San Marcos 15

1Chaymanta achkiyatinnaqa chay kurakunapa mantaqninkuna, ruku mantakuqkuna, Moise's mantakushanta yach'ar yach'achikuqkuna, chaynulla chay wakin kusa mas karguyjunkunawan ima tantanakur parlaranllapa. Chaymi Jesustaqa alli watar apar Pilatutana quranllapa. 2Chaymi Pilatuqa kaynu nir tapuran: --¿Qamchu Israel runakunapa mantaqnin kanki? nir. Jesusqa niran: --Qamllami ninki. 3Piru chay kurakunapa mantaqninkuna kusalata uchachayashanllaparaykumi, 4Pilatuqa qashan kaynu nir tapuran: --Waknu kusalata uchachashutinllapaqachu, ¿qam-shuypaqa mana imatapis ninki? 5Piru Jesusqami mana rimaranchu. Chaymi Pilatuqa kusalata yarpupakuyar kidaran. 6Kada Pascua fyistapimi chay gubyirnu Pilatuqa uk runata lluqshichiq chay prisu kashanmanta, runakuna mayqantach'i lluqshichiy nishannulla. 7Chay tyimpupimi uk runa Barraba's shutiq prisu karan wakinninkunawan. Chaqa paykunami gubyirnupa kuntran tikrakar wanuchikusha karanllapa. 8Chaymi runakunaqa Pilatuman ch'ar mañakuranllapa, imanutaq kada fyistapi uk prisuta lluqshichiq chaynulla rurananpaq nir. 9Piru Pilatuqa paykunataqa kaynu niran: --¿Qamkunaqachu munayankillapa, Israel runakunapa mantakuqninta dijatiy rinanpaq? nir. 10Chaynuqami Pilatuqa niran, chay kurakunapa mantaqninkunaqa Jesustaqa ch'iqnirla paymanqa apamusha karan nir kwintata qukashanrayku. 11Piru chay kurakunapa mantaqninkunaqami tukuy runakunata animachiran, Barrabasta kach'ay nir mañakunanllapapaq. 12Chaymi Pilatuqa tapukuran: --Chayqa ¿imatataq ruranayta munayankillapa Israel runakunapa mantakuqnin niyashaykillapawanqa? 13Paykunaqami kusala jwirtita kaynu nir lanyaranllapa: --¡Kruspi klabay! nir. 14Qashanmi Pilatuqa niran: --Chaqa, ¿ima mana allintataq rurasha? Piru chay runakunaqami qashan kusala jwirtita kaynu nir lanyaranllapa: --¡Kruspi klabay! nir. 15Chaymi Pilatuqa tukuy runakunawan allinpi kidanar, Barrabasta prisu kashanmanta lluqshichir, suldadunkunata kach'aran Jesusta llibachir, chaymanta-shuypaqa kruspi klabananllapapaq. 16Chaynami suldadukunaqa Jesusta aparanllapa gubyirnu Pilatupa dispachunpa pampanman. Chaypimi paykunaqa tukuy suldadu masinkunata tantaranllapa. 17Chaymi ashwan uk chupika murada rach'pata yakachiranllapa. Chaynullami umachiranllapa uk kuruna kashamanta rurakashata. 18Chaymanta-shuypaqa kusalata kushikur kaynu nir qaych'akuranllapa: --¡Biba Israel pwiblupa gubyirnun! nir. 19Chaynu nirnaqa umitanpi uk barawan maqaranllapa, qaqllitanpi tuqaparanllapa ima. Chaynulla paymanta burlakar naypanpi qunqurir, aduraq yupay tukuranllapa. 20Chaymanta chaynu paymanta kusata burlakarllapa imanaqa, chay chupika murada rach'pata yakachishanllapataqa lluqshichir paypa rach'panllata yakachiranllapa. Chaynu munashanllapata rurarnaqami aparanllapana kruspi klabananllapapaq. 21Chaymantami Cirene pwiblumanta uk runa Simo'n shutiq, ch'akranmanta shamuqta tariranllapa. Payqami Alejandro chaynulla Rufo shutiq runakunapa taytan karan. Chaynu tarirmi Jesuspa krusninta amalas rikrachir aparanllapa. 22Chaynu rirmi uk lugar Go'lgota shutiqman ch'aranllapa. Kay lugartami ninllapapis Calavera nir. 23Chaymi chaypiqa binuwan mirrata pich'ur Jesustaqa upyachinaranllapa. Piru payqami mana munaranchu. 24Chaymantami Jesustaqa kruspi klabaranllapana. Chaymi chay suldadukunaqa Jesuspa rach'pankunata mayqanninllapapaqshi kanqa nir yach'ananllapapaqqa surtyakur ayparanllapa. 25Jesustaqami alas nwibi unaqna kruspiqa klabaranllapa. 26Uk litrirutapismi ch'uraranllapa imaraykushi wanuchishallapa nir. Chaqa kaynumi niyaq: |sc"KAYMI ISRAEL RUNAKUNAPA MANTAQNIN"|d nir. 27Chaynullami paypa pullanqa ishkay suwakuqkunata krusllapi klabaranllapa, ukninta Jesuspa ichuqlaw qichqanpi, ukninta-shuypaqa allilaw qichqanpi. [ 28Chaynuqami ruraranllapa Dyus nitin iskribikashannulla kumplikananpaq. Chaqa niqmi: "Uchasapa runakunawan pullatami mana allinpaq riqsishallapa" nir.] 29Piru tukuy chayta pasaqkunaqami, umanllapata kuyuchiqnulla, kusalata musyar kaynu niyaqllapa: --¡Jajay! ¡Qammi, Dyusta adurananllapa wasita ratachir qashan kimsa diyalapaq shachishaq nirayki! 30¡Chaymi ashwan qamlla washakar krusmanta ishkimuy! nir. 31Chaynullami chay kurakunapa mantaqninkuna, Moise's mantakushanta yach'ar yach'achikuqkunapis kusalata kushipar, kaynu ninakuyaqllapa: --Ukkunatami washaran. Piru payllaqami mana washakayta puytinchu. 32Wakqashi Dyuspa Akrashan Cristun, Israel runakunapa mantaqnin-ari. ¡Chaynu karqa chay krusmanta ishkimunqari! ¡Chaynami chaypiraq paypi kriyishunllapa! Chaynullami paywan pulla kruspi kaqkunamapis ashwan kusa mana allinkunata ima willaranllapa. 33Chaymantami a las dusimanta-pacha tardi a las triskaman tukuy pacha tutaparaq intiru kidaran. 34Chay urasllami Jesusqa kusa jwirtita kaynu nir qaych'akuran: |i"Eloi, Eloi, ¿lama sabactani?"|r (Chaynu nirqami intrachimanchik: "Dyusniy, Dyusniy, ¿imapaqtaq nuqalata dijamashayki?" nir). 35Chaymi wakin chaypi kaqkuna chaynu nitin uyaparqa kaynu niranllapa: --¡Uyakuyllapa! Wakqami Dyuspa rimaqnin Eliasta qayayan nir. 36Chaymantami chaypi kaqkunamanta ukninllapa kallpar rir puqyala rach'pata qirupi watar puchqu binupi nuyuchir Jesuspa shiminman upyananpaq ch'urar kaynu niran: --Dijayllapa, mabir Eliaschu shamur ishkichimunqa nir. 37Piru Jesusqami kusala jwirtita qaych'akur wanuranna. 38Chaymi chay kutilla Dyusta adurananllapa wasi ruripi uk atun rakta rach'pa warkuraqpis llikikaran ch'aypin unaqmanta urakaman. 39Jesuspa naypanpimi Romamanta suldadukunapa mantaqnin karan. Chaymi payqa rikaran imanu Jesu's wanutinmapis. Chayraykumi niran: --Chiqaptami kay runaqa Dyuspa Wamran kasha nir. 40Chaypiqami wakin warmisitakuna karukaqlamanta rikakuyaranllapa. Paykunaqami kaykuna karanllapa: Mari'a Magdalena, Salome', chaynulla Josipa, wamrakaq Santiagupa maman Mari'a ima. 41Kay warmisitakunami Jesuspaqa pullan purir, yanapasha karan pay Galilea pwiblupi katinqa. Chaynullami chaypiqa wakin warmisitakunapis achka karanllapa. Paykunami Jesuspa pullan risha karanllapa Jerusale'n pwiblumanqa. 42Chaymanta chay samana diyapaq kamkachikunanllapa diya limpu tardiyayatinnaqami, 43Arimatea lugarmanta uk kusa imayjun runa Jose' shutiq, riran mana manchakurchu Pilatuta, Jesuspa kwirpunta mañaq. Payqami Dyus maydiyaqa shamur qashan mantakuyanqa nir yarpurla kawsaq. Chaynulla payqami chay Israelmanta kusa mas karguyjunkunapa masin karan. 44Chaynu Jesuspa kwirpunta mañaq ch'atinmi Pilatuqa kusalata manchakur yarpupakuran. Chaymi suldadukunapa mantaqninta qayachimuran Jesusqachu wanushana nir yach'ananpaq. 45Chaymi suldadukunapa mantaqninqa rir "Wanushanami" nir willaran. Chaynami Pilatuqa Jesuspa kwirpuntaqa Jositana quran apananpaq. 46Chaymi Josiqa kusa shumaq yuraq rach'pata rantir, Jesuspa kwirpuntaqa rir krusmanta ishkichimur chay rach'pawanna pilluran. Chaymantami apar qaqapi uk uch'ku karan, chaylapi ch'urar, yaykunantaqa kusala atun rumiwanna kirparan. 47Chaynu kirpatinmi, Mari'a Magdalenawan, Josipa maman Mariaqa rikakuyaranllapa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\