San Lucas 6

1Uk diyami samana diya katin, Jesusqa riyaran tarpukashakunapa rurinta. Chaymi, yach'akuqninkuna riqnuqa trigupa ispigankunata pitir qaqur murintaqa mikuyaqllapa. 2Chaymi chaymantaqa, wakin fariseo runakunaqa kaynu nir tapuranllapa: --¿Imapaqtaq chay samana diyapi mana ruraypaqkunataqa, rurankillapa? nir. 3Chaynu nitinllapami, Jesusqa niran: --¿Manachu qamkunaqa liyishaykillapa, uk kuti gubyirnu David wakinninkunawan mallaqnar imanu tukuran nir iskribikashantaqa? 4Chaqa Davidmi wakinninkunawan Dyusta adurananllapa tuldu wasiman yaykur, Dyuspa kaq turtillankunata aypar mikuranllapa. Allita yach'ashanchikllapanu, chay turtillakunataqami, kurakunala mikunanllapapaqqa kaq. 5Jesusqami niranpis: --Dyusmanta Shamuq Runami, chay samana diyapiqa imata ruraypaq chaynulla mana ruraypaqchu niytaqa puytin. 6Qashanmi uk samana diyapi, Jesusqa tantakananllapa wasiman yaykur yach'achikuq qallariran. Chaypimi karan uk runa allilaw makin wiqru. 7Piru chaypiqami Moise's mantakushanta yach'ar yach'achikuqkuna, chay fariseo runakunaqa kusalata Jesustaqa chapar ninakuyaranllapa: "¿Ima kay samana diyapichu alliyachiyanqa wak wiqru makiyjun runataqa? Chayta ruratinqami, chaylapaqna uchachashunllapa" nir. 8Piru Jesusqa yach'aran imatami yarpuyanllapa nirmapis. Chaymi, chay wiqru makiyjun runataqa niran: --Sharir, ch'aypinllapapi shay. Chaynu nitinqa chay runaqa das sharan. 9Chaymi Jesusqa chay runakunataqa niran: --Ma tapushaykillapa, samana diyapiqa, ¿allin kaqtachu ruranchik manaqachu mana allin kaqta? Chaynulla ¿allinchu kanqa allichar washakunapaq manaqachu dijasha wanunanpaq? 10Chaynu nirnaqa, tukuy chay ridurninpi kaqkunata chapar, chay wiqru makiyjun runataqa, niran: --Makikita chutarachiy. Chaynu nitinmi, chay runaqa nishannullata ruraran. Chaymi makinqa allinna kidaran. 11Piru chay runakunaqami ashwan kusalata piñakur ninakuranllapa: "¿Imatataq Jesustaqa rurashunllapa?" nir. 12Chay diyakunapimi, Jesusqa riran uk sirkaman mañakuq. Chaymi tukuy tuta Dyusman mañakuyar yurqaran. 13Chaymanta achkiyatinnaqa, tukuy yach'akuqninkunata qayamur dusilata akraran. Chaymi paykunataqa niran: "Apustulniykunana kankillapa" nir. 14Kaykunami karanllapa: Ukqami Simo'n karan. Payllatami shutichiranpis Pedro nir. Ukqa karan Simonpa uknin Andre's. Wakinkunaqa karanllapa: Santiago, Juan, Felipe, Bartolome', 15Mateo, Toma's, Alfeupa wamran Santiago, Simo'n Zelote, 16Santiagupa uknin Judas ima. Uk-shuypaqa karan Judas Iscariote. Kaymi Jesustaqa kuntrankunaman qukuran wanuchinanllapapaqqa. 17Chaymanta Jesusqa chay sirkamanta paykunawan ishkimurqa, uk pampapi kidaranllapa. Chaqa chaypiri tukuy yach'akuqninkuna chaynulla kusala achka runakuna karanllapa. Paykunaqami shamusha karanllapa, Judeamanta, Jerusalenmanta, mar manyan Tirumanta, Sidonmanta ima Jesusta uyakuq, chaynulla qishayninllapamanta alliyananllapapaq ima. 18Chaymi chay dyablupa yarpuyninwan kaqkunapis alliyaqllapa. 19Chaynumi Jesustaqa tukuyla kamanayaqllapa alliyananllapapaq. Chaqa tukuy payta kamaqkunataqari pudirninwan alliyachiq. 20Chaymantami Jesusqa yach'akuqninkunata chapar kaynu niran: "Kusa shumaqmi kankillapa qamkuna mana imayjun kaqkunaqa. Chaqa qamkunapaqnami Dyuspa mantakuyninqa. 21Kusa shumaqmi kankillapa qamkuna kanan mallaqnaqkunaqa. Chaqa maydiyaqami untana mikunkillapa. Kusa shumaqmi kankillapa, kanan waqaqkunaqa. Chaqa maydiyaqami aligriyar asikunkillapana. 22Kusa shumaqmi kankillapa Dyusmanta Shamuq Runarayku mana allinpaq riqsishutinllapa, ch'iqnishutinllapa, mana munar mana pullakushutinllapa, musyashutinllapa imaqa. 23"Chaynu rurashutinllapamapis, unaq syilupi Tayta Dyuspa pullan kusa shumaqtana kawsashaq nir yach'ar, kusata aligriyankillapa. Chaqa imanutaq qamkunata qischashunllapa, chaynullami chay runakunapa rukunkunapis Dyuspa unay rimaqninkunatapis qischaranllapa. 24Piru akaw qamkuna kanan kusa imayjun kaqkuna. Chaqa kananllami kusata aligriyashaykillapana. 25Akaw qamkuna kanan kusa unta mikuqkuna. Chaqa maydiyaqami mallaqnankillapa. Akaw qamkuna kanan kusata asikuqkuna. Chaqa maydiyaqami kusalata llakir waqankillapana. 26Akaw qamkuna kanan tukuypaq kusa alabakasha kaqkuna. Chaqa chaynullami unay rukuykillapakunapis, Dyuspa mana chiqap rimaqninkunatachu alabaranllapa. 27"Piru qamkuna uyakumaqkunatami nishaykillapa: Ch'iqnishuqkunatami llakipayllapa. Chaynulla chay qischashuqkunawanpis allinlata rurayllapa. 28Mayqan qamkunapaq mana allinta rimatinllapapis, shumaqta willayllapa. Chaynulla imapaq uchachar qischashutinllapapis Dyusman mañakuyllapa llakipananpaq. 29Mayqan uklaw qaqllaykipi takashutinllapaqa, uklawtapis rikachiyllapa. Mayqan punchuykita kitashutinmapis, dijay kamsaykitapis apanqa. 30Mayqanpis imalata mañakushutinpis, quy. Chaynulla mayqan imaykita kitashutinpis, amami mañankillapachu tikrashunanllapapaqqa. 31Chaynumiri ukkuna qamkunawan shumaq kananta munarqa, qamkunapis chaynulla paykunawanpis kayllapa. 32"Chaqa qamkunata llakipashuqkunalata llakiparqa ¿imanuri Dyuspaqqa shumaq kankillapa? Chaqa Dyusta mana kasuqkunapismi, payta llakipaqkunalataqa llakipanllapa. 33Chaynulla qamkunata allinta rurashuqkunalawan allinta rurarllapaqa, ¿imanuri Dyuspaqqa shumaq kankillapa? Chaqa Dyusta mana kasuqkunamapis chaynuqa ruranllapa. 34Qamkuna, mayqanta imalata pristatiyqami kutichimayanqa nir yarpur pristarqa, ¿imanuri Dyuspaqqa shumaq kankillapa? Chaqa Dyusta mana kasuqkunamapismi pristanakunllapa, imalawan kutichinakunanllapapaqqa. 35Chayrayku ashwan chay ch'iqnishuqkunataqa masta llakipayllapa. Chaynulla allinlata paykunawanqa rurayllapa. Chaymi imata pristarpis, ama yarpunkillapachu: Imalawan kutichimayanqa nirqa. Chaynu rurarllapaqami mana tukukaq imaykillapatana tarikunkillapa. Chaynulla unaqpi kawsaq Dyusninchikpa wamrankunana kankillapa. Chaqa Dyusqami, mana payta yarpuqkunata, chaynulla mana allin kaqkunamatapis kusata llakipan. 36Chaymi qamkunapis llakipakuyllapa, imanutaq Taytanchikllapa Dyuspis kusata llakipakun chaynu. 37"Amami ukkunata rikar yach'ankillapachu, Dyus qamkunatapis ama rikar yach'ashunanllapapaq. Chaynulla ama ukkunata uchachayllapachu, Dyus qamkunatapis ama uchachashunanllapapaq. Ashwanmi pirdunanakuyllapa, Dyus qamkunatapis pirdunashunanllapapaq. 38Ukkunatami quyllapa, Dyus qamkunatapis qushunanllapapaq. Payqami kustalnikillapapi qushunqallapa imakunatapis allita midikashatana. Chaymi ch'aspir ch'aspir untachimunqa kustalnikillapamanqa. Chaynu qamkuna ukkunata imakunawan yanapashaykillapanullami, Dyusqa qamkunatapis yanapashunqallapa". 39Jesusmi kay kumparasyuntapis niran: "¿Puytinmanchu syigu runa, uk syigu masinta kaylata kaylata rishun niyta? ¿Manachu ishkantinllapa ima uch'kukunaman ratanmanllapa? 40Chaynumiri uk yach'akuqpis mana maschu yach'achiqninmantaqa. Chaymi maydiya allita yach'akurpis, yach'achiqnin yupayllana kanqa. 41"¿Imapaqtaq uknikipa nawinpi usulsitu tayan chayta rikaq ch'urakanki, qampa nawikipi atun qiru tayan chayta naypaqta mana lluqshichirqa? 42Qampa nawikipi atun qirupaq mana kwintachakarqa, ¿imapaqtaq uknikita ninki: 'Ukniy, dijamay nawikipi kaq usulta lluqshichishaq' nirqa? Kusa allin tukuq runa, qampa nawikipi atun qirutaraq puntataqa lluqshichiy. Chaynuqami allita rikarna, uknikipa nawinpi usul kaqtaqa lluqshichinki. 43"Allin qiruqami mana puytinchu mana allinta puquytaqa. Chaynulla mana allin qirupis manami allintaqa puquyta puytinchu. 44Chaymi tukuy qirukunata puquyninmanta riqsinchik. Chaqa iguspa puquynintaqami mana kashakunamantachu pallanchik. Chaynulla ubapa puquynintapis manami sarsakunamantachu pallanchik. 45Chaynumi allin runakunapis allin kaqkunalata riman allinkunala shunqunpi kashanrayku. Piru chay mana allin runaqami mana allin kaqkunalata riman, tukuy mana allinkunala shunqunpi kashanrayku. Chaqa mayqanpis shunqunpi kashanllatami, rimanllapa. 46"¿Imapaqtaq qamkunaqa 'Amituy Amituy' nimankillapa, nuqa nishaykunata mana kasurqa? 47Chiqaptami nishaykillapa: Mayqanpis uyamar nuqa nishayta kasur ruraqkunaqami kaynu yupay. 48Uk runami wasinta shachinanpaq puntataqa kusa rurita simintuta rajar, rumipa ananmanta shachiran. Chaymanta riyu untamur, chay wasipi wipyakarpis mana kuychiylamatapis puytiranchu. Chaqa kusa alliri shasha karan. 49Piru mayqanpis uyamar chay nishaykunata mana kasuqqami, uk runa mana simintuta rajarchu allpa analanpi wasinta shachiran. Chaymanta riyu untamur chay wasipi wipyakatinqa, chay wasiqa limpu limpu pampalla rataran chay yupay".


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\