San Marcos 16

1Chaymanta chay samana diya pasatinnaqa Mari'a Magdalena, Salome' chaynulla Santiagupa maman Mariaqa kusala mishki mutkiypaq rimidyukunata rantir aparanllapa, Jesuspa kwirpunta kamkachinanllapapaq. 2Chaymi chay simanapa punta diyanpiqa, allaq allaqla chayraq rupay iqamuyatin riranllapa Jesu's pampakashanmanqa. 3Kaynu ninakurmi riyaranllapa: "┬┐Piraq chay uch'kuta kirpasha kusa atun rumita ashuchiyanqa yaykunallapapaq?" nir. 4Piru ch'arqami, chay kusa atun rumiwan uch'kuta kirpashanllapaqa uklawpina taqta rikaranllapa. 5Chaymanta paykuna chayman yaykurqa chay uch'kupa allilaw qichqanpiqa uk musu runa, kusala atun yuraq intiru rach'payjunta rikaranllapa. Chaymi chay warmikunaqa kusalata manchakuranllapa. 6Piru chay musu runa rikashanllapaqami kaynu niran: "Ama manchakuyllapachu. Qamkunaqami maskayankillapa Nazaretmanta Jesusta kruspi klabaranllapa chayta. Payqami kawsamur rishana; mananami kaypinachu. Shamur rikayllapa pampashanllapata. 7Chaymi ashwan rir yach'akuqninkunata, Pedruta ima willayllapa: Payqashi Galilea pwibluman riyan paykunamanta naypaqta; ashwanshi wakpina rikanqallapa, imanutaq willasha karan chaynulla". 8Chaynu nitinmi chay warmikunaqa chay uch'kumantaqa kusalata alsakar lluqshir riranllapa. Chaqa kusalatari manchakur chukchukyayaranllapa. Piru manami mayqantapis willaranllapachu chaynu manchakushanllaparayku. 9Jesusqami chay simanapa punta diyanpi kawsamurqa, puntataqa rikariran Mari'a Magdalenaman. Kay Mariamantami Jesusqa, unaylla syiti dyablupa yarpuyninta itakusha karan. 10Chaymi payqa rir willaran Jesuspi kriyir pullan purisha kaqkunata. Chaqa paykunaqami kusalata llakir waqayaqllapa ima. 11Piru Jesustami kawsamushata nuqa rikasha kani nir willatin uyaparqa, mana kriyiranllapachu. 12Chaymantaqami Jesusqa mana riqsiypaqla tikrakar ishkay yach'akuqninkuna chunllaq nanta riyatin rikariran. 13Chaymi riqsirna paykunapis rir wakinninkunata willaranllapa. Piru manami kriyiranllapachu. 14Chaymanta mas tardikaqqami Jesusqa chay unsi yach'akuqninkuna misapi tayatinllapa, paykunaman rikariran. Chaymi paykunataqa anyaq anyaq willaran mana allita kriyishanpaq, mana intrakashanllaparayku ima. Chaqa wakinkuna, Jesu's kawsamushata rikar, willatinllapami mana kriyishallapachu karan. 15Chaymi paykunataqa niran: "Riyllapa tukuy pachata. Chaynami Dyuspa shumaq rimayninta tukuylata yach'achinkillapa. 16Chaymi mayqanpis kriyir shutikurnaqa, washakanqallapa. Nataq chay mana kriyiqkuna-shuypaqami tukuy tyimpupaq kastigakananpaqna kanqa. 17Tukuy kriyiqkunata yanapatiymi kaynu kanqallapa: Nuqapa shutiywanmi dyablupa yarpuyninta runakunamanta itakunqallapa; mushuq rimaykunata rimanqallapa ima. 18Largu kurukunata ayparllapa, manaqa bininuta upyarllapamapis mana imananqallapachu. Chaynulla tukuy qishaqkunapa ananman makinllapata ch'uratinllapapismi, alliyanqallapa ima". 19Chaynu nir imanaqami Jesusqa syiluman apakaranna. Chaymantami ashwan Dyuspa allilaw qichqanpina taran. 20Nataq yach'akuqninkuna-shuypaqa tukuy pachata riranllapa imanu kriyir washakananllapapaq nir yach'achikuq. Piru Jesusqami kusalata yanapatin kusa mana ruraypaq milagrukunata ima ruraranllapa. Chaymi tukuy rikaqkuna, uyakuqkunaqa chiqapta chayqa chaynu kanqa niranllapa. Chaynumi kanqa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\