San Marcos 12

1Chaymantami Jesusqa kumparasyunkunawan yach'achikuq qallariran, kaynu nir: "Uk runami ch'akranpi ubata tarpur, ridurninta limpu patyuta ruraran. Chaynullami ruraranpis uk quch'ata chaypi binuta lluqshichinanpaq. Chaynulla uk shuytulla kusala atun wasita yupay ruraran, chaypa ananman iqar chay ch'akranta chapananpaq. Chaymantaqa ayka runakunata chay ch'akranta arrintar riran largu mayta. 2Chaymanta kusicha tyimpu ch'amutinqa, chay ch'akrapa amunqa kach'amuran uk sirbikuqninta, chay kusichakushanmanta paypaq kaq partintaqa qunanllapapaq. 3Piru chay ch'akrapi kaqkunaqami chay sirbikuqtaqa aypar kusalata maqar ima, mana imatapis qurchu qatich'aranllapa. 4Chaymantami chay ch'akrapa amunqa qashan uk sirbikuqninta kach'amuran. Piru chayta-shuypaqami kusalata jurapar, [rumillawan sitar] umanmatapis lisyaranllapa. 5Chaymantami qashan kach'amuran ukta. Nataq chayta-shuypaqami aypar wanuchiranllapa. Chaymantami ukkunata kach'atin, wakintaqa kusalata maqar qischaranllapa. Nataq wakinta-shuypaqa wanuchiranllapa. 6"Piru tukukananta-shuypaqami kusala munashan wamrantana kach'amuran. Chaqa payqami kaynu yarpuran: 'Wamrayta-shuypaqami kusalata rispitar kasunqallapa' nir. 7Chayna wamranta kach'atin, chay ch'akrapi kaqkuna rikarqa, ninakuranllapa: 'Wakmi kay pachataqa irinsyanpaq aypayanqa. ¡Ashwan wanuchishunllapa nuqanchikkunana kay pachapa amunkunaqa kanallapapaq!' nir. 8Chaynu ninakurmi aypar wanuchir, ch'akramantaqa urqurna itakuranllapa". 9Chaynu nirqa kaynu nir tapukuran paykunataqa: "¿Chay ch'akrapa amun shamurqa, chay ch'akrapi kaqkunawanqa imatataq rurayanqa nir yarpunkillapa qamkunaqa? Chay ch'akrapi kaqkunataqa rir limpu wanuchir ukkunatana quyanqa chay pachantaqa. 10¿Manachu qamkunaqa liyishaykillapa, Dyus nitin iskribikashantaqa? Chaqa ninmi: 'Chay llutakuqkuna kay rumiqa mana sirbinchu nir itakushanllapami, ashwan kusala shumaq rumipaq tikrakasha. 11Piru tukuy chaynu kananpaqqa Dyusmi chaynuqa ruraran. Chaymi ashwan paylata alabashunllapa' nir". 12Chaynu nir Jesu's kumparasyunta parlakutin chaypi kaq runakuna uyaparqa, kwintata qukaranllapa paykunapaq rimayan nir. Chaymi Jesusta aypar prisunaranllapa. Piru mana puytiranllapachu runakunata manchashanllaparayku. Chaymi ashwan dijatinllapana riran. 13Chaymantami chay fariseo runakunaqa wakinninta chaynulla Herodespa wakinninta ima kach'aranllapa rir, Jesusta tapur mana allinta rimachir, chaylapaqna uchachananllapapaq. 14Chaymi paykunaqa Jesusman rir kaynu nir tapuranllapa: --Yach'achikuq Taytituy, yach'anillapami qamqa Dyus munashannulla chiqapta rimar yach'achikunkimapis. Chaynullami runakuna ima nitinpis qamqa mana kwintacharchu yach'achikunki. Chaqa qamqami mana runakunawan allinpi kanaykipaqchu yach'achikunkimapis. Piru, ¿allinchu kanqa impwistuta chay Roma pwiblupi mantakuq Cesarta, pagranayllapapaq, manaqachu mana? Ima nimankillapataq, ¿pagrashaqllapachu manaqachu mana? nir. 15Piru Jesusqami kaykunaqa Dyusta yanqa kasuq tukuq, kuchi runakunala nir yach'ayashanrayku, kaynu niran: --¿Imapaqtaq mana allinta rimachir uchachamanayankillapaqa? Ma, apamuyllapa uk qillayta rikanaypaq nir. 16Chaymi apamuranllapa uk qillayta. Chayna Jesusqa paykunata tapuran: --¿Mayqanpa ritratuntaq kay qillaypiqa? ¿Mayqanpa shutintaq iskribikasha? nir. Paykunaqa niranllapa: --Gubyirnu Cesarpa nir. 17Chaymi Jesusqa niran: --Chaynu katinqa, gubyirnu Cesarpa kaqnintaqa payta quyllapa. Nataq Dyuspa kaqninta-shuypaqa Dyusta quyllapa nir. Chaynu nitinmi kusa dispantakashalla kidaranllapa. 18Chaymantami wakin saduceo runakuna riranllapa Jesusta rikaq. Chaqa chay runakunaqami ninllapa: "Manashi wanuqkunaqa qashanqa kawsamunllapachu" nir. Chayraykumi Jesustaqa kaynu tapuranllapa: 19--Yach'achikuq Taytituy, Moisesmi kaynu nir iskribiran: 'Mayqan warmiyjun kayar, manaraq wamrayjun kar wanutinqa, chay wanushapa ukninnashi kasarayanqa chay byuda warmiwanqa. Chayna chay wanusha ukninpaqqa wamrayjun kananpaq' nir. 20Chaynu katinmi tapushaykillapa, uk kutimi syiti irmanukuna karanllapa. Kulakanllapami, warmikur manaraq wamrayjunchu kayar wanuran. 21Chaymantami chay ishkay kaq ukninna kasararan byudawanqa. Piru paypismi manaraq wamrayjunchu kayar wanuran. Chaynullami chay ishkay kaqwan, kimsa kaqwan pasaran, 22chay syiti kaq ukninllapa kasarar wanunankaman. Piru mayqanninllapapis manami wamrayjunchu karan. Chaymantaqami chay warmipis wanuranna. 23Chayna chay wanushakuna maydiya kawsamutinqa, ¿mayqanninpa warmintaq kanqa chay warmiqa? Chaqa tukuynin-ari kasarasha karan chay warmillawan. 24Chaynu nitinllapami, Jesusqa niran: --Qamkunaqami limpu pantasha puriyankillapa, Dyus nitin iskribikashanpaq, chaynulla paypa pudirninpaq mana intrakashaykillaparayku. 25Chaqa maydiya chay wanushakuna kawsamurqami, manana kasaranqallapanachu, chaynulla manana kasarachikunqallapalamapischu. Chaymi ashwan imanutaq Dyuspa angelninkunamaqa mana kasaranllapachu chaynuna kawsanqallapa. 26Nataq chay wanushakuna kawsamuqpaq-shuypaqa, ¿manachu qamkunaqa liyishaykillapa Dyus nitin Moise's iskribishantaqa? Chaqa chay sarsapi nina kusalata ratakuq rurimanta Dyusqa kaynu niq: 'Nuqaqami Abrahampa, Isaacpa, Jacobupa Dyusnin kani' nir. 27Chayraykumi Tayta Dyusqa mana wanushakunapa Dyusninchu; ashwanmi tukuy kawsaqkunapa Dyusninla. Chaymi nishaykillapa: Qamkunaqami limpu limpu pantasha puriyankillapa nir. 28Chaymantami Moise's mantakushanta uk yach'ar yach'achikuq uyaparan Jesu's, saduceo runakunata karanta willar uyarachiqta. Chaymi Jesusqa ima ninqashi nir, kaynu tapuran: --Yach'achikuq Taytituy, ¿tukuy mantakuykunamantaqa mayqannintaq kusa mas allinqa? nir. 29Jesusqa niran: |sc--¡UYAKUYLLAPA ISRAEL RUNAKUNA! AMITUNCHIK TAYTA DYUSQAMI, PAYLA DYUSQA.|d Chaymi chay puntapi kaq kusala mas allin mantakuyqami nin: 30'Taytayki Dyusta munay tukuy shunquykiwan, bidaykiwan, yarpuynikiwan, jwirsaykiwan' nir. 31Nataq chay ishkay kaq mantakuy-shuypaqami nin: 'Llakiy runa masikikunapaq, imanutaq qampa kwirpuykillapaq llakinki chaynulla' nir. Chaymi nishaykillapa: Tukuy wakin mantakuykunamantaqami kay ishkaykuna, kusala mas allinqa nir. 32Chaynu Jesu's nitinmi, chay yach'ar yach'achikuq runaqa, niran: --Yach'achikuq Taytituy, tukuytami karanta nimashayki. Chaqa Dyusninchikqami payla. Manami uk masqa kanchu paymantaqa. 33Chaymi ashwan Dyusninchikta tukuy shunqunchikwan, yarpuyninchikwan, jwirsanchikwan munar chaynulla runa masinchikkunatapis imanuch'i nuqanchikpa kwirpunchikta munanchik chaynulla munashanchikmi kusala mas allin, animalkunata chay altarman apar ufrindapaq nir rupachinallapamantaqa nir. 34Chaynu chay runa kusala allinta rimashanraykumi Jesusqa kaynu niran: --Pitilanami faltashuyan Dyus nishankunata allita intrakar paywanna kawsanaykipaqqa nir. Chaymanta-pachami mana mayqanpis tapunanpaqqa yarpuranlamapischu. 35Chaymantami Jesusqa Dyusta adurananllapa wasipi yach'achikuyar kaynu nir tapukuran: "¿Imapaqtaq Moise's mantakushanta yach'ar yach'achikuq runakunaqa ninllapa 'Dyuspa Akrashan Cristunqami Davidpa ayllunmanta' nirqa? 36Chaqa, Davidqami paylla Dyuspa Santu Ispiritun yanapatin, kaynu nisha karan: 'Tayta Dyusmi, Amituytaqa kaynu niran: Tay allilaw qichqaypi, maydiya chay ch'iqnishuqkunata ch'akikipa ch'akinman ch'uranaykaman' nir. 37Piru willamayllapa: Davidpa ayllunmanta Dyuspa Akrashan Cristun katinqa, ¿imapaqtaq Davidqa 'Amituy' niran?" Chaynu nir Jesu's yach'achikutinmi, chay achka runakunaqa kusa aligrila uyakuqllapa. 38Jesusqami yach'achikuqnuqa kaynu niran: "Allita kwintata qukarmi, kuytakankillapa Moise's mantakushanta yach'ar yach'achikuqkunamanta. Chaqa paykunaqami munanllapa atun rach'panllapata yakakuyta, chaynulla plasakunapimapis kusala shumaqta saludananllapata ima. 39Chaymi chay tantakananllapa wasikunapi manaqa mikunanpaq apatinllapamapis, kusa runapaq riqsir chay kusala shumaq samanakunapi samachinanllapata munan. 40Chaynullami chay wakcha warmikunata kitanllapa wasinkunata ima. Piru allin runa ninanllapapaqqami kusala unayta Dyusman mañakuq yupay tukunllapa. Chaymi kusala manchaypaqtana kastigakanqallapa". 41Uk diyapimi Jesusqa Dyusta adurananllapa wasipi kar, chay ufrindata tantananllapa kajunkunapa naypanpi taran. Chaymi payqa rikakutin, achka runakuna ufrindankunata itaqllapa chay kajunkunamanqa. Chaynullami achka kusa qillayniyjun runakunapis qillayninllapata itaqllapa chaymanqa. 42Chaymantami uk mana imayjun byuda ch'amur, mana kusa achka ch'aniyjun ishkay qillaysituta chay kajunkunamanqa itaran. 43Chaymi Jesusqa yach'akuqninkunata qayamur kaynu niran: --Chiqaptami nishaykillapa: Kay mana imayjun byudaqami tukuy runakuna qillayninta ch'urayashanmantaqa mas achkata itasha kajunkunamanqa. 44Chaqa ukkunaqami qillaynin subrashanlata itanllapa. Piru kay mana imayjun byuda-shuypaqami, chaylawanna kawsananpaq kasha karmapis limpula ch'urashamapis, nir.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\