San Marcos 4

1Chaymantami Jesusqa chay kusala atun quch'apa manyanpi qashan yach'achikuq qallariran. Piru kusa achka runakuna tantakayatinmi, Jesusqa chay quch'api yaku karru karan chayman iqar taran. Nataq runakunaqami chay quch'apa manyanlapi kidaranllapa. 2Chaymi kumparasyunkunawan kusa achka imakunata yach'achikuran. Chaymi kaynu niyaran paykunataqa: 3"Allita uyakuyllapa. Uk runami tarpukuq riran ch'akranman. 4Chaymanta shikwakutinqa wakin simillaqa nanman rataran. Chaymi pariq kurukuna shamur mikuran chay simillataqa. 5"Nataq wakin similla-shuypaqa rumipa ananpi yaqqa mana allpa kaqman rataran. Piru chay simillaqami daskaqla winaq qallariran, mana ruri maypi pampakashanrayku. 6Chaymantami, rupay iqamutinqa mana allita ch'upakushanrayku, daskaqla ñutukur chakiran. 7"Nataq wakin simillakunaqami kasha rurikunaman rataran. Chaymantami kashakuna winar ch'amitachitin, mana puqurannachu. 8"Piru wakin similla-shuypaqami rataran kusa shumaq pachaman. Chaymi kusa shumaqta winatin, kusala shumaqta kusichakuranllapa. Chaqa, wakin ispigaqami trinta murisituyjun karan. Nataq wakin ispigaqa sisinta murisituyjun. Wakin-shuypaqa, syin murisituyjun ima karan". 9Chaynu nishana karmi Jesusqa niranpis: "Rinriyjun kaqkunaqa uyakur intrakayllapa" nir. 10Chaymanta achka runakuna ritinnaqa Jesusqa paylana kidaran. Piru chaypiqami karanraq Jesuspa pullan puriqkuna chaynulla chay dusi yach'akuqninkuna ima. Chaymi paykunaqa kaynu nir Jesustaqa tapuranllapa: --Chay kumparasyunqa, ¿imatataq intrachimanchikqa? nir. 11Jesusqa niran: "Qamkunatami Dyusqa imanumi mantakun nirqa paylla intrachishuyanllapa, unay michka mana intrakasha katinllapamapis. Piru tukuy mana kriyishanrayku waqtapi yupay kaqkunata-shuypaqami kumparasyunkunalawan willan, 12michka chapakurmapis mana rikananllapapaqchu. Chaynulla michka uyakurmapis mana intrakananllapapaqchu. Chaynu tukur Dyuspi mana qashan kriyirqami, uchanllapamantaqa manana pirdunakanqallapanachu". 13Jesusqami chay tapuqkunataqa niran: "¿Ima qamkunapischu mana intrakashaykillapa chay kumparasyuntaqa? Chaynu kay kumparasyunta mana intrakarqa, ¿imanuna wakin kumparasyunkunata ruratiymaqa intrakankillapa? 14"Allita uyakuyllapa: Uk tarpukuq nirqami intrachimanchik Dyuspa rimayninta parlakuqpaq. 15Wakin simillakuna nanman ratasha nirqami intrachimanchik Dyus nishanta uyapar mana intrakaqpaq. Chaymi dyablu shamurqa, chay yarpuyninpi purichiyashantaqa limpu qunqachin. 16"Nataq chay similla rumikunapa rurinman ishkiran chaykunaqami, intrachimanchik chay runakuna Dyus rimashanta kusa aligrila uyakuqpaq. 17Piru mana allita ch'upakusha karmi, mana shachinakuytaqa puytinchu. Chayraykumi Dyuspi kriyishanrayku imallapiqa qischakar, manaqa imanachinanllapapaq ikinllapapi puritinqa chay uyakushanta dijarna qunqanllapa. 18- 19"Nataq chay simillakuna kashapa rurinman ratashakunaqa, intrachimanchik Dyus nishanta uyapaqkunapaq. Piru kay pachapi imanupis kusa imayjun kanar tukuy imata munar, imakunapi yarpupakur imaqa, Dyusmanta ashunllapa. Chayraykumi, chay munashankuna, yarpupakushankuna ima, paykunata ch'amitachiq yupay Dyuspa rimaynintaqa qunqachir, manana dijanchu puqunanpaqqa. 20"Piru wakinkunaqami Dyus nishanta allita uyakur kasur kusa shumaqtana kawsanllapa. Chaymi paykunaqa imanutaq simillamaqa kusa shumaq pachapi tarpukar kusala achkata puqun chay yupay. Chaymi paykunamanta wakinqa imanutaq uk ispigamaqa trinta murisituyjun karan, wakin-shuypaqa sisinta murisituyjun, wakinqami syin murisituyjun karan kada ispiga chay yupay". 21Chaynullami Jesusqa paykunataqa niran: "Uk lamparata achkirachikunanpaq apamurqachu ¿kajunpa rurinman manaqa uk parapa ch'akinpi ch'uranchik? ¡Manami! Ashwanmi unaqlapi ch'uranchik achkirachikunanpaqqa. 22Chaynullami kanan qamkunata willashutiyllapa wakinkunapaq pakaplla yupay kaqkunaqa, maydiyaqa uk lampara achkirachikuq yupay shutillamanna rikaritin allita intrakanqallapa. 23"Chayraykumi, rinriyjun kaqkuna uyakur intrakayllapa". 24Jesusqami niranpis: "Allita uyakur kasumayllapa. Chaqa kanan imanu ukkunata yanapatkillapaqami, chay yanapashaykinullana Dyusqa qamkunatapis mastana yanapashunqallapa. 25Chaqa mayqanpis intrakar kasukuqtaqami masta qushaq. Piru chay mayqanpis mana intrakanaqta-shuypaqami pitilata intrakashanmatapis limpula qunqachishaq" nir. 26Jesusqami niranpis: "Dyuspa mantakuyninqami imanutaq uk runamaqa ch'akranpi simillata tarpur dijan chay yupay. 27Chaqa chay tarpukuqqami rirqa punun, rikch'akun ima. Piru payqami mana kwintata qukatinchu nasimur winan chay simillaqa unaq katin, tuta katinmapis. 28Chaqa pachaqami paylla winachitin, puntataqa yurakunraq. Chaymantami ispigakur puqurna untachikun. 29Chaynu puqur qarwatinmi, amunqa kusichakun. Chaynu yupaymi Dyuspa mantakuyninqa". 30Jesusqami niranpis: "¿Imanu yupaytaq Dyuspa mantakuyninqa manaqa imawantaq kumparayman Dyuspa mantakuynintaqa? 31Dyuspa mantakuyninqami uk mustasa qirupa simillanta pachapi tarpunllapa chay yupay. Chay simillaqami kusala llampitu tukuy qirupa simillanmantaqa. 32Piru tarputinllapa atunta winarmi, kusala achka rikrayjunpaqna tikrakan, wakin mallkikuna ch'akrapi kaqkunamantaqa. Chaymi ashwan pariq kuritukunamapis chay rikrankunapina llantukur tanllapa ima". 33Jesusqami runakunataqa kusala achka kumparasyunkunawan yach'achiran imanu intrakananllapapaq nir. 34Chaqa manami imatapis mana kumparasyunkunawanqa yach'achiranchu. Nataq yach'akuqninkunata-shuypaqa chaymantana paykunalata intrachiq ima niyanmi chay kumparasyunqa nirmapis. 35Chay diyallapi limpu amsayatinnaqa Jesusqa yach'akuqninkunata niran: "Rishunllapa kay quch'apa waklaw manyanman" nir. 36Chaymi paykunaqa, runakunata dijar, chay yaku karrullapi Jesusta apar riranllapa. Wakin yaku karrukunapis pullan riranllapa. 37Chaynu riyatinllapami kusala jwirti wayra shamushanrayku yakuqa kusata wakman kayman maqchikaq qallariran. Chaymi chay yaku karrutaqa pampanayaranna. 38Piru chaykamanqami Jesusqa ikikaqlawpi uk almadapi umanta sintikuchisha punuyaran. Chaymi chay yach'akuqninkunaqa rikch'achir kaynu niran: --¡Taytituy! ¿Manachu kwintata qukanki yakumanmi chinqayanchikllapana nirqa? 39Chaymantami Jesusqa sharir, wayrawan yakutaqa kaynu niran: --¡Uyarar, qasillay! nir. Chaynu nitinqami wayrawan yakuqa limpu limpu qasillaran. 40Chaymantaqami Jesusqa yach'akuqninkunataqa niran: --¿Imapaqtaq kusalata manchakunkillapa? ¿Qamkunaqachu manaraq allitaqa kriyimankillapa? nir. 41Piru paykunaqami kusalata manchakushanllaparayku dispantakashalla kaynu nir tapunakuyaqllapa: "¿Kayqa, imanu runa katintaq wayrawan yakumapis kasunqa?" nir.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\