San Marcos 14

1Ishkay diyalanami chay Pascua fyistapi tantata mana libadurawanchu mikuqllapa chayqa faltayaran. Chaymi chay kurakunapa mantaqninkuna, Moise's mantakushanta yach'ar yach'achikuqkuna imaqa yarpuranllapa imanullapis llullakuypi ima Jesustaqa aypar wanuchinanllapapaq. 2Piru wakinkunaqami niranllapa: "Amami chay fyista diyakunapiqa chaynu rurashunllapachu. Chaqa runakunami piñakur kuntranchikllapa alsakamunmanllapa" nir. 3Chaymantami Jesusqa Betania pwibluman ch'arqa, riran Simonpa wasinman. Kay Simonmi unayqa chay ismuyaq qishaywan karan. Piru chaynu misapi tayatinmi uk warmi payman qimikaran uk alabastru butillitapi kusa ch'aniyjun mishkila mutkiypaq yakituta charikur. Chaymi ashwan chay warmiqa chay butillitata pakir Jesuspa umanman chay mishki yakitutaqa ich'aran. 4Piru chaypi wakin kaqkuna chayta rikarmi piñakur, ukninllapa ukninllapa kaynu ninakuranllapa: "¿Imapaqtaq wak kusa ch'aniyjunta yanqallaqa ich'an? 5Ashwanmi waknu yanqalla ich'ananmantaqa qumashallapa trisyintus dinaryu qillaymanmatapis mas rantikur, chay mana imayjun kaqkunata yanapanallapata" nir. Chaynu ninakurmi, chay warmitaqa kusalata qillakachiyaranllapa. 6Chaynu nitinllapa uyaparmi Jesusqa kaynu niran: "Ama qillakachirchu dijayllapa. Payqami kusala allinta rurasha nuqawanqa. 7Chaqa chay mana imayjun kaqkunawanqami maydiyapis pulla kankillapa, munashaykillapa ura yanapanaykillapapaqqa. Piru nuqa-shuypaqami manana pullaykillapanachu kashaq. 8Kay warmisitaqami puytishanta rurasha nuqapa anayman mishki mutkiypaqla yakituta ich'arqa. Chaymi ashwan kamakachimashana, kusa shumaqta pampakanaypaq. 9Chiqaptami nishaykillapa: Tukuy maylawpipis imanu kriyir washakananllapapaq nir yach'achikurqami, kay warmisita rurashantaqa yarpur rimanqallapa. Chaymi mana qunqanqallapachu". 10Jesuspa dusi yach'akuqninkunamanta ukqa shutiq, Judas Iscariote. Chay paymi, kurakunapa mantaqninkunaman riran willaq, Jesustaqa qushaykillapa nir. 11Chaynu nitin uyaparmi chay kurakunapa mantaqninkunaqa kusalata aligriyar, Judasta qillayta qunanpaq arniranllapa. Chaymi Judasqa yarpuran, maylapina, imurasna Jesustaqa qukushaq nir. 12Chay Pascua fyistapa punta diyanpi tantata mana libadurayjuntachu mikuqllapa chaynulla chay uyshitata ufrindapaq nir wanuchiqllapa chay diyami Jesuspa yach'akuqninkunaqa payman qimikar kaynu nir tapuranllapa: --Pascua mikunataqa, ¿maypitaq kamakachinayllapata munayanki? nir. 13Chaymi Jesusqa ishkay yach'akuqninkunata kaynu nir kach'aran: --Riyllapa Jerusale'n pwibluman. Chaypimi uk runa kantarunpi yakunta apaqta tarinkillapa. Chaymi paypa ikinta rinkillapa. 14Chaynu rir, wasinman yaykutinqa ninkillapa: 'Yach'achimaqniyllapami nin: ¿Maylaw kwartuykipitaq yach'akuqniykunawan Pascua mikunata mikushaq? niyan' nir. 15Chaynu nitkillapami payqa rikachishunqallapa wasinpa unaqninpi uk atun kwartu kusala kamakashatana. Chaymi chaypi kamkachinkillapa mikunallapapaqqa. 16Chaynu nitinmi yach'akuqninkunaqa pwibluman rir Jesu's nishannulla tariranllapa. Chaymi chaypina kamakachiranllapa Pascua mikunataqa. 17Chaymanta tutapatinnaqa, Jesusqa chay dusi yach'akuqninkunawan ch'aranna chay wasimanqa. 18Chaymanta misapi tasha mikuyarnaqa, Jesusqa niran paykunataqa: --Chiqaptami nishaykillapa: Qamkunamanta uknikillapa pullay mikuqmi kuntraykunaman qukumayanqa nir. 19Chaynu nitinmi, paykunaqa kusalata llakiranllapa. Chaymi uknin uknin kaynu nir tapuq ch'urakaranllapa: --¿Nuqachu kashaq? nir. 20Chaymi Jesusqa paykunataqa niran: --Qamkunamanta uknikillapa nuqawan chay platullapi tantata nuyuchir mikuqmi, nir. 21Chaynuqami Dyus nitin iskribikashannulla, Dyusmanta Shamuq Runawanqa pasanqa. ¡Piru imananqaraq, chay kuntrankunaman qukuqqa! Kusala allinch'i kananta chay runaqa ama nasinanpaqchu. 22Mikuyatinllapanaqa, Jesusqa tantata aypar Taytanta payji nir, pakir quran yach'akuqninkunata kaynu nir: "Kaypi. Kayqami nuqapa kwirpuy" nir. 23Chaymanta kupata aypar Taytanta payji nir, yach'akuqninkunata qutin, tukuynin upyaranllapa. 24Jesusqami niran: "Kayqami yawarniy. Kay yawarniyta ich'ashaywanmi Taytay Dyuswan uk tratuta rurani, kusa achka runakunata llakipashayrayku. 25Chiqaptami nishaykillapa: Mananami qashanqa upyashaqnachu kay ubapa yakuntaqa, maydiya Dyus mantakuyashanpi mushuq ubapa yakunta upyanaykaman" nir. 26Chaymantami salmukunata takir Dyusta alabarnaqa, riranllapana Olivos sirkaman. 27Chaypimi Jesusqa paykunata niran: --Tukuy qamkunami [kanan tutalla] manchakushaykillaparayku nuqalatana dijamankillapa. Chaqa, Dyus nitin iskribikashakunapimi nin: 'Chay michikuqta wanuchitiymi, uyshakunaqa wakta kayta limpu shikwakanqallapa' nir. 28Piru nuqa kawsamurqami, qamkunamantaqa naypaqta rishaq Galilea pwiblumanqa. 29Chaynu nitinmi, Pedruqa niran: --Tukuy wakinkuna manchakur dijashutinllapapismi, nuqaqa mana dijashaykichu nir. 30Chaymi Jesusqa niran: --Chiqaptami nishayki: Kanan tutallami gallu ishkay kutipaqna kantananpaq katin qamqa kimsa kuti ninki: 'Manami paytaqa riqsinichu' nir. 31Piru Pedruqa qashan niran: --Qamwan pullata wanuchimanallapapaq katinmapismi, pullayki shachinakushaq nir. Chaynullatami wakinkunapis niyaranllapa. 32Chaymantami Jesusqa yach'akuqninkunawan riranllapa uk lugar Getsemani' shutiqman. Chaypimi yach'akuqninkunata kaynu niran: --Riyanimi Taytayman mañakuq. Qamkunaqami kaylapi taskinkillapa nir. 33Chaynu nirmi, Pedruta, Santiaguta, Juanta ima apar riran pullanqa. Chaymantami kusata llakir kwashala tikrakaran Jesusqa. 34Chaynu kayarmi kaynu niran paykunataqa: --Kusalataraq llakir wanuq yupayna yarpuni. Qamkunaqa kaylapi kidar rikch'akushala kayllapa nir. 35Chaynu nirqa, chay kayashanmanta ashlila wakaq riran. Chaypimi qunqurikur pachakaman pukch'irar Taytanman mañakuran puytiypaq katinmaqa chay kusala saqra qischakayqa mana ch'amunmanchu nir. 36Chaymi kaynu nir mañakuran: "|iAbba|r, Taytay, qampaqqami tukuy imapis ruraypaq. Chaymi puytiypaq katinqa yanapamay-ari kay kusa ayaq yaku yupay qischakaymantaqa. Piru manami nuqa munashaynuchu kanqa. Ashwanmi qam munashayki rurakanqa" nir. 37Chaymanta paykuna kayashanman tikrakamurqa, punuqta tariran. Chaymi Pedrutaqa niran: --Simo'n, ¿ima punuyankinachu? ¿Manachu puytishayki uk uralamatapis rikch'akur nuqawan kaytaqa? 38Rikch'akur mañakuyllapa, ama uchapi ratanaykillapapaq. Qamkunaqami allinkunalata rurayta yarpunkillapa. Piru kwirpuykillapa litala kashanraykumi mana shachinakuyta puytinkillapachu. 39Chaynu nirmi qashan riran mañakuq puntata ima nirtaq mañakusha karan chaynulla. 40Chaymanta tikrakamurqa, qashalan chay yach'akuqninkunataqa punuqta tariran. Chaqa nawinllapamapis kusalata qipchirayaran punuypaq. Chaymi paykunaqa mana imata nishaq nirpis yach'aranllapachu. 41Chaymanta kimsa kutipaqna shamur punuqta tarirqa niran: --¿Qamkunaqachu punur samayankillaparaq? ¡Rikch'akur shariyllapana! Chaqa Dyusmanta Shamuq Runata uchakuqkunaman qukunanllapapaq uraqami ch'amushana. 42Shariyllapa, rishunllapana, shipchamunnami nuqata qukumaqqa nir. 43Chaynu nir Jesu's rimayatinllami, chay dusi yach'akuqninkunamanta uknin Judasqa, achka runakunawan ch'aranllapa ispadakunawan, qirukunawan ima. Paykunaqami riranllapa kurakunapa mantaqninkuna, Moise's mantakushanta yach'ar yach'achikuqkuna, Israel runakunapa ruku mantakuqninkuna kach'asha katin. 44Judasqami, Jesuspa kuntraqninkunataqa, kaynu nisha karan: "Nuqa saludar muchayani chaytami aypar alli prisunkillapa" nir. 45Chaymi Jesusman, Judas qimikarqa, --¡Yach'achikuq Taytituy!-- nir mucharan. 46Chaymi Jesustaqa aypar prisuranllapana. 47Piru chaypi kaqkunamanta ukmi ispadanta lluqshichimur, kurakunapa mantaqninta sirbiq runapa rinrinta |i¡saq!|r pitiran. 48Nataq Jesusqami chay runakunataqa kaynu nir tapuran: --¿Imapaqtaq qamkunaqa shamushaykillapa qirukunawan ispadakunawan ima, uk suwakuqta yupay aypar apamaqllapaqa? 49Nuqaqami imuraspis qamkunawan pulla kar Dyusta adurananllapa wasipi yach'achikuray. Piru manamiri chaypiqa aypar apamaraykillapa imachu. Kayqami chaynuqa pasayan Dyus nitin iskribikashannulla kumplikananpaq. 50Chaynu Jesu's nitinqami, tukuy yach'akuqninkunaqa dijarna alsakaranllapa. 51Nataq uk musu runami Jesuspa ikintaqa riyaran, uk yuraq rach'palawan qatakusha. Chaymi chay runakunaqa ayparan apananpaq. 52Piru payqami chay qatakushan rach'panmatapis dijar, lirila alsakar riran. 53Chaymantami Jesustaqa, kurakunapa mantaqninmanna aparanllapa. Chaymanmi tantakaranllapa kurakunapa mantaqninkuna, ruku mantakuqkuna, Moise's mantakushanta yach'ar yach'achikuqkuna, ima. 54Nataq Pedruqami largukaqllamanta chapar ikinllapata riyaran, chay kurakunapa mantaqninpa wasin ruripi pampankaman. Chaymantami chay yaykushanlapi kidaran Dyusta adurananllapa wasita kuytaqkunawan pulla, ninapi quñukuqnu. 55Piru kurakunapa mantaqninkuna, tukuy chay kusa mas karguyjunkunaqami Jesuspaqqa kusalata yach'ayta munaranllapa imalata mana allinta rurasha katinqa, chayraykulana wanuchinanllapapaq. Piru chaynumapis manami tariranllapachu. 56Chaqa kusala achka runakunami mana kashanmanta uchachananpaq qimikaranllapa. Piru mana puytiranllapachu. Chaqa rimayashanllapaqami mana chayllachu karan. 57Chaynullami wakinkunapis yanqa llullakurla kaynu niranllapa: 58--Nuqakunaqami kaynu niqta uyasha kanillapa: 'Nuqaqami Dyusta adurananllapa wasita runakuna rurashantaqa ratachir, qashan kimsa diyalapaqna shachishaq, mana runakuna rurashannutanachu' nir. 59Piru chaynu rimarmapismi mana chayllatachu rimayaranllapa. 60Chaynu nitinllapami chay kurakunapa mantaqninqa sharir tukuypa naypanpi Jesustaqa kaynu nir tapuran: --¿Qam-shuypaqachu mana imatapis ninki? ¿Ima nishaq nirtaq waknu qampaqqa rimayanllapaqa? nir. 61Chaynu nitinmapismi Jesusqa mana imatapis niranchu. Chaymi chay kurakunapa mantaqninqa qashan niran: --¿Qamchu Dyuspa Akrashan Cristun, allin Dyuspa Wamran kanki? nir. 62Jesusqa niran: --Nuqami kani. Chaqa qamkunami rikankillapa Dyusmanta Shamuq Runataqa kusala puytiq Dyuspa allilaw qichqanpi taqta, chaymanta puktaypa rurinta syilumanta shamuqta ima nir. 63Chaynu Jesu's nitinmi chay kurakunapa mantaqninqa kusata piñakur rach'panmatapis llikiran, Jesusqa mana allintachu tukuyan nir. Chaymi niran: --¿Ima mas tistigutataq ministinchikllapa? 64Qamkuna uyapashaykillapanu, kusala mana allintami Dyuspaq riman. ¿Imatataq yarpunkillapa? Chaymi, chaypi kaq runakunaqa niranllapa: --Kusala uchayjunmi wakqa; wanunanpaqmi allin nir. 65Chaymi ashwan wakinqa tuqapar, nawinta bindar maqar ima kaynu niranllapa: --¡Mabir tantyay!, ¿pitaq maqashuran? nir. Chaynullami Dyusta adurananllapa wasipi kuytakuqkunapis maqaranllapa. 66Chaykamanqami Pedruqa tayaran ruri pampalapi. Chaypi kanankamanmi kurakunapa mantaqninta sirbiq warmi ch'aran. 67Chaymantami Pedruta rikaran ninapa yatalanpi quñukur taqta. Chaymi chay warmiqa kusalata chapar kaynu niran: --Qampismi Nazaretmanta Jesuswan puriq kanki nir. 68Piru Pedruqami kaynu niran: --Manami riqsinichu paytaqa. Chaynulla manami yach'anichu imapaq rimayanki nirmapis nir. Chaynu nir, punkulawman risha katinmi kantaranna galluqa. 69Chaymantami chay sirbikuq warmiqa qashan Pedruta rikar, wakinkunata kaynu niran: --Kay runapismi Jesuswan puriq nir. 70Piru payqami qashan niran: --Manami paytaqa riqsinichu nir. Chaymanta uk ratulamantaqa chaypi kaqkunapis Pedruman qimikar kaynu niranllapa: --Chiqaptami paykunapa uknin kanki. Chaqa qampis Galilea pwiblumanta kanki. [Rimanaykimapismi paykunanu]. 71Chaymantami Pedruqa kutir kutir jurar niran: --¡Mana riqsinichu chay rimayashaykillapa runataqa nishuyanillapa wakmaqa! ¡Mana chiqapta rimayatiyqami Dyus kastigamanqa! nir. 72Chaynu niyatinlami ishkay kutipaqna gallu kantaran. Chaymantami Pedruqa yarpuran Jesu's kaynu nishanta: "Manaraq gallu ishkay kutipaqna kantayatinmi kimsa kuti nuqapaqqa ninki: 'Manami riqsinichu' nir" nishanta. Chaymi llakir kusalata waqaran.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\