San Marcos 7

1Chaymantami Jesusman qimikaranllapa fariseo runakuna, Moise's mantakushanta wakin yach'ar yach'achikuqkuna ima. Paykunaqami Jerusalenmanta ch'amusha karanllapa. 2Chaymi paykuna rikayatin, Jesuspa wakin yach'akuqninkunaqa mana makinta paqakurchu mikuranllapa. Chaynuqami mana ruraranllapachu chay paqakuna kustumritaqa. Chaymi kusala mana allinta yarpuchiran paykunataqa. 3Chaqa chay fariseukuna, chaynulla tukuy Israelmanta kaqkunaqami unay rukunllapakunapa kustumrinllawan kar, chay paqakuna kustumrita mana rurarqa mana mikuyta puytiqllapachu. 4Chaynulla rantiq rir, tikrakamurmaqa chay paqakuna kustumrita rurar, kusalata paqakur mikuqllapa. Chaynulla chay kustumrinraykuqami kaykunata kusalata paqaqllapa: Basu upyananllapata; jarrankunata, jyirru mankankunata, mantankunata ima. 5Chayraykumi chay fariseo runakuna chaynulla Moise's mantakushanta yach'ar yach'achikuqkunaqa, Jesustaqa kaynu nir tapuranllapa: --¿Imapaqtaq yach'akuqnikikunaqa unay rukunchikkunapa kustumrin nishannulla mana rurar, makinllapata mana paqakur mikunllapaqa? nir. 6Chaynu nitinmi Jesusqa paykunataqa niran: --¡Dyusta yanqa kasuq tukuq kuchi runakuna! Waknupaqch'i Dyuspa unay rimaqnin Isaiasqa, qamkunapaq rimaran. Chaqa niqmi: Kay pwiblumanta runakunaqami shiminllapalawan kasumanllapa. Piru yarpuyninllapapiqami mana chiqaptaqa kasumanllapachu. 7Chayraykumi yanqalla aduramaqllapa yupay tukunllapamapis. Chaqa chay yach'achikuyashan chaykunapis yanqa runakunapa yach'achikuyninla imami nir. 8Chaqa qamkunaqami Dyus mantakushanta mana kasurchu, runakunapa kustumrinlata rurar kawsankillapa. [Chaynulla basu upyanaykillapata, jarraykillapata, uk kusa achka imakunata paqankillapa ima.] 9Jesusqami niranpis: "Qamkunaqami chay kustumrikillapata ruranaykillaparaykula, Dyus mantakushantaqa mana kasunkillapachu. 10Chaqa Moisesqami Dyus nitin kaynu nir mantakuran: 'Taytaykita mamaykita kusa rispituwan kasuyllapa. Chay mayqanpis taytanta mamanta ch'iqniqkunaqami wanuchikasha kanqallapa' nir. 11Piru qamkunaqami ninkillapa, uk runaqa niyta puytin taytanta mamanta: 'Manami yanapashuyta puytinichu. Chaqa tukuy imay kaqkunatami arnisha kani Dyusta' nir. 12Chaynu nirmi ninkillapa: 'Mayqanpis chaynu niqqami manana taytanta, mamantaqa yanapayta puytinnachu' nir. 13Chaynuqami ninkillapa, Dyus mantakushanta mana kasurnachu, ashwan qamkunapa kusala achka kustumrikillapalatana yach'achikur kawsanaykillapapaq". 14Chaymantami Jesusqa runakunata qayamur kaynu niran: "Allita uyakumarmi, intrakayllapa. Chaqa nishaykillapa: 15Mayqanpis ima mikuyta mikushanraykuqa manami uchakunchu. Ashwanmi mayqantapis yarpuyninllamanta kusala mana allin yarpuynin lluqshimuq uchakuchin. [ 16Chaymi nishunillapa: Rinriyjun kaqkunaqa uyakur intrakayllapa nir]". 17Chaymanta Jesusqa chay achka runakunata chaypi dijar rirnaqa, uk wasiman yaykuran. Chaymi chay yach'akuqninkunaqa kaynu niranllapa: "Allita intrachimayllapa, chay naqa yach'achikushaykitaqa" nir. 18Chaymi paykunataqa niran: "¿Ima qamkunapischu mana intrakankillapa? Chaqa kaynumi niray: Mayqanpis ima mikuyta mikushanraykuqa manami uchakunchu nir. 19Chaqa chay mikuyqa manami yarpuyninmanchu rin mikutinqa. Ashwanmi pach'anman rin, chaymantana kwirpunqa qashan itakamun". Chaynu nirqami Jesusqa intrachikuyaran tukuy mikuyqashi allin mikunapaqqa nir. 20Chaynullami niranpis: "Uk runapa yarpuyninmanta kusala mana allin yarpuynin lluqshimuqmi uchakuchin. 21Chaqa uk runapa yarpuyninmantaqami mana allin yarpuykuna lluqshimun. Chaymi musu kar, manaqa shipash karpis pakaplla kayta yarpun. Chaynulla suwakuyta, wanuchikuyta ima yarpunllapa. 22Chaynullami ukwan ukwan kayta, ukpa imankunata munapakuyta, mana allinta rurakuyta, llullachikuyta, yanqalla imantapis tukchiyta, ch'iqnikuyta, ukpa washanta rimayta, kusa kani niyta ima yarpunllapa. Chaynullami mana yarpuyniyjun yupay purinllapa. 23Chaymi tukuy kay riqchaq mana allin yarpuykunaqa runapa yarpuyninllamanta lluqshimun. Chaynu karmi, ashwan runataqa uchakuchin". 24Chaymantami Jesusqa riran chay Tiro pwibluman [chaynulla Sido'n pwibluman ima]. Chayman ch'arqa, mana mayqanpis yach'ananpaqchu uk wasiman yaykuran. Piru chaynu mana yach'ananllapata munatinmapismi ashwan tukuyla yach'aranllapana. 25- 26Chaymi uk warmisita shamuran payman. Paypa warmi wamranmi dyablupa yarpuyninwan kaq. Chaymi shamur Jesuspa naypanpi qunqurikur, kusalata rugaran wamranmanta chay dyablupa yarpuyninta itakunanpaq. Chay warmisitaqami mana Israelmantachu karan. Ashwanmi Sirofenicia lugarmanta karan. 27Piru Jesusqa niran: --Dijay wamraykunataraq puntataqa qarashaq. Chaqa manami allinchu wamranchikpa mikunanta kitar allqitukunata qaranapaqqa nir. 28Chaymi chay warmisitaqa niran: --Chiqaptami chaynu Taytituy. Piru allqitukunamapismi, misapa ch'akinpi karqa chay wamritukuna ishkichishanlamatapis mikun nir. 29Chaynu nitinmi Jesusqa niran: --¡Mamitay, chiqaptami ninki! Rikuynari. Chaqa chay dyablupa yarpuyninqami wamraykimantaqa lluqshishana nir. 30Chaymi warmiqa wasinman rir ch'arqa, wamrantaqa mantanpi usuraqta tariran. Piru chay dyablupa yarpuyninqami lluqshishana karan. 31Chaymantami Jesusqa chay Tiro pwiblumanta lluqshir rir Sido'n pwibluta, Decapolispa pwiblitunkunata pasar imana, ch'aran Galilea shutiq quch'apa manyanman. 32Chayman ch'atinmi payman apamuranllapa uk upa gagu runata. Chaymi rugaranllapa makinta ananpi ch'urarla allichananpaq. 33Chaymantami Jesusqa chay runataqa tukuy chaypi kaqkunamantaqa uklawman apar, rinrinkunaman didunta itaran. Chaynulla tuqayninwan didunta nuyuchir chay runapa qallunta nuyuchiran. 34Chaymantami unaq syiluman chapakur, kusala jwirtita amayninta urqur, niran: |i"¡Efata!"|r (Rimayninpiqa niyaran: "¡Kich'akay!" nir). 35Chaynu nitinlami chay runapa rinrinkunaqa kich'akaranna. Qallunpis alliyatin, rimayta puytiranna. 36Chaymantami Jesusqa chaypi kaqkunata willaran ama mayqantapis willananllapapaqchu chayta rurashanpaqqa. Piru chaynu mayqantapis mana willananpaqchu kutir kutir nitinmapis, ashwan kusalata parlakuranllapa. 37Chaymi runakunaqa kusa dispantakashalla niyaqllapa: "Kusa allintami imatapis rurayan. ¡Chaqa upakunatapis uyakuchiyan! Chaynulla mudukunatapis rimachiyan ima" nir.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\