San Lucas 3

1- 2Kinsi añupaqna Tiberio Ce'sar mantakuq katin, Zacariaspa wamran Juanta, Dyusqa uk chunllaq lugarpi parlaran yach'achikunanpaq. Chaymi chay tyimpukunallapi Poncio Pilato Judeapa gubyirnun karan. Nataq Herodes-shuypaqa Galileapi mantakuq. Chay uknin Felipiqa mantakuq Iturea pachapi, chaynulla Traconite pachapipis mantakuq paylla. Nataq Lisaniaqa mantakuq Abiliniapi. Anaswan Caifa's-shuypaqa kurakunapa mantaqnin karanllapa. 3Chay tyimpukunapimi Juanqa tukuy chay riyu Jordanpa lugarninkunapi puriran yach'achikur, runakunaqa uchanllapata dijarna, Dyusta kasur shutikunanllapapaq. Chayna, Dyusqa uchanllapakunamanta pirdunar washananpaq. 4Juanqamiri chiqapta chaynu yach'achikuran, imanuch'i Dyuspa rimaqnin Isai'as kaynu niran chaynulla: "Uk runami kusa jwirtita rimar chunllaqpi nin: 'Amitunchik Dyuspa nanninta kamakachiyllapa, uchaykillapata dijar Dyusta kasurllapana. Chaynuqami kusa dirichula nanta kich'aq yupayna kankillapa kanqa. 5Tukuy pukrukuna pampalla kidanqa. Tukuy qaqakuna, sirkakunapis shumaq pampalla kanqa. Qinqulla nankuna kaqkunapis dirichakanqa. Nankuna uch'ku uch'ku kaqkunapis pampalla tikrakanqa. 6Tukuy pachapi runakunami rikanqallapa Dyus Washakuqninta kach'amutinqa' ". 7Isai'as nishannulla runakuna Juan shutichinanpaq lluqshimutinqa, payqa niyaq: "¡Largu kurukunapa ayllunkuna! ¿Chay manchaypaq kastigumanta washakayashunllapa nirchu yarpuyankillapa? 8Chaynu yarpuyarqa Dyusninchikpinari chiqapta kriyiyllapa, yach'ananllapapaq chiqapta uchaykillapata dijar, Dyusninchikta kasunkillapana nir. Ama qamkunallaqa alabakayllapachu 'Abrahampa ayllun kar washakayanchikllapa' nirqa. Chaqa allita nishaykillapa: Dyus munarqami kay rumikunamatapis, Abrahampa ayllunpaq tikranarqa, tikranman. 9Achapismi listuna qirukunata ch'upanmanta kuchunanpaqqa. Chaqa tukuy qiru mana allita puquqtaqa, kuchur itakunqa ninaman". 10Chaynu Juan rimatinqa, chay runakunaqa niranllapa: -- Chaqa, ¿imatataq rurashaqllapa ama kastigamananllapapaqqa? 11Juanqa paykunata niran: -- Mayqannikillapapis ishkay rach'payjun kaq, mikunayjun kaqpis, quyllapa uk mana kaqniyjunta. 12Chay Romapaq wakin impwistuta kubrakuqkunapismi qimikaranllapa, shutikunanllapapaqqa. Chaymi Juantaqa kaynu nir tapuranllapa: --Yach'achikuq Taytituy, ¿imatataq rurashaq nuqakunaqa? 13Chaymi Juanqa chaykunatapis niran: --Ama kubrakuyllapachu mastaqa, chay kubrakushaykillapamantaqa. 14Chaymantaqa chaynulla wakin suldadukunapis tapuranllapa Juantaqa: --Nuqakuna-shuypaqa, ¿imatataq rurashaqllapa? nir. Chaymi Juanqa paykunataqa niran: --Ama mayqantapis yanqallamanta imanta kitayllapachu. Chaynulla ama yanqallamantaqa uchachayllapachu. Chay michkatach'i ganankillapa chaywanqa kuntintakayllapana. 15Runakunaqami kusalata rikakuyaranllapa tapunakurllapa, imanupiqa Juan kanman Dyuspa Akrashan Cristunqa nir. 16Piru Juanqa paykunataqa niran: "Chiqaptami nishaykillapa: Nuqaqami shutichikuni yakulawan. Nataq uk shamur-shuypaqami shutichikunqa Santu Ispirituwan, ninawan ima. Payqami kusa mas puytiq nuqamantaqa. Nuqaqa paypa naypanpiqa mana sirbinichu llanqinpa watunta kach'anaypaqlamapis. 17Chay payqamiri apamuyan urkitanta makinpi charikur triguta akrananpaq pajanmanta. Chaynu shumaqcharqami chay trigutaqa ch'uranqa ch'urakunanpi. Nataq pajanta-shuypaqa rupachinqa. Chay ninaqami ratakurqa mana wanunqachu". 18Chaynumiri shumaqta willar, Juanqa yach'achikuran imanumi Washakuq shamuq chayqa kanqa nirmapis. 19Chaynullami chay gubyirnu Herodesta-shuypaqa anyaran, uknin Felipipa warmin Herodiaswan kayashanrayku, chaynulla tukuy wakin mana allin rurayninkunapaqpis. 20Piru ashwan Herodesqa, chay tukuy mana allinkunata rurashanpaq anyatinqa, ukmanta yarpur Juantaqa karsilachiran. 21Piru manaraq karsilpi kayar Juan kusa achka runakunata shutichiyatinqa, Jesuspis riran shutikuq. Chaynu shutikur Taytanman mañakuyatinqa syiluqa kich'akaran. 22Chaymi Dyuspa Santu Ispiritunqa Jesusman ishkimuran kusa rikaypaqla, uk palumitanu. Chaymi syilumanta-pacha Dyus kaynu niqta uyaparan: "Qammi kusa munashay Wamray kanki. Qamwanmi kusalata aligriyani" nir. 23Amitunchik Jesucristo yach'achikuq qallarirqami trinta añuyjunmana kasha kanqa. Niqllapa Amitunchik Jesucristuqashi Josipa wamran nir. Jose'-shuypaqa, Elipa wamran nir. 24Eliqa, Matatpa wamran. Matatqa, Levipa wamran. Leviqa, Melquipa wamran. Melqui'-shuypaqa, Janapa wamran karan. Nataq Janaqa, Josipa wamran. 25Josiqa, Matatiaspa wamran. Matatiasqa, Amospa wamran. Amosqa, Nahumpa wamran. Nahumqa, Eslipa wamran. Esliqa, Nagaipa wamran. 26Nagaiqa, Maatpa wamran. Maatqa, Matatiaspa wamran. Matatiasqa, Semeipa wamran. Semeiqa, Josipa wamran. Josiqa, Judapa wamran. 27Judaqa, Joanapa wamran. Joanaqa, Resapa wamran. Resaqa, Zorobabelpa wamran. Zorobabelqa, Salatielpa wamran. Salatielqa, Neripa wamran. 28Neri-shuypaqa, Melquipa wamran karan. Melquiqa, Adipa wamran. Adiqa, Cosampa wamran. Cosamqa, Elmodampa wamran. Elmodamqa, Erpa wamran. 29Erqa, Josuepa wamran. Josueqa, Eliezerpa wamran. Eliezerqa, Jorimpa wamran. Jorimqa, Matatpa wamran. 30Matatqa, Levipa wamran. Leviqa, Simeonpa wamran. Simeonqa, Judapa wamran. Judaqa, Josipa wamran. Josiqa, Jonanpa wamran. Jonanqa, Eliaquimpa wamran. 31Eliaquimqa, Meleapa wamran. Meleaqa, Mainanpa wamran. Mainanqa, Matatapa wamran. Matataqa, Natanpa wamran. 32Nata'n-shuypaqa, Davidpa wamran karan. Davidqa, Isaipa wamran. Isaiqa, Obedpa wamran. Obedqa, Boozpa wamran. Boozqa, Salmonpa wamran. Salmonqa, Naasonpa wamran. 33Naasonqa, Aminadabpa wamran. Aminadabqa, Adminpa wamran. Adminqa, Arnipa wamran. Arniqa, Esrompa wamran. Esromqa, Farespa wamran. Faresqa, Judapa wamran. 34Judaqa, Jacobpa wamran. Jacobqa, Isaacpa wamran. Isaacqa, Abrahampa wamran. Abraham-shuypaqa, Taripa wamran karan. Tariqa, Nacorpa wamran. 35Nacorqa Serugpa wamran. Serugqa, Ragaupa wamran. Ragauqa, Pelegpa wamran. Pelegqa, Heberpa wamran. Heberqa, Salapa wamran. 36Salaqa Cainanpa wamran. Cainanqa, Arfaxadpa wamran. Arfaxadqa, Sempa wamran. Sem-shuypaqa, Noepa wamran karan. Noeqa, Lamecpa wamran. 37Lamecqa, Matusalenpa wamran. Matusalenqa, Enocpa wamran. Enocqa, Jaredpa wamran. Jaredqa, Mahalaleelpa wamran. Mahalaleelqa, Cainanpa wamran. 38Caina'n-shuypaqa, Enospa wamran karan. Enosqa, Setpa wamran. Setqa, Adanpa wamran. Nataq Adanta-shuypaqa Tayta Dyusmi ruraran.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\