwirtita kaynu nir lanyaranllapa: --¡Kruspi klabay! nir. Chaynu allipta lanyayatinllapaqami, 24Pilatuqa, paykuna munashanllapanullata ruraran. 25Chaymi chay Barraba's, Romapa gubyirnunpa kuntran kar uk runata wanuchisha katinmapis, karsilmanta lluqshichir, Jesusta-shuypaqa paykunatana quran. 26Jesusta krusman klabaq apayarllapanaqa, Cirenemanta uk runa Simo'n shutiq, ch'akranmanta shamuqta tariranllapa. Chaymi Jesuspa krusninta rikrachir, paypa ikinllata aparanllapa. 27Kusala achka runakunami Jesuspa ikintaqa riranllapa. Chaynullami warmikunapis kusalata llakir, waqar ima riranllapa. 28Piru Jesusqami paykunata chapar kaynu niran: "Jerusalenmanta warmisitakuna, ama nuqapaqqa waqayllapachu. Ashwan qamkunallapaq, wamraykikunapaq ima waqayllapa. 29Chaqa uk kusala qischakay tyimpukunapimi ninqallapa: 'Allinmi kasha chay warmisitakuna mana wamrakuq chaykunapaq, chay warmi mana ruriyjunchu kaqkunapaq, chaynulla chay warmikuna mana wamran katin mana ñuñuchikuqkunapaqmapis' nir. 30Chaymi, chaynu qischakarnaqa runakunaqa qaqakunata ninqallapa: '¡Nuqakunapa anayllapaman ratamuyllapa!' Chaynulla lumakunatapis ninqallapa: 'Pakakuchimayllapa ima' nir. 31Chaqa llullu qiruwan tukuy kaykunata rurarqa, ¿imanuna kanqa qiru chakishana katinqa?" 32Chaynullami Jesuswan pullataqa apaqllapapis ishkay wanuchikuq runakunata Jesuswan pullata kruspi klabananllapapaq. 33Chaymanta chay uk lugar Calavera shutiqman ch'achirllapaqa, Jesustaqa klabaranllapana kruspiqa. Chaynulla chay ishkay wanuchikuq runakunatapis kadalaw qichqanpi krusllapi klabaranllapa. Ukninta allilaw qichqanpi, ukninta ichuqlaw qichqanpi. 34[Klabatinllapanaqa Jesusqa niran: "Taytay, pirdunay kay runakunataqa. Paykunaqami mana yach'anchu imatami rurayanllapa nirmapis".] Chaymantami chay suldadukunaqa Jesuspa rach'pankunata surtyakur ayparanllapa. 35Runakunaqami chaypi rikakuyaranllapa, chay karguyjun runakunamapis alliplata kushikur asiparanllapa kaynu nir: --Ukkunata-shuypaqa washaran. Mabir kananqa paylla washakanqari, chiqapta Dyuspa Akrashan Cristun karqa. 36Chaynulla chay suldadukunapis Jesusmantaqa burlakaqllapa. Chaymi qimikar upyachiqllapa allipla puchqu binuta, kaynu nir: 37--¡Chiqapta, Israelmanta runakunapa mantaqnin karqa, qamlla washakay-ari! nir. 38Chaynulla, Jesuspa umanpa ananpiqami uk litriruta ch'uraranllapa [griego rimaypi, latinpi, hebreo rimaypi ima] Chaqa kaynu niyaq: |sc"KAYMI ISRAEL RUNAKUNAPA MANTAQNIN"|d nir. 39Chay ishkay wanuchikuqkuna Jesuswan pulla kruspi klabaraqkunapa ukninqa, musyar kaynu niyaq: --¡Chiqapta qam Dyuspa Akrashan Cristun karqa, qamlla washakar, nuqakunatapis washamayllapari! nir. 40Chaynu nitinqami, ukninqa kaynu nir anyaran: --¿Manachu qamqa manchanki Taytanchik Dyustaqa, qam wanunaykipaqna qischakayarmapis? 41Nuqanchikqa imanu mana allinta rurashanchikraykumi qischakayanchikmapis, pagrakuq yupayna, chay mana allinkunata tukushanchikpaq. Piru kay runa-shuypaqa mana imata uchakusha karmapis, qischakayan. 42Chaymantaqa niranpis chay runaqa: --Tayta Jesu's, yarpumankiri qashan mushuqmanta mantakuq qallarirqa. 43Chaynu nitinqa, Jesusqa niran: --Allitami nishayki: Qamqa kananllami nuqawan pulla kanki Taytay Dyuspa luryanpi nir. 44A las dusimanta-pacha alas tris di la tardikaman tukuy pacha allipla tutaparaq intiru kidaran. 45Rupayqami manana achkirachikamurannachu. Dyusta adurananllapa wasipa ch'aypinpi atun rakta rach'pa warkuraqpis ch'aypimanta wakman kayman limpu llikikaran. 46Chay kutillami, Jesusqa kusala jwirtita qaych'akuran kaynu nir: "¡Taytay, ispirituytami makikilaman ch'uramuni! ¡Qamna rikapamanki!" Chaynu nirqa Jesusqa wanukuranna. 47Chaymanta chay romano suldadukunapa kapitannin, tukuy chaykunata rikar uyapar imaqa, Dyusta alabaran, kaynu nir: --Chiqaptami kay runaqa mana ima uchayjunlamapischu kasha nir. 48Tukuy chaypi kaqkunaqa, tukuy ima pasashanta rikarqa, kusala mana allitachu yarpur riranllapa, qasqunllapata takaqnu. 49Piru, Jesusta tukuy riqsiqkuna, Galileamanta-pacha pullan warmisitakuna rishakunapis, chayllapiraq kidaranllapa. Chaymi tukuy ima pasaqkunatapis karukaqlapi shasha rikakuyaranllapa. 50- 51Karanmi uk allip allinla runa Jose' shutiq, chay Judea lugarpa pwiblun Arimatea shutiqmanta. Payqami Israelmanta kusa mas karguyjunkunapa masin karan. Piru chay karguyjunkuna yarpushankunawanqa mana chayllatachu yarpuq. Ashwan, Dyus mushuqmanta mantakunanpaq nir yarpur, kawsaq-ari. 52Chaymi payqa Pilatuman ch'ar Jesuspa kwirpunta mañaran. 53Chayna, Pilatuqa apay nitinqa, payqa krusmanta shumaqla ishkichimur, uk yuraq rach'pawan pillur apar ch'uraran qaqapa pach'anlapi uk uch'ku rurakasha karan chayman. Chaypiqami manaraq mayqantapis pampashallapachu karan. 54Chay pampayan diyapiqami, samana diyapaqna kamakachikuyaqllapa, chaqa qallariyaqnari. 55Chay warmikuna Galileamanta-pacha Jesuswan pulla riqkunaqa, riranllapa rikaq chay uch'kutaqa. Chaymi, chaypi imanu pampatinllapamapis allita rikaranllapa. 56Chaymanta wasinllapaman tikrakamurllapanaqa, kusala mishki mutkiypaq rimidyitukunata kamakachiranllapa, chaykunawan Jesustaqa salar kamakachinanllapapaq. Piru chay samana diyapi-shuypaqa imanutaq kananllapapaq karan, chaynullata kumpliranllapa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\