San Marcos 3

1Chaymantami uk samana diyapi Jesusqa chay Israel runakuna tantakananllapa wasiman qashan yaykuran. Chaypimi uk runa wiqru makiyjun karan. 2Piru chaypiqami riparakuqkuna, mana shaykuq kusalata Jesustaqa chapar, ninakuyaranllapa: "¿Ima kay samana diyapichu alliyachiyanqa wak runataqa? Chayta ruratinqami, chaylapaqna uchachashunllapa" nir. 3Piru Jesusqami chay wiqru makiyjun runataqa niran: --Sharir, ch'aypinllapapi shay. 4Chaymantami chay runakunataqa kaynu nir tapuran: --Samana diyapiqa, ¿allin kaqtachu ruranchik manaqachu mana allin kaqta? Chaynulla ¿allinchu kanqa allichar washakunapaq manaqachu dijasha wanunanpaq? Chaynu nir tapukutinmi, chay runakunaqa mana imatapis rimarchu uyaralla kidaranllapa. 5Piru Jesusqami chay runakuna pay nishanta mana intrakanayashanllaparayku kusata piñakur, llakir ima chay qishaq runataqa kaynu niran: --Chutarachiy makikita nir. Chaynu nitin, chutarachitinqami makinqa allinna kidaran. 6Piru chaynu ruratinmapis, chay fariseo runakunaqa waqtaman lluqshimurqa, Herodespa wakinninkunawan parlaranllapa Jesustaqa wanuchinanllapapaq. 7Jesu's yach'akuqninkunawan chay atun quch'apa manyanman ritinmi chay Galileapa pwiblunkunamanta kusala achka runakuna ikinta riranllapa. 8Piru chaypi Jesu's kusa shumaq mana ruraypaq imakunata rurayan nir yach'arllapami Judea pwiblukunamanta, Jerusalenmanta, Idumeamanta, Tirumanta, Sido'n pwiblukunamanta ima kusala achka runakuna Jesu's kayashanman shamuranllapa. Chaynullami Jorda'n riyupa uklaw chimpanmanta ima shamuranllapa Jesusta rikayta munar, chay atun quch'amanqa. 9- 10Chaynumiri kusata untamuranllapa. Chaypimi Jesusqa achka qishaqkunata allicharan. Chaymi tukuy chay qishaqkuna alliyananllaparaykuqa kumsanakuypa, saruch'anakuypa wakmanta kaymanta untaranllapa Jesusta kamarla alliyananllapapaq. Chayraykumi Jesusqa yach'akuqninkunata kach'aran uk yaku karruta listatinllapa, chaymanna iqatin amana mas kich'kichinanllapapaq. 11Chaynullami chay dyablupa yarpuyninwan kaq runakunapis Jesusta rikarqa, paypa naypanpi qunqurir, qaych'akuranllapa: "¡Qamqami Dyuspa Wamran kanki!" nir. 12Piru Jesusqami anyaran chay dyablupa yarpuyninkunataqa, amana chaynu paypaq rimananllapapaq. 13Chaymantami Jesusqa uk sirkaman iqar, kusa allinta yarpuchishan runakunata qayaran. Chaynu qayatin tantakatinllapanaqa, 14paykunamanta dusi runakunata akraran paywanna purinanllapapaq. Chaynulla rir yach'achikunanllapapaq imami karan. 15Chaynullami paykunataqa Jesusqa pudirninta quran qishaqkunata allichananpaq, dyablupa yarpuyninkunata runakunamanta itakunanllapapaq ima. 16Kaykunami chay dusi akrashankunaqa karan: Ukqami Simo'n karan. Payllatami shutichiranpis Pedro nir. 17Chaymantaqami karan Zebedeupa ishkay wamrankuna Santiago, Juan ima. Kay paykunatami shutichiran "Boanerges". Rimayninchikpiqa "Kunyapa Wamrankuna" nir intrachimanchik. 18Wakinkunaqami karan: Andre's, Felipe, Bartolome', Mateo, Toma's. Chaynullami karanpis Alfeupa wamran Santiago, Tadeo ima. Ukqami karan Simo'n. Payqami Cananeo partidumanta karan. 19Uk-shuypaqa karan Judas Iscariote. Kaymi Jesustaqa kuntrankunaman qukuran wanuchinanllapapaqqa. 20Chaymantaqami Jesusqa yach'akuqninkunawan yaykuran uk wasiman. Piru chaymanpismi kusa achka runakuna untaranllapa. Chaymi Jesu's, chaynulla yach'akuqninkunamapis mana mikuylamatapis puytiqllapachu. 21Chaynu yach'achikur mana mikutin imami, Jesuspa ayllunkunaqa riranllapa wasinman apananllapapaq. Chaqa wakinkunaqami "Jesusqa yaruyasha" niyaqllapa. 22Chaynulla Moise's mantakushanta yach'ar yach'achikuqkuna Jerusalenmanta ch'asha kaqkunapis kaynu niyaqllapa: "Chay dyablupa mantaqnin Beelzebu' shutiqmi, wak runataqa pudirninta qusha runakunamanta dyablupa yarpuyninkunata itakunanpaqqa" nir. 23Chaynu niqta uyaparmi Jesusqa paykunata qayamuran. Chaymantami uk kumparasyunta rurar kaynu niran: "¿Imanuna dyabluqa uk dyablu masinta itakuyta puytinqa? 24Chaynullami mayqan pwiblupis paykunapura ch'iqninakurqa mana maydiyapis pulla kaytaqa puytinchu. 25Chaynulla uk ayllupis paykunapura ch'iqninakurqa, mana shumaqta kawsaytaqa puytinllapachu. 26Chaynullami dyablupis, uk dyablu masinta itakurqa ukninta itakushanrayku manami allinchu. Chaymi manana pulla kaytaqa puytiyanqanachu. Ashwanmi chaynu ruranakurqa limpu tukukayanqallapana. 27"Chaqa allita yarpuyllapa: Uk kusala pulsuyjun runapa wasinman mayqanpis suwakuq yaykunarqami, chay wasipa amunta puntataqa wataytaraq ministiyan. Chaynu wataraqmi suwaytaqa puytiyan, manaqa mana". 28- 30Chaymantami Jesusqa chay runakuna wakqami dyablupa pudirninwan nishanllaparayku, kaynu niran: "Chiqaptami nishaykillapa: Runa tukuy uchakushanta chaynulla mana allinta rimashantami Dyusqa pirdunanqa. Piru Santu Ispiritupaq mana allinta rimashanllapata-shuypaqa mana maydiyapis pirdunanqachu". 31Chaymantaqami Jesuspa mamanwan, ukninkuna ch'aranllapa. Piru waqtalapi kidarmi kach'akuranllapa Jesusta qayamunanllapapaq. 32Chaymi Jesuspa ridurninpi taqkunaqa kaynu niranllapa: --Mamaykiwan, uknikikunami chay waqtapi. Qamtami maskashuyanllapa nir. 33Jesusqa niran: --¿Mayqantaq mamayqa? ¿Mayqantaq ukniykunaqa? 34Chaymi chay ridurninpi taqkunata chapar niranpis: --Kaykunami mamaywan, ukniykunaqa. 35Chaqa mayqanpis Dyus munashanta ruraqkunalami ullqu kaq, warmi kaq ukniykunaqa, chaynulla mamaymapis nir.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\