San Marcos 2

1Chaymanta, ayka diyamantami Jesusqa Capernau'm pwibluman tikrakar riran. Chaymantami yach'aranllapa chay wasiman, ch'amushana nir. 2Chaynu yach'arllapami Jesu's kayashanman chaynulla waqta punkumanmapis kusalata untaranllapa. Chaymi manana maylawta yaykunapaqmapis karannachu. Chaynumapis Jesusqa Dyuspa shumaq rimananta yach'achikuyaran. 3Chaykamanmi kwatru runakuna, mana kuyuyta puytiq kwirpuyjun uk runata ch'achiranllapa chaymanqa. 4Piru Jesu's kayashanmanqa mana imanupis ch'achiyta puytiranllapachu kusala achka runakuna kashanrayku. Chaymi iqaranllapa wasipa ananman. Chaymantaqa chay wasipa qatananta uch'kukur, chaylata chay qishaqtaqa uk paritapi Jesuspa naypanmanqa ishkichiranllapa. 5Chaymanta Jesusqa nuqapi kusata kriyinllapa nir yach'arqa, chay qishaqtaqa kaynu niran: --Wamrituy, tukuy uchakushaykikunamantami pirdunashushana kani nir. 6Chaypimi, Moise's mantakushankunata yach'ar yach'achikuq wakin runakuna tayaranllapa. Chaymi kaynu nir yarpuranllapa: 7Kayqami yanqa runala. ¿Imaraykutaq waknuqa ninqa? Wakqachu Dyusninchiknulla tukunayan. Manami allinchu chaynuqa. Chaqa Dyuslari uchakunamanta pirdunakuytaqa puytin nir. 8Piru Jesusqami kwintata qukaran imatami yarpuyanllapa nirmapis. Chaymi paykunataqa kaynu nir tapuran: --¿Imapaqtaq qamkunaqa chaynuta yarpunkillapa? 9¿Qamkunapa yarpuynikillapamantaqa ima ninaypaqtaq mas trabajusu kanqa kay runataqa 'Uchaykikunamantami pirdunashuni' ninaypaq, manaqachu 'Sharir paraykita apar riy' ninaypaq? 10Piru kananllami intrachishaykillapa Dyusmanta Shamuq Runaqami kay pachapiqa paylla puytin uchanllapakunamanta pirdunakuytaqa nir. Chaynu nirnaqami chay mana kuyuyta puytiq kwirpuyjun runataqa niran: 11--Qamtami nishuni: Sharir paraykita apar, riy wasikiman nir. 12Chaynu nitinqami, chay qishaq karan chay runaqa das sharir, paranta charikur lluqshimuran tukuyla rikayatin. Chayta rikarmi tukuy chaypi kaqkunaqa kusalata dispantakaranllapa. Chaymi ashwan Dyusta alabaq ch'urakaranllapa kaynu nir: "¡Manami kaypiqa uk kutilamapis waknutaqa rikashanchikllapachu!" nir. 13Chaymantami Jesusqa qashan riran atun quch'apa manyanman. Piru chaymanpismi kusa achka runakuna tantakatin payqa yach'achiyaran. 14Chaymanta riyarqami Alfeupa wamran Levita rikaran. Payqami chay Roma pwiblupaq impwistuta kubrakunanpi tayaran. Chaymi Jesusqa niran: --Shamuy nuqawan rishun nir. Chaynu nitinqami Leviqa sharir paywanna riran. 15Chaymantami Jesusqa Levipa wasinpi mikuyaranna. Chaymi chay kutilla Romapaq impwistuta kubrakuqkuna, kusa uchayjun runakuna Jesuswan chaynulla yach'akuqninkunawan ima misapina tayaranllapa. Chaqa kusalatari Jesuswan pulla puriyta munaqllapa. 16Chaynu Jesu's tukuywan mikuqta rikarmi chay fariseo runakuna chaynulla Moise's mantakushanta yach'ar yach'achikuqkuna, Jesuspa yach'akuqninkunataqa kaynu nir tapuran: --¿Imapaqtaq yach'achikuqnikillapaqa chay impwistuta kubrakuqkunawan chaynulla uchasapakunawan pullaqa mikun? nir. 17Chaynu nitinllapa uyaparmi Jesusqa niran: --Allilan kar mana qishaq kaqkunaqami mana ministinchu rimidyakuqtaqa. Chaymi ashwan chay qishaq kaqkunala ministin rimidyakuqtaqa. Chaqa nuqaqami mana, chay allinla kani niqkunapaqchu shamusha kani. Ashwanmi shamusha kani chay uchayjunkunata willatiy kriyir washakananllapapaq. 18Uk diyapimi Shutichikuq Juanpa yach'akuqninkuna, chaynulla wakin fariseukunaqa ayunayaranllapa. Chaymantami wakin runakuna rir, Jesustaqa kaynu nir tapuranllapa: --Shutichikuq Juanpa yach'akuqninkuna, chaynulla fariseukunapa yach'akuqninkunapismi ayunanllapa. Qampa yach'akuqnikikuna-shuypaqa, ¿imapaqtaq mana ayunanllapaqa? nir. 19Jesusqa paykunataqa niran: --Uk runa kasaraq, chayllapiraq katinqachu chay pullan kaqkunaqa ¿ayunayta puytinman? Manami ayunaytaqa puytinmanchu. 20Piru chay kasarasha rinanpaq urami ch'amunqana. Chaynu ritinna-shuypaqa ayunanqallapana. 21"Nishaykillapapis: Manami mayqanpis uk makwa rach'pataqa mushuq rach'pawanqa rimindanchu. Chaqa chay mushuq rach'pami paqakarqa chapukayanqa. Chaynu chapukarmi, makwa rach'pataqa llikinman. Chaynuqami ashwan masna llikikayanqa. 22Chaynulla, chay ubapa yakun mushuq binutaqa manami itanchikchu makwa qara kapachumanqa. Chaqa chay ubapa yakun binuqami byijuyar makwa qarataqa llikinman. Chaynuqami ashwan ubapa yakun binu chaynulla chay qara kapachupis yanqallana tukukanman. Chayraykumi, ubapa mushuq yakun binutaqa mushuq qara kapachumanna itaypaq". 23Uk samana diyapi Jesusqa trigu tarpukashapa rurinta riyaran yach'akuqninkunawan. Piru yach'akuqninkunaqami trigupa ispiganta pitikuqnu riyaranllapa. 24Chayta rikarmi fariseukunaqa Jesusta kaynu niran: --¡Ay! ¿Imapaqtaq yach'akuqnikikunaqa kanan samana diyapi mana ruraypaq kaqtaqa rurayan? nir. 25Chaynu nitinllapami Jesusqa niran: --¿Manachu qamkunaqa liyishaykillapa, gubyirnu David uk kuti wakinninkunawan mallaqnar imanu tukuran nir iskribikashantaqa? 26Chaqa chay tyimpukunapimi kurakunapa mantaqninqa Abiatar karan. Piru Davidmi wakinninkunawan Dyusta adurananllapa tuldu wasiman yaykur, Dyuspa kaq turtillakunata mikuranllapa. Allita yach'ashanchikllapanu, chay turtillakunataqami, kurakunala mikunanllapapaqqa kaq. 27Jesusqami niranpis: --Dyusqami samana diyataqa ruraran runakuna mana qischakananpaqchu. Ashwanmi ruraran chay diyapimapis aligriyananllapapaq. 28Chaymi Dyusmanta Shamuq Runa kar, chay samana diyapiqa imata ruraypaq chaynulla mana ruraypaqchu niyta puytini.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\