San Marcos 1

1Kaynumi qallarin Dyuspa Wamran Jesucristupaq shumaq rimashanqa. 2Manaraq Jesucristo nasiyatinmi karanna Dyusninchikpa rimaqnin Isaiasqa. Paymi Dyus nitin kaynu nir iskribiran chay washakuqpaqqa: "Naypaykita kach'ashaq uk runata qampaq rimananpaq. Chaymi rinqa tukuyta willaq shunqunllapapi shumaqta yarpunanllapapaq. Chaynuqami qam ritkiqa shumaqtana risibishunqallapa. 3Chay runami kusa jwirtita rimar chunllaqpi nin: 'Amitunchikpa nanninta kamakachiyllapa, uchaykillapata dijar Dyusta kasurllapana. Chaynuqami kusa dirichula nanta kich'aq yupayna kankillapa kanqa' nir". 4Chaynumi Isai'as iskribishannu Shutichikuq Juanqa, chunllaqkunapi runakunata niran: "Uchaykillapata dijar Dyusmanna tikrakayllapa pirdunashunanllapapaq. Chaymantami shutichishaykillapa" nir. 5Chaymi tukuy Judea pwiblukunamanta, Jerusalenmanta ima, kusa achka runakuna riqllapa Juan kayashanman payta uyakuqqa. Chaynu uyakurmi uchanllapapaq kwintata qukar Tayta Dyus llakipamay nitinllapa, Juanqa riyu Jordanpi tukuyta shutichiran. 6Kay Juanpa rach'panqami rurakasha karan kamillupa millwanmanta. Nataq sinchun-shuypaqami qaramanta karan. Payqami mikuq atun shurkukunata, chumpakapa mishkinkunata ima. 7Yach'achikuqnuqami runakunataqa kaynu niyaqpis: "Nuqamantaqami uk kusala mas pudirniyjun shamuyan. Paypaqqami nuqaqa mana sirbinichu llanqinpa watunta kach'anaylapaqmapis. 8Chaqa nuqaqami qamkunataqa yakulawan shutichishushallapa kani. Piru nuqamanta chay uk shamuq-shuypaqami Dyuspa Santu Ispiritunwanna shutichishunqallapa". 9Chay tyimpukunapimi prubinsya Galileapa uk pwiblun Nazaretmanta Jesusqa lluqshir rir, riyu Jordanman ch'atin Juanqa chaypi shutichiran. 10Chaynu shutikur yakumanta lluqshimuyarmi rikaran syilu kich'akaqta. Chaynullami rikaranpis Dyuspa Santu Ispiritun payman uk palumitanu ishkimuqta. 11Chaymantami syilumanta-pacha Dyus kaynu niqta uyaparan: "Qammi kusa munashay Wamrayqa kanki. Qamwanmi kusalata aligriyani" nir. 12Chaymantaqami Dyuspa Santu Ispiritunqa Jesusta aparan chunllaq lugarman. 13Chaypimi Jesusqa kwarinta diyata, kusala saqra animalkunapa rurinpi karan. Chaynu Jesu's payla chaypi katinmi dyabluqa uchakuchiyta kamaran. Piru Dyuspa angelninkunami paytaqa tukuy ministishanpipis yanaparan. 14Chaymanta Shutichikuq Juanta, gubyirnu Herodes karsilashana katinqa, Jesusqa riran Galilea pwiblukunaman Dyuspa shumaq rimayninta yach'achikutin, washakarna Dyuspa mantakuyninpi kawsananllapapaq. 15Chaynullami niyaqpis: "Kananqami Tayta Dyuspa tyimpunqa kumplikashana. Chaymi Dyusmanta shamuq mantakuq qallarinanpaqqa shipchamushana. Chayraykumi uchaykillapata dijar Tayta Dyusmanna tikrakayllapa. Chaynulla chay kusala shumaqta willashushayllapapi kriyirna kawsayllapa". 16Jesusqami Galilea atun quch'apa manyanta riyarqa, rikaran Simonta uknin Andreswan chaypi kaqta. Paykunaqami piskadukuq kashanrayku atun shikranllapata yakuman itayaranllapa. 17Chaymi Jesusqa paykunataqa kaynu niran: --Shamuyllapa nuqawanna rinallapapaq. Chaqa nuqaqami yach'achishaykillapa piskaduta aypaq yupayna runakunata nuqapaq yach'achir tantanaykillapapaq nir. 18Chaynu nitinqami, chay runakunaqa chay kutilla atun shikrankunata dijar, paywanna riranllapa. 19Piru mas naypaqman riyarqa, Jesusqa qashan rikaran Santiaguta uknin Juanwan chaypi kaqta. Paykunaqami Zebedeupa wamrankuna karanllapa. Chaymi paykunaqa uk yaku karrupi atun shikrankunata kamakachiyaranllapa. 20Chayna Jesusqa qayamuran paykunatapis. Chaymi chay kutilla, Juanqa Santiaguwan ishkantin Jesuswanna riranllapa, chay yaku karrullapi taytanta trabajaqninkunawan dijarna. 21Chaynu rirqami Capernau'm pwiblumanna ch'aranllapa. Chaymantami samana diya katin Jesusqa chay Israel runakunapa tantakananllapa wasiman yaykur yach'achikuq qallariran. 22Piru yach'achikutinqami tukuyla chaypi kaqkunaqa kusalata dispantakaranllapa. Chaqa Jesusqami yach'achikuran paypa yach'ayninllawan, manami Moise's mantakushanta yach'ar yach'achikuqkuna yupaychu. 23Chay tantakananllapa wasi ruripiqami kayaq uk runa dyablupa yarpuyninwan. Chayqami kusala jwirtita kaynu nir qaych'akuran: 24--¡Ay! Nazaretmanta Jesu's, ¿imapaqtaq nuqakunaman yakapakanki? ¿Ima, chinqachimaqllapachu shamushayki? ¡Nuqami riqsishuni! ¡Qamqami Dyuspa Santu Wamran kanki! nir. 25Chaynu nitinmi, Jesusqa anyaran dyablupa yarpuynintaqa kaynu nir: --¡Upallalla yarquy kay runamantaqa! nir. 26Chaynu nitinqami, chay dyablupa yarpuyninqa chay runataqa atakita qur, kusala jwirtita qaych'achirna yarquran. 27Chayta rikarmi, tukuyla runakuna kusalata manchakuranllapa. Chaymi ukninllapa ukninllapa kaynu ninakuyaqllapa: "¿Imataq kayqa kanqa? ¡Kusata paylla mantakur imami ukman mushuq imakunata yach'achikun! ¡Chaynulla dyablupa yarpuyninmapis imata nitinpis kasun!" nir. 28Chaymanta-pachami tukuyla Galilea lugarkunapi Jesuspaqqa kusalata yach'aranllapa imanumi payqa imatapis rurayta puytin nir. 29Chaymanta chay Israel runakunapa tantakananllapa wasimanta lluqshirqa, Jesusqa Santiaguwan, Juanta apar riran Simonpa, Andrespa wasinman. 30Chaypimi Simonpa swigranqa kusala rupawan qishaq mantanpi usurayaran. Chaynu chaypi qishaq nir Jesusta willatinllapami, 31Jesusqa rir qimikar, chay warmisitataqa makinmanta chutar sharichimuran mantanmantaqa. Chaymi chay kutilla chay rupaqa dijaranna. Chaymantami ashwan chay warmisitaqa sharikur paykunata qaraqna qallariran. 32Rupay chinqatin limpu tutapashana katinqa, Jesusmanqa tukuy qishaqkunata, dyablupa yarpuyninwan kaqkunata ima apamuranllapa. 33Piru chay wasipa punkunmanqami chay pwiblumanta tukuyla runakuna limpu untaranllapa Jesusta rikakunanllapapaq. 34Jesusqami tukuy qishayninllapakunamanta kusala achka runakunata allichar, dyablupa yarpuyninkunamatapis achkata itakuran. Chaynu itakutinmi dyablupa yarpuyninkunaqa, yach'aranllapa "Jesusqami Dyuspa Wamran" nir. Piru Jesusqami mana dijaranchu paypaq rimananllapapaqqa. 35Chaymanta allaqnin achkiyayatinnaqa amsaqla Jesusqa sharir, chay pwiblumanta lluqshir riran chunllaq lugarkunaman Taytanman mañakuq. 36Chaymantaqami, Simonqa wakinninkunawan Jesusta maskaq rir, 37tarirqa niranllapa: --Tukuymi maskashuyanllapa nir. 38Jesusqa niran: --Ashwan rishunllapa uklaw shipchakaq pwiblukunaman, chaypipis Dyuspa shumaq rimayninta yach'achikunaypaq. Chaqa chaypaqmi shamusha kani. 39Chaynumi Jesusqa Galilea pwiblupa tukuy lugarninkunapi, Israel runakuna tantakananllapa wasikunapiqa Dyuspa shumaq rimayninta yach'achikur chaynullami dyablupa yarpuyninkunata itakur ima puriran. 40Chaymantaqami uk runa ismuyaq kwirpuyjun Jesusman qimikar, naypanpi qunqurikur kaynu niran: --¡Taytituy! llakipamayarqa allichamay-ari kay qishayniymantaqa nir. 41Jesusqami llakipar makinwan kamar niran: --Munanimi alliyanaykita. Kananlla alliyay, nir. 42Chaynu nitinlami, chay ismuyaq kwirpuyjun runaqa, alliyaranna qishayninmantaqa. 43- 44Chaymantami Jesusqa chay runataqa kaynu niran: --¡Allita uyamay! Amami mayqantapis willankichu. Ashwanmi rir qimikay kuraman. Chaymi apanki ufrinditaykita Moise's mantakushannulla. Chayna tukuy yach'ananllapapaq qishaynikimantaqa alliyashaykina nir. 45Piru chay runaqami chaymanta lluqshirqa tukuylata parlaran Jesu's, paypaq rurashantaqa. Chaymanta-pachami Jesusqa manana pwiblukunamanqa yaqqa yaykuqnachu. Ashwanmi chay maypich'i yaqqa mana runakuna kaq chaylapina kidaq. Piru chaynumapis tukuy lugarmantami runakunaqa riqllapa payta rikaqqa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\