San Lucas 5

1Uk diyapimi, Jesusqa Genesaret quch'apa manyanpi karan. Chaymanmi kusala achka runakuna, Dyus nishanta yach'achikutin uyakuyta munashanrayku tantakamur limpu kich'kichiranllapa. 2Chaymantami Jesusqa rikaran ishkay yaku karrukunata quch'apa rurinpi kaqta. Chay yaku karrukunaqami shinala karan, piskadukuqkuna atun shikranllapata paqaq ishkishanrayku. 3Chaymi Jesusqa iqaran uk yaku karruman. Chayqami Simonpa karan. Chaymi Simontaqa mañaran, yaku karrunta ashlila yakukaq sikpachinanpaq. Chaypinami Jesusqa tar, tukuy chaypi kaqkunataqa yach'achiran. 4Chaymanta rimar tukchirnaqa Simonta niran: --Kay yaku karruykitaqa quch'apa mas ch'aypinkaqman apar, chaymanta chay atun shikraykillapata itakuyllapa piskaduta aypanaykillapapaqqa, nir. 5Simonqa niran: --Yach'achikuq Taytituy, tukuy tuta piskadukurmapis, manami uklamatapis aypashachu kanillapa. Piru qam nimashaykinullami atun shikrayllapakunataqa yakuman itashaq. 6Chaynu Jesu's nishannulla rurarqami, allipla achkata piskadutaqa ayparanllapa. Chaymi atun shikrankunamapis llikikayaranna. 7Chaymantami chay uk yaku karrupi piskadukuq masinkunata qayaran shamur yanapananllapapaq. Chaymi ishkantin yaku karruman untachitinllapami, ashwan ishkantin yakumanqa chinqayaranllapana kusala achka piskadu kashanrayku. 8Chaynu milagruta rikarqami Simo'n Pedruqa, Jesuspa naypanlapi qunqurikur, kaynu niran: --Taytituy, ¡nuqami kusala uchasapa kani! ¡Chaymi rugashayki rikunaykipaqna naypaymantaqa! nir. 9Chaynuqami Simonqa niran, wakinninkunawan kusala achka piskaduta aypashanrayku manchakusha kar. 10Chaynullami Zebedeupa wamrankuna Santiaguwan Juanpis kusalata manchakusha karanllapa. Paykunami Simonpa kumpañirun karanllapa. Piru Jesusqa Simontaqa niran: --Ama manchakuychu. Ashwanmi kananmantaqa piskaduta aypaq yupayna runakunata nuqapaq yach'achir tantanki nir. 11Chaynu Jesu's nitinqami, chay kutilla yaku karrunllapataqa quch'apa manyanman apar, tukuy imanllapata dijar, utqaylla riranllapa Jesuswanna. 12Uk diyapi Jesu's uk pwiblupi katin, ch'aran uk kusa qishaq ismuyaq kwirpuyjun runa. Chaypimi Jesusta rikarqa, pachakaman pukch'irar kaynu nir rugaran: --¡Taytituy! llakipamayarqa allichamay-ari kay qishayniymantaqa nir. 13Chaymantami Jesusqa makinwan kamar, kaynu niran: --Munayanimi alliyanaykita. ¡Kananlla alliyay! nir. Chaynu nitinlami, chay runaqa alliyaran qishayninmantaqa. 14Chaymi Jesusqa niran: --Amami mayqantapis willankichu. Ashwanmi rir qimikay kurakunaman. Chaymi apanki ufrinditaykita Moise's mantakushannulla. Chayna tukuy yach'ananllapapaq qishaynikimantaqa alliyashaykina nir. 15Chaynu upallala kananta munatinmapis, Jesuspaqqa kusa achka runakunana yach'ayaranllapa, payqa imatapis rurayta puytin nir. Chaymi kusa achka runakuna Jesusmanqa tantakaqllapa, qishayninkunamanta alliyananllapapaq. 16Piru Jesusqa paykunamanta ashur chunllaq lugarkunaman riq Taytanman mañakuq. 17Uk diyapi Jesu's yach'achikuyatin, chaykunapiqa tayaranllapa wakin fariseo runakuna, Moise's mantakushanta yach'ar yach'achikuqkuna ima. Paykunaqa shamusha karanllapa, Galileapa, Judeapa, Jerusalenpa tukuy pwiblunkunamanta. Dyuspa pudirnintaqami rikayaranllapa, Jesu's qishaqkunata alliyachitin ima. 18Chaymantaqa ch'aranllapa runakuna uk paritapi mana kuyuyta puytiq runata apar. Wasipa rurinman yaykuchirmi, Jesuspa naypanpi usurachinayaranllapa. 19Piru mana maytapis yaykuchiyta puytiqllapachu, kusa unta runakuna katinllapa. Chaymi iqaranllapa wasipa ananman. Chaymantaqa chay wasipa qatananta uch'kuta rurar, chaylata chay mana kuyuyta puytiq runataqa ishkichiranllapa Jesuspa naypanmanqa. 20Chaymantaqa Jesusqa nuqapi kusata kriyinllapa nir yach'arqa, kaynu niran: --Taytituy, tukuy uchakushaykikunamanta pirdunashushana kani nir. 21Chaynu Jesu's nitinqa, Moise's mantakushanta yach'ar yach'achikuqkuna, chaynulla fariseukunaqa yarpupakuq qallariranllapa: ¿Imataq payqa chaynu rimananpaqqa? Wakqachu Dyusninchiknulla tukunayan. Manami allinchu chaynuqa. Chaqa Dyuslari uchakunamanta pirdunakuytaqa puytin nir. 22Piru Jesusqami yach'ayaran, imatami chay runakunaqa yarpuyan nirmapis. Chaymi kaynu nir tapuran: --¿Imapaqtaq qamkunaqa chaynuta yarpunkillapa? 23¿Imataq mas trabajusu ruranaypaq, 'Uchaykikunamantami pirdunashuni' ninaypaq, manaqachu 'Sharir puriy', ninaypaq? 'Uchaykikunamanta pirdunashuni' nitiyqa, qamkunaqa mana kriyinkillapachu. 24Piru kananllami intrachishaykillapa Dyusmanta Shamuq Runaqami kay pachapiqa paylla puytin uchanllapakunamanta pirdunakuytaqa nir. Chaynu nirnaqami chay mana kuyuyta puytiq kwirpuyjun runataqa niran: --Qamtami nishuni: Sharir paraykita apar, riy wasikiman nir. 25Chaynu Jesu's nitinlami tukuypa naypanpi das sharir, chay usurayashan paritanta apar riran wasinman, Dyusta alabaqnu. 26Chaynu chay milagruta rikarmi chaypi kaqkunaqa kusa dispantakashalla kidar, Dyusninchiktaqa alabaranllapa kaynu nir: "Kananqami kusa ukman shumaqkunata rikashanchikllapa" nir. 27Chaymanta Jesusqa waqtaman lluqshirqa, rikaran Romapaq impwistuta kubrakuq runata. Payqami shutiq Levi'. Payqami chay impwistuta kubrakunanpi tayaran. Chaymi Jesu's rikarqa niran: --Shamuy nuqawan rishun nir. 28Chaynu nitinqa Leviqa sharir, tukuy iman kaqkunata chaypi dijarna, Jesuspa pullan riran. 29Chaymantaqami Leviqa wasinpi ruraran uk fyistata, Jesusrayku. Chaymi achka wakinnin Romapaq impwistuta kubrakuqkunapis wakin runakunawan pulla misapi tayaranllapana. 30Piru chay fariseukuna, chaynulla Moise's mantakushanta yach'ar yach'achikuqkunaqa piñakur, Jesuspa yach'akuqninkunataqa anyaqnulla, kaynu niran: --¿Imapaqtaq mikunkillapa, upyankillapa, chay impwistuta kubrakuqkunawan chaynulla uchasapakunawan pullaqa? nir. 31Chaynu nitinllapami, Jesusqa paykunataqa niran: --Allilan kar mana qishaq kaqkunaqami mana ministinchu rimidyakuqtaqa. Chaymi ashwan chay qishaq kaqkunala ministin rimidyakuqtaqa. 32Chaqa nuqaqami mana, chay allinla kani niqkunapaqchu shamusha kani. Ashwanmi shamusha kani, chay uchayjunkunata willatiy kriyir, uchanllapata dijarna washakananllapapaq. 33Kaynumi Jesustaqa niranllapa: --Juanpa yach'akuqninkuna, fariseukunapa yach'akuqninkunapis kusata ayunar, Dyusman mañakunllapa. Piru qampa yach'akuqnikikuna-shuypaqa maydiyapis mikunllapa, upyanllapa ima. 34Jesusqa paykunataqa niran: --Qamkunaqachu uk kasaraq runa chayllapiraq katinqa chay pullan kaqkunata, ¿'Ayunay' ninkimanllapa? 35Piru chay kasarasha rinanpaq urami ch'amunqana. Chaynu ritinna-shuypaqa ayunanqallapana. 36Chaynullami Jesusqa kay kumparasyunkunatapis parlaran: "Manami mayqanpis uk mushuq rach'pata kuchur, makwa mudananta rimindanchu. Chaqa chaynu rurarqami yanqallana chay mushuq rach'pataqa dañayan. Chaynullami chay mushuq rach'pawan, makwa rach'pata rimindashaqa mana shumaqnachu kidan. 37Chaynulla, chay ubapa yakun mushuq binutaqa manami itanchikchu makwa qara kapachumanqa. Chaqa chay ubapa yakun binuqami byijuyar makwa qara kapachutaqa llikinman. Chaynuqami ashwan ubapa yakun binu chaynulla chay qara kapachupis yanqallana tukukanman. 38Chayraykumi, ubapa yakun mushuq binutaqa mushuq qara kapachumanna itaypaq. 39Nishaykillapapis: Mayqan runapis ubapa yakun binu byijuyashata upyayarqa, mananami chay ubapa yakun mushuq binutaqa upyaytaqa munannachu. Chaqa ninmi: Chay byijuyasha chaymi, kusala mishki nir".


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\