San Marcos 5

1Chaynu rirmi chay quch'apa uklaw manyan Gadara shutiq lugarman ch'aranllapa. 2Chaymanta Jesu's yaku karrumanta ishkitinqa, dyablupa yarpuyninwan kaq uk runa qimikaran. 3Chay runaqami pantyunkunapi taq. Chaynulla kusala jwirsayjun ima kaq. Chaymi michka kadinakunawan watarmapis mana qasillachiytaqa puytiqllapachu. 4Chaqa qasillachinanllapapaq nirmi kutir kutir makinkunata, ch'akinkunata ima kadinakunawan wataqllapa. Piru chaynu kadinakunawan watatinllapamapis manami sirbichiqchu. Ashwanmi imanupis pidasu pidasu pitiq. Chaymi mayqanpis mana imanupis binsiyta puytiqllapachu. 5Chay runaqami unaqpis, tutapis, sirkakunapi, pantyunkunapi kusalata qaych'akur, rumikunawan paylla takakar ima puriq. 6Piru Jesusta rikar-shuypaqami kusalata kallpar rir naypalanpi qunquriran. 7- 8Chaymi Jesusqa chapar niran: --Qam, dyablu mana sirbiq, lluqshiy kay runamanta nir. Chaynu niyatinmi dyabluqa qaych'akur kaynu niran: --¡Unaq syilumanta Dyuspa Wamran Jesu's, ama nuqamanqa yakapakamuychu! ¡Tayta Dyuspa shutinpimi rugashayki ama qischamanaykipaqchu! nir. 9Chaynu qaych'akuyatinmi Jesusqa tapuran: --¿Imataq shutinki? nir. Chay runaqa niran: --Nuqaqami shutini 'Legio'n'. Chaqa kusa achkami kanillapa nir. 10Chaymantami chay dyablupa yarpuyninqa Jesustaqa kusalata rugaran ama chay lugarmantaqa itakunanpaqchu. 11Piru chay kayashanllapamanta yatanllapa sirkakunapimi kusa achka kuchikuna shitqakuyaran. 12Chaymi chay dyablupa yarpuyninkunaqa, Jesustaqa kaynu nir rugaranllapa: --Dijamayllapa chay achka kuchikuna kan chayman yaykunayllapapaq nir. 13Chaynu nitinmi Jesusqa niran: --Riyllapa nir. Chaynami chay dyablupa yarpuyninkunaqa runamanta lluqshir kuchikunamanna yaykuranllapa. Chaymi kuchikunaqa chay kutilla kusalata kallpar, qaqata rishannu quch'aman ratar ch'uqar wanuran. Chay kuchikunaqami dus mil (2,000) yupay karan. 14Nataq chay kuchikunata michiqkunaqami alsakar riranllapa. Chaynu rirmi tukuyla ch'akranpi kaqkunata chaynulla pwiblupi kaqkunata ima willaranllapa. Chaymi tukuyla runakuna lluqshir riranllapa rikaq. 15Chaymanta Jesu's kayashanman ch'arnaqa, chay kusala achka dyablupa yarpuyninwan kasha runataqa, rikaranllapa yarpuyninpina mudakusha taqta ima. Chaqa dyablupa yarpuyninqa lluqshishana karan paymantaqa. Chaymi runakunaqa kusalata manchakuranllapa. 16Nataq chay runakuna imanu chay dyablupa yarpuyninwan kaq runa alliyashanta, chaynulla imanu chay kuchikunawan pasashanta ima wakinkunata parlaranllapa. 17Chaymantami tukuyla runakuna kusalata Jesustaqa rugaranllapa, chay lugarninllapamantaqa rinanpaqna. 18Chaymi Jesu's yaku karrupi rinanpaqna katinqa chay dyablupa yarpuyninmanta alliyasha runaqa Jesustaqa rugayaran paywan rinanpaq nir. 19Piru Jesusqami mana munarchu niran: --Ashwanmi riyna wasikiman. Chaymi aylluykikunata ima parlanki imanumi Dyusqa kusalata llakipashur allichashusha nir. 20Chaymi chay runaqa rir tukuyla chay Decapolispa pwiblunkunaman parlakuran, imatami Jesusqa paywan rurasha nir. Chayta uyaparqa tukuyla kusata dispantakaranllapa. 21Chaymantami Jesusqa chay quch'apa uklawninmanta yaku karrupi qashan tikrakamuranna. Piru chaymanpismi kusala achka runakuna tantakaranllapa. Chaymi Jesusqa paykunawan chay atun quch'apa manyanpina kidaran. 22Chaykamanqami Israel runakunapa tantakananllapa wasipi uk mantakuqnin Jairo shutiq ch'amuran. Payqami Jesusta rikarqa, rir naypanpi qunqurikur kaynu nir kusalata rugaran: 23--Taytituy, wamraymi wanuyanna. Imaraq rir makisituykikunata ananman ch'urankiman, alliyarna kawsananpaq nir. 24Chaymi Jesusqa riran paywan. Piru kusala achka runakunami pullanqa riran. Chaymi kusala kich'kipi riyaran payqa. 25Piru chay runakunapa rurintami riyaran uk warmisita. Chay warmimi dusi añupaqna yawarnin shamutin qishaq karan. 26Chaymi rimidyakuqkunapi, kusalata gastaran iman kaqninkunalamatapis. Piru manami mayqanpis allicharanchu. Ashwanmi masna binsikayaran. 27- 28Chaymanta Jesuspaq rimaqta uyaparqa yarpuran: "Jesuspa rach'panta kamarlami alliyashaq" nir. Chaymi payqa runakunapa rurinlata rir, ikinmanta Jesuspa rach'panta kamaran. 29Chaynu kamatinlami, chay kutilla yawarnin shamuqqa qasillaranna. Chayna kwirpuntaqa alliyaqtana syintiran. 30Piru Jesusqami kwintata qukaran pudirnin yarqusha nir. Chaymi ikiman tikrakar runakunata kaynu nir tapuran: --¿Pitaq rach'payta kamasha? nir. 31Yach'akuqninkunaqa niran: --¿Manachu rikanki kusala achka runakuna wakmaqa kich'kichishuyan? Piru chaynumapis tapukuyanki: '¿Pitaq kamamasha?' nir. 32Piru Jesusqami kusalata chapayaran tukuy ridurninpi kaqkunata, mayqantaq rach'payta kamasha kanqa nir yach'ananpaq. 33Chaymantami chay warmiqa yach'aranna nuqapaqmi chapakuyan nir. Chaymi kusalata manchakur chukchukyaqnulla rir Jesuspa naypalanpi qunqurikur, imanu kashantapis karanlata willaran. 34Jesusqa niran: --Mamitay, kriyishaykiraykumi alliyashaykina. Chayraykumi aligrilana rikuy. Chaqa tukuy qishaynikimantami alliyashaykina. 35Chaynu nir Jesu's rimayatinllami, chay tantakananllapa wasipi mantakuq Jairupa wasinmanta ukkuna ch'amur kaynu niranllapa: --Wamraykiqami wanushana. Amana masqa qillakachiynachu chay yach'achikuqtaqa nir. 36Piru Jesusqami chay nishanllapata mana kasurchu, Jairutaqa niran: --Ama manchakuychu. Nuqalapi kriyiy nir. 37Chaynu nirqa, chay ikinta riqkunataqa Jesusqa manana munaranchu pullan rinantaqa. Chaymi Jairuta, Pedruta, Santiaguta uknin Juanlawan ima aparan. 38Jairupa wasinman ch'arqami, uyaparan kusata llakir waqaqllapata ima. 39Chaymi Jesusqa wasi ruriman yaykurqa niran: --¿Imapaqtaq kusata waqar imaqa laqyayankillapa? Wamraqami mana wanushachu. Punuyanlami nir. 40Chaynu nitinmi kusalata asiparanllapa. Piru payqa tukuy ruripi kaqkunata waqtaman urquran. Chayna wamrapa taytanta, mamanta apar, chay kimsa pullan riqkunalawan yaykuran ruriman, chay wamra usurayashanmanqa. 41Chaymanta makinmanta aypar wamrataqa niran: --|iTalita cumi.|r (Rimayninchikpiqa munan niyta: "Mamitay, qamtami nishuni: ¡Sharimuy!" nir). 42Chaynu nitinlami, chay dusi añuyjun wamraqa sharir puriq qallariran. Chayta rikarmi tukuy runakuna kusalata dispantakaranllapa. 43Piru Jesusqami paykunataqa niran: --Amami mayqantapis tukuy kaykunapaqqa parlankillapachu nir. Chaymantami kach'akuran wamrataqa qarananllapapaqna.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\