San Lucas 8

1Chaymantami, Jesusqa puriran achka pwiblukunata, chaynulla taksha pwiblitukunata, yach'achikuqnu Dyuspa shumaq rimayninta washakarna paypa mantakuyninpi kawsananllapapaq. Pullanqami dusi yach'akuqninkuna karan. 2Chaynullami pullanqa karanpis chay warmikuna, dyablupa yarpuyninwan, ukman qishaywan kaqkunata allichashankunapis. Paykunaqami kaykuna karan: Mari'a. Paytami Mari'a Magdalena niqllapapis, Magdalamanta kashanrayku. Kay Mariamantami, syiti dyablupa yarpuyninkuna lluqshisha karan. 3Chaynullami karanpis Chuza shutiq runapa warmin Juana. Kay Chuzami, Herodespa imankunata rikaq karan. Ukqami karan Susana; chaynullami wakin achka warmikunapis. Paykunami iman kaqlawanmapis yanapaq Jesustaqa. 4Tukuy pwiblukunamantami kusala achka runakuna Jesu's kayashanman tantakaranllapa. Chaymi Jesusqa kay kumparasyunta paykunataqa parlaran: 5"Uk runami tarpukuq riran ch'akranman. Chaymanta shikwakutinqa wakin simillanqa nanman rataran. Chaymi saruch'aranllapa, chaynulla pariq kurukuna mikuran ima. 6Wakin simillakunaqa rataran rumipa ananman. Chaymanta nasirnaqa, das chakiran yakurayku. 7Nataq wakin simillakunaqami kasha rurikunaman rataran. Chaymantami kashakuna pullan winar, limpu ch'amitachiran. 8Piru wakin simillakunaqami kusala shumaq pachaman ratar, nasimur puquran. Chaymi kada similla syinllata puqutin kusala achkata kusichakuran". Chaynu nirnaqami, kusa jwirtita kaynu niranpis: "Rinriyjun kaqkunaqa uyakur intrakayllapa" nir. 9Jesuspa yach'akuqninkunami tapuran: --¿Ima nishaq niyantaq kay kumparasyunqa? nir. 10Chaymi Jesusqa niran: --Qamkunatami unay mana intrakaypaq kasha katinmapis, kananqa Dyusqa intrachishuyanllapa imanumi payqa mantakun nirmapis. Piru wakin runakunata-shuypaqami willani kumparasyunkunalawan. Chayna michka chapakurmapis ama rikakunanpaq, chaynulla michka uyakurpis ama intrakananllapapaq. 11"Kaynutami munan niyta chay kumparasyunqa: Chay simillaqami, Dyuspa rimaynin. 12"Chay similla nanman ratasha nirqami intrachimanchik, Dyus rimashanta uyakutin chaymanta dyablu shamurqa yarpuyninpi purichiyashanta das qunqachin, amana kriyir washakananllapapaq nir. 13"Nataq chay similla rumipa ananman rataran chaykunaqami, intrachimanchik chay runakuna Dyus rimashanta kusa aligrila uyakuqpaq. Chaymanta chay simillakuna mana allita ch'upakusha yupaymi uk tyimpulapaq kriyir qischakarqa das paymanta ashun nir. 14"Wakin simillakuna kasha ruriman ratashakunaqa, intrachimanchik Dyus rimashanta uyapaqkunapaq. Piru chay yarpupakushankuna, kusata imakunata munapashankuna, chaynulla munashanta rurashankuna imaqa, allmanta allmantaqa limpu ch'amitachiq yupay mana dijanchu puqunanpaqqa. 15"Piru simillakuna chay kusa shumaq pachaman rataran chaykunaqami intrachimanchik, chay allinla shunquyjun kar Dyus rimashanta uyakur imuraslapis allita kasur, kusalata puquq yupay kawsaqkunapaq nir. 16"Manami mayqanpis uk lamparataqa kachkanchu imawan pampananpaq manaqa paranpa ch'akinman ch'urananpaqqa. Ashwanmi unaqlapi ch'uran tukuyla yaykuqkunata achkirachinanpaq. 17Chaynullami kanan qamkunata willashutiyllapa wakinkunapaq pakaplla yupay kaqkunaqami, maydiyaqa uk lampara achkirachikuq yupay shutillamanna rikaritin allita intrakanqallapa. 18"Chayraykumi allita uyakuyllapa: Chaqa mayqanpis intrakar kasukuqkunataqami masta intrachishaq. Piru chay mana intrakaqkunata-shuypaqami intrakayanina niyashanmatapis limpula qunqachishaq". 19Chaymantami Jesuspa mamanwan ukninkunaqa, ch'aranllapa chay maypich'i Jesu's kayashanlawman. Piru kusala achka runakuna kashanrayku naypanman mana qimikayta puytiranllapachu. 20Chaymi mayqanch'i Jesustaqa kaynu nir willaran: --Mamaykiwan uknikikunami chay waqtapi ministishuyan nir. 21Jesusqa niran: --Mayqanpis Dyus rimashankunata uyakur, chay nishannullata ruraqkunami, mamaywan ukniykunaqa nir. 22Uk diyapi, Jesusqa uk yaku karruman yaykuran yach'akuqninkunawan. Chaymi paykunata niran: --Rishunllapa quch'apa uklaw manyanman nir. Chaymi riranllapana. 23Chaymanta quch'ata pasayatinllapaqa, Jesusqa punuran. Chaykamanqami, kusalata wayra rikarimuran. Chaymi chay quch'amapis wakmanta kaymanta maqchikaq qallariran. Chayna, chay yaku karrumanqa yaku untaq qallaritin, yakuman chinqananlapaqna karanllapa. 24Chaynu tukuyatinqa, Jesusta rikch'achir kaynu niranllapa: --¡Yach'achimaqniyllapa! ¡Yach'achimaqniyllapa! ¡Yakumanmi chinqayanchikllapana! nir. Chaymi Jesusqa sharir, wayrawan yaku maqchikaqtaqa willatinla, limpu qasillaran. 25Chaymanta yach'akuqninkunata niran: --Ima, ¿manaraqchu allita kriyinkillapa? nir. Piru paykunaqami kusata manchakushanrayku dispantakashalla, tapunakuyaqllapa: "¿Imanu runataq kayqa? Chaqa wayrawan yakumatapis willatinla, kasun-ari" nir. 26Chay quch'ata riyarqami, ch'aranllapa Galileapa naypanpi Gadara shutiq lugarman. 27Chaymi, Jesu's yaku karrumanta ishkitinqa, chay lugarmantaqa dyablupa yarpuyninwan kaq uk runa yarqamur Jesusman qimikaran. Chay runaqami unayna mana rach'payjunnachu puriq, chaynulla mana wasipinachu taqpis. Ashwanmi pantyunkunapina taq. 28Chaymanta Jesusta rikarqa, kusala jwirtita qaych'akur paypa naypanpi qunqurir kaynu niran: --¡Unaq syilumanta Dyuspa Wamran Jesu's, ama nuqamanqa yakapakamuychu! ¡Rugashaykimi ama qischamanaykipaq! nir. 29Chaynuqami chay dyablupa yarpuyninqa niran, runamanta lluqshinanpaq Jesu's anyashanrayku. Chaqa kutir kutirmi chay dyablupa yarpuyninqa chay runataqa aypaq. Chaymi runakuna michka makinkunata, ch'akinkunata alli kadinakunawan watatinllapamapis chay runaqa pitiq. Chaynumi ashwan chay dyablupa yarpuyninqa chunllaq lugarkunaman apaq chay runataqa. 30Chaymi Jesusqa chay runataqa kaynu nir tapuran: --¿Imataq shutinki? Chay runaqa niran: --Shutinimi 'Legio'n'. Chaynuqami niran, dyablupa yarpuyninkuna paypi kusa achka kashanrayku. 31Chaymi chay dyablukunaqa, Jesusta rugaran ama chay manchaypaq uch'ku ruriman kach'ananllapapaqchu. 32Chay sirkakunapimi achka kuchikuna shitqakuyatin, chay dyablupa yarpuyninkunaqa Jesusta rugaran, chay kuchikunaman yaykunanllapapaq. Chaymi Jesusqa yaykuyllapa niran. 33Chay dyablupa yarpuyninkuna chay runamanta yarqurqa, chay kuchikunaman yaykuranllapa. Chaymi chay kuchikunaqa kallpaq qallariran qaqata uray. Chaymanta quch'aman yaykur ch'uqar wanuranllapa. 34Chaymi chay kuchita michiqkuna, tukuy chay pasashanta rikarqa, kallpar riranllapa chay pwiblupi runakunata, chaynulla ch'akrapi taqkunatapis parlaq. 35Parlakutinllapaqa runakunaqa lluqshiranllapa rikaq chay pasashankunataqa. Chaymanta Jesu's kayashanman ch'arqa, chay runataqa Jesuspa naypanpi yarpuyninpina, mudakusha taqta rikar manchakuranllapa. 36Piru chay tukuy ima pasashakunata rikaqkunaqa, manyaqlla parlakuranllapa imanumi alliyaran chay runaqa nirmapis. 37Chaymi chay Gadara shutiq lugarmantaqa, tukuyla runakunaqa Jesusta rugaranllapa, chaymantaqa rinanpaq uklawta. Chaqa kusatari manchakuyaranllapa. Chaymi Jesusqa yaku karruman yaykur riran. 38Chay dyablupa yarpuyninmanta alliyasha chay runaqa, Jesusta rugayaran paywan rinanpaq. Piru Jesusqami chay runataqa kidananpaq kaynu niran: 39--Riy wasikiman. Chayna parlakuy Dyus imanumi llakipar yanapashusha nirmapis. Chaymi chay runaqa rir parlakuran tukuyta chay pwiblupiqa, imatami Jesu's paypaq rurasha nirmapis. 40Chaymanta Jesu's chay quch'apa uklawninmanta tikrakar shamutinqa, chaypi kaq runakunaqa kusalata aligriyaranllapa yarayashanllaparayku. 41Chaymi, uk runa Jairo shutiq ch'aran. Chay Jairumi tantakananllapa wasipi uk mantakuq kaq. Paymi Jesuspa naypanpi qunqurikur rugaran wasinman rinanpaq. 42Chaqa wanuypaqna karan chay runapa uklayla warmi wamran kaqqa. Wamranqami dusi añuyjunna kasha kanqa. Piru Jesusqami kusa achka runakunapa rurinta riyashanrayku, kusalata kich'kichiyaranllapa. 43Chay runakunapa rurintami riyaran uk warmipis. Chay warmimi dusi añupaqna yawarnin shamutin qishaq karan. Chaymi rimidyakuqkunapi, kusalata gastaran iman kaqninkunalamatapis. Piru manami mayqanpis allicharanchu. 44Kay warmisitami Jesuspa ikinlawta qimikar rach'panpa manyanta kamaran. Chaynu kamatinlami, chay kutilla yawarnin shamuqqa qasillaranna. 45Chaymantaqa Jesusqa tapukuran: --¿Pitaq kamamasha? nir. Chaymanta tukuy "Mana mana" niyatinqa, Pedruqa niran: --Yach'achikuq Taytituy, kusala achka runakuna kashanraykumi, kich'kipi kumsashuyan ima nir. 46Piru Jesusqami niran: --Mayqanch'i kamamasha. Chaqa nuqami kwintata qukasha kani, pudirniy yarqusha nir. 47Chaymanta chay warmiqa imanupis mana niyta puytirqa, chukchukyaqnulla rir Jesuspa naypanpi qunqurikuran. Chaymi tukuypa naypanpi rimaran imanumi Jesuspa rach'panta kamarla alliyaran nir ima. 48Chaymi Jesusqa niran: --Mamitay, kriyishaykiraykumi alliyashaykina. Chayraykumi aligrilana rikuy. 49Chaynu nir Jesu's rimayatinllami, chay tantakananllapa wasipi mantakuq Jairupa wasinmanta uk runa ch'ar kaynu niran: --Wamraykiqami wanushana. Amana masqa qillakachiynachu yach'achikuqtaqa nir. 50Piru Jesusqa chaynu niqta uyarqa, niran: --Ama manchakurchu, nuqalapi kriyiy. Chaymi wamraykiqa alliyanqa nir. 51Chaymanta Jesu's wasiman ch'arnaqa, Pedruta, Santiaguta, Juanta, chay wamrapa taytanta, mamanta imala rurimanqa yaykuchiran. 52Tukuymi waqayaranllapa chay wanushapaq llakir. Piru Jesusqa niran: --Ama waqayllapachu. Kay wamraqami mana wanushachu, punuyanlami nir. 53Chaynu nitinmi, tukuyla asiparanllapa paytaqa. Chaqa yach'ayaranllapari wanusha nir. 54Chaymantami Jesusqa makinmanta aypar kusala jwirtita rimar niran: --¡Mamitay sharimuy! nir. 55Chaynu nitinmi kawsamur, sharimuran. Chaymantami Jesusqa kach'akuran qarananllapapaq. 56Chaymi taytankunaqa, kusa dispantakashalla kidaranllapa. Piru Jesusqa niran, ama mayqantapis parlananllapapaqchu, chay rurashankunapaqqa nir.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\