San Marcos 8

1Chaymantami qashan uk diyapi Jesusman kusa achka runakuna tantakaran. Piru manami imapis mikunanllapapaq karanchu. Chaymi Jesusqa yach'akuqninkunata qayamur niran: 2--Kusatami llakini kay runakunapaqqa. Chaqa kimsa diyanari nuqawan kaypi. Mananami imata mikunanllapapaqpis kannachu. 3Chaymi mana qarar wasinllapaman kach'atiyqa, imanupiqa riyar mallaqpaq imananmanllapa. Chaqa wakinkunaqami kusala largu maymanta shamushallapa. 4Chaynu nitinmi, yach'akuqninkunaqa niran: --Piru, ¿imanunari waknu kusala achka runakunapaqqa kay chunllaq mana mayqanpis tayashanllapa lugarpiqa mikuytaqa tarishunllapa? nir. 5Jesusqa tapuran paykunataqa: --¿Aykataq kan tantitaykillapaqa? nir. Paykunaqa niranllapa: --Syiti tantitalami kan nir. 6Chaymantami payqa willaran runakunata, pachalapimapis tananllapapaq. Chaymi, chay syiti tantitata aypar payji nir, Taytan Dyusman mañakuran. Chaymantami, tantakunata pakir quran chay yach'akuqninkunata. Chaymi paykunana runakunataqa aypachiranllapa. 7Chaynullami karanpis ayka piskaditukuna. Chaymi aypar Dyusta payji nirqa, yach'akuqninkunata quran aypachikunanllapapaq. 8Chaynumi tukuynin tiqllanankaman mikuranllapa. Ashwanmi subrankunata tantarqa, syiti kanastatana untachiranllapa. 9Piru chay mikusha chaykunaqami kwatru mil (4,000) yupay karanllapa. Chaymantami Jesusqa tukuyta dispidirna, 10yach'akuqninkunawan yaku karruman iqar riranllapa uk lugar Dalmanuta shutiqmanna. 11Chaymantami fariseo runakuna ch'amur Jesuswan willanakuq qallariranllapa. Chaymi mabir ima ninqashi nir, kaynu niranllapa: "Chiqapta Dyusmanta shamushayki nir yach'anayllapapaqqa uk milagruta ruray" nir. 12Chaymi Jesusqa kusa jwirtita amayninta urqur, niran: "¿Imaraykutaq kay runakunaqa milagrukunataraq ruranaypaq mañamanqa? Chiqaptami nishaykillapa: Manami ima milagrulamatapis qamkunapaqqa rurashaqchu nir". 13Chaynu nirnaqami, paykunalatana chaypi dijar qashan yaku karruman iqar riranna chay atun quch'apa uklaw manyanmanna. 14Jesuspa yach'akuqninkunaqa qunqar mana imalatapis apashallapachu karan mikunanllapapaqqa. Piru yaku karrupina karqa kwintata qukaranllapa, uk tantitalata apayanllapa nir. 15Chaymi Jesusqa niran paykunataqa: --Allita kwintata qukar, kuytakankillapa chay fariseo runakunapa, chaynulla Herodespa libaduranllapamanta nir. 16Chaynu nitinmi, yach'akuqninkunaqa, tanta mana kashanraykumi chaynuqa nimayashunllapa ninakuranllapa. 17Chaynu yarpuyanllapa nir yach'ayashanraykumi, Jesusqa kaynu niran: --¿Imapaqtaq ninkillapa, tanta mana kanchu? nirqa. ¿Ima manaraqchu intrakankillapa? ¿Manaraqchu kwintata qukankillapa? ¿Ima kwichkachu yarpuynikillapaqa mana intrakan? 18¿Ima nawiyjun karmapischu mana rikashaykillapa rurashayta? ¿Ima rinrikillapa karmapischu mana uyaman? Chaynulla ¿mananachu yarpunkillapa chay, 19sinku tantitamanta sinku mil runakunata qarashaytaqa? Chaynu qarakutiyqa, mabir ¿ayka kanasta untatataq subrantaqa tantaraykillapa? Paykunaqa niran: --Dusi kanastata nir. 20--Ma, chay syiti tantitamanta kwatru mil runakunata qaratiyqa, ¿ayka kanasta untatataq subrantaqa tantaraykillapa? Paykunaqa niran: --Syiti kanastata nir. 21Piru Jesusqa paykunataqa niran: --¿Ima manaraqchu intrakankillapa? nir. 22Chaynu riyarllapami ch'aranllapa Betsaida pwibluman. Chaypiqami apamuranllapa uk syigu runata Jesusman kamarla allichananpaq. 23Chaymi Jesusqa chay syigutaqa makinmanta aysakur, pwiblumanta waqtalawman aparan. Chaymantami tuqayninwan runapa nawinkunata nuyuchir, makinta ananman ch'urar, tapuran: --¿Imallataqachu rikayta puytinkina? nir. 24Chaymi chay runaqa chapakuq qallarirna, niran: --Rikaninami runakunataqa qirukunata yupay. Piru puriqtami rikayani nir. 25Chaymi Jesusqa makinwan chay runapa nawinta qashan kamatin, kusalata chapakuyarqa, allinna kidaran. Chaymi tukuy imatapis rikayta puytiranna. 26Chaymantami Jesusqa chay runataqa wasikiman riyna nirqa, kaynu niranpis: --Amami chay pwibluman yaykunkichu. [Chaynulla kay rurashaytaqa amami mayqantapis willankichu] nir. 27Chaymantami Jesusqa yach'akuqninkunawan Cesarea Filipo pwibluman riranllapa. Chaynu riyarmi Jesusqa yach'akuqninkunata kaynu nir tapuran: --¿Nuqapaqqa mayqanshi kani ninllapataq runakunaqa? nir. 28Chaynu nitinqa paykunaqa niranllapa: --Wakinqami ninllapa, Shutichikuq Juan nir. Nataq wakin-shuypaqa ninllapa Eli'as nir. Chaynulla wakinkunaqa ninllapa Dyuspa uk rimaqnin kanqa nir. 29--Qamkunapaq-shuypaqa, ¿mayqantaq kani? --nir tapuran yach'akuqninkunataqa. Chaymi Pedruqa niran: --Qamqami Dyuspa Akrashan Cristun kanki nir. 30Chaynu nitinmi, Jesusqa paykunata willaran ama mayqantapis paypaqqa parlananllapapaqchu nir. 31Chaymantami Jesusqa yach'akuqninkunata kaynu nir yach'achiq qallariran: Dyusmanta Shamuq Runataqami chay ruku kaq mantakuqkuna, kurakunapa mantaqninkuna, chaynulla Moise's mantakushanta yach'ar yach'achikuqkuna ima ch'iqnir kusalata qischanqallapa. Chaynu qischarmi wanuchinqallapa. Piru kimsa diyamantaqami qashan kawsamunqa nir. 32Chaynu nirmi, kusalata willar intrachiran paykunataqa. Chaymi, Pedruqa uklawman Jesusta paylata apar, anyaqnulla willaran ama chaynu rimananpaqnachu. 33Piru Jesusqami tikrakar wakin yach'akuqninkunata chapar, Pedrutaqa kaynu nir anyaran: --¡Ashuy naypaymantaqa dyablu! Qamqami Dyus munashantaqa mana intrakar, yanqa runakuna yarpushannula rurachimanayanki nir. 34Chaymanta Jesusqa yach'akuqninkunata chaynulla chaypi kaqkunata qayamur kaynu niran: "Mayqanpis nuqapa yach'akuqniy kanarqami amana bidanllapapaqqa llakinqallapanachu. Ashwanmi kruspi wanuchinatinllapamapis ama manchakurchu nuqalapi yarpur shachinakunqallapa. 35Chaqa mayqanpis paykuna munashannulla bidanta washayta kamaqkunaqami tukuy tyimpupaqna qischakanqallapa. Piru mayqanpis nuqapi kriyishanrayku chaynulla shumaq rimayniyta yach'achikushanrayku qischakar wanuqkunaqami tukuy tyimpupaqna kawsanqallapa. 36Chaymi nishaykillapa: Mayqanpis kay pachapi kaq iman munashanta tantakur mana washakatinqa, ¿imapaqtaq sirbiyan chay tantakushanqa? 37¿Uk runachu achka imata pagrakur washakayta puytinman? ¡Manami! 38Piru mayqanpis nuqamanta chaynulla rimayniymanta ima kay mana kriyishanrayku kusala uchasapa runakunapa naypanpi pinqakutinqami, Dyusmanta Shamuq Runapis Taytanpa kusa llipyalla pudirninwan shamurqa, kusa allinla angelkunapa naypanpimapis pinqakunqa".


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\