San Lucas 9

1Jesusqa tantaran tukuynin dusi yach'akuqninkunata. Chaymantami yach'ayninta, pudirninta ima quran, tukuy dyablupa yarpuyninkunata itakunanllapapaq chaynulla qishaykunamanta allichakunanllapapaq ima. 2Chaynumiri yach'akuqninkunataqa kach'aran Dyuspa mantakuyninpaq yach'achikunanllapapaq, qishaqkunata allichananllapapaq ima. 3Kaynu nirmi kach'aran: "Nanpaqqami ama imalatapis aparchu rinkillapa: Bastunta, alburjata, tantata, chaynulla qillayta, mudakunaykipaq rach'paykillapa imamatapis. 4Mayqan wasiman ch'arpis, chaymantaqa ama lluqshinkillapachu, chay lugarmanta rinaykillapakaman. 5Imanupi mayqan pwiblupi mana samachishunatinllapaqa, ch'akikillapapi kaq pulbumatapis ch'aspir lluqshir rinkillapa. Chaynu rurarqami intrachinkillapa: 'Manami nuqakunapa kwintaynachu. Ashwanmi qamkunapina kanqa' nir". 6Chaynu nitinmi, paykunaqa riranllapana tukuy pwiblitukunata Dyuspa shumaq rimayninta yach'achikuqnu chaynulla qishaqkunata allichaqnu ima. 7Chaymantami tukuy chay pasashankunapaq gubyirnu Herodesqa uyaparanna. Piru mana yach'ayaranchu imanumi kanqa nirmapis. Chaqa Jesuspaqqa ukkunaqa niqllapa: "Juan wanushanmanta kawsamusha" nir. 8Ukkuna-shuypaqa niqllapa: "Dyuspa rimaqnin Eli'as shamunanpaq karan, chay shamusha" nir. Chaynulla wakinkunapis niqllapa: "Dyuspa unay uk rimaqninkuna kawsamusha kanqa" nir. 9Chaynu niyatinllapamapis, Herodesqa paylla niran: "Chaqa nuqalla niray, Juanpa umanta pitinanllapapaqqa. Chaynu katinqa ¿mayqantaq kanqaqa chay runapaq kusata rimayanllapa chayqa?" nir. Chaymi chiqapta yach'anar Herodesqa kusalata Jesustaqa tariyta yarpuran. 10Chaymanta chay apustulninkuna tikrakamurqa Jesustaqa parlaranllapa tukuy imakunata rurashanllapata. Chaymi Jesusqa paykunalata apar riran Betsaida pwibluman. 11Piru runakunaqa, Jesusqa Betsaidapi nir yach'arqa riranllapa. Ch'atinllapaqa Jesusqa samachiran. Samachirqa runakunataqa willaran imanumi Dyus mantakun nir, chaynulla paykunapa naypanpi qishaqkunata allicharan, ima. 12Chaymanta limpu tardiyatinnaqa, Jesuspa dusi yach'akuqninkunaqa payman qimikar, kaynu niranllapa: --Taytituy, runakunata willay rir chay shipchakaq pwiblitukunaman, lugarkunaman ima mikunanllapata rantir mikur samananllapapaq. Chaqa kay lugarpiqami mana imapis kanchu nir. 13Chaymi Jesusqa paykunataqa, niran: --Qamkuna qarayllapa, nir. Chaynu Jesu's nitinqa paykunaqa niranllapa: --Chaqa sinku tantitawan ishkay piskaditula kan. ¿Maymantashi kay kwichka achka runakunapaqqa mikuymatapis rantishunllapaqa? 14Chaqa tukuyninqa chaypi kaqkunaqa ullqukunala sinku mil (5,000) kasha kanqallapa. Piru Jesusqa yach'akuqninkunataqa niran: --Willayllapa chay runakunaqa tanqallapa sinkwinta, sinkwinta nir. 15Chaynu nitinqa, yach'akuqninkunaqa tukuy runakunataqa samachiranllapa. 16Chaymanta Jesusqa chay sinku tantitawan, ishkay piskadituta aypar unaq syiluman chapakur, chaykunapaq payji nir, Taytan Dyusman mañakuran. Chaymantami chaykunataqa pidasu pidasu pakir yach'akuqninkunata quran tukuyla chaypi kaqkunata aypachinanllapapaq. 17Chaynumi tukuyla mikuranllapa tiqllananllapakaman. Chaymantaqami chay tantapa chaynulla piskadupa subrantaqa dusi kanastata tantaranllapa. 18Uk diyapimi Jesusqa payla Taytanman mañakuyar, yach'akuqninkuna pullan katin, paykunataqa tapuran kaynu: --¿Nuqapaqqa mayqanshi kani ninllapataq runakunaqa? nir. 19Chaynu nitinqa paykunaqa niranllapa: --Wakinqami ninllapa, Shutichikuq Juan nir. Nataq wakin-shuypaqa ninllapa Eli'as nir. Chaynulla wakinkunaqa ninllapa Dyuspa unay rimaqnin kawsamusha kanqa nir. 20--Qamkunapaq-shuypaqa ¿mayqantaq kani? --nir tapuran yach'akuqninkunataqa. Chaymi Pedruqa niran: --Qamqami Dyuspa Akrashan Cristun kanki nir. 21Chaynu nitinllapaqami Jesusqa paykunataqa niran, ama mayqantapis willananllapapaqchu, chay yach'ayashanllapataqa. Chaymi kaynu niranpis yach'akuqninkunataqa: 22"Dyusmanta Shamuq Runataqami ruku mantakuqkuna, kurakunapa mantaqninkuna, chaynulla Moise's mantakushanta yach'ar yach'achikuqkuna ima ch'iqnir kusalata qischanqallapa. Chaynu qischarmi wanuchinqallapa. Piru kimsa diyamantaqami qashan kawsamunqa" nir. 23Chaymantaqa tukuyta Jesusqa niran: "Mayqanpis nuqapa yach'akuqniy kanarqami amana bidanllapapaqqa llakinqallapanachu. Ashwanmi kruspi wanuchinatinllapamapis ama manchakurchu waran waran nuqalapi yarpur shachinakunqallapa. 24Chaqa mayqanpis paykuna munashannulla bidanta washayta kamaqkunaqami tukuy tyimpupaqna qischakanqallapa. Piru mayqanpis nuqapi kriyishanrayku qischakar wanuqkunaqami tukuy tyimpupaqna kawsanqallapa. 25Piru mayqanpis kay pachapi kaq iman munashanta tantakur mana washakatinqa, ¿imapaqtaq sirbiyan chay tantakushanqa? 26Chaymi nuqaqa nini, nuqamanta pinqakuqkuna, chaynulla chay rimashaykunamanta pinqakuqkunamantaqa, nuqapis llipyalla pudirniywan shamurqa pinqakushaq paykunamantaqa. Chaqa chay diyaqa shamushaq Taytaypa kusala llipyalla pudirninwan, kusa allinla angelkunawan ima. 27Chiqaptami nishaykillapa: Kaypi kawsaqkunaqa wakinllaqa Dyus mantakuqtaqa rikanqallapa manaraq wanuyarchu". 28Chay parlashanmanta uchu diyamana pasasha katinqa Jesusqa Pedruta, Santiaguta, Juanta ima apar rir iqaran uk sirkaman, chaypi Dyusman mañakunanpaq. 29Chaynu mañakuyatinqami Jesuspa qaqllanqa kusa ukman shumaqpaq tikrakaran. Chaynulla rach'panmapis kusala yuraq llipya intirupaq tikrakaran. 30Chaykamanmi ishkay runakuna rikarimusha Jesuswan parlayaran. Chay ishkay runakunaqami Moiseswan Eli'as karanllapa. 31Chay paykunaqami kusa llipyaypa rurinpi shasha parlayaranllapa, imanumi Jesu's qischakar Jerusalenpi wanuyanqa nir. 32Pedruqa wakinninwan allipla punuypaq karmapis, allipta shachinakur Jesuspa chay llipyaynintaqa rikakuranllapa. Chaynulla Jesuswan ishkay runa parlaqtapis rikaranllapa. 33Chaymanta chay ishkay runakuna Jesusmanta ashuyatinnaqa, Pedruqa Jesusman qimikar, kaynu niran: --Yach'achikuq Taytituy, ¡kaypiqami kusala allin kanchikllapa! Rurashaqllapa kimsa chukllitakunata, ukta qampaq, ukta Moisespaq, ukta Eliaspaq nir. Piru chaynu nirmapis Pedruqa mana yarpuyninpichu chaynuqa rimayaran. 34Chaynu rimanankamanqa puktay limpu pamparanllapa. Chaynu puktay pampatinllapaqa alliplata manchakuranllapa. 35Chaymantaqa chay puktaypa rurinmantaqa Dyus kaynu niran: "Kaymi kusa munashay Wamrayqa. ¡Paylatami kasunkillapa!" nir. 36Chaynu chay rimayta uyapatinllapala Jesusqa payla kasha karan chaypiqa. Piru chaynu katinmapis, chay tyimpuqa, uyasha chaykunaqa mana imalatapis pitapis willaranllapachu, chay rikashanllapataqa. 37Chaymanta allaqnin diya unaq sirkamanta ishkimutinllapaqa, Jesusta tariqqa kusala achka runakuna riranllapa. 38Chaymi chay kusa achka runakunapa rurinmanta uk runa, kusa jwirtita kaynu niran: --Yach'achikuq Taytituy, kusalatami rugashayki rikanaykipaq kay uklayla wamrayta. 39Chaqa paytami dyablupa yarpuynin aypar kusata qaych'achir atakita qur, shiminmantapis pusquta itakuchin. Chaynulla kusata qischarmi kusa llakiypaqta dijan. 40Chaymi chay yach'akuqnikikunata mañakuray dyablupa yarpuynintaqa itakunanpaq. Piru manami puytishallapachu nir. 41Chaynu nitinqa, Jesusqa niran: --¡Ay qamkuna Dyuspi mana allita kriyiqkuna, chaynulla mana allinta ruraqkuna! ¿Maydiyakamantaq allita intrachishunayllapapaq qischakashaq? ¿Ima maydiyakamantaq qamkunawan shachinakushaq? Ma, kayman apamuy wamraykitaqa nir. 42Chaymi chay wamrata Jesusman qimitinnaqa, chay dyablupa yarpuyninqa wamrataqa pachaman ratachir atakita quran. Chaynu ruratinqa Jesusqa, chay dyablupa yarpuynintaqa anyarlla itakur, chay wamrataqa allintana taytanwan dijaran. 43Chayta tukuyla rikaqkunami kusa dispantakashalla kidaranllapa, imanumi Dyusqa rurayta puytin nir. Chaynu Jesu's tukuy imata rurashanrayku runakuna kusa dispantakashalla kanankamanmi, payqa yach'akuqninkunataqa niran: 44--Kay nishuyanillapa chayta allita uyakur ama qunqayllapachu, Dyusmanta Shamuq Runatami kuntrankunaman qukuyanqallapa nir. 45Chaynu nitinmapis, yach'akuqninkunaqa mana intrakaranllapachu. Chaqa Dyusmi nisha karan amaraq intrakananllapapaqchu. Chaynullami manchakur Jesustaqa mana tapuranllapachu, imapaqmi chaynu rimasha nirmapis. 46Chaymantami Jesuspa yach'akuqninkunaqa paykunapura willanakuq qallariranllapa, mayqanninllapashi kusa mas allin kanqa nir. 47Chaymi Jesusqa imatami yarpuyanllapa nir kwintata qukar, uk wamrituta paypa pullan shachir, 48yach'akuqninkunataqa kaynu niran: "Mayqanpis nuqapa shutiypi kay wamrituta shumaqta samachiqqami, nuqallatana samachimayan. Chaynulla nuqata samachimaq-shuypaqa, mayqanch'i kach'amasha chayta samachiyan. Chaqa tukuy qamkunamanta mana kwintachaypaqla kaqmi, Dyuspaqqa kusa mas allinpaq riqsikasha kanqa". 49Chaymantaqa yach'akuqnin Juanqa niran: --Yach'achikuq Taytituy, rikashami kanillapa uk runata qampa shutikiwan dyablupa yarpuyninkunata runakunamanta itakuqta. Chaymi paytaqa nirayllapa ama chayta ruraychu nir. Chaqa chay runaqa mana nuqanchikkunawanchu purin nir. 50Chaynu nitinmi Jesusqa niran: --Ama 'Mana' niyllapachu. Chaqa mayqanpis nuqanchikpa mana kuntranchik karqami, faburninchik kanqa nir. 51Jesu's syiluman rinanpaq tyimpu ch'amuyatinnaqa, kusata animakur riran Jerusale'n pwiblumanqa. 52Chaymi wakinta kach'aran naypaqta rir, Samaria lugarpa uk pwiblitunpi wasita tarir kamakachitinllapa chaylapi samananllapapaq. 53Piru chay Samariamanta kaqkunaqa mana samachinaranllapachu, Israelmanta kaqkunawan mana pich'unakuq kashanrayku. Chaqa paykunaqari yach'aranllapa Israelmanta kar Jerusalenman riyan nir. 54Chaymi yach'akuqninkuna Santiaguwan Juan chayta rikarqa, kaynu niranllapa Jesustaqa: --Taytituy, ¿munayankichu [Dyuspa unay rimaqnin Eli'as rurashannulla] nuqakunapis syilumanta nina shamunqa nitiyllapa, shamur paykunata rupachir tukchinanta? 55Chaynu nitinllapami Jesusqa paykunalawman tikrakar anyaran [kaynu nir: --Qamkunaqami mana allin yarpuyniyjun kashaykillaparayku mana yach'ankillapachu imatami rimayankillapa nirmapis. 56Chaqa Dyusmanta Shamuq Runaqami, mana runakunata chinqachinanpaqchu shamusha. Ashwanmi shamusha runakunata washananpaq]. Chaymantaqa riranllapa uk pwiblitumanna. 57Nanta riyatinllapaqami, uk runa kaynu niran Jesustaqa: --Taytituy, mayta ritkipismi pullayki rinayani nir. 58Chaynu nitinmi Jesusqa niran: --Surrukunami mach'ayniyjun pununanpaqqa. Chaynulla pariq kurukunapis qushayjun ima. Piru Dyusmanta Shamuq Runapaq-shuypaqami mana kanchu maylapipis umanta sintikuchinanlapaqmapis nir. 59Chaymantaqa ukta niran: --Shamuy nuqawan rishun nir. Chaynu nitinmi chay runaqa niran: --Taytituy, dijamay rishaq taytay wanutin pampaqraq. Chaymantanami rishun nir. 60Jesusqa niran: --Chaqa mana nuqapi kriyiqkunaqami imanutaq wanushakunamaqa chaynu. Chaymi dijay wanushakunaqa paykunapurana pampanakunqa. Ashwan qamqa rir yach'achikuy imanumi Dyus mantakun nir ima. 61Qashan ukqa niran: --Taytituy, nuqami pullayki rinayani. Piru puntataqa dijamay rishaq wasiypi kaqkunata 'Rishaqna' ninaypaq. 62Chaynu nitinmi Jesusqa niran: --Mayqanpis aradunpi aypakusha yapukuyar, ikiman chapakuqnu riqqami, Dyuspa mantakuyninpaqqa mana sirbinchu nir.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\