San Marcos 11

1Jesusqami yach'akuqninkunawan Jerusalenman riyar, yaqqa ch'ayarnaqa, Betfage' chaynulla Betania pwiblupa shipchankaqman ch'aranllapa. Kay pwiblukunaqami chay Olivos sirkapaqa shipchanlapi karan. Chaymi chaypi karnaqa Jesusqa ishkay yach'akuqninkunata qayamur, 2kaynu nir kach'aran: --Riyllapa wak naypanchikpi pwiblitu chayman. Chayman ch'arqami uk burru wataraqta tarinkillapa. Chay burrupiqami mana mayqanpis tasharaqchu. Chaymi kach'ar apamunkillapa. 3Piru mayqan imallata willashutinllapaqa ninkillapa: 'Taytitunchikmi ministiyan, daskaqlami kach'amunqa' nir. 4Chaynu nitin, rirqami kallipi punku yatankaqpi wataraqta burrutaqa tariranllapa. Chaymi kach'aranllapa apamunanpaq. 5Piru wakin chaypi kaqkunami kaynu nir tapuranllapa: --¿Imapaqtaq burruta kach'ayankillapa? nir. 6Chaymi paykunaqa Jesu's willashannulla nitinllapa, dijatinna aparanllapa. 7Chaymi burrutaqa Jesusman apar rach'pankunata ananman ch'uratinllapa Jesusqa anan taranna. 8Piru chaypiqami karan kusala achka runakuna. Chaymi Jesu's riyashanlawmanqa wakinqa rach'panllapata ch'ukiranllapa. Nataq wakin-shuypaqami qirupa raprankunata kuchumur ch'ukiranllapa, chaypa ananlata Jesusqa pasananpaq. 9Chaymi ashwan naypaqta ikita riqkunamapis kusa aligrila kaynu nir laqyayaqllapa: "¡Biba biba! ¡Kusa alabakashami kanqa Taytanchik Dyuspa shutinpi shamuqqa! 10¡Chaynulla kusa alabakashami kanqa Davidpa ayllunmanta shamuq gubyirnunchikllapaqa! ¡Payqami unaq syilupipis kusa alabakashana kanqa!" nir. 11Chaynu rirmi Jesusqa ch'aran Jerusalenmanqa. Chaymanta rir yaykuran Dyusta adurananllapa wasiman. Chaynu yaykurmi tukuy chay ruripi kaqkunata alli rikaran. Chaymantami yach'akuqninkunawan riranna Betania pwibluman. Chaqa kusa tardinari karan. 12Allaqninqami Betania pwiblumanta riyarqa Jesusqa mallaqnaran. 13Piru largukaqpimi rikaran uk igus qiru kusa raprayjunta. Chaymi rir ch'aran, puquyninpismi kanqa nir yarpur. Piru ashwanmi rapranlata tariran, mana puquyniyjuntachu. Chaqa manari puqunan tyimpuraqchu karan. 14Chayraykumi, chay igus qirutaqa kaynu niran: "¡Kaymantaqami manana mayqanpis puquynikitaqa mikunqallapanachu!" nir. Chaynu nitinmi chay yach'akuqninkunaqa uyaparanllapa. 15Chaymantami Jerusalenman qashan ch'amur, Jesusqa, Dyusta adurananllapa wasiman yaykur, chaypi rantikuqkunata, rantiqkunata ima limpu waqtaman itakuq ch'urakaran. Chaynumi chay uklawmanta kaq qillayta kambyaqkunapa misanta, chaynulla palumata rantikuqkunapa misanmatapis limpu tikrar itakuran. 16Chaymi payqa mana munaranchu mayqanpis imankunata charikur ima Dyusta adurananllapa wasiman yaykur pasananllapataqa. 17Chaymi ashwan kaynu nir yach'achiq qallariran: "Dyus nitin iskribikashakunapiqami nin: 'Wasiyqami tukuy nasyunmanta runakuna nuqaman mañakunanllapalapaq wasi shutinqa' nir. Piru qamkunaqami suwakuqkunapa mach'ayninpaqna tikrashaykillapa" nir. 18Chaynu nitin uyaparmi chay kurakunapa mantaqninkuna, chaynulla Moise's mantakushanta yach'ar yach'achikuqkuna imaqa, yarpuranllapa imanullapis Jesusta wanuchinanllapapaq. Piru mana puytiranllapachu runakunata manchashanllaparayku. Chaqa tukuyla runakunari yach'achikutinqa kusa dispantakashalla uyakuyaqllapa. 19Chaymanta tutapayatinnaqami Jesusqa yach'akuqninkunawan chay Jerusalenmanta lluqshir riranllapana. 20Allaqmanta qashan riyarmi, chay igus qirupa yatanlata pasayar, rikaranllapa limpu ch'upanmanta-pacha chakishatana. 21Chaymi Pedruqa, Jesu's chay igus qiruta willashanpaq yarpur kaynu niran: --Yach'achikuq Taytituy, rikay chay igus qiruta amana maydiyapis puqunanpaq nishaykiqami chakishana nir. 22Chaynu nitinmi Jesusqa paykunata niran: --Allita Dyuspi kriyiyllapa. 23Chiqaptami nishaykillapa: Mayqanpis Tayta Dyuspi tukuy shunqunwan kusalata kunfyakar ama ukmanta yarpurchu, kay qaqata 'Kaymanta ashur rir mar yakuman yaykuy' nitinllapaqa, chaynu pasayanqa nir. 24Chayraykumi nishaykillapa: Qamkuna Tayta Dyusman mañakurqa kusalata kunfyakar, chay imatach'i mañakuyashaytaqa qumayanqa nir mañakuyllapa. 25Piru Dyusman mañakurqa, pirdunayllapa mana allinkunata rurashuqkunata. Chaynuqami syilumanta Taytaykillapa Dyusqa uchaykillapamantaqa pirdunashunqallapa. [ 26Piru qamkuna ukkunata mana pirdunatkillapaqa, syilumanta Taytaykillapa Dyuspis uchakushaykillapamantaqa mana pirdunashunqallapachu.] 27Chaymantaqami Jerusale'n pwibluman ch'ar, Jesusqa Dyusta adurananllapa wasi ruripi puriyatin, chay kurakunapa mantaqninkuna, Moise's mantakushanta yach'ar yach'achikuqkuna, Israel pwiblupa ruku mantaqninkuna ima payman qimikaranllapa. 28Chaymi kaynu nir tapuranllapa: --¿Mayqan mantashutintaq tukuy chaykunata rurankiqa? nir. 29- 30Chaymi, Jesusqa niran: --¡Ma nuqapis tapushutiyllapa willamayllapa! ¿Mayqantaq Shutichikuq Juantaqa kach'amuran shutichikunanpaqqa? ¿Dyus, manaqachu runakunala? Qamkuna chay tapushushayta willamatkillapami, nuqapis willashaykillapa mayqan mantamatinmi kayta rurani nirmapis. 31Chaynu nitinmi, paynin paynin willanakur kaynu ninakuyaqllapa: " 'Dyusmi kach'amuran' niytaqa manami puytinchikllapachu. Chaqa, chaynu nishallapaqa '¿Imapaqtaq mana kriyiraykillapa?' nimashunllapa. 32Nataq 'Runakunalami kach'amuran' nishallapaqa, ¿imataq pasanqa?" Piru manami chaynu niytaqa puytiranllapachu, runakunata manchashanllaparayku. Chaqa tukuylari kriyiqllapa Juanqashi Dyuspa chiqap rimaqnin karan nir. 33Chaymi, Jesustaqa niranllapa: --Manami yach'anillapachu nir. Jesuspis paykunataqa niran: --Chayqa nuqapis manami willashaykillapachu, mayqan mantamatinmi tukuy kaykunata rurani nirmapis.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\