San Lucas 4

1Jesusqa Santu Ispirituwan kar tikrakamuran riyu Jordanmantaqa. Chaynu Santu Ispiritu yapatinmi, Jesusqa riran chunllaq lugarman. 2Chaypiqami kwarinta diyata karan. Chaymi chay diyakunaqa ayunar mana imalatapis mikushanrayku kusalata mallaqnaran. Chaynu mallaqnatin, dyabluqa imanullapis Jesustaqa uchakuchinaran. 3Chaymi niran: --Chiqapta Dyuspa Wamran karqa, kay rumita willay tantapaq tikrakananpaq nir. 4Piru Jesusqa niran: --Dyus nitin iskribikashakunapimi nin: 'Manami tantalamantachu runaqa kawsayta puytin. [Ashwanmi Dyuspa tukuy rimayninta kasur kawsanqa]' nir. 5Chaymanta-shuypaqami dyabluqa Jesustaqa aparan kusala unaq sirkaman. Chaymantami dasla kay pachapa tukuy pwiblunkunata rikachir niran: 6--Nuqaqami qushayki tukuy kay imakuna kay pachapi kaqtaqa, qamna mantakunaykipaq. Chaqa, nuqapami tukuy kaykunaqa. Chay-ari mayqantapis qushaq qunashaytaqa. 7Chayrayku, qunqurir nuqata aduramatkiqami tukuy chay rikayashaykikunaqa qampaq kanqa nir. 8Jesusqa niran: --[¡Ashuy dyablu!] Chaqa Dyus nitin iskribikashakunapimi nin: 'Adurar sirbiy Amituyki Dyuslata' nir. 9Chaymantami dyabluqa Jesustaqa aparan Jerusale'n pwibluman. Chaypiqami Dyusta adurananllapa wasipa kusa unaqninman iqachir niran: --Chiqapta Dyuspa Wamran karqa, kaymanta uraman kach'akay. 10Chaqa Dyus nitin iskribikashakunapimi, nin: 'Dyusqashi angelninkunata kach'amunqa kuytashur washashunanpaq. 11Chaynulla aypashuyanqashi ch'akikimapis ama ch'achikananpaq ima rumilawanmapis' nir. 12Chaynu nitinmi, Jesusqa niran: --Dyus nitin iskribikashakunapimi ninpis: 'Amami Amituyki Dyus nishanllata rurachir pukllaychu' nir. 13Chaymanta-shuypaqami dyabluqa manana imanupis Jesusta uchakuchiyta puytirnaqa, ashuranna paymantaqa ayka diyallataqa. 14Jesusqami qashan Galileaman tikrakaran Santu Ispiritupa pudirninwan karna. Chaymi chay lugarkunapa ridurninkunapiqa paypaqqa kusalata yach'aranllapana. 15Chaqa payqami tukuy chay tantakananllapa wasikunapi yach'achikuq. Chaymi tukuyla paytaqa alabaqllapa. 16Chaymantami Jesusqa chay maypich'i kriyakasha karan, pwiblun Nazaretllaman riran. Chaymi samana diyapiqa chay tantakananllapa wasiman yaykuran paypa kustumrin kashanrayku. Chaymantami shariran Dyus nitin iskribikashakunata liyinanpaq. 17Chaymi Dyuspa rimaqnin Isai'as iskribishanta makyatinllapa kich'arqa, kaynu niqta tarir liyiran: 18"Nuqapimiri Dyuspa Ispiritunqa. Chaqa pay akramarmi kach'amasha chay mana imayjunkunata Dyuspa shumaq rimayninta yach'achinaypaq. [Kach'amashapismi kwashalla kaqkunata kunsulanaypaq]. Chaynullami kach'amasha dyablupa makinpi kaqkunata washanaypaq, syigukunata rikakuchinaypaq, qischakaqkunata washanaypaq ima. 19Kach'amashapismi Dyusqa tukuylata yanapananpaq tyimpuqa ch'amushana nir yach'achikunaypaq". 20Chaynu nirnaqa Jesusqa chay iskribikashataqa pillur, chay tantakananllapa wasipi yanapakuqta qur payqa taran. Nataq tukuy chaypi kaqkunaqami kusalata paytaqa chapayaranllapa. 21Chaymi payqa rimaq qallariran kaynu nir: --Dyus nitin iskribikashanta liyishayqami kananlla qamkunapa naypaykillapapi nuqawan kumplikashana. 22Chaynu nir kusa shumaqta rimashanraykumi, chay uyakuqkunaqa dispantakashalla Jesuspaqqa kusa allinta rimayaranllapa. Piru chaynu rimarmapis yaqqa mana kriyinar paykunapura kaynu nir tapunakuyaqllapa: --¿Manachu kayqa Josipa wamran? nir. 23Chaynu yarpuyatinllapamiri, Jesusqa paykunataqa niran: --'Rimidyakuq tayta, qamraq rimidyakay' nishanllapanullami nimayankillapa kanqa. Chaynullami nimayankillapapis kanqa: Capernaumpi kwichka achka imakunata rurashayki nir uyapashayllapatami kay pachaykipipis ruray kriyinayllapapaq, nir. 24"Chiqaptami nishaykillapa: Mayqanpis Dyuspa rimaqnin katinqa, manami pwiblunllapiqa shumaqta rikanllapachu nir. 25Alliptami nishaykillapapis: Dyuspa rimaqnin Eliaspa tyimpunpimi kimsa añu-y-midyuta tamya mana karanchu. Chaymi tukuy Israel pwiblupiqa kusala mallaq tyimpu karan. Chaynullami chaypiqa achka byuda warmikuna karanllapa. 26Piru chaynu katinmapis Dyusqa Eliastaqa mana Israelmanta chay byudakunamanchu kach'aran. Ashwanmi paytaqa kach'aran Sarepta pwiblumanta uk byuda warmiman. Chayqami Sido'n pwiblupa shipchanlapi kaq. 27Chaynullami Israel pwiblukunapipis karan achka qishaq ismuyaq runakuna, Dyuspa rimaqnin Eliseupa tyimpunpiqa. Chaynu katinmapis, mana mayqantapis allicharanchu. Ashwan Siria pwiblumanta Naama'n shutiq runalata allicharan" nir. 28Chaynu chaykunata uyarllapami, chay tantakananllapa wasipi kaq runakunaqa tukuyla kusata piñakuranllapa. 29Chaymi sharir Jesustaqa chay pwiblumantaqa aparanllapa chay pwiblu rurakashapa qichqalanpi pata karan chayman, chay patamantana itakunanllapapaq. 30Piru ashwan Jesusqa chaynu ruranayatinllapamapis ch'aypinllapata pasar riran. 31Jesusqami riran Galileapa pwiblun Capernaumman. Chaymi samana diyakunapiqa runakunata yach'achiq. 32Chaynu yach'achikutinmi kusa dispantakashalla kidaqllapa. Chaqa kusata paylla mantakur imami yach'achikuran. 33Chay tantakananllapa wasipiqami, kayaq uk runa dyablupa yarpuyninwan. Chayqami kusa jwirtita kaynu qaych'akuq: 34--¡Ay! Nazaretmanta Jesu's, ¿imapaqtaq nuqakunaman yakapakanki? ¿Ima, chinqachimaqllapachu shamushayki? Nuqaqami riqsishuni. ¡Qamqami Dyuspa Santu Wamran kanki! nir. 35Chaynu nitinmi, Jesusqa anyaran dyablupa yarpuynintaqa kaynu nir: --¡Upallalla yarquy kay runamantaqa! Chaynu Jesu's nitinqami, chay dyablupa yarpuyninqa yarquranna runamantaqa. Tukuy runakunapa naypanpimi chay runataqa ratachir mana imanachirlapischu yarquran. 36Chayta rikarmi, tukuyla runakuna kusa dispantakashalla ukninllapa ukninllapa kaynu ninakuyaqllapa: "¿Ima rimaykunataq kaykunaqa? Chaqa pudirninwan kusata paylla mantakur, imami willan dyablu chay runamanta yarqunanpaqqa. ¡Chaynu willatinmi paykunaqa yarqun!" 37Chaynu nir rimatinllapami tukuyla chay lugarpa pwiblitunkunapi Jesuspaqqa kusalata rimaqllapa. 38Jesusqa tantakananllapa wasimanta yarqurqa, rir yaykuran Simonpa wasinman. Chaypimi Simonpa swigran qishaq kusa rupapi karan. Chaymi Jesusta rugaranllapa alliyachinanpaq. 39Jesusqami payman qimikar chay rupataqa wakaq tukuy niran. Chaynu nitinmi chay rupaqa dijaranna. Chaymantami ashwan chay kutilla, warmisitaqa sharikur paykunata qaraqna qallariran. 40Rupay chinqatinnaqa, tukuy riqchaq qishaywan kaqninkunata Jesusman apamuranllapa. Chaymi makinkunata paykunapa ananman ch'urarlla allicharan. 41Chaynullami achka runakunamanta dyablupa yarpuyninkunapis yarquran, kaynu qaych'akur: --¡Qamqami Dyuspa Wamran kanki! nirlla. Chaynu nitinllapami Jesusqa anyar, mana dijaranchu rimananllapapaqqa. Chaqa chay dyablupa yarpuyninkunaqami yach'ayaranllapa payqa Dyuspa Akrashan Cristun nir. 42Chaymanta allaqnin achkiyayatinnaqa Jesusqa sharir, chay pwiblumanta lluqshir riran chunllaq lugarmanna. Piru runakunami kusalata maskar rir, ch'aranllapa pay kayashanmanqa. Chaymi Jesustaqa chaylapi kidananta munaranllapa, ama rirnachu. 43Chaymi Jesusqa niran: --Ashwanmi Dyusqa imanumi mantakun nir shumaq rimananta uklaw pwiblukunapipis yach'achikunaypaq kani. Chaqa chaypaqmi shamusha kani nir. 44Chaynumi Jesusqa chay Israel runakuna tantakananllapa wasikunapi, Galilea lugarkunapi ima Dyuspa shumaq rimanantaqa yach'achikur puriyaran.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\